Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 3/2018, s. 101-107 | DOI: 10.25121/NM.2018.25.3.101
*Zbigniew Tański, Zbigniew Jarząbek, Bartosz Konowalski, Maciej Truszkowski, Jakub Biedrzycki, Bolesław Kuzaka, Piotr Kuzaka
Zgorzel Fourniera – doświadczenia oddziałów
Fournier gangrene – ward experience
Urological Ward, Mazovian Specialistic Hospital named dr Józef Psarski in Ostrołęka
Head of Department: Zbigniew Jarząbek, MD
Streszczenie
Wstęp. Zgorzel Fourniera jest martwiczym zapaleniem powięzi i tkanek miękkich. Rozpoczyna się podstępnie i gwałtownie. Należy do grupy martwiczego zapalenia tkanek miękkich. Dotyczy często chorych z predyspozycjami układowymi i może jej towarzyszyć szereg chorób, np. cukrzyca, otyłość, marskość wątroby, nowotwory i inne.
Cel pracy. Przedstawiono wyniki leczenia 30 pacjentów (mężczyzn w wieku od 34 do 84 lat, średnia wieku 67 lat) z rozpoznaniem zgorzeli Fourniera. Omówiono i przeanalizowano choroby współistniejące.
Materiał i metody. Chorzy byli leczeni przeciwwstrząsowo, stosowano antybiotyki. Przedstawiono powikłania w trakcie leczenia, postępowanie z raną spowodowaną przez chorobę, metody chirurgicznego opracowania i leczenia ran oraz ostateczne zaopatrzenie ubytków skóry przeszczepami siatkowymi pośredniej grubości. Wszyscy leczeni chorzy mieli zaopatrzone rany przeszczepami pośredniej grubości, byli wypisywani z oddziałów z ranami zagojonymi lub w trakcie gojenia. Omówiono metody leczenia oraz opracowanie chirurgiczne ran w piśmiennictwie.
Wyniki. Nie stwierdzono zgonów w omawianej grupie chorych.
Wnioski. Zgorzel Fourniera jest nagłym, zagrażającym życiu, ostrym schorzeniem urologicznym, wymagającym natychmiastowej diagnostyki, postępowania przeciwwstrząsowego i przeciwbakteryjnego i intensywnego chirurgicznego leczenia zmian martwiczych, a następnie zaopatrzenia ubytków skóry i tkanek miękkich.
Summary
Introduction. Fournier’s gangrene is a necrotising soft-tissue infection characterized by insidious and rapid onset. It belongs to the group of necrotising soft-tissue infections. The disease is more common in patients with systemic predispositions such as diabetes mellitus, obesity, hepatic cirrhosis, cancer, etc.
Aim. The results of medical treatment thirtieths patients (man from 34 to 84 years old, middle age 67 years old) and co-morbidity with Fournier’s gangrene was presented.
Material and methods. The co-morbidity was discussed and analized. The patients were treated by antishock therapy, proper antibiotic therapy was applied. The complications were presented during treatment, procedures with wounds, debridement and wounds treatment and final treatment skin deficiency. All patients had covered skin deficiency by mesh grafts, they were discharged from hospital with healed wounds or almost healed. Treatment from medical literature dealing with treatment and experience of Urological Wards was also presented (Fournier’s gangrene is a part of this disease).
Results. Mortality was not observed in this group of patients.
Conclusions. Fournier’s gangrene is a rapid-onset, life-threatening, acute urological disease requiring immediate diagnosis, as well as anti-shock and antibacterial therapy combined with intensive surgical debridement followed by the management of skin and soft tissue defects.Wstęp
Zgorzel Fourniera opisana w 1883 roku przez Jeana Alfreda Fourniera, specjalistę dermatologii i wenerologii, jest martwiczym, zagrażającym życiu zapaleniem powięzi i tkanek miękkich. Ma nagły początek i gwałtowny przebieg, obejmując zewnętrzne narządy płciowe i krocze.
Martwicze zapalenie powięzi zaczyna się zwykle na mosznie lub prąciu i rozszerza wzdłuż płaszczyzn powięziowych (poniżej powięzi Scarpy) na krocze i brzuch, niekiedy aż do okolic pachowych. Początkowo określenie „zgorzel Fourniera” odnosiło się do samoistnej zgorzeli zewnętrznych narządów płciowych, obecnie oznacza również nieidiopatyczną zgorzel. Jej przyczyny można określić blisko w 80-90% przypadków (1).
Etiologia zgorzeli Fourniera
Źródło – okrężnica i odbytnica (30%):
– zakażenie gruczołów okołoodbytowych,
– ropień zagłębienia kulszowo-odbytniczego,
– zapalenie uchyłków okrężnicy,
– zapalenie wyrostka robaczkowego.
Źródło – układ moczowo-płciowy (50%):
– zapalenie gruczołów opuszkowo-cewkowych,
– ropień okołocewkowy,
– zwężenie cewki,
– zakażenie układu moczowego.
Źródło – skóra (20%):
– ropne zapalenie gruczołów potowych,
– wrzód lub nadżerka moszny,
– uraz moszny.
Choroby towarzyszące zgorzeli Fourniera:
– cukrzyca (2),
– otyłość (2),
– marskość wątroby (3),
– nowotwory,
– nadużywanie leków lub alkoholu (3),
– niedożywienie,
– zakażenie HIV (1),
– przewlekłe stosowanie sterydów i niesterydowych leków przeciwzapalnych (4).
Choroba często dotyczy pacjentów z predyspozycjami układowymi, takimi jak cukrzyca lub alkoholizm. Obserwacje kliniczne i badania epidemiologiczne wykazują, że u chorych na cukrzycę (2, 5) zakażenia bakteryjne, grzybicze i wirusowe oraz zgorzel Fourniera występują częściej niż w pozostałej populacji. Przebieg zakażeń u pacjentów z cukrzycą jest z reguły cięższy i częściej dochodzi do powikłań. Do czynników zwiększających podatność na zakażenia w cukrzycy należą:
– upośledzenie bakteriobójczej funkcji granulocytów (szczególnie w stanie przewlekłej hipoglikemii, hiperglikemii i kwasicy),
– nadmierna glikacja immunoglobulin IgG (ściśle związana ze stopniem wyrównania metabolicznego cukrzycy),
– zmniejszenie syntezy składników układu dopełniacza (C4),
– stan odwodnienia,
– zaburzenia troficzne tkanek wynikające z angiopatii i neuropatii.
Nadużywanie alkoholu powoduje uszkodzenie układu odpornościowego. Ostre, okazjonalne zatrucia uszkadzają głównie odporność wrodzoną, a przewlekłe powodują uszkodzenie odporności wrodzonej i nabytej. U alkoholików częściej występuje marskość wątroby, co ma istotny wpływ na przebieg leczenia zgorzeli. Zarówno w cukrzycy, jak i w alkoholizmie dochodzi do zahamowania aktywności limfocytów T (3).
Cel pracy
Celem pracy było przedstawienie diagnostyki, leczenia chorych ze zgorzelą Fourniera, postępowania z zakażonymi ranami, leczenia antybiotykami, opracowania chirurgicznego ran i zaopatrzenia ran pooperacyjnych przeszczepami siatkowymi pośredniej grubości.
Materiał i metody
W latach 1979-2017 na Oddziałach Urologicznych (Szpital w Ostrołęce, Klinika Urologii WUM) leczono 30 chorych (w wieku od 34 do 84 lat, średnia wieku 67 lat) z rozpoznaniem zgorzeli Fourniera.
U pacjentów występowały następujące choroby współistniejące:
– cukrzyca typu 1 – 10 chorych,
– cukrzyca typu 2 – 16 chorych,
– alkoholizm – 18 chorych,
– sepsa – 8 chorych,
– wstrząs septyczny – 6 chorych,
– zwężenie cewki moczowej – 4 chorych,
– guz odbytnicy – 1 chory.
Rozpoznanie wstępne
W badanej grupie pacjentów charakterystyczny był nagły początek choroby, objawiający się znacznym obrzękiem i zaczerwienieniem narządów płciowych, gorączką, dreszczami i złym samopoczuciem. Objawy prodromalne trwały od 2 do 7 dni. Badanie fizykalne było podstawą rozpoznania. Pęcherze na mosznie i prąciu, wypełnione żółtobrązowym płynem, są objawem patognomonicznym dla rozpoznania rozpoczynającego się głębokiego zapalenia powięzi. U części chorych stwierdzono oddzielanie tkanek martwiczych. Jądra i powrózki nasienne nie były objęte chorobą.
Badania obrazowe

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Siroky MD, Oates RD, Babyan RK: Podręcznik urologii. Diagnostyka i leczenie. Czelej, Lublin 2006: 193-194.
2. Kuczerowski R: Zakażenia u chorych na cukrzycę. https://pulsmedycyny.pl/zakazenia-u-chorych-na-cukrzyce-cz-1-893229.
3. Waszkiewicz N: Interakcje alkoholu z lekami. Med po Dyp 2016; 5(241): 8-22.
4. Stevens DL, Bryan AE: Necrotizing Soft-Tissue Infections. The New Engl J Med 2017; 377: 2253-2265.
5. Wadełek J: Diagnostyka i leczenie zgorzeli Fourniera w oddziale intensywnej terapii. Nowa Med 2016; 23(3): 102-113.
6. Mościcka P, Szewczyk MT, Cwajda-Białasik J et al.: Nowoczesne opatrunki w ambulatoryjnym leczeniu ran zakażonych. Chir po Dyp 2018; 13(3): 36-42.
7. Cybułka B, Rapeła J, Piasecki T et al.: Zgorzel Fourniera. Chirurgiczne wyzwanie w zaopatrzeniu rozległej rany krocza. Pułapki oraz przeszkody terapeutyczne. Wielokierunkowe postępowanie jako nadzieja skutecznej terapii – opis przypadku. Lecz Ran 2015; 12(4): 147-154.
8. Zięba S, Tomczyk A, Szewczyk W et al.: Wolny przeszczep skórny pośredniej grubości pokrywający rozległy ubytek w przebiegu zgorzeli Fourniera. Lecz Ran 2013; 10(1): 29-32.
9. Kuzaka B, Borkowski T, Kawecki D et al.: Fournier’s gangrene. Clinical presentation of 13 cases. Mad Sci Monit 2018; 24: 548-555.
10. Kuzaka B, Jardanowski R, Dobroński P: Zgorzel Fourniera. Opis przypadku. Urol Pol 1998; 51(1): 93-100.
otrzymano: 2018-07-04
zaakceptowano do druku: 2018-07-25

Adres do korespondencji:
*Zbigniew Tański
Oddział Urologiczny Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce
Aleja Jana Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka
tel.: +48 694-555-195
tanska@interia.pl

Nowa Medycyna 3/2018
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna