Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 3/2006, s. 74-79
*Grażyna Swincow, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Anna Zawadzka-Gralec
Z czego wynika powszechne występowanie alergii wśród dzieci?
What is the reason of common incidence of allergy among children?
Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Kierownik: prof. dr hab. n. med. M. Czerwionka-Szaflarska
Streszczenie
At present, allergic diseases are one of the most important problems of modern medicine. The significant increase of allergic diseases incidence has been noted during the last 20 years and allergic diseases became as epidemic in highly developed countries. The European White Allergy Book defines allegic diseases as the epidemic of the XXI century.
The risk factors concerning incidence of asthma, allergic rhinitis or other allergic diseases can be divided as:
? individual – they include genetic predisposition to develop allergic disease or hypersensitization
? environmental – they affect the probability of allergic disease development among predisposed persons.
Allergens and environmental factors were acknowledged as the most important causes of asthma in pathogenesis of allergic diseasaes.
This is a long time since the negative influence of environmental pollution on revealing and development of bronchial asthma in children was known.
Above all, the harmful effect of chemical environmental factors consists in direct irritating activity that causes increased local alergen penetration due to impaired function of the ciliary system and due to the changes of the bronchial secretion contents. These chemical environmental factors affect also the mechanisms responsible for IgE synthesis increase. The particularly harmful role is characteristic for ozone, sulphur dioxide, nitrogen oxide, formaldehyde and tobacco that unfortunately is still very widespread in our life at present time.
There is an evident relationship between severe respiratory tract viral infections during early childhood (for example bronchiolitis caused by RS virus infection) and development of asthma during childhood. This relationship is based on the immune system balance disorder that is common for both processes (inhibition of the type I and stimulation of the type II immune response).
Acarina, animals´ allergens, common cockroach´s and fungi´s allergens are the allergens occurring inside the rooms and they affect asthma development in predisposed persons.
Nowadays, their significance is particularly increased due to the fact that the flats are warmed, heated, conditioned, humidified, but the floors are covered by carpets or linings (the ideal environment for Acarina, common cockroaches, moulds and fungi). Exposition to allergens occurring in the external environment, such as pollens of the trees, grass and weeds and also fungi´s allergens can cause development of allergic disease among predisposed persons or can cause the protraction of the allergic disease symptoms.
Nowadays, the suggestive, but not completely explained hypothesis of asthma as a ´civilisation disease´ is promoted. The increase of this disease incidence is connected with preventive vaccination, using antibiotics, ´excessive hygiene´, small amount of children in the family and also with ´sterilization´ of the natural environment to some extent.
It is still too early to assess it unequivocally, but many studies confirm these opinions.
Choroby alergiczne należą obecnie do jednych z najważniejszych problemów współczesnej medycyny. W ciągu ostatnich 20 lat nastąpił gwałtowny wzrost zapadalności na choroby alergiczne, osiągając w krajach wysokorozwiniętych rozmiary epidemii. Europejska Biała Księga Alergii określa choroby alergiczne epidemią XXI wieku.
Czynniki ryzyka zachorowania na astmę, alergiczny nieżyt nosa czy inne choroby alergiczne można podzielić na:
– osobnicze, obejmują genetyczną predyspozycję do rozwoju choroby alergicznej lub uczulenia
– środowiskowe, wpływają na prawdopodobieństwo rozwoju choroby alergicznej u osób predysponowanych
Czynniki osobnicze
Genetyczna predyspozycja. Udział czynników genetycznych wykazano zarówno w astmie, alergicznym nieżycie nosa, jak i w innych chorobach alergicznych (1). Najlepiej udokumentowanym czynnikiem ryzyka astmy i alergicznego nieżytu nosa jest rodzinne występowanie chorób alergicznych, zwłaszcza alergicznego nieżytu nosa (2). Ponadto w badaniach par bliźniąt wykazano, że współczynniki współwystępowania astmy, atopowego zapalenia skóry, alergicznego nieżytu nosa i spojówek są znamiennie większe u bliźniąt monozygorycznych niż dizygotycznych, co wskazuje na silny udział czynnika genetycznego. W populacyjnych badaniach bliźniąt udział czynników genetycznych ocenia się na 35-70% (3, 4). Nie udało się dotychczas zidentyfikować żadnego genu (lub genów), którego udział w dziedziczeniu atopii byłby pewny (3, 4). Zidentyfikowano regiony chromosomów, w których prawdopodobnie zlokalizowane są geny odpowiedzialne za podatność na rozwój astmy (4, 5).
W ciągu ostatnich 10 lat zidentyfikowano geny zlokalizowane w obrębie różnych antygenów układu HLA, które mogą wpływać na rozwój odpowiedzi immunologicznej na powszechnie występujące alergeny (6). Kompleks genów układu HLA zlokalizowany jest na krótkim ramieniu chromosomu 6 i zawiera geny klasy I, II i III HLA oraz inne geny (np. gen TNFa) (3, 4). W obrębie chromosomów 11, 12 i 13 znajdują się geny, które mogą odgrywać ważną rolę w rozwoju atopii (4).
Czynniki ryzyka we wczesnym okresie życia
W badaniu przeprowadzonym w Szwecji u poborowych stwierdzono, że młody wiek matek, ciąża wielopłodowa, poród przedwczesny, mała masa urodzeniowa, zahamowanie wewnątrzmacicznego wzrostu płodu i niedotlenienie okołoporodowe wiązały się ze znamiennym zmniejszeniem ryzyka rozwoju alergicznego nieżytu nosa (7). W dwóch badaniach przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii obserwowano znamienne zwiększenie częstości występowania alergicznego nieżytu nosa u dzieci wraz ze zmniejszaniem się masy urodzeniowej, starszym wiekiem matki, paleniem papierosów przez matkę w czasie ciąży oraz dłuższym okresem karmienia piersią (8).
Rasa i grupy etniczne
Według danych z piśmiennictwa wynika, że za różnice w częstości występowania chorób alergicznych u osób o różnym pochodzeniu etnicznym odpowiedzialne są czynniki społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Częstość występowania świszczącego oddechu wśród dzieci różnych grup etnicznych mieszkających w Londynie lub Australii jest taka sama (9). Znacznie częstsze występowanie świszczącego oddechu u mieszkających w USA dzieci rasy czarnej w porównaniu z dziećmi rasy białej jest prawdopodobnie spowodowane czynnikami społeczno-ekonomicznymi i środowiskowymi (10).
Palenie bierne
Udowodniono, że narażenie na dym tytoniowy obecny w środowisku (tj. bierne palenie) w okresie życia płodowego, w okresie niemowlęcym i w dzieciństwie zwiększa ryzyko chorób układu oddechowego (11-14). Dym z końca papierosa, który powstaje w większej temperaturze, jest bardziej szkodliwy niż dym wdychany przez palacza i ma szczególnie silne działanie drażniące na błonę śluzową dróg oddechowych. Palenie tytoniu przez matkę w czasie ciąży oraz palenie przez członków rodziny w późniejszym okresie zwiększa ryzyko świszczącego oddechu i astmy u dziecka (15, 16).
Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i wewnątrz pomieszczeń
Wyróżnia się dwa główne rodzaje zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego: smog przemysłowy (kompleksy cząsteczkowe z dwutlenkiem siarki) i smog fotochemiczny (ozon i tlenki azotu); mogą one występować jednocześnie na danym obszarze. Na stężenie zanieczyszczeń powietrza wpływają warunki pogodowe i ukształtowanie terenu. Niektóre zanieczyszczenia powietrza (dwutlenek siarki, ozon, tlenki azotu) w stężeniach występujących w silnie zanieczyszczonych miastach mogą powodować skurcz oskrzeli, przejściowo nasilać nadreaktywność dróg oddechowych i wzmagać reakcję alergiczną. Dlatego teoretycznie zanieczyszczenie środowiska może się przyczyniać do rozwoju astmy. Mimo, że astma występuje częściej w krajach uprzemysłowionych, nie ma dowodów na to, że bezpośrednią przyczyną jej rozwoju jest zanieczyszczenie powietrza (17). Udział zanieczyszczenia powietrza w rozwoju astmy i alergii badano oceniając częstotliwość występowania chorób układu oddechowego u dzieci szkolnych mieszkających w dwóch miastach niemieckich: położonym na wschodzie Niemiec, Lipsku (duża ilość zanieczyszczeń przemysłowych) oraz położonym w części zachodniej, Monachium (intensywny ruch samochodowy). Astma i alergie występowały znamiennie częściej w Monachium, podczas gdy przewlekłe zapalenie oskrzeli było częstsze w Lipsku (18). Oprócz innych czynników, różnica była związana z rodzajem zanieczyszczeń powietrza – w Monachium dominowały spaliny samochodowe (dwutlenek azotu i cząsteczki stałe, które mogą się dostawać do dróg oddechowych), a w Lipsku zanieczyszczenia zawierały dużo dwutlenku siarki, pochodzącego ze spalania węgla o dużej zawartości siarki w celu ogrzewania i produkcji energii. Dalsze badania wykazały, że częstotliwość występowania alergicznego nieżytu nosa i spojówek u dzieci szkolnych w Lipsku zwiększyła się z 2-3% w latach 1991-1992 do 5,1% w latach 1995-1996 (tj. w ciągu 6-7 lat po zjednoczeniu Niemiec), a częstotliwość występowania uczuleń i reakcji alergicznych zależnych od IgE zwiększyła się z 19,3% w latach 1991-1992 do 26,7% w latach 1995-1996 (19). Tak więc wcześniej obserwowana różnica w częstości występowania chorób alergicznych między wschodnią i zachodnią częścią Niemiec stopniowo się zmniejsza, w miarę nasilania się ruchu samochodowego i związanych z nim zanieczyszczeń powietrza na terenie byłej NRD. W badaniu przeprowadzonym we Włoszech Corbo i wsp. wykazali, że u dzieci w wieku 7-11 lat, mieszkających na obszarach zanieczyszczonych (n = 1477), 1,7 razy częściej stwierdzano objawy ze strony uszu, nosa i gardła, niż u dzieci nie narażonych na zanieczyszczenia (n = 749) (20).
Alergeny kurzu domowego
Najważniejsze alergeny kurzu domowego należą do grupy I i III. W kurzu stwierdzono jedynie niewielką ilość alergenów grupy II. Wykazano, że najważniejsze alergeny roztoczy wykazują aktywność proteolityczną, co może ułatwiać ich dostęp do komórek układu immunologicznego. Stężenie alergenów roztoczy wynoszące ponad 0,5 ug Dermatophagoides pteronyssinus na gram kurzu stanowi prawdopodobnie znaczący czynnik ryzyka uczulenia na roztocze; nie określono dokładnie stężenia progowego powodującego objawy astmy (21, 22).
Alergeny zwierząt

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2006-06-05
zaakceptowano do druku: 2006-09-05

Adres do korespondencji:
*Grażyna Swincow
Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel. (0-52) 585-48-50
e-mail: klped@cm.umk.pl

Nowa Pediatria 3/2006
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria