Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 1-2/2009, s. 49-52
Sprawozdanie z niezależnego Panelu Ekspertów na temat związku chorób przyzębia z chorobami ogólnoustrojowymi
W dniach 2-3 marca 2009 roku odbyło się spotkanie ekspertów, które zgromadziło przedstawicieli 2 środowisk: ogólnomedycznego i stomatologicznego oraz nauk podstawowych. Kardiologię reprezentowali: prof. dr hab. G. Opolski, prof. dr hab. K. Filipiak, prof. dr hab. B. Wożakowska-Kapłon; Diabetologię: prof. dr hab. E. Franek; Periodontologię: prof. dr hab. R. Górska, prof. dr hab. J. Banach, prof. dr hab. W. Stokowska, prof. dr hab. T. Konopka, prof. dr hab. M. Ziętek. Prof. dr hab. L. Zaremba wprowadzała nas w tajniki wiedzy mikrobiologicznej, a prof. dr hab. M. Naruszewicz w zagadnienia związane z miażdżycą.
Tematem spotkania był związek chorób przyzębia ze zdrowiem ogólnym, a szczegółowiej pomiędzy chorobami przyzębia a chorobami sercowo-naczyniowymi na tle miażdżycy oraz chorobami przyzębia a cukrzycą.
Zapalenie przyzębia jest przewlekłym stanem tkanek otaczających ząb o złożonej etiologii, która jest przyczyną miejscowego i ogólnego wzrostu mediatorów zapalnych, takich jak CRP, fibrynogen, IL-1, IL-6. Cytokiny te odgrywają istotną rolę nie tylko w sekrecji zmian prowadzących do wykształcenia blaszki miażdżycowej, ale także powiązane są poprzez inne czynniki z układem krzepnienia – fibrynolizy.
Wydaje się, że na podstawie przeprowadzanych badań istnieje zależność przyczynowo-skutkowa pomiędzy przewlekłym procesem zapalnym w tkankach przyzębia a etiologią ostrych zespołów wieńcowych. Te same czynniki ryzyka jak i te same procesy patologiczne leżą u podstaw destabilizacji blaszki miażdżycowej, jak i destrukcji tkanek okołozębowych w przewlekłej chorobie przyzębia.
Dyskutowano na podstawie piśmiennictwa tematykę związku chorób przyzębia z chorobami serca i naczyń, analizując badania epidemiologiczne, dane z badań klinicznych i doświadczalnych. Nadal jednak nie można odpowiedzieć na pytanie podstawowe, na ile zakażenie wirusami czy bakteriami jest czynnikiem patogenetycznym destabilizacji blaszki miażdżycowej, a na ile jest tylko fenomenem współistniejącym w tej grupie chorych. Mimo niejednoznacznych dowodów naukowych wydaje się, że współistniejąca choroba przyzębia stanowi jeden z najważniejszych czynników powiązanych z procesem zapalnym w przebiegu ostrego zespołu wieńcowego i udaru mózgu. Na podstawie przeprowadzonych badań uważa się, że choroba przyzębia może stanowić nie tylko niezależny czynnik ryzyka dla powstania chorób sercowo-naczyniowych, ale także może wpływać na przebieg cukrzycy jak również cukrzyca może podnosić ryzyko wystąpienia lub zaostrzać przebieg kliniczny choroby przyzębia.
W świetle przedstawionych wyników badań wydaje się, że udział bakterii wywodzących się z objętego procesem zapalnym przyzębia jest bardzo prawdopodobny w inicjowaniu i modelowaniu zmian patologicznych. Z tego powodu właściwe zapobieganie i leczenie chorób przyzębia, przede wszystkim przez utrzymywanie prawidłowej higieny jamy ustnej jest ważne nie tylko z powodu zachowania zdrowia jamy ustnej, ale także zdrowia ogólnego.
Osiągnięcie tego celu jest możliwe dzięki systematycznemu usuwaniu biofilmu poprzez mechanoterapię oraz zastosowanie środków wspomagających o właściwościach antybakteryjnych i przeciwzapalnych, takich jak triklosan z kopolimerem czy chlorcheksydyna.
Niezwykle ważne jest również, aby osoby związane z ochroną zdrowia oraz pacjenci nie spostrzegali zapalenia dziąseł tylko jako prekursora zapalenia przyzębia, ale żeby mieli świadomość, że zapalenie dziąseł i zapalenie przyzębia może mieć potencjalnie negatywny wpływ na zdrowie ogólne.
Konkludując, można stwierdzić, że spotkanie zgromadziło przedstawicieli kilku dziedzin medycyny, którzy zaprezentowali swój punkt widzenia na temat związku chorób przyzębia z chorobami ogólnoustrojowymi w postaci bardzo dobrych przeglądowych referatów, które zostaną opublikowane wkrótce na łamach polskich czasopism naukowych. Spotkanie trwało dwa dni, wypełnione było, jak wspomniałam wyżej, prezentacją prac i dyskusją, aby wspólnie na zakończenie wydać komunikat końcowy, zawierający zalecenia i rekomendacje dla lekarzy i ich pacjentów.
KOMUNIKAT KOŃCOWY
I. Choroby przyzębia a choroby sercowo-naczyniowe
– Aktualny stan wiedzy wskazuje na związki, a być może, co nie zostało jednoznacznie udowodnione, zależności przyczynowo-skutkowe, pomiędzy etiologią ostrych zespołów wieńcowych i udarów mózgu a przewlekłym procesem zapalnym przyzębia.
– Te same czynniki ryzyka, jak i te same procesy patofizjologiczne, leżą u podstaw destabilizacji blaszki miażdżycowej, jak i destrukcji tkanek okołozębowych w przewlekłej chorobie przyzębia.
– Można na tej podstawie sugerować, że właściwa opieka periodontologiczna i aktywne leczenie chorób przyzębia może przekładać się na zmniejszenie ryzyka występowania ostrych zespołów wieńcowych i udarów mózgu. Brak jednak w tym względzie prospektywnych, randomizowanych badań klinicznych z odpowiednią grupą kontrolną. Z drugiej strony, ich przeprowadzenie może na obecnym etapie wiedzy budzić kontrowersje etyczne.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Adres do korespondencji:
Prof. dr hab. Renata Górska
Kierownik Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia
Instytut Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Warszawa, ul. Miodowa 18
tel./fax: 0(22) 502 20 36

Nowa Stomatologia 1-2/2009
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia