Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 6/2006, s. 316-320
*Ilona Szilágyi-Pągowska
Charakterystyka rozwoju somatycznego w okresie dojrzewania
Characteristics of somatic development in the maturation period
em. Kierownik Zakładu Rozwoju Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
Streszczenie
Omówiono najważniejsze elementy procesu dorastania i dojrzewania człowieka. Opisano istotne zmiany morfologiczne związane ze wzrastaniem i zjawiska świadczące o doskonaleniu struktury i czynności narządów. Przedstawiono metody jakościowej i ilościowej oceny zachodzących zjawisk w okresie dojrzewania i w okresie młodzieńczym.
Summary
The most important elements of human growing up and maturation process are described and significant morphological changes as well as phenomena of organs structure improving are discussed. Also, the substantial methods of qualitative and quantitative estimation of changes occurring in the adolescence are presented.
Rozwój człowieka to proces, który rozpoczyna się w momencie zapłodnienia, a kończy z chwilą osiągnięcia przez ustrój dojrzałości biologicznej. Okres rozwoju obejmuje dwie pierwsze dekady życia. W okresie tym zachodzą istotne zmiany dotyczące morfologii organizmu, składu ciała, funkcji metabolicznych, fizjologicznych i odpornościowych. Tempo przemian jest tym szybsze im organizm jest młodszy.
W ramach zachodzących przemian postępuje rozwój somatyczny, obejmujący zjawiska związane ze wzrastaniem – powiększaniem się wymiarów ciała i masy ciała oraz zjawiska dojrzewania, polegające na doskonaleniu budowy i funkcji poszczególnych komórek, tkanek i narządów.
Wzrastanie jest najbardziej uchwytnym przejawem rozwoju, zależy bowiem od zwiększania się wielkości oraz objętości narządów. Oceniane jest najczęściej w oparciu o przyrosty cech somatycznych, jest więc procesem łatwo wymiernym. Wielkość przyrostów pozwala na określenie tempa wzrastania, które jest zróżnicowane w poszczególnych okresach ontogenezy.
Dojrzewanie somatyczne dotyczy zmian o charakterze jakościowym, co powoduje, że jest ono trudniej wymierne. Oceny procesów dojrzewania somatycznego można dokonać na podstawie:
– dojrzałości szkieletowej określanej według wieku kostnego,
– dojrzałości morfologicznej ocenianej na podstawie przeobrażeń w proporcjach ciała,
– dojrzałości zębowej, określonej na podstawie liczby wyrżniętych zębów oraz stadium ich formowania (tab. 1),
Tabela 1. Kolejność i czas wyrzynania się zębów stałych w szczę- ce (2).
Kolejność wyrzynania się zębówCzas wyrzynania się zębów (lata)
trzonowe pierwsze6-7
siekacze przyśrodkowe7-8
siekacze boczne8-9
przedtrzonowe pierwsze9-11
kły11-13
przedtrzonowe drugie11-13
trzonowe drugie12-14
trzonowe trzecie18-35
– dojrzałości płciowej, czyli zaawansowania w rozwoju drugorzędowych cech płciowych w drugiej dekadzie życia.
Dojrzewanie somatyczne jest ściśle związane ze wzrastaniem: postępowi w dojrzewaniu towarzyszy postęp we wzrastaniu. Na podstawie oceny procesów wzrastania i dojrzewania somatycznego można określić wiek rozwojowy, czyli biologiczny. Wyraża on zaawansowanie we wzrastaniu i dojrzewaniu łącznie, co pozwala na ocenę zwolnienia lub przyśpieszenia procesów rozwojowych.
Możliwość określenia wieku rozwojowego pozwala na ocenę przebiegu rozwoju opartą na kryteriach biologicznych, a nie na wieku kalendarzowym. Ma to istotne znaczenie, ponieważ tempo wzrastania i dojrzewania u każdego dziecka jest inne – osiąganie kolejnych stadiów dojrzewania zachodzi w różnym czasie. Przyjmuje się, że dzieci wykazujące to samo stadium zaawansowania w dojrzewaniu mają ten sam wiek rozwojowy, niezależnie od ich wieku kalendarzowego. Kryterium wieku rozwojowego nabiera wagi w drugiej dekadzie życia, gdy występuje największe zróżnicowanie międzyosobnicze pod względem poziomu rozwoju niezależnie od wieku kalendarzowego.
Znajomość wieku rozwojowego dziecka ma szczególne znaczenie przy przewidywaniu czasu wystąpienia pokwitania i ostatecznej wysokości ciała, przy określaniu przydatności do zawodu lub przy ustalaniu wskazań (czy przeciwwskazań) do uprawiania poszczególnych dyscyplin sportu. Może być również wykorzystana w badaniach psychologicznych czy ekspertyzach sądowych.
W ocenie wieku rozwojowego opieramy się, podobnie jak w ocenie dojrzewania, na czterech kryteriach:
– dojrzałości zębowej – wieku zębowym,
– dojrzałości szkieletowej – wieku kostnym,
– dojrzałości sylwetki,
– dojrzałości płciowej – wieku wystąpienia wtórnych cech płciowych.
W praktyce zwykle posługujemy się jednym lub dwoma spośród wymienionych kryteriów.
Okres pokwitania charakteryzuje się znacznymi zmianami w zakresie budowy i funkcji organizmu. W okresie tym następuje intensywny przyrost wysokości ciała zwany skokiem pokwitaniowym. Wiek rozpoczęcia pokwitania jest bardzo różny u poszczególnych dzieci. Zależy on od wielu czynników, między innymi od czynników genetycznych, środowiskowych, a także od tempa rozwoju w pierwszej dekadzie życia.
U dziewczynek skok pokwitaniowy wysokości rozpoczyna się około dwa lata wcześniej niż u chłopców i jest mniejszy, niż u chłopców. U dziewcząt proces dojrzewania rozpoczyna się zwykle w wieku 8,5-13,5 lat, u chłopców między 10 a 15 rokiem życia. Brak cech pokwitania u chłopców 15-letnich i u dziewcząt 14-letnich, jak również wystąpienie objawów pokwitania przed 8 rokiem życia u dziewczynek i przed 10 rokiem życia u chłopców wymagają wyjaśnienia w drodze pogłębionych badań.
W okresie pokwitania każda cecha somatyczna wykazuje intensywne wzrastanie. Zmiany w zakresie cech długościowych i szerokościowych występują w określonej kolejności. Szczyt wzrastania najwcześniej osiąga kończyna dolna, a w ciągu kolejnych 4 miesięcy – biodra (szerokość) i klatka piersiowa (szerokość). U chłopców w tym czasie następuje wzrastanie szerokości barkowej. W kończynie dolnej najwcześniej rośnie stopa, potem podudzie a następnie udo. Kończyny dolne również jako pierwsze z wymiarów długościowych przestają wzrastać. W rok po szczycie wzrastania kończyn dolnych następuje wzrastanie długości tułowia, a w wyniku wzrastania zarówno długości kończyny dolnej jak i długości tułowia obserwuje się szczyt wzrastania wysokości ciała.
Pokwitaniowy szczyt wzrastania masy ciała następuje mniej więcej w pół roku po szczycie wzrastania wysokości, a zwiększenie siły – w 14 miesięcy później.
W tym czasie wzrastają również wymiary głowy i twarzy, pomimo że już w poprzednim okresie rozwojowym wzrost ten był mocno zaawansowany: na przykład w wieku 10 lat obwód głowy wynosił około 96% ostatecznej wielkości. Wzrastają również wymiary twarzy: długość szczęki i żuchwy, długość nosa. Następuje rozrost tkanek miękkich, co przyczynia się w tym okresie do zmiany wyrazu twarzy.
Podobny kierunek zmian obserwuje się w kształtowaniu podskórnej tkanki tłuszczowej, przebiegający odmiennie u obu płci. Grubość fałdu skórno-tłuszczowego u dziewczynek od około 8 roku życia wykazuje tendencję do powiększania się, a u chłopców – zwłaszcza na kończynach – do zmniejszania się. Jednak u chłopców na około 2 lat przed okresem pokwitania obserwuje się zwiększenie grubości podskórnej tkanki tłuszczowej – zjawisko to określane jest jako fizjologiczna otyłość przedpokwitaniowa. W okresie skoku pokwitaniowego wysokości ciała następuje utrata lub zahamowanie przyrostu tkanki tłuszczowej zwłaszcza na kończynach (1).
Oceny zaawansowania w rozwoju wtórnych cech płciowych dokonuje się na podstawie rozwoju piersi i owłosienia łonowego u dziewczynek oraz narządów płciowych i owłosienia łonowego u chłopców w oparciu o skalę Tannera. Jest to pięciostopniowa skala, oceniająca rozwój piersi od M2 do M5 oraz owłosienia łonowego od P2 do P5. U chłopców rozwój zewnętrznych narządów płciowych od G2 do G5 oraz rozwój owłosienia łonowego od P2 do P5. Stadium 1 (M1, P1 etc.) oznacza fazę dziecięcą.
Powszechnie stosowanym kryterium oceny tempa dojrzewania u dziewczynek jest wiek wystąpienia pierwszej miesiączki – menarche. Wiek jej wystąpienia podlega wpływom genetycznym: wykazano dodatnią korelację między wiekiem pierwszej miesiączki matek i córek. Ponadto cecha ta jest wysoce ekosensytywna – wrażliwa na czynniki środowiskowe takie jak, na przykład, poziom wykształcenia rodziców, czy zawód ojca lub miejsce stałego pobytu.
Charakterystyka rozwoju somatycznego i przebieg dojrzewania dziewcząt
Druga dekada życia dziewcząt obejmuje dwa okresy rozwojowe: dojrzewania płciowego i okres młodzieńczy.
W okresie dojrzewania płciowego można wyróżnić dwie fazy:
– faza przedpokwitaniowa – od momentu pojawienia się drugiego stadium rozwoju piersi (M2) do wystąpienia menarche,

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Diagnostyka rozwojowa. Red. J. Kopczyńska-Sikorska, PZWL, Warszawa, 1986, 131-134.
2. Kopczyńska-Sikorska J., Woynarowska B.: Rozwój somatyczny w drugiej dekadzie życia, PZWL, Warszawa, 1980.
3. Welon Z.: Somatotypy dziewcząt a ich rozwój fizyczny. Mater. i Prace. Antrop., 1971, 823.
4. Tanner J.M.: Rozwój w okresie pokwitania, PZWL, Warszawa, 1963.
5. Palczewska I., Niedźwiecka Z.: Wskaźniki rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży warszawskiej. Medycyna Wieku Rozwojowego, 2001, 5, (2), supl. 1.
otrzymano: 2006-09-04
zaakceptowano do druku: 2006-11-16

Adres do korespondencji:
*Ilona Szilágyi-Pągowska
ul. Św. Wincentego 112/13
03-291 Warszawa
e-mail: jan.pagowski@wp.pl

Postępy Nauk Medycznych 6/2006
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych