Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 3/2018, s. 87-94 | DOI: 10.25121/NewMed.2018.22.3.87
Iryna Drohobycka, *Lidia Zawadzka-Głos
Ocular compications in ethmoiditis in children treated in a reference laryngological academic center
Powikłania oczodołowe w zapaleniu zatok sitowych u dzieci leczonych w referencyjnym laryngologicznym ośrodku akademickim
Department of Pediatric Otolaryngology, Medical University of Warsaw, Poland
Head of Department: Associate Professor Lidia Zawadzka-Głos, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Jednym z najczęściej rozpoznawanych schorzeń górnych dróg oddechowych jest zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. Szczególną postacią zapalenia zatok obocznych nosa u dzieci jest zapalenie sitowia. Z uwagi na umiejscowienie komórek sitowia ich zapalenie stanowi większe zagrożenie dla chorego w porównaniu do zapalenia innych zatok obocznych nosa.
Cel pracy. Celem pracy była ocena występowania, stopnia zaawansowania i sposobu leczenia powikłań oczodołowych zapalenia zatok sitowych u dzieci w materiale akademickiego ośrodka referencyjnego laryngologii dziecięcej.
Materiał i metody. Analizą retrospektywną objęto 41 pacjentów z powikłaniami oczodołowymi w przebiegu zapalenia zatok sitowych, którzy byli hospitalizowani w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2012–2017. Analizie poddano stopień powikłań wg skali Chandlera oraz zastosowane leczenie i patogeny wyizolowane z posiewów materiału uzyskanego podczas zabiegu chirurgicznego.
Wyniki. Do badania włączono 25 chłopców (60%) i 16 dziewcząt (40%) w wieku od 3 miesięcy do 16 lat. Średnia wieku wszystkich dzieci wynosiła 5,34 lat (SD = 3,98). Wg skali Chandlera powikłania zaprzegrodowe stwierdzono u 12 pacjentów (29,27%), a u 29 (70,73%) rozpoznano powikłania przedprzegrodowe. Leczeniu chirurgicznemu poddano 12 (29,27%) pacjentów, z czego u 8 (66,7 %) z nich wykonano ethmoidektomię z dostępu zewnętrznego z drenażem oczodołu, a u 4 pacjentów (33,3%) zastosowano czynnościowo-endoskopową chirurgię zatok przynosowych (FESS – ang. Functional Endoscopic Sinus Surgery). Zgodność obrazu tomografii komputerowej (TK) ze zmianami stwierdzonymi podczas interwencji chirurgicznej stwierdzono u 10 pacjentów (83,3%). Z posiewu materiałów pobranych podczas zabiegu wyizolowano 15 różnych patogenów. W ponad połowie przypadków (53,3%) patogenem był gronkowiec. Wszyscy pacjenci z powikłaniami oczodołowymi zaprzegrodowymi otrzymali terapię skojarzoną obejmującą leczenie chirurgiczne i dwa dożylne antybiotyki według wyniku posiewu. Najczęściej stosowanymi antybiotykami były cefalosporyny trzeciej generacji i klindamycyna.
Wnioski. W zapaleniu zatok sitowych u dzieci leczonych w referencyjnym laryngologicznym ośrodku akademickim powikłania przedprzegrodowe występowały dwukrotnie częściej niż zaprzegrodowe. Większość przypadków nie wymaga interwencji chirurgicznej.
Summary
Introduction. One of the most commonly diagnosed upper respiratory diseases is sinusitis. A particular form of sinusitis in children is ethmoiditis. Due to the location of ethmoidal cells, their inflammation is associated with higher risk of complications compared with inflammation of other sinuses.
Aim. The aim of the study was to assess the prevalence, severity and management of ocular complications of ethmoiditis in the retrospective material of the reference laryngological academic center.
Material and Methods. The retrospective analysis included 41 patients with ocular complications of ethmoid sinusitis who were hospitalized in the Department of Pediatric Otolaryngology in the years 2012–2017. The analysis included the severity of complications on Chandler’s scale, management and results of culture of the material obtained during surgery.
Results. The study included 25 boys (60%) and 16 girls (40%) aged from 3 months to 16 years. Mean age of the patients was 5.34 years (SD = 3.98). According to Chandler’s scale, retroseptal complications were diagnosed in 12 patients (29.27%), and anteroseptal complications – in 29 patients (70.73%). Surgical treatment was performed in 12 patients (29.27%), 8 of whom (66.7%) underwent external ethmoidectomy with orbital drainage, and 4 of whom (33.3%) underwent functional endoscopic sinus surgery (FESS). Consistent findings of CT scan with lesions found during surgical intervention were found in 10 patients (83.3%). Fifteen different pathogens were isolated from the material collected during the procedures. In more than half of the patients (53.3%), the pathogen was a staphylococcus. Al the patients with retroseptal ocular complications underwent combination therapy consisting of surgical management and two intravenous antibiotics targeted for the etiological factor. The most frequently used antibiotics included 3rd generation cephalosporins and clindamycin.
Conclusions. In children with ethmoiditis treated in a reference laryngological academic center, anteroseptal complications occurred twice as often as retroseptal complications. Most cases did not require surgical intervention.
Słowa kluczowe: powikłania oczodołowe, zapalenie sitowia, otolaryngologia dziecięca
Introduction
One of the most commonly diagnosed upper respiratory diseases is sinusitis. According to the European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps from 2012 (1), acute sinusitis can be defined as the sudden onset of two or more of the following symptoms: nasal obstruction or nasal discharge, facial pain and pressure and reduction or loss of smell persisting for no more than 12 weeks. To diagnose acute bacterial sinusitis, two of the following symptoms must occur: discoloured discharge with unilateral predominance and purulent secretion in the nasal cavity, severe local pain, fever, elevated ESR/CRP, and deterioration after an initial milder phase of illness (1).
A particular form of sinusitis in children is ethmoid sinusitis, which may occur in very young children, as ethmoid sinuses are developed and separated from nasal cavity as early as after the birth. Due to the location of ethmoidal cells, their acute inflammation is associated with higher risk of complications compared with inflammation of other sinuses, as the inflammation often spreads to orbital tissues. Chandler et al. (2) divided orbital complications into five groups, depending on the location of the process in relation to the orbital septum:
1. Eyelid edema;
2. Orbital cellulitis;
3. Subperiosteal abscess of the orbit;
4. Orbital abscess;
5. Cavernous sinus thrombosis.
Aim
The aim of the study was to assess the prevalence, severity and management of ocular complications of ethmoiditis in the retrospective material of the reference laryngological academic center.
Material and methods
The retrospective analysis included 41 patients with ocular complications of ethmoid sinusitis who were hospitalized in the Department of Pediatric Otolaryngology in the years 2012–2017. In this group, age, sex, severity of complications on Chandler’s scale, culture results from material obtained during surgical procedure, imaging findings in computed tomography, and management were analyzed.
Data were presented as means with standard deviation or average deviation. The differences between continuous data were calculated using Student’s t-test. Variable data were presented as numbers (%, percentage). When using statistical tests, confidence level of 0.05 was assumed - results from p < 0.05 were considered statistically significant.
Results
The study included 25 boys (60%) and 16 girls (40%) aged from 3 months to 16 years (mean age 5.34, SD = 3.98). Table 1 presents demographic parameters of the study group.
Tab. 1. Demographic parameters of the study group
Sex/age 0.3–1 1–3 3–5 5–10 10–15 > 15Total
Boys1 (2.4%)10 (24.3%)4 (9.8%)1 (2.4%)1 (2.4%)1 (2.4%)25 (60%)
Girls1 (2.4%)2 (4.9%)4 (9.8%)3 (7.3%)3 (7.3%)16 (40%)
Sum2 (4.9%)12 (29.2%)8 (19,5%)4 (9.8%)4 (9.8%)1 (2.4%)41 (100%)
All children with suspected orbital complications received empiric antibiotic therapy intravenously at admission. In 18 patients with exophtalmia, reduced eyeball mobility, and loss of vision or no response to intravenous antibiotic therapy in 24–48 hours from admission, CT scan of the sinuses was performed. According to Chandler’s scale, retroseptal complications were diagnosed in 12 patients (29.27%), and anteroseptal complications – in 29 patients (70.73%). Mean age of patients with retroseptal complications was 6.7 years (SD = 4.73) and was significantly higher than mean age of patients with anteroseptal complications: 4.8 years (SD = 3.27, p < 0.05). Table 2 presents the incidence of ocular complications according to Chandler’s scale.
Tab. 2. Incidence of ocular complications according to Chandler’s scale.
Severity of ocular complications according to Chandler’s scale. Number of patients Percentage of patients
Anteroseptal complications
Group 1. Eyelid edema 29 70.73%
Retroseptal complications
Group 2. Orbital cellulitis 7 17.07%
Group 3. Subperiosteal abscess of the orbit 1 2.44%
Group 4. Orbital abscess 4 9.76%
Group 5. Cavernous sinus thrombosis
Indications for surgical intervention included: subperiosteal abscess or orbital abscess in CT scan of sinuses, loss of vision, and lack of improvement or progression of symptoms in 24–48 hours despite intensive conservative treatment. Surgical treatment was performed in 12 patients (29.27%), 8 of whom (66.7%) underwent external ethmoidectomy with orbital drainage, and 4 of whom (33.3%) underwent functional endoscopic sinus surgery (FESS). Consistent findings of CT scan with intrasurgical findings were observed in 10 out of 12 patients (83.3%). In 2 remaining patients (16.7%), CT scan indicated an orbital abscess, which was not confirmed intrasurgically.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz innych artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Fokkens WJ, Lund VJ, Mullol J et al.: EPOS 2012: European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps 2012. A summary for otorhinolaryngologists. Rhinology 2012; 50: 1-12.
2. Chandler JR, Langenbrunner DJ, Stevens ER: The pathogenesis of orbital complications in acute sinusitis. Laryngoscope 1970; 80: 1414-1428.
3. Chaudhry IA, Shamsi FA, Elzaridi E et al.: Outcome of treated orbital cellulitis in a tertiary eye care center in the middle East. Ophthalmology 2007; 114: 345-354.
4. Hornblass A, Herschorn BJ, Stern K, et al.: Orbital abscess. Surv Ophthalmol 1984; 29: 169-178.
5. Ferguson MP, McNab AA: Current treatment and outcome in orbital cellulitis. Aust N Z J Ophthalmol 1999; 27: 375-379.
6. Suhaili DN, Goh BS, Gendeh BS: A ten year retrospective review of orbital complications secondary to acute sinusitis in children. Med J Malaysia 2010; 65: 49-52.
7. Šuchaň M, Horňák M, Kaliarik L et al.: Orbital complications of sinusitis. Cesk Slov Oftalmol 2014; 70: 234-238.
8. Chmielik M, Gabryszewska A: Clinical aspects of ethmoiditis. Borgis – New Medicine 2002; 2: 73-75.
9. Giannoni C, Sulek M, Friedman EM: Intracranial Complications of sinusitis: a pediatric series. Am J Rhinol 1998; 12: 173-178.
10. Capra G, Liming B, Boseley ME, Brigger MT: Trends in orbital complications of pediatric rhinosinusitis in the United States. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2015; 14: 12-17.
11. Eviatar E, Lazarovitch T, Gavriel H: The correlation of microbiology growth between subperiosteal orbital abscess and affected sinuses in young children. Am J Rhinol Allergy 2012; 26: 489-492.
12. Klimenko KE: The algorithm for the assessment of the value of computed tomography prior to endoscopic interventions on the paranasal sinuses. Vestn Otorinolaringol 2013; 2: 46-51.
13. Clary RA, Cunningham MJ, Eavey RD: Orbital complications of acute sinusitis: comparison of computed tomography scan and surgical findings. Ann Otol Rhinol Laryngol 1992; 101: 598-600.
14. Radovani P, Vasili D, Xhelili M, Dervishi J. Orbital complications of sinusitis. Balkan Med J 2013; 30: 151-154.
15. Siedek V, Kremer A, Betz CS et al.: Management of orbital complications due to rhinosinusitis. Eur Arch Otorhinolaryngol 2010; 267: 1881-1886.
16. Todman MS, Enzer YR: Medical management versus surgical intervention of pediatric orbital cellulitis: the importance of subperiosteal abscess volume as a new criterion. Ophthal Plast Reconstr Surg 2011; 27: 255-259.
17. Ryan JT, Preciado DA, Bauman N et al.: Management of pediatric orbital cellulitis in patients with radiographic findings of subperiosteal abscess. Otolaryngol Head Neck Surg 2009; 140: 907-911.
18. Hamill CS, Sykes KJ, Harrison CJ, Weatherly RA: Infection rates of MRSA in complicated pediatric rhinosinusitis: An up to date review. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2018; 104: 79-83.
19. Peña MT, Preciado D, Orestes M, Choi S: Orbital complications of acute sinusitis: changes in the post-pneumococcal vaccine era. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2013; 139: 223-227.
20. Ketenci I, Unlü Y, Vural A et al.: Approaches to subperiosteal orbital abscesses. Eur Arch Otorhinolaryngol 2013; 270: 1317-1327.
21. Oxford LE, McClay J: Complications of acute sinusitis in children. Otolaryngol Head Neck Surg 2005; 133: 32-37.
22. McKinley SH, Yen MT, Miller AM, Yen KG: Microbiology of pediatric orbital cellulitis. Am J Ophthalmol 2007; 144: 497-501.
23. Coudert A, Ayari-Khalfallah S, Syu P, Truy E: Microbiology and antibioic therapy of subperiosteal orbital abscess in children with acute ethmoiditis. Int J Pediatric Otholaryngol 2018; 106: 91-95.
24. Daoudi A, Ajdakar S, Rada N et al.: M. Orbital and periorbital cellulitis in children. Epidemiological, clinical, therapeutic aspects and course. J Fr Ophtalmol 2016; 39: 609-614.
otrzymano: 2018-06-26
zaakceptowano do druku: 2018-09-21

Adres do korespondencji:
*Lidia Zawadzka-Głos
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, Polska
tel.: + 48 (22) 317-97-21
e-mail: laryngologia@spdsk.edu.pl

New Medicine 3/2018
Strona internetowa czasopisma New Medicine