Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 4/2004, s. 32-34
Jacek Manitius
Nefropatia nadciśnieniowa – niektóre poglądy i kontrowersje
Hypertensive nephropathy – some views and controversies
z Katerdy i Kliniki Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Collegium Medicum w Bydgoszczy
Kierownik Katedry: prof. dr hab. med. Jacek Manitius
Streszczenie
Rozpoznanie nefropatii nadciśnieniowej może postawione jedynie w oparciu o badanie histopatologiczne nerki. Jest to choroba dotycząca naczyń wewnątrznerkowych – międzypłatowych z jej przerostem i doprowadzających tętniczek kłębuszka wyrażających się obecnością złogów hialinowych. Etiologia nefropatii nadciśnieniowej nie jest do końca poznana, ale podłoże genetyczne wydaje się mieć bardzo istotne znaczenie. Nefropatia nadciśnieniowa występuje niezależnie od nadciśnienia tętniczego, a jej przebieg sugeruje, że jest to narządowe odzwierciedlenie procesów zachodzących w całym układzie krążenia.
Summary
To confirm the diagnosis of hypertensive nephropathy the microscopic examination must be performed. Morphologically hypertensive nephropathy is characterized by interlobular arteries myointimal hypertophy and preglomerular arterioles hyalinization. The pathogenesis of hypertensive nephropathy is multifactorial but genetic predisposition is the most likely.The features of hypertensive nephropathy may occur in normotensives, hence it indicates that this disease is a part of disease affecting other vessels.Nefropatia nadciśnieniowa jest pojęciem, pod którym kryje się konkretny obraz histopatologiczny, określany w Europie jako nephroangioslerosis. Podstawą rozpoznania nefropatii nadciśnieniowej jest obraz histopatologiczny badanej nerki. Zmiany dotyczą naczyń tętniczych międzypłatowych polegające na przeroście warstwy środkowej i wewnętrznej naczynia z miejscowym ich włóknieniem (arterial fibrosis) Natomiast w naczyniach doprowadzających kłębuszka gromadzą się złogi hialinowe (arteriolar hyalinization). Zmiany te mogą występować jako jedyne ale niekiedy również mogą towarzyszyć im zmiany w obrębie kłębuszków nerkowych i tkance cewkowo-śródmiąższowej. Kłębuszki najczęściej są małe, zanikowe i zeszkliwiałe. W tkance śródmiąższowej występuje włóknienie z zanikiem cewek nerkowych (1, 2).
Należy podkreślić, że jedyną i wiarygodną metodą rozpoznania nefropatii nadciśnieniowej jest badanie histopatologiczne nerki. Ma to istotne znaczenie, ponieważ wielokrotnie w przeszłości jak i obecnie nefropatię nadciśnieniową pochopnie rozpoznaje się jedynie w oparciu o obraz kliniczny.
Najczęściej stosowanymi kryteriami klinicznymi, będącymi podstawą do rozpoznania nefropatii nadciśnieniowej są: a) wywiad wskazujący na występowanie od wielu lat nadciśnienia tętniczego, które może być najprawdopodniej zasadniczym czynnikiem odpowiedzialnym za uszkodzenie nerek; b) upośledzenie filtracji kłębuszkowej (GFR <40 ml/min/1,73 m2; c) zmniejszone wymiary nerek w badaniach obrazowych; d) postępująca niewydolność nerek. Jednak bardziej szczegółowa diagnostyka chorych z opisanym obrazem klinicznym, w której wykorzystano biopsję nerki i równocześnie oceniano przepływ krwi przez tętnice nerkowe, wykazała, że jedynie u 43% takich chorych istniały histopatologiczne podstawy do rozpoznania nefropatii nadciśnieniowej. U pozostałych ponad 50% pod tym obrazem klinicznym kryły się również inne pierwotne kłębuszkowe choroby nerek, przy czym najczęściej stwierdzano przewlekłą chorobę niedokrwienną nerek spowodowaną zmianami miażdżycowymi w obrębie tętnic nerkowych (3).
Przykład ten stanowi podstawę do dalszych rozważań, dotyczących w jakiej mierze samo nadciśnienie tętnicze może być pierwotnym i zasadniczym czynnikiem prowadzącym do uszkodzenia nerek co w konsekwencji stanowiłoby początek rozwoju przewlekłej niewydolności nerek. Z rozważań tych należy wykluczyć nadciśnienie złośliwe, którego występowanie wiąże się z postępującym uszkodzeniem nerek.
Rangę tego problemu podkreśla fakt, że w badaniach epidemiologicznych wykazano, że nadciśnienie tętnicze jest jedną z najczęstszych przyczyn skrajnej niewydolności nerek (4). Jednak należy podkreślić, że powodem do wyciągnięcia takich wniosków było stwierdzenie w tej grupie równoczesnego występowania nadciśnienia tętniczego i skrajnej niewydolności nerek w momencie rozpoczynania leczenia nerkozastępczego. Taka interpretacja danych nie pozwala jednoznacznie ustalić, czy nadciśnienie tętnicze w tej populacji poprzedzało pojawienie się niewydolności nerek, czy było też jedynie objawem towarzyszącym jakiejkolwiek nefropatii (5). W obliczu tych badań pozostaje sprawą nadal niewyjaśnioną w jakiej mierze nadciśnienie tętnicze może być pierwotną przyczyną nieodwracalnego uszkodzenia nerek. Natomiast należy podkreślić, że wskazują one jedynie na to, że u chorych ze skrajną niewydolnością nerek nadciśnienie tętnicze jest objawem wiodącym, a przyczyna chorób nerek jest nieustalona. Wydaje się, że w tej grupie chorych znajdowali się między innymi właśnie chorzy z nierozpoznaną przewlekłą chorobą nerek czy też osoby nadużywające leki odurzające(6).
W związku z tym, należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy rzeczywiście nadciśnienie tętnicze u osób bez wcześniej uszkodzonych nerek może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia narządu, czyli być pierwotną przyczyną nefropatii z jej zgubnymi dla zdrowia pacjenta następstwami. W oparciu o wyniki przeprowadzonej metaanalizy badań dotyczących zachowania się czynności nerek u chorych leczonych, jak i nieleczonych z powodu nadciśnienia tętniczego, należy jednoznacznie przyjąć, że nadciśnienie tętnicze nie jest pierwotną przyczyną nefropatii (7, 8). Natomiast jeżeli w danej grupie chorych z nadciśnieniem tętniczym obserwuje się postępujące pogorszenie funkcji nerek, to należy przyjąć, że występuje u nich nierozpoznana choroba nerek, a nadciśnienie tętnicze jest jedynie objawem towarzyszącym (8, 9).
Jest to bardzo istotny problem, ponieważ bardzo często rozpoznanie nadciśnienia tętniczego samoistnego jest w warunkach klinicznych postawione z ominięciem pomiaru filtracji kłębuszkowej. Dodatkową trudnością w rozpoznaniu niekiedy choroby nerek, u chorego ze stwierdzonym wcześniej nadciśnieniem tętniczym jest to, że objawy chorób nerek przebiegają skrycie. Jednym z podstawowych badań, mających na celu rozpoznanie choroby nerek, jest badanie ogólne moczu. W niektórych nefropatiach pierwotnych zmiany w osadzie moczu mogą pojawiać się tylko okresowo. Stąd w rutynowych badaniach mogą być czasami nieuchwytne. Przykładem takiej choroby nerek może być pierwotna glomerulopatia IgA, w przebiegu, której krwiomocz występuje naprzemiennie z okresami bez zmian w moczu. W związku z tym, u części chorych można w obliczu braku zmian w osadzie moczu przeoczyć chorobę nerek. Warto w tym momencie zwrócić uwagę na związek pomiędzy nadciśnieniem tętniczym a pierwotnymi chorobami nerek, z tego powodu, że pierwotna nefropatia IgA wydaje się być obecnie najczęstszą postacią pierwotnych kłębuszkowych zapaleń nerek (10).
Niewątpliwym przełomem w badaniach nad nefropatią nadciśnieniową było wykazanie, że taki obraz histopatologiczny nerki, może występować również u ludzi, u których nigdy wcześniej nie było nadciśnienia tętniczego (11, 12). Stąd wyciągnięto wniosek, że zmiany w naczyniach, których przyczyny dopatrywano się głównie w występowaniu wysokiego ciśnienia tętniczego, muszą mieć także inne podłoże.
Jedną z zasadniczych przyczyn determinujących rozwój opisanych zmian w nerkach jest czynnik genetyczny (13). Dodatkowym potwierdzeniem uwarunkowania genetycznego nefropatii nadciśnieniowej jest również to, że niewspółmiernie częściej występuje w Stanach Zjednoczonych u ludności rasy czarnej niż u rasy białej (2, 8). Poza tym ludność rasy czarnej, wydaje się mieć dodatkowo szereg genetycznie uwarunkowanych cech sprzyjających występowaniu nadciśnienia tętniczego i rozwoju przewlekłej niewydolności nerek. Natomiast nefropatia nadciśnieniowa może u nich być jednym z wielu fenotypów, spośród wielu genetycznie uwarunkowanych skłonności do rozwoju niewydolności nerek i nadciśnienia tętniczego.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Meyrier A. et al.: Vascular nephropathies and nephrosclerosis. Epidemiology and Pathophysiology. W: Grunfeld J.P., Bach J.F., Kreis H., Broneer D. Advances in Nephrology vol. 26. Mosby-Year Book,Chicago;1996, 207-245.
2. Toto R.B.: Hypertensive nephrosclerosis in African Americans. Kidney Int 2003, 64:2331-2341.
3. Zucchelli P., Zuccala A.: Primary hypertension-how does it cause renal failure. Nephrol Dial Transplant 1994, 9:223-5.
4. Experts from United States Renal Data System: 1999 Annual Data Report.Am J Kidney Dis 1999, 34(suppl 1):S1-S176.
5. Schlessinger S.D. et al.: Clinical documentation of end-stage renal disease due to hypertension. Am J Kidney Dis 1994, 23:655-60.
6. Perneger T.V. et al.: Recreational drug use:a neglected risk factor for end-stage renal disease. Am J Kidney Dis 2001, 38:49-56
7. Hsu C.Y.: Does non-malignant hypertension cause renal insufficiency? Evidence-based perspective. Curr Opin Nephrol Hypertens 2002, 11:267-272.
8. Freedman B.I. et al.: The lin between hypertension and nephrosclerosis. Am J Kidney Dis 1995, 25:207-221.
9. Harvey J.M. et al.: Renal biopsy findings in hypertensive patients with proteinuria. Lancet 1992, 340:1435-6.
10. Nolin L., Caerteau M.: Management of IgA nephropathy: Evidence based recomendations. Kidney Int 1999, 50(suppl 70):56-62.
11. Fisher E.R., Pirog J.: Renal arteriolar obstruction without hypertension. Nephron 1976, 16:433-8.
12. Meyer A., Simon P.: Nephroangiosclerosis and hypertension: things are not as simple as you might think. Nephrol Dial Transplant 1996, 11:2116-20.
13. Iyengar S.K. et al.: Approaches to understanding susceptibility to nephropathy: From genetics to genomics. Kidney Int 2002, 61(suppl 79):61-7.
14. Tylicki L. et al.: Multifactorial determination of hypertensive nephroangiosclerosis. Kidney Blood Press Res 2002, 25:341-353.
15. Rutkowski B. et al.: Hypertensive nephropathy-An increasing clinical problem. Miner Electrolyte Metab 1999, 25:65-8.
16. Tracy R.E.: Renovasculopathies of hypertension and the rise of blood pressure with age in blacks and whites. Semin Nephrol 1996, 16:126-133.
17. Tracy R.E. et al.: Renovasculopathies of nephrosclerosis in relation to atherosclerosis at ages 25-54 years. Kidney Int 1996, 49:564-570.
18. Vikse B.E. et al.: Clinical prognostic factors in biopsy-proven benign nephrosclerosis. Nephrol Dial Transplant 2003, 18:517-523.
19. Meyrier A.: Hypertensive nephrosclerosis. Pathogenesis, diagnosis and management. Saudi J Kidney Dis Transplant 1999, 10:267-274.
20. Cohn JN.: Arteries, myocardium, blood pressure and cardiovascular risk: towards a revised definition of hypertension. J Hypertens 1998, 16:2117-2124.
21. Manitius J., Rutkowski B.: Nefropatia nadciśnieniowa. W: Krupa-Wojciechowska B, Rutkowski B, Nadciśnienie tętnicze w codziennej praktyce. Wydawnictwo Medyczne MAK med, Gdańsk 1997, 183-189.
22. Tylicki J. et al.: Tubular injury: the first symptom of hypertensive kidney involvment. Med. Sci Monit 2003, 9:135-141.
Postępy Nauk Medycznych 4/2004
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych