Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografie? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis - wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 2/2019, s. 45-48 | DOI: 10.25121/NM.2019.26.2.45
*Przemysław Ciesielski1, 2, Mateusz Sala1, Paweł Siekierski1, Małgorzata Kołodziejczak2
Gastrointestinal obstruction in the course of incarcerated rectal prolapse – a case report
Niedrożność przewodu pokarmowego w przebiegu zadzierzgnięcia wypadniętej odbytnicy – opis przypadku
1Department of General Surgery, County Hospital in Wołomin
2Warsaw Proctology Center, Saint Elizabeth’s Hospital in Warsaw
Streszczenie
Pełnościenne wypadanie odbytnicy jest chorobą rzadko występującą u osób młodych. W większości przypadków wypadanie skojarzone jest jedynie z procesem wypróżniania, a wypadnięta odbytnica samoistnie cofa się po zaprzestaniu parcia. W rzadkich przypadkach nasilający się obrzęk uniemożliwia cofnięcie się odbytnicy i może stać się przyczyną niskiej niedrożności przewodu pokarmowego. Autorzy opisują przypadek 50-letniego mężczyzny, u którego doszło do niedrożności w przebiegu uwięźnięcia wypadniętej odbytnicy. Chorego zakwalifikowano do operacji w trybie pilnym i wykonano ją sposobem Altemeiera. Kroczowa resekcja odbytnicy jest metodą stosowaną od wielu lat. Głównie dedykowana jest pacjentom w podeszłym wieku, u których z powodu niewydolności mięśni dna miednicy konieczne jest uzupełnienie operacji o plastykę dźwigaczy – stosunkowo łatwą do wykonania z tego dostępu. Jednak w opisanej sytuacji dostęp kroczowy był jedynym możliwym bez względu na funkcję dna miednicy. Przebieg operacji i pooperacyjny był niepowikłany, a wynik czynnościowy leczenia bardzo dobry.
Wniosek: operacja Altemeiera jest skutecznym rozwiązaniem problemu niedrożności wynikającej z zadzierzgnięcia wypadniętej odbytnicy.
Summary
Full thickness rectal prolapse is rare among young individuals. In most cases, rectal prolapse occurs only during bowel movement and the prolapsed rectum returns spontaneously afterwards. In rare cases, however, increased oedema makes it impossible for the rectum to return and may cause lower intestinal obstruction. We describe a case of a 50-year-old male with intestinal obstruction due to incarcerated rectal prolapse. The patient was qualified for an urgent surgery using the Altemeier’s technique. Perineal rectal resection is a method that has been used for many years. It is dedicated mostly to patients at an advanced age who additionally require levator repair due to pelvic floor muscle failure, which is relatively easy to perform using this access. In the presented case, however, perineal access was the only one possible regardless of the pelvic floor function. The surgery itself and the postoperative period were uneventful, and the functional treatment outcome was excellent.
Conclusion: the Altemeier’s procedure is an effective treatment option for intestinal obstruction due to incarcerated rectal prolapse.
Słowa kluczowe: pełnościenne wypadanie odbytnicy, operacja Altemeiera
Key words: full-thickness rectal prolapse, Altemeier’s procedure
Introduction
Full thickness rectal prolapse is rare among young individuals. Its diverse clinical picture results from its multifactorial aetiology. In most patients who present with pelvic floor muscle failure, including the anal sphincter, as the primary mechanism of prolapse, the protruding rectum is able to easily and spontaneously return after defecation. This mechanism is similar to that of reducible abdominal hernia projecting into the site of reduced resistance of the abdominal wall, i.e. insufficient anal sphincter in this case. In the case of patients with fully efficient anal sphincter and pelvic muscles, and with the primary aetiology involving constipations due to specific anatomy (long mesentery, long sigmoid or straightened sacrum), the prolapsed rectum may become incarcerated and cause obstruction, followed by necrosis of the prolapsed part of the rectum. We present a case of a patient with irreducible rectal prolapse caused by severe constipation. Prolonged incarceration caused bowel obstruction and secondary intestinal necrosis.
Case report

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz innych artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 10 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Coburn WM, Russell MA, Hofstetter WL: Sucrose as an aid to manual reduction of incarcerated rectal prolapse. Dis Colon Rectum 1993; 36: 207.
2. Voulimeneas I, Antonopoulos C, Alifierakis E, Ioannides P: Perineal rectosigmoidectomy for gangrenous rectal prolapse. World J Gastroenterol 2010; 16: 2689-2691.
3. Seenivasagam T, Gerald H, Ghassan N et al.: Irreducible rectal prolapse: Emergency surgical management of eight cases and a review of the literature. Med J Malaysia 2011; 66(2): 105-107.
4. Sakaguchi D, Ishida H, Yamada H et al.: Incarcerated recurrent rectal prolapse with ileal strangulation: report of a case. Surg Today 2005; 35: 415-417.
5. Zuo ZG, Song HY, Xu C et al.: Application of Altemeier procedure in the emergent management of acute incarcerated rectal prolapse. Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 2010; 13(6): 427-429.
6. Yuzbasioglu MF, Bulbuloglu E, Ozkaya M, Oksuz H: A different approach to incarcerated and complicated rectal prolapse. Med Sci Monit 2008; 14(7): CS60-63.
otrzymano: 2019-03-08
zaakceptowano do druku: 2019-03-22

Adres do korespondencji:
*Przemysław Ciesielski
Oddział Chirurgii Ogólnej Szpital Powiatowy w Wołominie
ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin
tel.: +48 (22) 763-31-16
drprzemyslawciesielski@gmail.com

Nowa Medycyna 2/2019
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna