Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Anestezjologia Intensywna Terapia 2/2001, s. 79-82
Ireneusz Stachecki, Paweł Sobczyński, Roman Szulc
Podtlenek azotu w środowisku sal operacyjnych. Ocena sytuacji w szpitalu klinicznym nr 1 w Poznaniu
Nitrous oxide concentration in the operating theatre environment
z I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
kierownik: prof. dr hab. R.Szulc,
Instytutu Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
dyrektor: prof. dr hab. W.Jurczyk –AM w Poznaniu
Streszczenie
Skażenie środowiska sal operacyjnych podtlenkiem azotu stanowi poważny problem, z uwagi na możliwy jego wpływ na zdrowie zatrudnionego w tych salach personelu. Pomiaru stężenia podtlenku azotu dokonano w obrębie trzech sal operacyjnych szpitala podczas dwunastu sesji pomiarowych. Wykorzystano do tego celu metodę spektrofotometrii w podczerwieni. Pomiary dotyczyły stężeń minimalnych i maksymalnych oraz stężeń ważonych czasem, co pozwoliło określić ekspozycję personelu sal operacyjnych na stężenie N2O w ciągu całej zmiany roboczej. Przekroczenie najwyższych dopuszczalnych stężeń podtlenku azotu obserwowano podczas wszystkich sesji pomiarowych. Podczas ośmiu sesji pomiarowych przekroczone zostały dopuszczalne wartości stężeń N2O ważonych czasem dla danego znieczulenia. Wyrażenie notowanych wartości w skali ośmiogodzinnego dnia pracy wykazało przekroczenie normy stężenia N2O podczas dwóch sesji pomiarowych. Wysokie stężenie podtlenku azotu w jednej z sal operacyjnych utrzymywało się także po zakończeniu anestezji trwając aż do następnego dnia pracy. Istotny wpływ na wysokie wartości stężeń podtlenku azotu w badanych salach operacyjnych miały przede wszystkim nieefektywna wentylacja oraz mało wydajny system odprowadzania gazów anestetycznych.
Summary
We have analysed minimal, maximal and time-weighted average (TWA) concentrations of nitrous oxide in the air of three operating theatres during daily activities. N2O concentration exceeded maximal safe ranges (100 ppm) in all three places. We also noted eight episodes when TWA was higher than allowed and two episodes when TWA for the whole day was twice than allowed. In one of the theatres N2O concentration was higher than normal also next morning. The reason for such high air pollution was poor ventilation and inadequate scavenging system.Skażenie sal operacyjnych śladowymi stężeniami anestetyków wziewnych jest faktem udokumentowanym [1]. Większość krajów zachodnich wprowadziła obowiązujące najwyższe dopuszczalne stężenia (n.d.s.) anestetyków wziewnych [2], (tab. I). Obowiązujące w Polsce normy dotyczą tylko dopuszczalnych stężeń halotanu i tlenków azotu, będących produktem procesów wielkoprzemysłowych [3].
Tab. 1. Dopuszczalne śladowe stężenia anestetyków wziewnych (w ppm) w różnych krajach
KrajN20HalotanIzofluranSewofluran
Dania1005--
Francja-2--
Niemcy1005--
Włochy100---
Norwegia10052-
Szwecja100510-
Szwajcaria-5--
USA NIOSH2522-
USA ACGIH5050--
Ocenę skażenia sal operacyjnych anestetykami wziewnymi za pomocą nowoczesnego aparatu badawczego była już w Polsce wykonywana. Studium pilotażowe przeprowadzono w salach operacyjnych klinik Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w 1996 roku we współpracy z Kliniką Anestezjologii Uniwersytetu w Regensburgu (Niemcy) [1]. W badaniach tych z użyciem spektroskopu fotoakustycznego udokumentowano znaczne skażenie środowiska sal operacyjnych podtlenkiem azotu oraz parami halotanu i izofluranu. W odniesieniu do podtlenku azotu stężenia te kilkadziesiąt razy przekraczały normy przyjęte w większości krajów zachodnich [1].
Celem naszej pracy był pomiar stężenia podtlenku azotu metodą spektrofotometrii w podczerwieni w salach operacyjnych Szpitala Klinicznego nr 1 im. Przemienienia Pańskiego w Poznaniu.
METODYKA
Badaniami objęto 12 sesji operacyjnych w obrębie 3 sal operacyjnych. Pomiary prowadzono w trakcie 12 kolejnych dni roboczych, podczas których zabiegom w trybie planowym poddano 29 chorych. Sale operacyjne były wyposażone w aparaty do anestezji Julian (Dräger, Niemcy), wyprodukowane w 1997 roku.
Wszystkich chorych premedykowano petydyną w dawce 1 mg kg-1 oraz prometazyną 0,5 mg kg-1 domięśniowo 45 minut przed rozpoczęciem zabiegu. Po preoksygenacji (100% O2, 6 l min-1 przez 3 minuty) wprowadzano do anestezji fentanylem 3-5 mcg kg-1 m.c. i propofolem 2-3 mg kg-1 m.c. Zwiotczenie do intubacji dotchawiczej zapewniało podanie suksametonium w dawce 1 mg kg-1. Intubację dotchawiczą wykonywano rurką ustno-tchawiczą typu Magilla (Mallinckrodt Medical, Niemcy) o rozmiarach dla kobiet 7-8 mm ID a dla mężczyzn 8-9 mm ID. Szczelność mankietu uszczelniającego rurki potwierdzano osłuchowo. Po intubacji dotchawiczej rozpoczynano podawanie gazów i par anestetycznych. Wszystkich chorych wentylowano w układzie okrężnym, z dopływem świeżego gazu 4-5 l min-1. Stosowano mieszaninę tlenu i podtlenku azotu (FiO2 0,35-0,45) oraz sewofluranu 0,7-1,5% w powietrzu końcowowydechowym. Utrzymywano normokapnię (PETCO2 35-45 mm Hg; 4,7-6 kPa), stosując objętość oddechową 5-7 ml kg-1 m.c. i częstość oddechów 10-14 min. Podtrzymanie anestezji uzupełniano dożylnym podawaniem fentanylu do łącznej dawki 7 mcg kg-1 m.c. Zwiotczenie w trakcie zabiegu utrzymywano wstrzykiwaniem wekuronium (wstępna dawka 0,1 mg kg-1 m.c. oraz dawki uzupełniające 0,3 mg kg-1 m.c.), stosując monitorowanie zwiotczenia stymulatorem nerwowo-mięśniowym.
Analgezje przewodowe (podpajęczynówkowe i zewnątrzoponowe) wykonywano w sposób typowy. Do sedacji chorych w trakcie analgezji przewodowych nie używano gazów ani par środków anestetycznych.
Pomiaru stężenia podtlenku azotu dokonywano metodą spektrofotometrii w podczerwieni detektorem gazów anestetycznych GD 200 sprzężonym z jednostką monitorująco-alarmującą AU 200 (Saimrad, Optronics, Norwegia). Metodyka badania opiera się na pomiarze pochłaniania światła w zakresie podczerwieni o długości fali 4,5 mcm, który porównywany jest z falą referencyjną o długości 3,9 mcm. Pomiar dokonywany w interwałach 30 s z dokładnością ± 5% w zakresie od 0 do 99 999 ppm ( parts per milion). Próbkę gazu do analizy pobierano poprzez czujnik umieszczony na wysokości 150 cm, około 10 cm ponad poziomem układu przepływomierzy i parowników (odzwierciedlając ekspozycję w miejscu pracy anestezjologa).
We wszystkich trzech salach operacyjnych zamontowane były urządzenia odciągające gazy anestetyczne. W 2 przypadkach były to urządzenia produkcji krajowej (injektor gazowy typ TGM-06, firmy Breviter, Poznań, o sile ssania 20 l min-1), w jednym zaś urządzenie produkcji brytyjskiej (Purair 130, firmy MEC Medical Gas Systems, o sile ssania 130 l min-1).
Sale operacyjne nie były wyposażone w jakiekolwiek systemy wentylacyjne. Architektura bloku operacyjnego powoduje ponadto swobodną cyrkulację powietrza przez całe obejście operacyjne (myjnie, korytarze, sterylizatornie, pomieszczenia magazynowe oraz socjalne).
Odczytu stężenia podtlenku azotu z ekranu urządzenia pomiarowego dokonywano co 5 minut przez cały okres sesji pomiarowej trwającej 5 godzin (300 minut).
Ze względu na duży rozrzut wartości wyniki pomiaru stężenia podtlenku azotu przedstawiono w postaci wartości maksymalnej i minimalnej dla danej sesji operacyjnej. Ponadto dla każdej sesji wyliczano stężenie N2O ważone czasem, w odniesieniu do danego znieczulenia ( time weighted average – TWAs), oraz w przeliczeniu na ośmiogodzinny czas pracy (TWAdzień). Wartości TWAs i TWAdzień obliczono według wzorów:
c1 x t1 + c2 x t2 + ... + cn x tn
TWAs = ------------
t1 + t2 +...+ tn
5h
TWAdzień = TWAs x --
8h
c – stężenie podtlenku azotu (ppm)
t – interwały czasowe (min)
WYNIKI

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Szulc R., Taeger K., Jurczyk W., Harth M., Sobczyński P., Sobieszczyk S., Paradowski S.: Skażenie środowiska sal operacyjnych wziewnymi środkami znieczulenia: ocena stanu w Akademii Medycznej w Poznaniu. Nowiny Lekarskie 1998, 67,671-690.
2. Hoerauf K., Koller Ch., Taeger K, Hobbhahn J.: Occupational exposure to sevoflurane and nitrous oxide in operating room personnel. International Archives of Occupational and Enviromental Health 1997, 69,134-138.
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1989: w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz.U. Nr 69, 1019-1021.
4. Spence A.A.: Enviromental pollution by inhalation anaesthetics. British Journal of Anaesthesia 1987, 59, 96-103.
5. Hoerauf K.H., Koller C., Jakob W., Taeger K., Hobbhahn J.: Isoflurane waste gas exposure during general anaesthesia: the laryngeal mask compared with tracheal intubation. British Journal of Anaesthesia 1996, 77, 1898-1903.
6. Hoerauf K., Harth M., Wild K., Hobbhahn J.: Occupational exposure to desflurane and isoflurane during cardiopulmonary bypass: is the gas outlet of the membrane oxygenator a operating theatre pollution hazard? British Journal of Anaesthesia 1997, 78, 378-380.
Adres do korespondencji:
I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM ul. Długa 1/2 61-848 Poznań

Anestezjologia Intensywna Terapia 2/2001