Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 2/2012, s. 128-135
*Maria Majdan, Dorota Suszek, Andrzej Majdan
Leczenie tocznia rumieniowatego układowego
Systemic lupus erythematosus treatment strategies**
Department of Rheumatology and Systemic Connective Tissue Disorders, Medical University in Lublin
Head of Department: prof. dr hab. Maria Majdan
Streszczenie
Toczeń rumieniowaty układowy (SLE) jest przewlekłą autoimmunizacyjną chorobą zapalną, charakteryzującą się nadmierną produkcją autoprzeciwciał i cytokin oraz aktywacją dopełniacza i wynikających z tego konsekwencji klinicznych. Obrazy kliniczne choroby mogą być różnorodne. W przebiegu SLE występują okresy zaostrzeń i remisji. Leczenie choroby zależy od jej postaci klinicznej, aktywności, stopnia zajęcia narządów wewnętrznych, chorób towarzyszących, występujących powikłań polekowych. Ma na celu właściwe kontrolowanie aktywności zapalnej dla zapobieżenia trwałym uszkodzeniom narządowym. Jednocześnie, istotne jest minimalizowanie działań niepożądanych leków i ryzyka wtórnych infekcji. W leczeniu SLE zależnie od aktywności choroby stosowane są różne grupy leków. Na skórę stosowne są preparaty zawierające glukokortykosteroidy działające miejscowo; objawowo podawane są leki przeciwbólowe oraz niesteroidowe leki przeciwzapalne. Leki antymalaryczne są lekami często stosowanymi w leczeniu SLE. Są najczęściej używane do leczenia objawów stawowych, zmian skórnych, uporczywego zmęczenia i zmian zapalnych w płucach. Potwierdzono, że przewlekłe stosowanie leków antymalarycznych zapobiega zaostrzeniom choroby, w tym również zaostrzeniem toczniowego zapalenia nerek. Glukokortykosteroidy są lekami podstawowymi w leczeniu SLE. Leki immunosupresyjne i cytostatyczne blokują funkcję układu immunologicznego i dlatego są chętnie używane w leczeniu SLE. Najczęściej z tych grup leków używane są (szczególnie przy zajęciu w przebiegu choroby nerek i ośrodkowego układu nerwowego) azatiopryna, cyklofosfamid, mykofenolat mofetylu, cyklosporyna A, metotreksat. W postaciach SLE, w których dochodzi do bezpośredniego zagrożenia życia i funkcji narządów stosuje się wlewy dożylne immunoglobulin, plazmaferezy, w wybranych przypadkach leki biologiczne. Przy rozwoju w przebiegu SLE wtórnego zespołu antyfosfolipidowego należy do stosowanego leczenia immunosupresyjnego dołączyć leczenie przeciwkrzepliwe. U niektórych chorych z dominującymi w obrazie chorobowym powikłaniami zakrzepowymi może to być podstawowe leczenie SLE. U wszystkich chorych należy stosować profilaktykę powikłań sercowo-naczyniowych oraz osteoporozy.
Summary
Systemic lupus erythematosus (SLE) is a chronic autoimmune disease characterized by excess: autoantibody production; cytokine production; complement activation and diverse clinical consequences of these immunological abnormalities. The nature of the SLE is very heterogeneous. In the course of the disease a clinical pattern of flares and remissions can be observed. The management of SLE depends on disease, clinical manifestations; major organ involvement and comorbidities due to the disease or its treatment. The treatment of SLE varies according to an individual and disease severity. It is important to maintain an appropriate level of therapy to control or halt inflammatory disease activity while minimizing side effects and risk of infection and to prevent further major organ damage. Treatment plans are tailored to the individual’s needs and may change over time, depending on disease activity, different types of drugs are used. Corticosteroids can be applied on the skin in creams, while for people with joint or chest pain and fever non-steroidal anti-inflammatory drugs and other types of drugs to control pain, swelling and fever may be used. Antimalarials are drugs commonly used to treat lupus fatigue, joint pain, skin rashes and inflammation of the lungs. Continuous treatment with antimalarials may prevent flares from recurring. Coritcosteroids are the mainstay of SLE therapy. Cytotoxic agents suppress the immune system and are frequently used in SLE. Azathioprine, cyclofosphamide, mycophenolate mofetil, cyclosporine, methotrexate are most useful especially for patients whose kidneys and central nervous system are affected. In severe life-threatening type of the disease intravenous gammaglobulin, plasmapheresis and biologics may be considered as the therapy. In patients with secondary antiphospholipid syndrome a long-term treatment with low-dose aspirin, heparin or oral anticoagulants is recommended. Prophylaxis of cardio-vascular disease and osteoporosis is recommended for all patients with SLE.Introduction
Systemic lupus erythematosus (SLE) is a chronic autoimmune disease with multifactorial etiology and diverse clinical symptoms and signs which depend on the involvement of many tissues and organs. In practice, every tissue may be affected by the disease. In the course of the disease a broad spectrum of both clinical and laboratory signs is established. The disease is most often manifested by symptoms and signs of the skin and in the joints as well as by cytopenia (1-3).
The main factors in the pathogenesis of SLE include:
– abnormal immune response of humoral nature;
– elevated production of antibodies to multiple auto-antigens;
– hypocomplementemia – and the correlated abnormal phagocytosis and elimination of apoptotic cells and apoptotic bodies;
– excessive activation of B and T lymphocytes;
– imbalance in cytokine synthesis.
Pathogenic antibodies activity is the primary cause of tissue damage in the course of SLE. The production of antibodies increases evidently as a result of many stimulating factors affecting human immune system. The treatment of SLE may be aimed at many functional elements of the immune system. Blocking them off with drugs reduces the impact of pathogenic antibodies (1-3).
Modern methods of the individualized SLE management should concern separate stages of the disease process; they should take into account the disease activity and the risk of internal organ damage. On planning the treatment of SLE, it is necessary to consider comorbidities due to the disease or side effects of previously administered drugs. Long-term treatment of SLE has to take into account the patient’s quality of life and their personal and professional life objectives.
Modern rules of treatment of systemic lupus erythematosus – recommendations of EULAR of 2008
In 2008 EULAR (European League Against Rheumatism) published its recommendations for the management of SLE (4). The issues of diagnosis, prognosis, monitoring and treatment of SLE were addressed. As a result, twelve recommendations were developed, concerning:
– general management of SLE (5 recommendations);
– lupus nephritis (3 recommendations);
– neuropsychiatric lupus (2 recommendations);
– pregnancy in lupus (1 recommendation);
– anti-phospholipid syndrome (1 recommendation).
Recently, EULAR’s recommendations for monitoring of disease activity, concerning general signs and symptoms and changes in systems and organs, have been presented (5).
General recommendations for management of systemic lupus erythematosus
Those recommendations include the assessment of data on disease prognosis and progression (4). In prognosis, the new emerging clinical symptoms and signs – such as rashes, arthritis, serositis, neurological manifestations, seizures – should be considered. The laboratory (CBC, serum creatinine, proteinuria, urinary sediment) and immunological tests (complement concentration, marker antibody titer) provide essential information on the involvement of major organs and prognosis of the course of the disease. The assessment of the renal and nervous system involvement should be complemented by imaging (brain MRI) and renal biopsy. In the evaluation of prognosis for the progression and the appropriate treatment of the disease, the comorbidities should be considered. These comorbidities include infections, hypertension, accelerated atherosclerosis and its consequences, osteoporosis, dyslipidemias, avascular necrosis and the increased risk of malignancy.
General recommendations represent the opinion of EULAR on the treatment of SLE patients without the involvement of major organs (4). In such cases, patients usually have cutaneous lesions, motor system disorders, serositis and general signs such as persistent fatigue and mood changes (3, 4). Non-steroidal anti-inflammatory drugs, analgesics, antimalarials such as hydroxyl-chloroquine, chloroquine and quinacrine play an important role in the treatment of those patients. Antimalarials make their ‘comeback’ in the treatment of SLE. They are considered very effective and low toxic in the less active course of the disease and in the maintenance therapy following the induction therapy (4, 6). If it proves to be insufficient, glucocorticosteroids are administered orally or in the form of ointments. In some cases, androgenic drugs such as dehydroepiandrostenone (DHEA) are prescribed, especially to reduce a long-term corticotherapy. In patients non-responsive to the treatment with the use of symptomatic drugs and glucocorticosteroids aimed at suppressing general symptoms and motor system disorders, and in patients not being able to tolerate a long-term treatment with glucocorticosteroids due to their adverse effects, immunosuppressive agents such as azathioprine, methotrexate and leflunomide should be considered (4, 6).
Lupus nephritis – consecutive immunosuppressive therapy of lupus nephritis
Renal involvement is diagnosed in 29-75% of SLE patients, most of whom manifest first signs of lupus nephritis at the early stage of the disease. EULAR’s recommendations of 2008 (4) focused on diagnosis, monitoring and treatment as well as the management of the end-stage renal disease. Marker antibodies whose titer rises significantly in lupus nephritis are anti-dsDNA and anti-C1q which has been recently added to routine laboratory tests. The most common type of renal damage in SLE is glomerulonephritis, caused by the presence of immune complexes. The main signs of this type of nephritis are proteinuria, abnormal urinary sediment, hypertension and glomerular filtration impairment.
Before the determination of appropriate treatment of lupus nephritis, it is crucial to evaluate the glomerular filtration and the stage of chronic renal disease, establish the possible nephritic and nephrotic syndromes, and investigate the moderately intense urine changes with or without hypertension. It is of great importance to assess the lupus nephritis activity diagnosed in a patient. It is obvious that the final diagnosis should be confirmed by histopathological examination and renal biopsy. It allows for assigning the lupus nephritis category according to the classification of the World Health Organization (WHO); what is more, the disease activity and the progression of irreversible changes (sclerosis) may also be evaluated (7, 8). Proliferative types of lupus nephritis (class III and IV of lupus nephritis according to WHO) are the most severe and lead to end-stage renal disease in 25% of patients. It is known that 13% of SLE and lupus nephritis patients die from complications of lupus and its treatment, especially due to infections. For this reason, treatment of severe lupus nephritis is a great challenge and requires careful consideration of benefits of the intensive immunosuppressive therapy and the accompanying risk of its adverse effects. There are lupus nephritis treatment strategies, established on the basis of WHO classification of changes: for mild lupus nephritis (class I and II), for moderate lupus nephritis (class III), for moderate and severe lupus nephritis (focal proliferative glomerulonephritis – class III; diffuse proliferative and membranous-diffuse glomerulonephritis – class IV), and for changes of class V (membranous nephritis).
The evaluation of histopathological changes and the disease activity allows for determining whether SLE patients are in a life-threatening condition or in danger of renal failure. In those cases, classes III, IV, and V of histopathological changes are assigned. The treatment of acute stage of lupus nephritis should be aimed at a possibly quick remission of the disease and thus the reduction of organ damage due to acute inflammation. At this time, the induction therapy is applied, according to the severity of disease (8-16). If renal disease exacerbates, it is necessary to intensify the therapy and to proceed from the lower to the higher class treatment strategy. The main aim of the lupus nephritis treatment is to quickly induce remission and to maintain it, which reduces the risk of progressive renal damage.
In lupus nephritis patients with class-I and class-II morphological changes according to WHO, with proteinuria < 1 g/24 h and a regular glomerular filtration, treatment should be aimed at extranephric signs of SLE – usually it involves prednisone administered orally and antimalarials (it has been established that long-term use of hydroxyl-chloroquine reduces the frequency of flares and aggravation of lupus nephritis (6, 8, 10, 16)).
The treatment of active lupus nephritis usually starts with a period of intensive immunosuppressive therapy – induction therapy. Then, a period of less intensive immunosuppressive therapy follows – maintenance therapy (tab. 1).
Table 1. Scheme of consecutive immunosuppressive therapy of lupus nephritis.
Induction therapy High doses of glucocorticosteroids
Prednisone + cyklophosphamide or mycophenolate mofetil, cyclosporine A
In some cases rituximab
Reduction of inflammatory damage
Maintenance therapy Prednisone + azathioprine or mycophenolate mofetil or methotrexate, hydroxychloroquine
(chloroquine)
Prevention of disease flares
Reduction of adverse effects
Induction therapy usually begins with high doses of glucocorticosteroids, administered intravenously (0.5-1.0 g for 3 consecutive days); intravenous infusions may be repeated every 4-6 weeks if necessary; in the meantime prednisone is administered orally (20-30g/day). In class-III lupus nephritis according to WHO, treatment may begin with an oral administration of prednisone in dose of 1 mg/kg of body mass/24 h for 2 weeks, then progressively reduced every 2 weeks until it reaches the maintenance dose of 5-10 mg/24 h. In high disease activity with bad prognosis and a decrease in glomerular filtration from the onset of the disease, the originally high doses of glucocarticosteroids are combined with other immunosuppressive drugs. If the patient did not receive an initial loading dose of cyclophosphamide (over 150 mg/kg of body mass), it is recommended to include the therapy of cyclophospamide pulses administered every 3-4 weeks (750 mg/sq meter in regular renal function, or 500 mg/sq meter in lower glomerular filtration). Cyclophospamide therapy in pulse doses continues for 6 months, repeated every month, and then for two years, repeated every three months (6, 8-10).
High-dose cyclophospamide therapy, introduced into the lupus nephritis treatment in 1986, has revolutionized the outcome of the severe lupus nephritis treatment; it is, however, associated with many adverse effects (hemorrhagic cystitis, myelosuppression, gonad damage, infections). Intravenous cyclophosphamide is the only agent which has been proved to reduce the number of end-stage renal failure in lupus. In 2002 Houssiau F et al. (11) proposed alternative cyclophosphamide administration strategy (Euro-Lupus), associated with a smaller number of adverse effects, which is used in the lupus nephritis induction therapy more and more often. In this strategy, cyclophosphamide is administered intravenously in regular doses of 500 mg six times every two weeks – in total 3 g – followed by oral administration of azathioprine in doses of 1-2 mg/kg of body mass/24 h.
The search for new, safer forms of severe lupus nephritis types is still ongoing. New therapeutic opportunities has appeared after mycophenolate mofetil demonstrated immunosuppressive efficacy (12-15). This agent inhibits guanine purine synthesis which results in the inhibition of T and B lymphocyte proliferation. The drug is administered in a gradually increased doses up to 3g/24h. Many studies have proved that mycophenolate mofetil may be as effective in induction therapy as cyclophosphamide. In maintenance therapy it is an effective drug, safer than cyclophosphamide (13-15).
If induction therapy is ineffective, various alternative therapies are applied: intravenous immunoglobulin, plasmapheresis. Recently, there have been instances of patients, non-responsive to classical methods of induction, demonstrating a response to rituximab, an antibody directed against CD20 (17).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Rahman A, Isenberg D: Systemic lupus erythematosus. N Eng J Med 2008; 358: 929-939.
2. Hochberg MC: Updating the American College of Rheumatology revised criteria for the classification of systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum 1997; 40: 1725-1734.
3. Ramsey-Goldman R, Gladman D: Disease development and outcome. [In:] Tsokos GC, Gordon C, Smolen JS, editors. Systemic Lupus Erythematosus.1st ed. Mosby Elsevier 2007; 24-31.
4. Bertsias G, Ioannidis JPA, Boletis J et al.: EULAR recommendations for management of systemic lupus erythematosus. Report of a Task Force of the EULAR Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutics. Ann Rheum Dis 2008; 67: 195-205.
5. Mosca M, Tani C, Aringer M et al.: European League Against Rheumatism recommendations for monitoring patients with systemic lupus erythematosus in clinical practice and in observational studies. Ann Rheum Dis 2010; 69: 1269-1274.
6. Kalunian K, Merrill JT: New directions in the treatment of systemic lupus erythematosus. Curr Med Res Opin 2009; 25: 1501-1514.
7. Weening JJ, D`Agati VD, Schwartz MM et al.: The classification of glomerulonephritis in systemic lupus erythematosus revisited. Kidney International 2004; 65, 521-530.
8. Majdan M: Zmiany w nerkach w przebiegu schorzeń autoimmunizacyjnych. [In:] Nefrologia Książek. A. Rutkowski B (eds.) Czelej, Lublin 2004; p. 391-410.
9. Ponticelli C, Glassock RJ, Moroni G: Induction and maintenance therapy in proliferative lupus nephritis. J Nephrol 2010; 23: 9-16.
10. Bertsias G, Boumpas DT: Update on management of lupus nephritis: let the treatment fit the patient. Nature Clin Pract Rheumatol 2008; 4, 464-472.
11. Houssiau F, Cruz D, Sangle S et al.: Azathioprine versus mycophenolate mofetil for long-term immunosuppression in lupus nephritis:results from the MAINTAIN Nephritis Trial. Ann Rheum Dis 2010; 69: 2083-2089.
12. Jones RB, Walsh M, Smith KG: What is the value of mycophenolate mofetil as induction and maintenance therapy in lupus nephritis? Curr Opin Rheumatol 2009; 21: 256-261.
13. Boumpas DT, Bertsias GK, Balow JE: A decade of mycophenolate mofetil for lupus nephritis: is the glass half-empty or half-full? Ann Rheum Dis 2010; 69: 2059-2061.
14. Appel GB, Contreras G, Dooley MA et al.: Mycophenolate Mofetil versus Cyclophosphamide for induction treatment of lupus nephritis. J Am Soc Nephrol 2009; 20:1103-1112.
15. Kasitanon N, Fine DM, Haas M et al.: Hydroxychloroquine use predicts complete renal remission within 12 months among patients treated with mycophenolate mofetil therapy for membranous lupus nephritis. Lupus 2006; 15, 366-370.
16. Houssiau FA, Vasconcelos C, D´ Cruz D et al.: Immunosupressive therapy in lupus nephritis: the Euro-Lupus Nephritis Trial, a randomized trial of low-dose versus high-dose intravenous cyclophosphamide Arthritis Rheum 2002; 46, 2121-2131.
17. Murray E, Perry M: Off-label use of rituximab in systemic lupus erythematosus: a systematic review. Clin Rheumatol 2010;29: 707-716.
18. Zavada J, Pesickowa SS, Rysava R et al.: Cyclosporine A or intravenous cyclophosphamide for lupus nephritis: the Cyclofa-Lune study. Lupus 2010; 19: 1281-1289.
19. Rietveld A, Berden JHM: Renal replacement therapy in lupus nephritis. Nephrol Dial Transplant 2008; 23: 3056-3060.
20. Fong KY, Thumboo J: Neuropsychiatric lupus: clinical challenges, brain – reactive autoantibodies and treatment strategies. Lupus 2010; 19: 1399-1403.
21. Bertsias G K, Ioannidis JPA, Aringer M et al.: EULAR recommendations for management of systemic lupus erythematosus with neuropsychiatric manifestations: report of a task force of the EULAR standing committee for clinical affairs. Ann Rheum Dis 2010; 69: 2074-2082.
22. Petri M: Update on anti-phospholipid antibodies in SLE: The Hopkins Lupus Cohort. Lupus 2010; 19: 419-423.
23. Hughes GRV: Hughes syndrome (the antiphospholipid syndrome): a disease of our time. Inflammopharmacology 2011; 19: 69-73. DOI 10.1007/s10787-010-0071-3.
24. Cervera R: Catastrophic antiphospholipid syndrome (CAPS): update from the”CAPS Registry”. Lupus 2010; 19: 412-418.
25. Cervera R: Update on the diagnosis, treatment, and prognosis of the catastrophic antiphospholipid syndrome. Curr Rheum Rep 2010; 12: 70-76.
26. Clowse MEB, Petri M: Pregnancy [In:] Tsokos GC, Gordon C, Smolen JS (eds.). Systemic Lupus Erythematosus. 1st ed. Mosby Elsevier 2007; p. 449-459.
27. Somers E, Marder W, Christman G et al.: Use of gonadotropin-releasing hormone analog for protection therapy in women with severe lupus. Arthritis Rheum 2005; 52: 2761-2767.
otrzymano: 2011-12-08
zaakceptowano do druku: 2012-01-04

Adres do korespondencji:
*Maria Majdan
Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej
ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
tel.: +48 (81) 724-47-90, fax: (81) 724-45-15
e-mail: maria.majdan@am.lublin.pl

Postępy Nauk Medycznych 2/2012
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych