Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 6/1999, s. 21-23
Anna Karwan-Płońska
Kliniczna analiza porodów przedwczesnych
Clinical analyses of premature labors
z I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Katedry i Kliniki prof. dr hab. n. med. Longin Marianowski
Streszczenie
Analyses of causes of 392 premature labors was done. The labors occured between 28th and 37th week of gestation. The rate of premature labor was 6 per cent. Control group consisted of 392 patients who delivered between 38th and 42nd week of gestation in the same period of time. Special attention was paid to social-economic conditions, age, tobacco smoking, medical conditions predating pregnancy and current pregnancy complications.
Poród przedwczesny i związany z nim wysoki odsetek umieralności okołoporodowej noworodków niedonoszonych stanowi jak wiadomo poważny problem położniczy wymagający dokładnej analizy. Poznanie i ustalenie przyczyn porodów przedwczesnych wpływa na obniżenie częstości ich występowania poprzez właściwą profilaktykę. Jest to trudne między innymi dlatego, że etiologia porodów przedwczesnych jest często złożona a w wielu przypadkach trudna do określenia. Dlatego wymienia się wiele czynników medycznych i socjoekonomicznych stanowiących określone ryzyko wystąpienia porodu przedwczesnego. Doniesienia wskazują na korelację pomiędzy przedwczesnym porodem a stanem społeczno-ekonomicznym, odżywianiem kobiety w czasie ciąży, poprzednimi niepowodzeniami położniczymi, wadami rozwojowymi macicy, krwawieniami w ciąży oraz paleniem papierosów. Częstość porodów przedwczesnych wynosi 6% do 17% ogólnej liczby porodów.
Największe zagrożenie życia i dalszego rozwoju noworodków przedwcześnie urodzonych wiąże się z ogólną niedojrzałością wszystkich układów a szczególnie niedojrzałością oddechową płuc i enzymatyczną wątroby. Zaburzenia rozwoju psychofizycznego u dużej liczby wcześniaków, które przeżyły są dodatkowym ważnym argumentem dla profilaktyki porodu przedwczesnego.
Poddano klinicznej analizie 392 porody przedwczesne między 28. a 37. tygodniem ciąży, które odbyły się w ciągu 5 lat w I Klinice Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie. Stanowiły one 6% wszystkich porodów odbytych w tym czasie w Klinice. Szczególną uwagę zwrócono na wiek, warunki socjalno-ekonomiczne, stan zdrowia, wpływ palenia papierosów, przeszłość położniczą, przebieg ciąży u rodzących przedwcześnie kobiet a także wzajemne korelacje między tymi czynnikami. Metoda statystyczna, którą się posłużono przy opracowaniu danych to test χ2 i system SAS.
Grupę kontrolną stanowiły 392 pacjentki, które urodziły między 38. a 42. tygodniem ciąży w tym samym czasie.
Analizując kolejno czynniki ryzyka występowania porodu przedwczesnego stwierdzono, że w grupie badanej najwięcej porodów wystąpiło u kobiet między 25. a 35. rokiem życia, podczas gdy w grupie kontrolnej w przedziale wieku 20-25 lat. Zauważono, że ryzyko porodu przedwczesnego wzrasta dwukrotnie u rodzących po raz pierwszy powyżej 30. roku życia, zaś sześciokrotnie u pierworódek powyżej 35. roku życia (ryc. 1).
Ryc. 1. Częstość występowania porodów przedwczesnych u pierworódek bez przeszłości położniczej.
Zwrócono uwagę na warunki socjalno-ekonomiczne takie jak miejsce zamieszkania, wykształcenie, zawód matki i ojca, matki bezrobotne, samotne i stan odżywienia kobiety zarówno przed ciążą jak i w jej trakcie.
Porównując grupę badaną, w której występowały porody przedwczesne z kontrolną zauważono, że pod względem wykształcenia nie różnią się one w sposób istotny. Podobny fakt obserwowano jeżeli chodzi o miejsce zamieszkania – na wsi lub w mieście.
Spośród 392 badanych 105 kobiet – 27% to tzw. matki zaniedbane: samotne, żyjące z zasiłku dla bezrobotnych, nie dożywione, często palące papierosy, niekiedy pijące lub młodociane uczennice. W grupie kontrolnej stanowią one 10% kobiet. Badano również stan odżywienia kobiet przed ciążą wyrażony jako BMI (body mass index). BMI jako jedyny czynnik ryzyka nie wpływa na częstość występowania porodu przedwczesnego.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Abrams B., Newman V.: J. Obstet. Gynecol., 1991, 164:785. 2. Bryce R.L. et al.: Brit. J. Obstet. Gynecol., 1991, 98:1001. 3. Chamberlain G.: Med. Prakt., 1993, 2:56. 4. Ejmocka-Ambroziak A. i wsp.: II Krakowskie Sympozjum Medycyny Perinatalnej 1998 – Problemy Perinatologii Klinicznej Cz. II, 371. 5. Van der Elst C.W. et al.: Obstet. Gynecol., 1991, 77, 672. 6. De Haas I. et al.: Am. J. Obstet. Gynecol., 1991, 165:1290. 7. Hediger M.L. et al.: Obstet. Gynecol., 1995, 85:175. 8. Iams J.D. et al.: Clinic. Obstet. Gynecol., 1988, 31:599. 9. Karwan Płońska A. i wsp.: Materiały I Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej. Poznań 1995 Tom II, 685. 10. Klajda-Nowak K. i wsp.: II Krakowskie Sympozjum Medycyny Perinatalnej 1998 – Problemy Perinatologii Klinicznej Cz. II, 362. 11. Kramer M.S. et al.: Am. J. Epid., 1992, 136:574. 12. Kyung S. et al.: Obstet. Gynecol., 1992, 79:75. 13. Main D.M.: Clinic. Obstet. Gynecol., 1988, 31:521. 14. Narahara H., Johnson J.M.: Am. J. Obstet. Gynecol., 1993, 169:1321. 15. Roszkowska P. i wsp.: Gin. Pol., 1992, 63:125. 16. Savitz D.A. et al.: Am. J. Obstet. Gynecol., 1991, 164:467. 17. Scholl T.O. et al.: Am. J. Clin. Nutr., 1992, 55:985. 18. Stępiński W.: Przyczyny porodów przedwczesnych u kobiet z Wrocławia i województwa wrocławskiego, praca doktorska, Wrocław 1993. 19. Tucker J.M. et al.: Obstet. Gynecol., 1991, 77:343. 20. Wielgoś M. i wsp.: Materiały II Polskiego Kongresu Medycyny Perinatalnej, Katowice 1998, II, 52.
Nowa Medycyna 6/1999
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna