Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 3/2018, s. 87-94 | DOI: 10.25121/NewMed.2018.22.3.87
Iryna Drohobycka, *Lidia Zawadzka-Głos
Ocular compications in ethmoiditis in children treated in a reference laryngological academic center
Powikłania oczodołowe w zapaleniu zatok sitowych u dzieci leczonych w referencyjnym laryngologicznym ośrodku akademickim
Department of Pediatric Otolaryngology, Medical University of Warsaw, Poland
Head of Department: Associate Professor Lidia Zawadzka-Głos, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Jednym z najczęściej rozpoznawanych schorzeń górnych dróg oddechowych jest zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. Szczególną postacią zapalenia zatok obocznych nosa u dzieci jest zapalenie sitowia. Z uwagi na umiejscowienie komórek sitowia ich zapalenie stanowi większe zagrożenie dla chorego w porównaniu do zapalenia innych zatok obocznych nosa.
Cel pracy. Celem pracy była ocena występowania, stopnia zaawansowania i sposobu leczenia powikłań oczodołowych zapalenia zatok sitowych u dzieci w materiale akademickiego ośrodka referencyjnego laryngologii dziecięcej.
Materiał i metody. Analizą retrospektywną objęto 41 pacjentów z powikłaniami oczodołowymi w przebiegu zapalenia zatok sitowych, którzy byli hospitalizowani w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2012–2017. Analizie poddano stopień powikłań wg skali Chandlera oraz zastosowane leczenie i patogeny wyizolowane z posiewów materiału uzyskanego podczas zabiegu chirurgicznego.
Wyniki. Do badania włączono 25 chłopców (60%) i 16 dziewcząt (40%) w wieku od 3 miesięcy do 16 lat. Średnia wieku wszystkich dzieci wynosiła 5,34 lat (SD = 3,98). Wg skali Chandlera powikłania zaprzegrodowe stwierdzono u 12 pacjentów (29,27%), a u 29 (70,73%) rozpoznano powikłania przedprzegrodowe. Leczeniu chirurgicznemu poddano 12 (29,27%) pacjentów, z czego u 8 (66,7 %) z nich wykonano ethmoidektomię z dostępu zewnętrznego z drenażem oczodołu, a u 4 pacjentów (33,3%) zastosowano czynnościowo-endoskopową chirurgię zatok przynosowych (FESS – ang. Functional Endoscopic Sinus Surgery). Zgodność obrazu tomografii komputerowej (TK) ze zmianami stwierdzonymi podczas interwencji chirurgicznej stwierdzono u 10 pacjentów (83,3%). Z posiewu materiałów pobranych podczas zabiegu wyizolowano 15 różnych patogenów. W ponad połowie przypadków (53,3%) patogenem był gronkowiec. Wszyscy pacjenci z powikłaniami oczodołowymi zaprzegrodowymi otrzymali terapię skojarzoną obejmującą leczenie chirurgiczne i dwa dożylne antybiotyki według wyniku posiewu. Najczęściej stosowanymi antybiotykami były cefalosporyny trzeciej generacji i klindamycyna.
Wnioski. W zapaleniu zatok sitowych u dzieci leczonych w referencyjnym laryngologicznym ośrodku akademickim powikłania przedprzegrodowe występowały dwukrotnie częściej niż zaprzegrodowe. Większość przypadków nie wymaga interwencji chirurgicznej.
Summary
Introduction. One of the most commonly diagnosed upper respiratory diseases is sinusitis. A particular form of sinusitis in children is ethmoiditis. Due to the location of ethmoidal cells, their inflammation is associated with higher risk of complications compared with inflammation of other sinuses.
Aim. The aim of the study was to assess the prevalence, severity and management of ocular complications of ethmoiditis in the retrospective material of the reference laryngological academic center.
Material and Methods. The retrospective analysis included 41 patients with ocular complications of ethmoid sinusitis who were hospitalized in the Department of Pediatric Otolaryngology in the years 2012–2017. The analysis included the severity of complications on Chandler’s scale, management and results of culture of the material obtained during surgery.
Results. The study included 25 boys (60%) and 16 girls (40%) aged from 3 months to 16 years. Mean age of the patients was 5.34 years (SD = 3.98). According to Chandler’s scale, retroseptal complications were diagnosed in 12 patients (29.27%), and anteroseptal complications – in 29 patients (70.73%). Surgical treatment was performed in 12 patients (29.27%), 8 of whom (66.7%) underwent external ethmoidectomy with orbital drainage, and 4 of whom (33.3%) underwent functional endoscopic sinus surgery (FESS). Consistent findings of CT scan with lesions found during surgical intervention were found in 10 patients (83.3%). Fifteen different pathogens were isolated from the material collected during the procedures. In more than half of the patients (53.3%), the pathogen was a staphylococcus. Al the patients with retroseptal ocular complications underwent combination therapy consisting of surgical management and two intravenous antibiotics targeted for the etiological factor. The most frequently used antibiotics included 3rd generation cephalosporins and clindamycin.
Conclusions. In children with ethmoiditis treated in a reference laryngological academic center, anteroseptal complications occurred twice as often as retroseptal complications. Most cases did not require surgical intervention.
Introduction
One of the most commonly diagnosed upper respiratory diseases is sinusitis. According to the European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps from 2012 (1), acute sinusitis can be defined as the sudden onset of two or more of the following symptoms: nasal obstruction or nasal discharge, facial pain and pressure and reduction or loss of smell persisting for no more than 12 weeks. To diagnose acute bacterial sinusitis, two of the following symptoms must occur: discoloured discharge with unilateral predominance and purulent secretion in the nasal cavity, severe local pain, fever, elevated ESR/CRP, and deterioration after an initial milder phase of illness (1).
A particular form of sinusitis in children is ethmoid sinusitis, which may occur in very young children, as ethmoid sinuses are developed and separated from nasal cavity as early as after the birth. Due to the location of ethmoidal cells, their acute inflammation is associated with higher risk of complications compared with inflammation of other sinuses, as the inflammation often spreads to orbital tissues. Chandler et al. (2) divided orbital complications into five groups, depending on the location of the process in relation to the orbital septum:
1. Eyelid edema;
2. Orbital cellulitis;
3. Subperiosteal abscess of the orbit;
4. Orbital abscess;
5. Cavernous sinus thrombosis.
Aim
The aim of the study was to assess the prevalence, severity and management of ocular complications of ethmoiditis in the retrospective material of the reference laryngological academic center.
Material and methods
The retrospective analysis included 41 patients with ocular complications of ethmoid sinusitis who were hospitalized in the Department of Pediatric Otolaryngology in the years 2012–2017. In this group, age, sex, severity of complications on Chandler’s scale, culture results from material obtained during surgical procedure, imaging findings in computed tomography, and management were analyzed.
Data were presented as means with standard deviation or average deviation. The differences between continuous data were calculated using Student’s t-test. Variable data were presented as numbers (%, percentage). When using statistical tests, confidence level of 0.05 was assumed - results from p < 0.05 were considered statistically significant.
Results
The study included 25 boys (60%) and 16 girls (40%) aged from 3 months to 16 years (mean age 5.34, SD = 3.98). Table 1 presents demographic parameters of the study group.
Tab. 1. Demographic parameters of the study group
Sex/age 0.3–1 1–3 3–5 5–10 10–15 > 15Total
Boys1 (2.4%)10 (24.3%)4 (9.8%)1 (2.4%)1 (2.4%)1 (2.4%)25 (60%)
Girls1 (2.4%)2 (4.9%)4 (9.8%)3 (7.3%)3 (7.3%)16 (40%)
Sum2 (4.9%)12 (29.2%)8 (19,5%)4 (9.8%)4 (9.8%)1 (2.4%)41 (100%)
All children with suspected orbital complications received empiric antibiotic therapy intravenously at admission. In 18 patients with exophtalmia, reduced eyeball mobility, and loss of vision or no response to intravenous antibiotic therapy in 24–48 hours from admission, CT scan of the sinuses was performed. According to Chandler’s scale, retroseptal complications were diagnosed in 12 patients (29.27%), and anteroseptal complications – in 29 patients (70.73%). Mean age of patients with retroseptal complications was 6.7 years (SD = 4.73) and was significantly higher than mean age of patients with anteroseptal complications: 4.8 years (SD = 3.27, p < 0.05). Table 2 presents the incidence of ocular complications according to Chandler’s scale.
Tab. 2. Incidence of ocular complications according to Chandler’s scale.
Severity of ocular complications according to Chandler’s scale. Number of patients Percentage of patients
Anteroseptal complications
Group 1. Eyelid edema 29 70.73%
Retroseptal complications
Group 2. Orbital cellulitis 7 17.07%
Group 3. Subperiosteal abscess of the orbit 1 2.44%
Group 4. Orbital abscess 4 9.76%
Group 5. Cavernous sinus thrombosis
Indications for surgical intervention included: subperiosteal abscess or orbital abscess in CT scan of sinuses, loss of vision, and lack of improvement or progression of symptoms in 24–48 hours despite intensive conservative treatment. Surgical treatment was performed in 12 patients (29.27%), 8 of whom (66.7%) underwent external ethmoidectomy with orbital drainage, and 4 of whom (33.3%) underwent functional endoscopic sinus surgery (FESS). Consistent findings of CT scan with intrasurgical findings were observed in 10 out of 12 patients (83.3%). In 2 remaining patients (16.7%), CT scan indicated an orbital abscess, which was not confirmed intrasurgically.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2018-06-26
zaakceptowano do druku: 2018-09-21

Adres do korespondencji:
*Lidia Zawadzka-Głos
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, Polska
tel.: + 48 (22) 317-97-21
e-mail: laryngologia@spdsk.edu.pl

New Medicine 3/2018
Strona internetowa czasopisma New Medicine