Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 3/2006, s. 70-72
Kinga Rejner2, Karolina Nędzi2, *Teresa Jackowska1
Skuteczność szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w pierwszym roku życia u dzieci z rozpoznaną ostrą białaczką
Efficacy of immunization to hepatitis B during the first year of life in children with diagnosed acute leukemia
1Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii AM w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Michał Matysiak
2Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Pediatrii Hematologii i Onkologii AM w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Michał Matysiak
Streszczenie
Background. Effective vaccines against hepatitis B in Poland have been available since 1994-1996. Common vaccination to hepatitis B virus decreased the frequency of hepatitis B in Poland. However children with leukemia´s are still at higher risk of this infection. The aim of the study was to asses the efficacy of prophylaxis of hepatitis B in children with leukemia.
Materials and methods. Vaccination was performed in 99 children during first year of live (91- acute lymphoblastic leukemia; 8-acute myeloblastic leukemia; 48 boys and 51 girls; ages 1-9 year). We assessed the level of anti-HBs antibodies.
Results. Serological conversation was observed in 84% children. 14% of children have not achieved the protective levels of antibodies in spite of active prophylaxis during the first years of live (0-1-6 months or 0-1-2-12 months). No statistically significant difference according to sex, time after vaccination. The lowest levels of anti-HBs antibodies we observed after 6 years, the highest after 5 years of vaccinations.
Conclusions. In children with leukemia, in spite of vaccinations, the level of anti-HBs antibodies should be controlled before treatment.
Wstęp
Obowiązkowe szczepienia noworodków przeciwko WZW typu B zostały wprowadzone w Polsce w 1994 roku i stopniowo do 1996 roku objęły swym zasięgiem cały kraj. Od tego czasu zapadalność na hepatitis B obniżyła się ponad 7-krotnie (z 28,3/100000 w 1994 do 3,86/100000 w 2004), co niewątpliwie jest ogromnym sukcesem wprowadzonych szczepień (1). Uważa się, że skuteczną ochronę przed zakażeniem można uzyskać poprzez pełny cykl szczepień i wytworzenie przeciwciał anty-HBs w surowicy krwi w mianie powyżej 10 IU/l. Skuteczność takiego postępowania wynosi ponad 96% w zdrowej populacji (2, 3).
U dzieci chorych na ostre białaczki istnieje wyższe niż w populacji zdrowej ryzyko zakażenia wirusem hepatitis B (4). W roku 1988 u 20% dzieci, u których rozpoznano ostrą białaczkę, występowały markery zakażenia HBV, a w czasie zakończenia leczenia odsetek ten wzrastał do ponad 90% (5). Przyczyn tak wysokiego ryzyka zakażeń WZW B upatrywano w dużej liczbie zabiegów diagnostyczno-terapeutycznych, jakim poddawani są pacjenci, stosowaniu preparatów krwi, leczeniu immunosupresyjnym, a także dużym zagęszczeniu na oddziałach hematologiczno-onkologicznych oraz złych warunkach sanitarnych.
Materiał i Metody
Celem pracy była ocena skuteczności przeprowadzonego w okresie niemowlęcym szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B u dzieci z rozpoznaną ostrą białaczką.
Przeanalizowano miana przeciwciał anty-HBs u 99 pacjentów (51 dziewczynek i 48 chłopców) w wieku 1-9 lat (średnia wieku wynosiła 5 lat), przyjętych do Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1994-2004. U 91 pacjentów rozpoznano ostrą białaczkę limfoblastyczną, u 8 ostrą białaczkę mieloblastyczną. Dzieci były szczepione szczepionką Engerix B lub Euvax w pierwszym roku życia w schemacie 0/1/2/12 (4 dawki) lub 0/1/6 (3 dawki), w dawce 10 mg, zgodnie z obowiązującym wówczas kalendarzem szczepień.
Poziom przeciwciał mierzono przy przyjęciu do Kliniki metodą immunoenzymatyczną. Wyniki były oceniane według następujących kryteriów: brak odpowiedzi immunologicznej dla miana anty-HBs poniżej 10 IU/l, niska odpowiedź – 10-100 IU/l, średnia odpowiedź – 100-1000 IU/l, odpowiedź wysoka – powyżej 1000 IU/l. Za brak ochronnego poziomu przeciwciał uznawano miana poniżej 10 IU/l.
Wyniki
U badanych dzieci średni poziom przeciwciał anty-HBs wynosił 398,8 (0,0-1000,0) (IU/l).
14% dzieci (n=14) nie odpowiedziało na szczepienie (miano przeciwciał poniżej 10 IU/l). U 19% badanych (n=19) stwierdzono odpowiedź niską (miano przeciwciał 10-100 IU/l), u 39% (n=39) odpowiedź średnią (miano 100-1000 IU/l), a odpowiedź wysoką (miano powyżej 1000IU/l) stwierdzono u 27% badanych (n=27) (ryc. 1).
Ryc. 1. Poziomy przeciwciał anty-HBs u dzieci z ostrą białaczką.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2006-08-30
zaakceptowano do druku: 2006-09-05

Adres do korespondencji:
*Teresa Jackowska
Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii AM w Warszawie
ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
tel. (0-22) 621-53-62
e-mail: tjackowska@litewska.edu.pl

Nowa Pediatria 3/2006
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria