Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 10/2017, s. 557-559 | DOI: 10.25121/PNM.2017.30.10.557
Anna Kozyra, Danuta Matyka, Beata Parzyszek, *Elżbieta Sagan, Grażyna Skrobowska, Urszula Stachyra, Maria Wertel, Elżbieta Bartoń
The specificity of patient care after implantation of brain stimulators
Specyfika opieki nad pacjentem po wszczepieniu stymulatorów mózgu
Chair and Department of Neurosurgery and Paediatric Neurosurgery, Medical University in Lublin
Head of Department: Professor Tomasz Trojanowski, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Głęboka stymulacja mózgu to obecnie najczęściej stosowana metoda w leczeniu chorób neurologicznych i psychiatrycznych. Polega na wszczepieniu cienkich elektrod stymulujących głęboko położone struktury mózgu. Zabiegi te są sposobem leczenia wielu zaburzeń ruchowych, m.in. jako alternatywna metoda leczenia chorych z Parkinsonem i padaczką lekooporną. Specyfika opieki związana była z różnym stopniem zaburzeń poznawczych, zaburzeń emocjonalnych oraz zachowań wynikających z wieku pacjentów, jak również z ubytków neurologicznych powstałych w przebiegu choroby. Dodatkowo występował niepokój wynikający z możliwości wystąpienia działania niepożądanego ze stymulacji i ewentualnych trudności z obsługą aparatu.
Cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie specyfiki opieki nad pacjentem po implantacji stymulatorów mózgu.
Materiał i metody. Obserwację przeprowadzono u 40 losowo wybranych chorych (25 z chorobą Parkinsona, 15 z padaczką oporną na leki), którzy byli leczeni w Klinice Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej w Lublinie w okresie od 2014 do czerwca 2017 roku.
Wyniki. Specyfika opieki wynikała z różnego stopnia nasilenia zaburzeń behawioralnych i emocjonalnych, związana była z wiekiem pacjentów, a także z deficytami neurologicznymi w przebiegu choroby. Większość pacjentów miała ograniczoną mobilność, co uniemożliwiało proces samoobsługi. Po operacji odnotowano różne powikłania: ból w miejscu implantu i depresję. Po implantacji wiele osób doświadczało zaburzeń poznawczych i emocjonalnych.
Wnioski. Opieka pielęgniarska po implantacji stymulatorów mózgu wymaga: obserwacji objawów czynności życiowych oraz oceny ryzyka krwawienia i zakażenia. Specyficzne dla opieki pielęgniarskiej pacjenta w okresie pooperacyjnym było również obserwowanie działań niepożądanych stymulacji, takich jak: parestezje, dysarthria lub zaburzenia chodu. Ważnym czynnikiem było emocjonalne wsparcie pacjenta i pomoc w prowadzeniu podstawowych czynności samoobsługowych.
Summary
Introduction. Deep brain stimulation is currently the most commonly used method in the treatment of neurological and psychiatric diseases. It consists of implanting thin electrodes that stimulate deep-lying brain structures. These treatments are a way of treating many motor disorders, among others, as an alternative method of treatment for Parkinson's and drug resistant epilepsy. The specificity of care was related to the varying degrees of cognitive, emotional and behavioral disorders as well as to the neurological deficits resulting from the disease. Additionally, there was anxiety resulting from the possibility of unwanted side effects from stimulation and possible difficulties with the operation of the camera.
Aim. The purpose of this work is to present the specificity of patient care after implantation of brain stimulators.
Material and methods. Observation was carried out on 40 randomly selected patients (25 with Parkinson’s disease, 15 with drug resistant epilepsy) who were treated in the Department of Neurosurgery and Paediatric Neurosurgery in Lublin between 2014 and June 2017.
Results. The specificity of care was related to the varying degrees of severity of cognitive and emotional behavioral disorders, as a result of patient age, as well as neurological deficits in the course of the disease. Most patients had limited mobility which prevented carrying out self-service activities. Post operations were noted various complications: pain in the implant site and depression. Must people experiencing cognitive and emotional disturbances after implantation.
Conclusions. Nursing care of patients after implantation of brain stimulators requires: observation of vital signs and risk assessment of bleeding and infection. The specificity of patient's nursing care in the postoperative period was also observation for undesirable effects of stimulation, e.g. paraesthesia, dysarthria or gait disorders. An important factor was patient's emotional support and help with carrying out basic self-service activities.
Słowa kluczowe: padaczka,
Key words: epilepsy,
Introduction
Deep brain stimulation is currently an increasingly used method in the treatment of neurological and psychiatric diseases (fig. 1).
Fig. 1. Parkinson’s disease. Non-motor disorders caused by Parkinson’s disease
Source: http://opiekunki.ajpartners.pl/parkinson-jak-z-nim-zyc/
It involves implanting thin electrodes that stimulate deep parts of the brain (1, 2).
These treatments are a way of treating many movement disorders, including as an alternative treatment for patients with Parkinson’s or drug resistant epilepsy (3).
Aim
The purpose of this work is to present the specificity of patient care after implantation of brain stimulators.
Material and methods
Observation was carried out on 40 randomly selected patients (25 with Parkinson’s disease, 15 with drug resistant epilepsy) who were treated in the Department of Neurosurgery and Paediatric Neurosurgery in Lublin between 2014 and June 2017.
Method chosen was analysis of medical documentation – history of the disease and nursing documentation.
Characteristics of people examined by age:
– Parkinson’s: age range from 40 to 70 years,
– drug-resistant epilepsy: age range from 3 to 20 years.
Epilepsy can cause dysfunctions in the following areas: smell, speech, emotion, anger, movement, touch, hearing, counting, reading, vision, balance, breathing, circulation (fig. 1).
Results

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Zasady kwalifikowania pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona do głębokiej stymulacji mózgu oraz terapii infuzyjnych. Parkinson Polska. Ogólnopolski biuletyn o chorobie Parkinsona 2014; 3.
2. Boczarska-Jedynak M: Prowadzenie pacjenta z chorobą Parkinsona po wszczepieniu stymulatora DBS. Neurol Dypl 2013; 8(6): 7-13.
3. Rola R: Zastosowanie głębokiej stymulacji mózgu jako alternatywa w leczeniu padaczki lekoopornej. Neurol Prakt 2012; 2(65): 7-10.
otrzymano: 2017-09-08
zaakceptowano do druku: 2017-09-29

Adres do korespondencji:
*Elżbieta Sagan
Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
tel. +48 609-824-713
elzbietasagan@gmail.com

Postępy Nauk Medycznych 10/2017
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych