Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 6/2006, s. 341-343
*Maria Rybakowa
Prewencyjna Medycyna Młodzieżowa - cele i zasady organizacji
Preventive Medicine of Youth - goals and principles of organization
Kierownik Kliniki Endokrynologii Dzieci i Młodzieży Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Coll. Medicum UJ
Streszczenie
Na tle wybranych światowych danych epidemiologicznych dotyczących sytuacji zdrowotnej młodych ludzi w wieku od 15 do 24 lat opisano podjęte dotychczas działania na rzecz Prewencyjnej Medycyny Młodzieżowej. Omówiono zasady organizacji Ośrodków Medycyny Prewencyjnej i założenia programowe dla działań edukacyjnych w środowisku pracowników opieki zdrowotnej zajmujących się problemami młodzieży.
Summary
On the background of selected world epidemiological data concerning health problems of young people of 15-24 years age the activities taken in favour of Preventive Medicine for Youth are described. The principles of the organization of Preventive Medicine Centers and special educational programs for health care providers are also discussed.
Słowa kluczowe: młodzież, zdrowie, prewencja.
Key words: youth, health, prevention.Ze statystyk amerykańskich wynika, że obecnie na świecie jest około 1 miliarda ludzi w wieku 15-24 lat. Jest to okres zwany przez Anglosasów „pre-adult age” – „przed-dorosłości” lub lepiej, naszym zdaniem – „dojrzewania do dorosłości” lub „dochodzenia do dorosłości”. Okres ten w zakresie opieki medycznej powinien być objęty „przedłużoną opieką pediatryczną”. W chwili obecnej taką opiekę powinien sprawować lekarz rodzinny, który nadzoruje całość życia powierzonego sobie pacjenta. Należy dołożyć wszelkich starań, by lekarz ten był do tego należycie przygotowany, nie tylko z punktu widzenia medycznego, ale również psychologicznego i zdawał sobie w pełni sprawę ze swojej odpowiedzialności.
Badania epidemiologiczne prowadzone w USA, jak również w Europie (1) w grupie młodzieży w wieku 15-24 lat wskazują, że sytuacja jest alarmująca: okazało się, że w tej grupie wiekowej śmiertelność z powodu wypadków, zabójstw i samobójstw wynosi 75% ogólnej śmiertelności. Około 1,5 miliona młodych ludzi na świecie ginie w wyniku przemocy, samobójstw i uzależnień, a 50% osób zakażonych HIV, to nastolatki. Organizacja Narodów Zjednoczonych i UNICEF podają, że co piąte dziecko na świecie ma problemy ze zdrowiem psychicznym lub wykazuje zaburzenia zachowania. Sytuacja wydaje się stale pogarszać. Przypuszcza się, że do 2020 roku liczba ta wzrośnie dwukrotnie. Hans Troedsen, dyrektor WHO d.s. dzieci i młodzieży tak pisze o problemach zaburzeń zachowania i zaburzeń psychicznych młodzieży: „jest to bomba zegarowa, która, jeśli nie podejmie się skutecznych działań odbije się na zdrowiu tej młodzieży w przyszłości”. Światowe organizacje apelują, by obecna dekada była poświęcona pracy nad poprawą zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W tym celu niezbędne jest wprowadzanie programów edukacyjnych na różnych poziomach kształcenia, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb w zakresie diagnostyki i terapii. W USA od kilku lat funkcjonują Ośrodki Klinicznej Prewencji dla Młodocianych, które praktycznie usytuowane są przy przychodniach medycyny rodzinnej, przychodniach pediatrycznych, a ostatnio też internistycznych (2). W ten sposób obejmują opieką zdrowotną całą populację młodych i równocześnie prowadzą stałą edukację w celu tworzenia wzorców wychowawczych dla następnego pokolenia.
Ponieważ kluczową sprawą dla planowania programów edukacyjnych w każdym kraju jest określenie sytuacji epidemiologicznej w obserwowanej populacji – dla ułatwienia bardzo trudnych i skomplikowanych badań epidemiologicznych opracowano (Patricia Harrison i wsp.) (3) model przesiewu populacyjnego ujmujący holistycznie i wielowymiarowo rodzaje zachowań i cechy rozwoju psychospołecznego młodzieży. Opracowany test jest krótki, prosty i możliwy do wykonania w warunkach przychodni (tab. 1).
Tabela 1. Ankieta zdrowia dla młodocianych, wg (3).
1. Czy bierzesz pigułki na spadek wagi?
2. Czy rodzice troszczą się o ciebie?
3. Czy nauczyciele interesują się tobą?
4. Czy niekiedy czujesz się źle?
5. Czy jesteś zadowolony ze swego życia?
6. Czy rozmawiasz o zabijaniu?
7. Czy próbowałeś popełnić samobójstwo?
8. Czy próbowałeś bić lub biłeś kogoś?
9. Czy nosisz broń do szkoły?
10. Czy byłeś bity w domu?
11. Czy byłeś molestowany seksualnie?
12. Czy była(e)ś zgwałcona(y)?
13. Czy byłeś dotknięty przemocą?
14. Czy ktoś strzelał do ciebie?
15. Czy miałeś kontakty seksualne, od jakiego wieku?
16. Czy stosowałeś środki zapobiegające ciąży i STD?
17. Czy lekarz rozpoznał u ciebie STD?
18. Czy byłaś w ciąży lub spowodowałeś ciążę?
19. Jak często palisz papierosy?
20. Czy pijesz alkohol?
21. Ile pijesz jednorazowo?
22. Czy używasz marihuany?
23. Czy wąchasz klej?
24. Czy używasz LSD, PCP lub innych psychotropów?
25. Czy używasz kokainy, „crack”?
26. Czy używasz sterydów?
27. Czy wstrzykujesz sobie nielegalne narkotyki?
28. Używam narkotyków, bo jestem zły, smutny.
29. Używam tak dużo, że nie pamiętam ile.
30. Próbowałem przestać.
31. Przez narkotyki musiałem zerwać znajomość.
32. Z tego powodu opuszczałem pracę.
33. Zarzuciłem sport, pracę, naukę.
34. Miałem z tego powodu problemy zdrowotne.
35. Miałem konflikt z prawem.
36. Byłem agresywny pod wpływem narkotyku.
Celem skriningu, oprócz uzyskania danych epidemiologicznych, jest identyfikacja osób obciążonych ryzykiem utraty zdrowia (i wyłączenie osób bez obciążeń) oraz ustalenie, czy interwencja jest potrzebna i w jakim zakresie. W USA i krajach Europy Zachodniej opracowano odpowiednie rekomendacje dla Ośrodków Medycyny Prewencyjnej (APS – Adolescent Preventive Services). W rekomendacjach tych podkreślono potrzebę prowadzenia systematycznego przesiewu pod kątem zaburzeń psychospołecznych i behawioralnych u młodocianych. Przygotowano ankiety sformułowane przystępnie dla ludzi młodych. W staraniach o zapewnienie profesjonalnego przeprowadzenia przesiewu i dokonania właściwej oceny wyników pod kątem zastosowania ich w praktyce – za sprawę podstawową uznano przeprowadzenie edukacji kadry medycznej, psychologów i socjologów. Zalecono tworzenie grup szkoleniowych objętych programem „Edukacja dla Poradni Medycyny Prewencyjnej”. Program przygotowywany dla tych grup ma obejmować dwa zadania: określenie celów i zadań edukacji (Goal & Objects) oraz określenie strategii osiągnięcia celów (tab. 2. a, b).
Tabela 2a. Cele i zadania (G&Os).
1) Uzasadnienie utworzenia młodzieżowego Ośrodka Prewencji (APS).
2) Zapewnienie młodzieży dostępu do Ośrodka (co najmniej 1 raz w roku), w tym:
– zapewnienie bezpośredniego kontaktu z lekarzem, pomoc w zrozumieniu specyfiki okresu dojrzewania i zmian zachodzących w ustroju w tej fazie rozwoju,
– zapewnienie dyskrecji, intymności rozmowy,
– wyjaśnienie struktury, celu i wartości wizyty prewencyjnej.
3) Właściwa ocena okresu rozwoju i stanu zdrowia młodocianego pacjenta, uwzględniająca:
– kolejność występujących zmian fizycznych i psychicznych,
– indywidualne różnice w czasie występowania powyższych zmian,
– określenie czynników sprzyjających zdrowemu rozwojowi,
– rozpoznanie choroby, niepełnosprawności, czynników ryzyka rozwoju, stresu dojrzewania.
4) Monitorowanie rozwoju, sposobu żywienia, form aktywności fizycznej oraz podejmowanie planowych działań w razie występowania nieprawidłowości.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Tursz A.: Problems in conceptualizing adolescent risk behaviors. International comparison. J.A.H., 1997, 21, 116-127.
2. Ford C.A., Reif C., Rosen D.S.A. i wsp.: The AMA residency training in adolescent preventive services. Project report of the working group. J.A.H., 2001, 20, 50-59.
3. Harrison P.A., Timothy J.B., Eunkylung P.: The adolescent health review. A brief, multidimensional screening instrument. J.A.H., 2001, 29, 131-139.
4. Rybakowa M.: Prewencyjna medycyna młodzieżowa, w: Medycyna Wieku Młodzieńczego, red. M.Rybakowa, Wyd. Medyczne Kraków, 2004, t. 2, str. 233-246.
otrzymano: 2006-09-04
zaakceptowano do druku: 2006-11-16

Adres do korespondencji:
*Maria Rybakowa
Klinika Endokrynologii Dzieci i Młodzieży Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
tel. (0-12) 658-20-11, fax (0-12) 658-10-81
e-mail: mary@mp.pl

Postępy Nauk Medycznych 6/2006
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych