Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 3-4/2003, s. 47-49
Lech Konopka
Profesor dr hab. med. Ryszard Brzozowski – Redaktor Naczelny „Postępów Nauk Medycznych” Życiorys naukowy
Profesor dr hab. med. Ryszard Brzozowski urodził się w Warszawie. Studia medyczne odbył w latach 1946-1951, studiując początkowo na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie w Akademii Medycznej. Pracę w zawodzie lekarza rozpoczął w 1952 roku, jako wolontariusz w Szpitalu Miejskim Nr 2 na oddziale wewnętrznym kierowanym przez Profesora dr. n. med. Witolda Orłowskiego, łącząc ją jednocześnie z pracą tłumacza i redaktora w Państwowym Zakładzie Wydawnictw Lekarskich.
W 1957 roku Profesor R. Brzozowski przeszedł do pracy w Szpitalu Wojewódzkim do Oddziału Wewnętrznego będącego jednocześnie IV Zakładem Chorób Wewnętrznych Studium Doskonalenia Lekarzy. Po przejściu na emeryturę Profesora Witolda Orłowskiego w 1960 roku, Profesor Ryszard Brzozowski w drodze postępowania konkursowego objął stanowisko ordynatora.
W czasie 52-letniej pracy lekarskiej zainteresowania naukowe, dydaktyczne i organizacyjne Profesora Ryszarda Brzozowskiego obejmowały różne dziedziny medycyny doświadczalnej, klinicznej i społecznej.
W okresie początkowym swojej kariery naukowej Profesor R. Brzozowski poświęcił się zagadnieniom gospodarki wodno-elektrolitowej. Zajmując się tą dziedziną próbował usystematyzować zagadnienia obejmujące patofizjologię metabolizmu potasu, miedzi, magnezu i cynku. Prace dotyczące gospodarki tymi pierwiastkami miały w tamtych latach charakter pionierski i nowatorski, a ich publikacje należały do pierwszych w Polsce.
Implikacją praktyczną badań z tego zakresu były opracowania kliniczne dotyczące stanów hipo- i hiperkaliemii. Zachowaniu się metabolizmu żelaza i miedzi w chorobie wrzodowej żołądka poświęcona była Jego rozprawa na stopień doktora medycyny. Promotorem rozprawy Profesora R. Brzozowskiego na stopień naukowy doktora medycyny był Profesor W. Orłowski, a rozprawa ta była ostatnią, którą jako promotor prowadził ten Wielki Uczony i jeden z najwybitniejszych polskich internistów.
W okresie samodzielnej pracy na stanowisku Kierownika Oddziału Wewnętrznego łącznie z najbliższymi współpracownikami Profesor R. Brzozowski zapoczątkował liczne prace z zakresu kardiologii, w tym poświęcone szczególnie częstym w tym okresie zawałom serca w województwie warszawskim. Posłużyły one opracowaniu monografii zatytułowanych „Przyczynek do badań epidemiologicznych nad zawałem serca w województwie warszawskim”, „Los chorych po zawale serca” i „Myo-cardial infarction in the province of Warsaw in the years 1963-1967”. Ta ostatnia pozycja w języku angielskim ukazała się drukiem w 1971 roku w La Santé Publique. Bukareszt.
Problemy geriatrii i gerontologii, a także pomocy społecznej to kolejny w latach 70-tych nurt zainteresowań Profesora Ryszarda Brzozowskiego. Szczególnie cenne z tego zakresu było opracowanie pt. „Stan i ewolucja pomocy społecznej”. Praca ta uzyskała nagrodę Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w roku 1974. Do innych ważnych prac z tej dziedziny należały „Problemy wieku starczego w Polsce”, „Aspekty społeczno-zdrowotne ludzi starych w Polsce”, „Pomoc społeczna – jej drogi rozwoju w Polsce” (opublikowane w językach polskim, angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim).
Podsumowaniem tego obszaru zainteresowań – jakże ważnych w tamtych latach – było opracowanie pt. „Pomoc społeczna w Polsce i krajach europejskich”. Wymienione publikacje były wyrazem wielkiego zaangażowania Profesora R. Brzozowskiego w sferę szeroko rozumianych problemów społecznych, w tym zwłaszcza zdrowia publicznego, zachorowań wśród ludzi starych oraz opieki zdrowotnej i socjalnej nad nimi. Oddawały one obiektywnie stan pomocy społecznej w Polsce i były nie tylko wyrazem szczególnej wrażliwości Profesora jako lekarza – społecznika, lecz także aktem troski oraz przeciwstawiania się ubóstwu ludzi starych i chorych.
Szeroka działalność publicystyczna Profesora Ryszarda Brzozowskiego dotyczyła także epidemiologii chorób zakaźnych w Polsce. Publikacje z tego zakresu ukazywały się głównie w „Zdrowiu Publicznym” i stanowiły cenny materiał dla instytucji Zdrowia Publicznego i Organizacji Ochrony Zdrowia, a także popularyzacji wiedzy o zdrowiu. Cykl prac dotyczących tego tematu zawierał wiele przemyśleń z zakresu medycyny i filozofii. Splatały się w nich rozważania nad działalnością Instytutów Naukowo-Badawczych, Akademii Medycznych oraz prowadzonych w nich prac naukowo-badawczych i usługowych.
Szczególny nacisk przykładał Profesor R. Brzozowski do problemów kształcenia podyplomowego i szkolenia lekarzy specjalistów. Z tego zakresu w 1988 r. przy współpracy z J. Wasylukiem powstaje opracowanie zatytułowane „System kształcenia podyplomowego i szkolenie lekarzy specjalistów”. Zawarte tam spostrzeżenia oraz wnioski stanowią do dzisiaj cenne źródło informacji z tej dziedziny.
Kształcenie podyplomowe stało się w latach osiemdziesiątych główną, chociaż nie jedyną, pasją Profesora Brzozowskiego. W 1988 roku rozpoczyna się druk Postępów Nauk Medycznych, a Jego Naczelnym Redaktorem zostaje Profesor Ryszard Brzozowski. Na łamach tego periodyku (początkowo kwartalnika), ukazują się nieprzerwanie do dzisiaj artykuły o dużym ciężarze naukowym i praktycznym, służące szkoleniu lekarzy praktyków, oraz naukowców teoretyków.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 3-4/2003
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych