Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 3/2018, s. 150-163 | DOI: 10.25121/NM.2018.25.3.150
*Jacek Wadełek
Perioperative management of an adult diabetic patient for elective colorectal surgery
Zasady przygotowania dorosłego pacjenta z cukrzycą do planowych operacji koloproktologicznych
Anaesthesiology and Intensive Therapy Department, St. Anna Trauma Surgery Hospital, STOCER Mazovia Rehabilitation Center Sp. z o.o., Warsaw
Head of Department: Elżbieta Kurmin-Gryz, MD
Streszczenie
Chorzy na cukrzycę częściej niż pacjenci bez rozpoznanej cukrzycy są hospitalizowani z przyczyn innych niż cukrzyca, jak również poddawani zabiegom operacyjnym. W pracy przedstawiono zasady przygotowania przedoperacyjnego chorego na cukrzycę do planowego zabiegu operacyjnego na jelicie grubym. Nowotwory jelita grubego i cukrzyca występują coraz powszechniej. Rozległy zabieg operacyjny na jelicie grubym może powodować pogorszenie kontroli metabolicznej cukrzycy. Operacja, okołooperacyjne głodzenie oraz przerwanie dotychczasowego sposobu leczenia przyczyniają się do zwiększenia wahań glikemii, co z kolei jest znaczącym czynnikiem zwiększenia chorobowości, umieralności i przedłużonego pobytu w szpitalu chorych na cukrzycę. Zminimalizowanie tych wpływów może obniżyć ryzyko wystąpienia powikłań. Planowe zabiegi operacyjne należy odroczyć, jeśli chory na cukrzycę w okresie przedoperacyjnym nie jest metabolicznie wyrównany (hemoglobina glikowana HbA1c ≥ 9%). W okresie okołooperacyjnym należy utrzymywać stężenie glukozy w krwi w zakresie wartości 140-180 mg/dl. Należy również unikać hipoglikemii. W pracy zaprezentowano przedoperacyjne postępowanie u dorosłego chorego na cukrzycę do planowej operacji na jelicie grubym. Podstawą postępowania okołooperacyjnego jest kontrola poziomu glikemii. Podczas małych zabiegów proktologicznych minimalnym wymogiem jest oznaczenie stężenia glukozy we krwi, bezpośrednio przed zabiegiem i ponownie po jego zakończeniu.
Summary
Patients with diabetes mellitus are more likely to require admission to hospital for conditions other than the diabetes itself and are more likely to undergo colorectal surgery. The paper presents guidelines for the preoperative management in diabetic patients scheduled for elective colorectal surgeries. Colorectal cancer and diabetes are increasingly common diseases. A major colorectal surgery may affect metabolic control in diabetes. Surgical procedure, perioperative fasting and interruptions in therapy contribute to poor glycaemic control, which in turn is a significant factor increasing mortality, morbidity and the length of hospital stay among patients with diabetes. Minimising such effects may reduce the risk of adverse outcomes. An extended elective colorectal surgery should be postponed if possible in patients with poor preoperative glycaemic control (HbA1c ≥ 9%). The target range for the perioperative period is between 140 and 180 mg/dL. Hypoglycaemia should also be avoided. This paper presents preoperative management in adult patients with diabetes mellitus scheduled for elective colorectal surgery. Glycaemic control is a key aspect in the perioperative management. For minor surgeries, blood glucose should be monitored before and immediately after surgery in all patients.
Key words: diabetes mellitus,
Introduction
The coexistence of cancer and glucose metabolic disorders is considered to be a result of an ageing society and unhygienic lifestyle (limited physical activity and excess intake of high-calorie products). Other etiopathogenetic factors of lifestyle diseases include increased exposure to adverse environmental factors. Many epidemiological studies indicate that colorectal cancer is positively correlated with diabetes and obesity (1, 2). Larsson et al. showed in their meta-analysis including 15 studies that the relative risk of colorectal cancer is 1.30 (1.20-1.40) for diabetic patients (1). Diabetes is not only one of the most widespread diseases in the world, but also a disease whose incidence is constantly increasing. The prevalence of diabetes also increases with age. It was estimated by the International Diabetes Federation (IDF) that 382 million of people globally suffered from diabetes in 2013, and this number is expected to increase to about 592 million by the year 2035 (3). Poland is one of the countries with the highest incidence of diabetes, with about 3.1 million of patients in 2011 (about 10.6% of the total population), including up to 1 million of undiagnosed individuals. Furthermore, 5.2 million people have impaired glucose tolerance, which qualifies them as a high risk group for type 2 diabetes mellitus, which already affects more than 20% of Poles over 60 years of age (4). Diabetes is the only non-infectious disease considered by the the United Nations (UN) to be an epidemic of the 21st century. Patients with diabetes mellitus are subject to surgeries more often than non-diabetic individuals (5). Currently, most of major surgical procedures do not require fasting. However, in certain situations when fasting is needed, the use of oral hypoglycemic agents is not possible. Surgery-related stress itself induces metabolic changes that impair glucose homeostasis. Persistent hyperglycaemia is a risk factor for vascular endothelial dysfunction, postoperative sepsis, impaired postoperative wound healing, and central nervous system ischemia. Perioperative stress may promote diabetes complications (diabetic coma with ketoacidosis, hyperosmolar hyperglycemic state), both during surgical procedure and in the postoperative period, thus worsening the prognosis. Hyperosmolar hyperglycemic state is a well-known complication of some surgical procedures, including coronary artery surgery, where it increases mortality to 42% (6, 7). Gastrointestinal disorders caused by anaesthesia, pharmacotherapy and increased tension of the vagus nerve due to stress can cause nausea, vomiting and dehydration. Reduction in circulating blood volume may already occur as a result of osmotic diuresis due to hyperglycaemia, increasing the risk of ischaemic stroke and acute renal damage. Electrolyte deficiency of varying severity (mainly hypocalemia and hypomagnesaemia) may increase the risk of arrhythmia, which often coexists with ischaemic heart disease in middle-aged diabetic patients. The preoperative metabolic status of diabetic patients undergoing surgeries is of great importance. In the case of poor glycaemic control, elective procedures should be postponed until stable blood glucose levels are achieved. Hospital admission of these patients should take place 1-2 days prior to elective surgery. Current management recommendations should be individualised for each patient depending on the type of diabetes mellitus, mode of treatment, blood glucose compensation, the type and extent of surgery, as well as the local experience in the management in diabetic patients. Despite some limitations associated with an individual approach to these patients, general principles of care are used. Certain disorders (ketoacidosis, hyperosmotic conditions, water-electrolyte imbalance) should be screened for and corrected preoperatively, and the surgery should be scheduled as the first procedure on a given day to avoid prolonged fasting.
Surgery-related stress
Surgical and anaesthetic procedures cause metabolic stress, which may impair homeostatic mechanisms in patients who already developed glucose metabolism disorders. Metabolic response to stress involves the release of catabolic hormones such as epinephrine, norepinephrine, cortisol, glucagon and growth hormone, as well as an inhibition of insulin release and action. In addition to insulin resistance induced by circulating stress hormones, the surgical trauma itself causes pancreatic β-cell dysfunction. Surgical procedures decrease both plasma insulin levels and insulin release in response to elevated blood glucose levels. The mechanism underlying the impaired pancreatic β-cell response during a surgery is not understood, and there is a weak correlation between the response and the intraoperative levels of circulating catecholamines. A different situation is seen in the postoperative period, when a close reverse correlation is observed between plasma epinephrine levels and insulin release (8). These anti-insulin effects of the metabolic response to the stress associated with surgical trauma reverse the physiological anabolic and anti-catabolic actions of insulin. The most important anabolic actions of insulin, which may be either reversed or reduced during surgical stress involve: stimulation of glucose uptake into cells and glycogen storage, increased amino acid uptake into cells and increased protein synthesis in skeletal muscles, stimulation of fatty acid synthesis and storage in adipocytes, as well as renal reabsorption of sodium and maintenance of intravascular blood volume. The anti-catabolic action of insulin involves an inhibition of hepatic glycogen breakdown, inhibition of gluconeogenesis, inhibition of lipolysis, inhibition of fatty acid oxidation and formation of ketone bodies, as well as inhibition of proteolysis and amino acid oxidation. The perioperative inhibition of insulin release and action increases catabolism via different mechanisms.
Direct catabolic action of stress hormones
The neuroendocrine response to surgical trauma and anaesthesia activates strongly interacting counterregulatory hormones. Catecholamines (norepinephrine released mainly intraoperatively and epinephrine released mainly in the postoperative period) stimulate gluconeogenesis and glycolysis, inhibit glucose utilisation in peripheral tissues and suppress insulin secretion. Activation of phosphorylation proteins by cAMP-dependent protein kinases mediates the stimulatory effects of catecholamines in the liver and glycogen breakdown in muscles, while glycogen synthase phosphorylation is responsible for reduced glycogen synthesis. These processes predispose to severe hyperglycaemia, which is increased by the stimulatory effects of epinephrine and norepinephrine on glucagon release. Other catabolic effects of catecholamines include stimulation of lipolysis and ketogenesis. Epinephrine increases adipocyte cAMP levels, causing hormone-dependent lipase phosphorylation and activation. Activation of hormone-dependent lipase increases lipolysis and the release of free fatty acids into the bloodstream. Increased glucagon levels due to catecholamines lead to effects similar to those of catecholamines, i.e. stimulate glucose and ketone body production in the liver as well as inhibit insulin action in peripheral tissues. Released growth hormone and glucocorticosteroids enhance catabolic effects of catecholamines and glucagon. Glucocorticosteroids increase glucose production in the liver and lipolysis, as well as negative nitrogen balance by stimulating proteolysis. Lipolysis and proteolysis products (free fatty acids, glycerol, alanine and glutamine) are substrates in hepatic gluconeogenesis. Relative insulin deficiency combined with insulin resistance and increased catabolism due to the effects of counterregulatory hormones pose a serious risk for glucose homeostasis in all diabetic patients, particularly in those without preoperative metabolic compensation.
Preoperative metabolic compensation in patients with diabetes
Diabetic Societies of many countries, including the Polish Diabetic Society (9-11), develop recommendations to specify norms for serum glucose and lipids, as well as blood pressure that should be achieved in patients with diabetes (tab. 1). Criteria for diabetes compensation include glycaemia, lipid level, and blood pressure compensation criteria. Criteria for carbohydrate metabolism compensation are based on glucose self-measurements and periodic laboratory measurements of glycated haemoglobin. Self-monitoring is the measurement of blood glucose performed by the patient using a glucometer or obtained from a sensor placed in the subcutaneous tissue. Glycated haemoglobin HbA1c is an indicator of diabetic compensation; it reflects glucose levels during the previous 3 months (tab. 2). Glycated haemoglobin is a compound of haemoglobin with glucose found in red blood cells (erythrocytes). Determining the HbA1c requires blood collection (at any time of day). Fasting is not needed as the meal does not affect the result in any way. Blood is collected from the vein or from the finger (capillary blood). HbA (α2β2), which accounts for 90 up to 95% of global haemoglobin in red blood cells in healthy adults and children over 6 months of age, is the main human haemoglobin. Studies demonstrated the presence of HbA1c fraction with a negative charge lower than that of HbA in blood haemolysates. The discovery that blood glucose levels affect the percentage of glycated hemoglobin fraction enabled the introduction of a very important measure to assess the efficacy of diabetes treatment over a longer period of time. The importance of this measure is primarily due to the fact that since a red blood cell lives 120 days, the residence time of its content (i.e. haemoglobin) in the circulatory system is the same. The cell is exposed to increased glucose levels throughout this period. The measurement of glycated haemoglobin allows to determine mean glucose levels over the past 3 months. The measurement of HbA1c levels allows for a retrospective assessment of glycaemia in diabetes and thus the efficacy of treatment. Pre-admission laboratory tests should include a daily glycaemic profile (7 measurements a day, including at 3 a.m.); peripheral blood cell count and platelet count; serum creatinine levels, electrolytes (Na+, K+), total protein, aminotransferase activity (AST, ALT); acid-base balance (arterial-blood gas); urinalysis; eye fundus assessment; resting ECG test; chest X-ray. If all of the above tests have not been performed in an outpatient setting, they should be performed and interpreted before surgical procedure. A one-day surgery may be scheduled only for diabetic patients receiving intensive insulin therapy, who show good metabolic compensation. Normal results of all additional diagnostic tests are a necessary condition in such cases. The same system may be used for patients with type 2 diabetes successfully treated with diet, with postprandial blood glucose < 180 mg/dL (10.0 mmol/L), as perioperative insulin therapy is not needed in these patients. Other diabetic patients should receive perioperative insulin therapy regardless of the type of diabetes and treatment mode. No periodic insulin therapy is needed in patients undergoing minor procedures (tooth extraction, abscess incision, minor outpatient amputation) provided that preoperative management does not involve changes in the diet. The need to change breakfast hours, and thus the time of morning insulin injection, requires breakfast replacement with an intravenous infusion of 5% glucose solution, 8 units of insulin and 5 mmol of potassium chloride at a rate of 100-150 mL/hour.
Tab. 1. Criteria for diabetes compensation in accordance with the 2008, 2011 and 2014 guidelines of the Polish Diabetes Association (according 9-11)
Compensation criteria for:200820112014
HbA1c≤ 6.5%≤ 6.5% in patients with short-term type 2 diabetes;
– < 8.0% in patients aged > 70 years, with DM2 > 20 years and after MI or stroke;
– ≤ 7.0% in other patients
≤ 6.5% in patients with short-term type 2 diabetes;
– ≤ 8.0% in patients aged > 70 years, with DM2 > 20 years and after MI or stroke;
– ≤ 7.0% in other patients
Total cholesterol < 175 mg/dL
LDL< 100 mg/dL in patients without coronary artery disease
< 70 mg/dL in patients with coronary artery disease
HDL> 50 mg/dL in female patients
> 40 mg/dL in male patients
Triglycerides< 150 mg/dL
Blood pressure< 130/80 mm Hg< 140/90 mm Hg< 140/85 mm Hg
HbA1c – glycated haemoglobin; LDL – low-density lipoprotein); HDL – high-density lipoprotein; DM2 – diabetes mellitus type 2; MI – myocardial infarction
Tab. 2. Correlation between HbA1c levels and the estimated average blood glucose levels
HbA1c (IFCC) (mmol/mol)HbA1c (NGSP) (%)The estimated average blood glucose levels (mg/dL)The estimated average blood glucose levels (mmol/L)
31
42
53
64
75
86
97
108
5
6
7
8
9
10
11
12
97
126
154
183
212
240
269
298
5.4
7.0
8.6
10.2
11.8
13.4
14.9
16.5
International Federation of Clinical Chemistry (IFCC); The National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP) in the United States
The choice of management
Intensive perioperative hypoglycemic treatment is needed in all patients with type 1 diabetes undergoing both minor and major surgeries as well as patients with type 2 diabetes scheduled for major procedures. These patients require perioperative insulin therapy, using an intravenous infusion of glucose, insulin and potassium. Major surgeries are defined as surgeries that require general anaesthesia or last more than 1 hour. The management in patients with type 2 diabetes undergoing minor surgeries depends on their previous treatment (before surgery), glycaemic control status, the type and extent of surgery and local experience.
Diabetic patients treated with diet
No additional preoperative interventions may be needed in patients showing good control of diabetes due to diet modification and physical exercise. Fasting blood glucose levels should be measured in the morning on the day of surgery, and should be repeated if the procedure is longer than 1 hour. No special management is needed in patients undergoing minor procedures. For more extensive procedures (such as colorectal procedures) or in the absence of metabolic compensation (fasting blood glucose > 200 ml/dL), intravenous infusion of glucose, insulin and potassium as well as blood glucose monitoring at 1-hour intervals should be considered.
Diabetic patients treated with oral hypoglycemic agents

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Larsson SC, Orsini N, Wolk A: Diabetes mellitus and risk of colorectal cancer: a meta-analysis. J Natl Cancer Inst 2005; 97: 1679-1687.
2. Luo W, Cao Y, Liao C, Gao F: Diabetes mellitus and the incidence and mortality of colorectal cancer: A meta-analysis of twenty four cohort studies. Colorectal Dis 2012; 14(11): 1301-1307.
3. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. 6th ed. http://www.idf.org/sites/default/files/EN_6E_Atlas_Full_0.pdf.
4. Dane wg wykazów Narodowego Funduszu Zdrowia 2013 (MZ-11).
5. Girard M, Schricker T: Perioperative glucose control: living in uncertain times – continuing professional development. Can J Anaesth 2011; 58(3): 312-320.
6. Pasquel FJ, Umpierrez GE: Hyperosmolar hyperglycemic state: a historic review of the clinical presentation, diagnosis, and treatment. Diabetes Care 2014; 37(11): 3124-3131.
7. Krinsley J: Perioperative glucose control. Curr Opin Anaesthesiol 2006; 19(2): 111-116.
8. Akhtar S, Barash PG, Inzucchi SE: Scientific principles and clinical implications of perioperative glucose regulation and control. Anesth Analg 2010; 110(2): 478-497.
9. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne: Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, 2008. Diabet Prakt 2008; 9 (supl. A): A1-A49.
10. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne: Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, 2011. Diab Dośw i Klin 2011; 11 (supl. A): A1-A48.
11. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne: Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, 2014. Diabet Klin 2014; 3 (supl. A): A1-A71.
12. Maser RE, Mitchell BD, Vink AI, Freemen R: The Association between cardiovascular autonomic neuropathy and mortality in individuals with diabetes. Diabetes Care 2003; 26: 1895-1901.
13. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2016. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Diabet Klin 2016: 5(supl. A).
14. Duncan AE: Hyperglycemia and perioperative glucose management. Curr Pharm Des 2012; 8(38): 6195-6203.
15. Keegan MT, Goldberg ME, Torjman MC, Coursin DB: Perioperative and critical illness dysglycemia – controlling the iceberg. J Diabetes Sci Technol 2009; 3(6): 1288-1291.
16. Sheehy AM, Gabbay RA: An overview of preoperative glucose evaluation, management, and perioperative impact. J Diabetes Sci Technol 2009; 3(6): 1261-1269.
17. Dhatariya K, Levy N, Hall GM: The impact of glycaemic variability on the surgical patient. Curr Opin Anaesthesiol 2016; 29(3): 430-437.
18. Sebranek JJ, Lugli AK, Coursin DB: Glycaemic control in the perioperative period. Br J Anaesth 2013; 111 (suppl. 1): i18-34.
19. Kao LS, Meeks D, Moyer VA, Lally KP: Peri-operative glycaemic control regimens for preventing surgical site infections in adults. Cochrane Database Syst Rev 2009; (3): CD006806.
20. Robertshaw HJ, Hall GM: Diabetes mellitus: anaesthetic management. Anaesthesia 2006; 61(12): 1187-1190.
21. Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland: Peri-operative management of the surgical patient with diabetes 2015. Anaesthesia 2015; 70: 1427-1440.
22. American Diabetes Association: Standards of medical care in diabetes – 2015. Diabetes Care 2015; 38 (suppl.): S1-93.
23. Porter D Jr, Sherwin RS (eds.): Ellenberg and Rifkin’s Diabetes Mellitus. 6th ed. Stamford, Appleton and Lange 2003.
otrzymano: 2018-08-07
zaakceptowano do druku: 2018-08-28

Adres do korespondencji:
*Jacek Wadełek
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o
ul. Barska 16/20, 02-315 Warszawa
tel.: +48 (22) 579-52-58
WAD_jack@poczta.fm

Nowa Medycyna 3/2018
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna