Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 3/2012, s. 206-212
*Edward Czerwiński1,2, Kamila Boczoń1, Anna Kumorek1,2
Epidemiologia złamań osteoporotycznych
Epidemiology of osteoporotic fractures
1Zakład Chorób Kości i Stawów, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. med. Edward Czerwiński
2Krakowskie Centrum Medyczne
Kierownik Centrum: prof. dr hab. med. Edward Czerwiński
Streszczenie
Życiowe ryzyko złamania osteoporotycznego u kobiety 50-letniej wynosi 40% (w tym złamania bliższego końca kości udowej 17,5%, kręgosłupa i kości promieniowej 16%), u mężczyzn 13% (złamania: bkk udowej 6%, kręgosłupa 5% oraz kości promieniowej 2,5%). W 2000 roku w Europie u osób po 50. roku życia wystąpiło 3 119 000 złamań osteoporotycznych. Szacuje się, że w 2050 roku złamania bkk udowej wyniosą 4,5 mln, podczas gdy w 2000 roku było to 1,6 mln. Na podstawie dostępnych publikacji krajowych można oszacować, że w Polsce w roku 2010 w populacji powyżej 50. roku życia było 2 710 tys. złamań osteoporotycznych, w tym 2 247 tys. u kobiet i 463 tys. u mężczyzn. Biorąc pod uwagę starzenie się społeczeństwa, przewidywana liczba złamań w roku 2025 wyniesie 3 239 564, a w roku 2035 – 4 098 878. Częstość złamań bkk udowej u kobiet w Polsce po 50. roku życia wynosi 283/100 000. 60% złamań kręgosłupa nie daje objawów klinicznych, a mniej niż 10% wymaga hospitalizacji.
Śmiertelność w pierwszym roku po złamaniu bkk udowej waha się między 20-30% do 45-52% w słabiej rozwiniętych regionach i jest większa wśród mężczyzn (25%) niż u kobiet (20%). W badaniach na populacji USA wykazano, że ryzyko złamania wśród białych kobiet jest prawie 30% większe niż u Afroamerykanek i Amerykanek meksykańskiego pochodzenia. Jakkolwiek obserwujemy starzenie się społeczeństwa, to w wielu państwach w ostatnich latach odnotowano trend sekularny – obniżenie częstości złamań bkk udowej. Częstość złamań obniżyła się w: USA i Kanadzie (-2,5%), Francji (-1,2%). Zwiększenie zaobserwowano w Hiszpanii i Japonii (+3,8%), UK (+2,4%).
Summary
Lifetime fracture risk of osteoporotic fracture in 50-year-old women is 40%, (including the fracture of proximal femur – 17.5%, spine and radius 16%), in men it is 13% (fractures of: proximal femur 6%, spine 5% and radius 2.5%). In 2000 in Europe there were 3,119,000 osteoporotic fractures in population aged over 50. According to estimates in 2050 there will be 4.5 million femur fractures, whereas in 2000 the number reached 1.6 million. On the basis of available publications it can be estimated that in Poland in 2010 in population aged over 50 there were 2.710 million osteoporotic fractures, including 2.247 million in women and 463 thousand in men. Taking into consideration aging of the population it can be assessed that the number of proximal femur fractures in 2025 will reach 3,239,564, while in 2035 – 4,098,878. The frequency of proximal femur fractures in Polish women aged over 50 is 283/100 000. 60% of spinal fractures are asymptomatic, and less then 10% requires hospitalization.
Fatality in the first year after proximal femur fracture ranges between 20-30% and 45-52% in underdeveloped regions and is higher in men (25%) than women (20%). Studies on the population of the United States of America showed that fracture risk among non-Hispanic white women is almost 30% greater that among African American and Mexican American women. Despite aging of the population a secular trend has been noted in many countries over the last years – decrease in the number of proximal femur fractures. Frequency of these fractures decreased in: USA and Canada (-2.5%), France (-1.2%), however there was an increase in Spain and Japan (+3.8%) and UK (+2.4%).WPROWADZENIE
Złamanie osteoporotyczne jest to takie złamanie kości, które następuje na skutek działania siły, która nie spowodowałaby złamania oddziałując na kość prawidłową (1, 2). W praktyce identyfikujemy je jako złamanie niskoenergetyczne, czyli takie, które nastąpiło na skutek upadku z wysokości własnej (2, 3). Do najczęstszych złamań osteoporotycznych należą: złamanie kręgosłupa, bliższego końca kości promieniowej (złamanie Collesa), bliższego końca kości ramiennej, bliższego końca kości udowej (bkk udowej); złamania: żeber, miednicy, obojczyka.
Nie uznaje się za złamania osteoporotyczne złamań w obrębie czaszki i twarzoczaszki, dłoni, stóp i palców, ponieważ nie zaobserwowano zwiększenia częstotliwości występowania tych złamań z wiekiem. Złamania kostek i podudzia w zasadzie nie są uznawane za złamania osteoporotyczne, ponieważ nie stwierdzono wzrostu częstości tych złamań z wiekiem, jak również ze spadkiem BMD, ale ryzyko następnego złamania wzrasta tak samo jak w złamaniach uznanych za osteoporotyczne (4).
Epidemiologia złamań osteoporotycznych na świecie
Częstość występowania złamań osteoporotycznych różni się w poszczególnych populacjach nie tylko w zależności od wieku, płci, rasy, ale także od regionu świata oraz warunków socjoekonomicznych. Życiowe ryzyko złamania osteoporotycznego u kobiety 50-letniej wynosi 40%, w tym złamania bliższego końca kości udowej (bkk udowej) – 17,5%, kręgosłupa i kości promieniowej 16%. U mężczyzn ryzyko to jest znacznie mniejsze (13%) i wynosi odpowiednio w podziale na złamania: bkk udowej 6%, kręgosłupa 5% oraz kości promieniowej 2,5% (5). Uraz niskoenergetyczny jest przyczyną złamania kręgu u około 75% hospitalizowanych pacjentów w wieku 50 lat, wzrastając do 100% u osób 90-letnich (1). Osoby zamieszkujące tereny wiejskie rzadziej doświadczają złamań bkk udowej niż osoby mieszkające na obszarach zurbanizowanych (6, 7).
Do czynników przyczyniających się do zwiększenia liczby złamań osteoporotycznych na świecie zalicza się przede wszystkim wydłużenie życia oraz zmniejszenie aktywności fizycznej związane z postępem technologicznym (8).
Szacuje się, że w 2050 roku zachorowalność z powodu złamania bkk udowej wyniesie 4,5 mln, podczas gdy w 2000 roku było to 1,6 mln (9).
Epidemiologia złamań osteoporotycznych w Europie
Według danych z 2000 roku w Europie u osób po 50. roku życia wystąpiło 3 119 000 złamań osteoporotycznych: 620 tys. w obrębie kręgosłupa, 574 tys. dalszego końca kości promieniowej, 490 tys. bkk udowej, a 369 tys. stanowiły pozostałe złamania osteoporotyczne. Nowsze badania (2011 r.) podają 2,5 mln złamań (67% u kobiet), ale obejmują dane z 6 wspomnianych niżej państw (9).
W 2010 roku populacja Europy wynosiła 738 mln. Z tego kobiety stanowiły 382 mln, a mężczyźni 356 mln. Powyżej 65. roku życia było to odpowiednio 72 i 47 mln osób (10). Z badań Stroma i wsp. obejmujących 6 głównych państw Europy (Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Szwecja) obliczono, że populacja powyżej 50. roku życia wynosi 116,7 mln ludzi, z czego kobiety stanowią 54% (9). Z publikowanych danych wynika, że osteoporoza osób po 50. roku życia dotyczy 21% kobiet i 6% mężczyzn. Oszacowano, że w Hiszpanii osteoporoza dotyczy 1,6 mln kobiet i 438 tys. mężczyzn, we Francji odpowiednio 2,3 mln i 613 tys., w Wielkiej Brytanii 2,1 mln i 601 tys., osiągając w Niemczech 3,3 mln wśród kobiet i 920 tys. wśród mężczyzn.
Epidemiologia złamań osteoporotycznych w Polsce
W Polsce dysponujemy fragmentarycznymi danymi o częstości występowania osteoporozy, które są jednakże zgodne z doniesieniami z innych krajów. Można na ich podstawie przyjąć, że częstość występowania osteoporozy u kobiet po 50. roku życia wynosi około 30%. Badania BOS-1 i BOS-2, prowadzone przez Badurskiego i wsp. wśród 1600 kobiet w wieku pomenopauzalnym z okolic Białegostoku wskazują, że odpowiednio 30% i 27% badanych doznało w przeszłości złamania osteoporotycznego (11). W roku 1997 Czerwiński w badaniach na populacji krakowskiej wykazał wystąpienie osteoporozy u 33,2% kobiet (12). Natomiast w badaniu EVOS (Europe Vertebral Osteoporosis Study) prowadzonym na terenie Szczecina i Warszawy, a dotyczącym częstości złamań na podstawie badań rentgenowskich zanotowano złamania kręgosłupa u 26% kobiet i 22% mężczyzn. W badaniu brało udział ponad 1100 osób powyżej 50. roku życia – 579 kobiet i 533 mężczyzn.
Wyniki badań epidemiologicznych z 2008 roku na terenie Małopolski oraz Wielkopolski szacują częstość złamań bkk udowej na 283/100 tys. (13, 14). Starzenie się społeczeństwa prowadzi nieuchronnie do wzrostu częstości złamań osteoporotycznych. Według danych GUS w roku 2008 populacja Polski liczyła 38 135 tys. osób, w tym kobiet w wieku 50 lat i więcej 7 262 tys., a mężczyzn 5 595 tys. Średnia długość życia w Polsce stopniowo się wydłuża i osiągnie w latach: 2015 – 80,5 lat, 2025 – 82 lata i w 2035 – 83 lata. W związku z tym szacuje się, że liczba kobiet po 65. roku życia w społeczeństwie polskim zwiększy się z obecnych 4 044 tys. (2,17%) do 5 731 tys. (4,54%) w 2025 r. i 6 650 tys. (6,60%) w 2035 r. (wzrost o 64,4%!). Na podstawie dostępnych publikacji krajowych można oszacować, że w Polsce w roku 2010 w populacji powyżej 50. roku życia było 2 710 tys. złamań osteoporotycznych, w tym 2 247 tys. u kobiet i 463 tys. u mężczyzn. Przewidujemy, że w roku 2025 wystąpi 3 239 564 złamań osteoporotycznych, a w 2035 r. – 4 098 878 złamań (u kobiet i mężczyzn).
Złamania bliższego końca kości udowej
Najpoważniejsze konsekwencje zdrowotne, społeczne i ekonomiczne mają złamania bkk udowej. Po 50. roku życia 75% tych złamań występuje u kobiet (15) a 25% u mężczyzn (16). Dane dla epidemiologii złamań bkk udowej w Polsce są rozbieżne – Roszkowska w roku 1995 wskazała 138/100 tys. wśród kobiet (17), w badaniach z 2005 roku wskazywano na 165/100 tys. kobiet i 89/100 tys. mężczyzn powyżej 50. roku życia (18), a w roku 2009 – 284/100 tys. (Czerwiński – badania własne). Częstość tych złamań w Polsce najbardziej jest zbliżona do częstości niemieckiej (280) (19) i prawie 5-krotnie mniejsza niż w Szwecji (1390) (20), podczas gdy na Węgrzech było to 43/10 000 dla kobiet i 22,3/10 000 dla mężczyzn, w Portugalii odpowiednio 351,9 i 129/100 tys. (ryc. 1) (21), na Ukrainie między 117 a 171/100 tys., przy czym na Ukrainie złamanie dwa razy częściej dotykało kobiety niż mężczyzn (18).
Ryc. 1. Częstotliwość złamań bliższego końca kości udowej na 100 tys. u kobiet powyżej 50. roku życia (kraje europejskie i USA).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. WHO. Assessment of osteoporosis at the primary health care level. Summary report of a WHO Scientific Group. WHO, Geneva 2007.
2. Bouxsein ML, Kaufman J, Tosi L et al.: Recommendations for optimal care of the fragility fracture patient to reduce the risk of future fracture. J Am Acad Orthop Surg 2004; 12: 385-395.
3. Cummings SR, Melton LJ: Epidemiology and outcomes of osteoporotic fractures. Lancet 2002; 359: 1761-7.
4. Kanis JA, Oden A, Johnell O et al.: The burden of osteoporotic fractures: a method for setting intervention thresholds. Osteoporos Int 2001; 12: 417-427.
5. Lips P: Epidemiology and predictors of fractures associated with osteoporosis. Am J Med 1997; 103: 3S-8S.
6. Sanders KM, Nicholson GC, Ugoni AM et al.: Fracture rates lower in rural than urban communities: the Geelong Osteoporosis Study. J Epidemiol Community Health 2002; 56: 466-70.
7. Cooper C, Cole ZA, Holroyd CR et al.: The IOF CSA Working Group on Fracture Epidemiology. Secular trends in the incidence of hip and other osteoporotic fractures. Osteoporos Int 2011; 22: 1277-1288.
8. McColl A, Roderick P, Cooper C: Hip fracture incidence and mortality in an English Region: a study using routine National Health Service data. J Public Health Med 1998; 20: 196-205.
9. Ström O, Borgström F, Kanis J et al.: Osteoporosis: burden, health care provision and opportunities in the EU. Arch Osteoporos 2011; DOI 10.1007/s11657-011-0060-1.
10. 2009-2010 Demographic Yearbook. New York, United Nations, 2011 pozyskano dnia 05.12.2011 http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dybsets/2009-2010.pdf.
11. Badurski JE, Dobreńko A, Nowak N et al.: Epidemiologia złamań osteoporotycznych i ocena 10-letniego ryzyka złamania w populacji kobiet regionu Białystok (BOS-2) algorytmem FRAX™ – WHO. Reumatologia 2008; 46: 72-79.
12. Kukiełka RT, Czerwiński E, Wójcik B: Ocena występowania osteoporozy w populacji kobiet mieszkających w Krakowie na podstawie badania densytometrycznego przedramienia. Przegląd Lekarski 1997; 54, 4: 263-265.
13. Czerwinski E, Kanis JA, Trybulec B et al.: The incidence and risk of hip fracture in Poland. Osteoporos Int 2009; 20: 1363-7.
14. Jaworski M, Lorenc RS: Risk of hip fracture in Poland. Med Sci Monit 2007; 13: 206-210.
15. Cooper C, Campion G, Melton LJ, 3rd: Hip fractures in the elderly: a world-wide projection. Osteoporos Int 1992; 2: 285-289.
16. Keene GS, Parker MJ, Pryor GA: Mortality and morbidity after hip fractures. BMJ 1993; 307: 1248-1250.
17. Roszkowska H, Goryński P, Wojtyniak B: Hospitalizacja z powodu złamania szyjki kości udowej w Polsce w latach 1979-1995 wg płci, wieku i miejsca zamieszkania. Postępy Osteoartrologii 1998; 10: 150-156.
18. The Eastern European & Central Asian Regional Audit. Epidemiology costs and burden of osteoporosis in 2010.
19. Icks A, Haastert B, Wildner M et al.: Trend of hip fracture incidence in Germany 1995-2004: a population-based study. Osteoporos Int 2008; 19: 1139-45.
20. Johnell O, Gullberg B, Allander E et al.: The apparent incidence of hip fracture in Europe: a study of national register sources. MEDOS Study Group. Osteoporos Int 1992; 2: 298-302.
21. de Pina MF, Alves SM, Barbosa M et al.: Hip fractures cluster in space: an epidemiological analysis in Portugal. Osteoporos Int 2008; 19: 1797-804.
22. Johnell O, Kanis J: Epidemiology of osteoporotic fractures. Osteoporos Int 2005; 16: S3-S7.
23. Center JR, Nguyen TV, Schneider D et al.: Mortality after all major types of osteoporotic fracture in men and women: an observational study. Lancet 1999; 353: 878-82,12.
24. Schroeder HM, Petersen KK, Erlandsen M: Occurrence and incidence of the second hip fracture. Clin Orthop Relat Res 1993; 289: 166-169.
25. WHO Scientific Group on the Burden of Musculoskeletal Conditions at the Start of the New Millennium. The burden of musculoskeletal conditions at the start of the new millennium. Geneva, World Health Organization, 2003.
26. Cooper C, Atkinson EJ, O’Fallon WM et al.: Incidence of clinically diagnosed vertebral fractures: a population-based study in Rochester, Minnesota, 1985-1989. J Bone Miner Res 1992; 7: 221-7.
27. Nelson DA, Beck TJ, Wu G et al.: Ethnic differences in femur geometry in the women’s health initiative observational study. Osteoporos Int 2011; 22: 1377-88.
28. Sehgal A, Vadhavkar S, Mithal A et al.: A victory in the war on osteoporosis? Declining prevalence of hospitalizations for non-traumatic hip fractures in the US. Ann Rheum Dis 2008; 67 (Suppl II): 55 [EULAR 2008 OP-0024].
29. Brauer CA, Coca-Perraillon M, Cutler DM, Rosen AB: Incidence and mortality of hip fractures in the United States. JAMA 2009; 302:1573-1579.
30. Leslie WD, O’Donnell S, Jean S et al.: For the Osteoporosis Surveillance Expert Working Group Trends in hip fracture rates in Canada. JAMA 2009; 302: 883-889.
31. Zingmond DS, Melton LJ III, Silverman SL: Increasing hip fracture incidence in California Hispanics, 1983 to 2000. Osteoporos Int 2004; 15: 603-610.
32. Johansson H, Clark P, Carlos F et al.: Increasing age and sex specific rates of hip fracture in Mexico: a survey of the Mexican Institute of Social Security. Osteoporos Int 2010; doi:10.1007/s00198-010-1475-z.
33. Jaglal SB, Sherry PG, Schatzker J: The impact and consequences of hip fracture in Ontario. Can J Surg 1996; 39: 105-111.
34. Jaglal SB, Weller I, Mamdani M et al.: Population trends in BMD testing, treatment, and hip and wrist fracture rates: are the hip fracture projections wrong? J Bone Miner Res 2005; 20: 898-905.
35. Rockwood PR, Horne JG, Cryer C: Hip fractures: a future epidemic? J Orthop Trauma 1990; 4: 388-393.
36. Fielden J, Purdie G, Horne G et al.: Hip fracture incidence in New Zealand, revisited. NZ Med J 2001; 114: 154-156.
37. Chang KP, Center JR, Nguyen TV et al.: Incidence of hip and other osteoporotic fractures in elderly men and women: Dubbo Osteoporosis Epidemiology Study. J Bone Miner Res 2004; 19: 532-536.
38. Lau EM, Cooper C, Fung H et al.: Hip fracture in Hong Kong over the last decade – a comparison with the UK. J Public Health Med 1999; 21: 249-250.
39. Xu L, Lu A, Zhao X et al.: Very low rates of hip fracture in Beijing, People’s Republic of China the Beijing Osteoporosis Project. Am J Epidemiol 1996; 144: 901-907.
40. Koh LK, Saw SM, Lee JJ et al.: Hip fracture incidence rates in Singapore 1991-1998. Osteoporos Int 2001; 12: 311-318.
41. Hagino H, Katagiri H, Okano T et al.: Increasing incidence of hip fracture in Tottori Prefecture, Japan: trend from 1986 to 2001. Osteoporos Int 2005; 16: 1963-1968.
42. Hagino H, Furukawa K, Fujiwara S et al.: Recent trends in the incidence and lifetime risk of hip fracture in Tottori, Japan. Osteoporos Int 2009; 20: 543-548.
43. Kaastad TS, Meyer HE, Falch JA: Incidence of hip fracture in Oslo, Norway: differences within the city. Bone 1998; 22: 175-178.
44. Lonnroos E, Kautiainen H, Karppi P et al.: Increased incidence of hip fractures. A population based-study in Finland. Bone 2006; 39: 623-627.
45. Abrahamsen B, Vestergard P: Declining incidence of hip fractures and the extent of use of anti-osteoporotic therapy in Denmark 1997-2006. Osteoporos Int 2010; 21: 373-380.
46. Rogmark C, Sernbo I, Johnell O et al.: Incidence of hip fractures in Malmo, Sweden, 1992-1995. A trend-break. Acta Orthop Scand 1999; 70: 19-22.
otrzymano: 2012-02-17
zaakceptowano do druku: 2012-03-15

Adres do korespondencji:
*Edward Czerwiński
Zakład Chorób Kości i Stawów Collegium Medicum UJ
ul. Kopernika 32, 31-501 Kraków
e-mail: kumorek@kcm.pl

Postępy Nauk Medycznych 3/2012
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych