Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 10/2017, s. 557-559 | DOI: 10.25121/PNM.2017.30.10.557
Anna Kozyra, Danuta Matyka, Beata Parzyszek, *Elżbieta Sagan, Grażyna Skrobowska, Urszula Stachyra, Maria Wertel, Elżbieta Bartoń
The specificity of patient care after implantation of brain stimulators
Specyfika opieki nad pacjentem po wszczepieniu stymulatorów mózgu
Chair and Department of Neurosurgery and Paediatric Neurosurgery, Medical University in Lublin
Head of Department: Professor Tomasz Trojanowski, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Głęboka stymulacja mózgu to obecnie najczęściej stosowana metoda w leczeniu chorób neurologicznych i psychiatrycznych. Polega na wszczepieniu cienkich elektrod stymulujących głęboko położone struktury mózgu. Zabiegi te są sposobem leczenia wielu zaburzeń ruchowych, m.in. jako alternatywna metoda leczenia chorych z Parkinsonem i padaczką lekooporną. Specyfika opieki związana była z różnym stopniem zaburzeń poznawczych, zaburzeń emocjonalnych oraz zachowań wynikających z wieku pacjentów, jak również z ubytków neurologicznych powstałych w przebiegu choroby. Dodatkowo występował niepokój wynikający z możliwości wystąpienia działania niepożądanego ze stymulacji i ewentualnych trudności z obsługą aparatu.
Cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie specyfiki opieki nad pacjentem po implantacji stymulatorów mózgu.
Materiał i metody. Obserwację przeprowadzono u 40 losowo wybranych chorych (25 z chorobą Parkinsona, 15 z padaczką oporną na leki), którzy byli leczeni w Klinice Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej w Lublinie w okresie od 2014 do czerwca 2017 roku.
Wyniki. Specyfika opieki wynikała z różnego stopnia nasilenia zaburzeń behawioralnych i emocjonalnych, związana była z wiekiem pacjentów, a także z deficytami neurologicznymi w przebiegu choroby. Większość pacjentów miała ograniczoną mobilność, co uniemożliwiało proces samoobsługi. Po operacji odnotowano różne powikłania: ból w miejscu implantu i depresję. Po implantacji wiele osób doświadczało zaburzeń poznawczych i emocjonalnych.
Wnioski. Opieka pielęgniarska po implantacji stymulatorów mózgu wymaga: obserwacji objawów czynności życiowych oraz oceny ryzyka krwawienia i zakażenia. Specyficzne dla opieki pielęgniarskiej pacjenta w okresie pooperacyjnym było również obserwowanie działań niepożądanych stymulacji, takich jak: parestezje, dysarthria lub zaburzenia chodu. Ważnym czynnikiem było emocjonalne wsparcie pacjenta i pomoc w prowadzeniu podstawowych czynności samoobsługowych.
Summary
Introduction. Deep brain stimulation is currently the most commonly used method in the treatment of neurological and psychiatric diseases. It consists of implanting thin electrodes that stimulate deep-lying brain structures. These treatments are a way of treating many motor disorders, among others, as an alternative method of treatment for Parkinson's and drug resistant epilepsy. The specificity of care was related to the varying degrees of cognitive, emotional and behavioral disorders as well as to the neurological deficits resulting from the disease. Additionally, there was anxiety resulting from the possibility of unwanted side effects from stimulation and possible difficulties with the operation of the camera.
Aim. The purpose of this work is to present the specificity of patient care after implantation of brain stimulators.
Material and methods. Observation was carried out on 40 randomly selected patients (25 with Parkinson’s disease, 15 with drug resistant epilepsy) who were treated in the Department of Neurosurgery and Paediatric Neurosurgery in Lublin between 2014 and June 2017.
Results. The specificity of care was related to the varying degrees of severity of cognitive and emotional behavioral disorders, as a result of patient age, as well as neurological deficits in the course of the disease. Most patients had limited mobility which prevented carrying out self-service activities. Post operations were noted various complications: pain in the implant site and depression. Must people experiencing cognitive and emotional disturbances after implantation.
Conclusions. Nursing care of patients after implantation of brain stimulators requires: observation of vital signs and risk assessment of bleeding and infection. The specificity of patient's nursing care in the postoperative period was also observation for undesirable effects of stimulation, e.g. paraesthesia, dysarthria or gait disorders. An important factor was patient's emotional support and help with carrying out basic self-service activities.Introduction
Deep brain stimulation is currently an increasingly used method in the treatment of neurological and psychiatric diseases (fig. 1).
Fig. 1. Parkinson’s disease. Non-motor disorders caused by Parkinson’s disease
Source: http://opiekunki.ajpartners.pl/parkinson-jak-z-nim-zyc/
It involves implanting thin electrodes that stimulate deep parts of the brain (1, 2).
These treatments are a way of treating many movement disorders, including as an alternative treatment for patients with Parkinson’s or drug resistant epilepsy (3).
Aim
The purpose of this work is to present the specificity of patient care after implantation of brain stimulators.
Material and methods
Observation was carried out on 40 randomly selected patients (25 with Parkinson’s disease, 15 with drug resistant epilepsy) who were treated in the Department of Neurosurgery and Paediatric Neurosurgery in Lublin between 2014 and June 2017.
Method chosen was analysis of medical documentation – history of the disease and nursing documentation.
Characteristics of people examined by age:

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Zasady kwalifikowania pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona do głębokiej stymulacji mózgu oraz terapii infuzyjnych. Parkinson Polska. Ogólnopolski biuletyn o chorobie Parkinsona 2014; 3.
2. Boczarska-Jedynak M: Prowadzenie pacjenta z chorobą Parkinsona po wszczepieniu stymulatora DBS. Neurol Dypl 2013; 8(6): 7-13.
3. Rola R: Zastosowanie głębokiej stymulacji mózgu jako alternatywa w leczeniu padaczki lekoopornej. Neurol Prakt 2012; 2(65): 7-10.
otrzymano: 2017-09-08
zaakceptowano do druku: 2017-09-29

Adres do korespondencji:
*Elżbieta Sagan
Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
tel. +48 609-824-713
elzbietasagan@gmail.com

Postępy Nauk Medycznych 10/2017
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych