Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 1-2/2009, s. 45-48
Renata Stawicka-Wychowańska, *Renata Górska
Wpływ leczenia periodontologicznego na poziom glikemii i hemoglobiny glikowanej u pacjentów z zapaleniem przyzębia i współistniejącą cukrzycą typu 2
The influence of periodontal treatment of glycemia and glycohemoglobin levels in patients with periodontitis and coexisting diabetes mellitus type 2
Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Renata Górska
WSTĘP
Cukrzyca jest ogólnoustrojową chorobą metaboliczną charakteryzującą się bezwzględnym lub względnym niedoborem insuliny. Cukrzyca będąc edokrynopatią rzutuje na cały organizm i wpływa na stan tkanek przyzębia. Przewlekłe zapalenie przyzębia u chorych na cukrzycę jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych powikłań i przebiega dużo ciężej w porównaniu do osób bez tego schorzenia, co daje się zaobserwować na podstawie podwyższonych wskaźników krwawienia, głębokości kieszonek i utraty przyczepu łącznotkankowego.
Znany jest szereg zależności pomiędzy chorobą przyzębia a cukrzycą. Wiele mediatorów zapalnych powstających miejscowo w tkankach przyzębia czy wydzielanych do krwiobiegu, takich jak interleukina β (IL-β) i TNF- α wpływa na przebieg cukrzycy. TNF-α oraz IL-1 β zwiększają fosforylację seryn w białkach receptora insulinowego (IRS), znajdującego się na powierzchni komórek docelowych dla insuliny (1, 2). Konsekwencją tego procesu jest zaburzenie przekazywania sygnału i zmniejszone oddziaływanie insuliny na komórki. Wykazują one wówczas mniejszą wrażliwość na insulinę, zmniejsza się pobieranie glukozy z krwi oraz magazynowanie glukozy w tkankach. Prowadzi to do zaburzenia gospodarki cukrowej organizmu i hyperglikemii, ze wszystkimi opisanymi powyżej niekorzystnymi skutkami dla tkanek przyzębia.
Uważa się, że u pacjentów cierpiących na cukrzycę, już samo przyczynowe leczenie współistniejącej choroby przyzębia lub leczenie przyczynowe połączone z kuracją antybiotykową, może znacznie poprawić miejscowy stan tkanek przyzębia oraz polepszyć kontrolę cukrzycy, szczególnie 2 typu. Wydaje się bowiem, że w tej właśnie jednostce chorobowej udział czynników zewnętrznych w jej inicjowaniu i nasileniu jest niezmiernie ważny (3).
Dane na temat związku pomiędzy cukrzycą a zapaleniem przyzębia są nadal niezadowalające. Wiadomo jednak, że pomiędzy tymi dwiema jednostkami chorobowymi istnieje ścisła, dwukierunkowa zależność. Zarówno niewyrównana cukrzyca, jak i przewlekły stan zapalny w tkankach przyzębia, mają na siebie wzajemny, komplikujący przebieg wpływ. Zależności te powinny być nadal przedmiotem szczegółowych badań.
CEL PRACY
Wobec dyskutowanego od wielu lat związku pomiędzy zapaleniem przyzębia a cukrzycą typu 2 celem niniejszej pracy była ocena wpływu leczenia periodontologicznego na poziom glikemii i hemoglobiny glikowanej u pacjentów z chorobą przyzębia i współistniejącą cukrzycą.
MATERIAŁ I METODY
Do badań włączono 40 osób, które w latach 2003-2007 korzystały z opieki periodontologicznej Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie.
Podczas pierwszej wizyty lekarskiej, kwalifikującej do badań zbierano od pacjentów dokładny wywiad dotyczący:
– wieku pacjenta,
– chorób przebytych i obecnych oraz przyjmowanych leków,
– występowania cukrzycy typu 2 i czasu trwania choroby,
– występowania zapalenia przyzębia,
– przyczyny utraty zębów,
– przebiegu dotychczasowego leczenia periodontologicznego.
Ponadto w dniu badania od pacjentów pobierano 10 ml próbkę krwi żylnej na skrzep służącą do oznaczeń laboratoryjnych:
– glukozy,
– hemoglobiny glikowanej (HgA1c).
Następnie przeprowadzano leczenie periodontologiczne, które obejmowało profesjonalny skaling nad i poddziąsłowy oraz polerowanie powierzchni korzeni.
Po trzech miesiącach ponownie pobierano od pacjentów 10 ml próbkę krwi żylnej na skrzep służącą do oznaczeń laboratoryjnych:
– glukozy,
– hemoglobiny glikowanej (HgA1c).
Krew pobierano na czczo. Po uzyskaniu skrzepu próbkę krwi wirowano 5 minut z prędkością 3000 obrotów na minutę w celu uzyskania surowicy, którą wykorzystywano do oznaczeń biochemicznych. Wszystkie oznaczenia wykonywane były w Laboratorium CSK MSWiA w Warszawie.
Wyniki dla poszczególnych grup porównywano testem t-Studenta, przyjmując wartość p=0,05 jako graniczną dla wyników różniących się istotnie statystycznie, oraz p=0,10 dla tendencji do różnienia się.
WYNIKI
Rycina 1 przedstawia wpływ leczenia periodontologicznego na poziom hemoglobiny glukowanej. Z danych zawartych w tej rycinie wynika, że po usunięciu złogów nad i poddziąsłowych zmniejszyła się średnia wartość hemoglobiny glikowanej w grupie z zapaleniem przyzębia i cukrzycą. Większe zmiany zaobserwowano jednak w zakresie wyższych początkowych wartości badanego parametru, przekraczających 8% (ryc. 1).
Ryc. 1. Zmiana średniej wartości HbA1c po leczeniu.
Po przeprowadzonym leczeniu nie zaobserwowano istotnej statystycznie zmiany średniej glikemii na czczo w grupie z zapaleniem przyzębia i cukrzycą. Można jedynie mówić o ujednoliceniu wyników i zmniejszeniu ich rozrzutu do wartości od 100 do 150 mg/ml (ryc. 2).
Ryc. 2. Zmiana średniej wartości glikemii po leczeniu.
DYSKUSJA

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Greenstein G, Lamster I: Changing periodontal paradigms: Therapeutic implications. Int J Periodontics Restorative Dent 2000; 20: 337-357. 2. Steward JE et al.: The effects of periodontal treatment on glycemic control in patients with type 2 diabetes mellitus. J Clin Periodontol 2001; 28: 306-310. 3. Mealey BL: Managing Patients with Diabetes: First, do no harm. Commentary, J Periodontol 2007. 78(11), 2072-2076. 4. Barrett-Connor E, Wingard DL: Sex differential in ischemic heart disease mortality in diabetics. Am J Epidemiol 1983; 118: 489-495. 5. James RW, Pometta D: The distribution profiles of very low density and low density lipoproteins in poorly-controlled male, typ 2 (non-insulin-dependent) diabetic patients. Diabetologia 1997; 34: 246-252. 6. Grossi SG, Genco R: Periodontal disease and diabetes mellitus: A two-way relationship. Ann Periodontol 1998; 3: 51-61. 7. Nishimura F et al.: Periodontal disease as a complication of diabetes mellitus. Ann Periodontol 1998; 3: 20-29. 8. Promsudthi A et al.: The effect of periodontal therapy on uncontroled type 2 diabetes mellitus in older subjects. Oral Diseases 2005; 11: 293-298. 9. Faria-Almeida R, Navarro A, Bascones A: Clinical and metabolic changes after conventional treatment of type 2 diabetic patients with chronic periodontitis. J Periodontol 2006; 77: 591-598. 10. Navarro-Sanchez AB, Faria-Almeida R, Bascones-Martinez A: Effect of non-surgical periodontal therapy on clinical and immunological response and glycaemic control in type 2 diabetic patients with moderate periodontitis. J Clin Periodontol 2007; 34: 835-843. 11. Machado ACP, Quirino MR, Nascimento LFC: Relation between chronic periodontal disease and plasmatic levels of triglycerides, total cholesterol and fractions. Braz Oral Res 2005; 19(4): 284-298. 12. Krajewski J: Wpływ przewlekłego zapalenia przyzębia na układ sercowo-naczyniowy u chorych na cukrzycę - przegląd piśmiennictwa. Czas Stom 2006; 5: 323-328.
otrzymano: 2009-03-09
zaakceptowano do druku: 2009-03-20

Adres do korespondencji:
*Renata Górska
Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia, Instytut Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa
tel./fax: 0(22) 502 20 36
e-mail: sluzowki@wum.edu.pl

Nowa Stomatologia 1-2/2009
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia