Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 2/2013, s. 90-96
*Michalina Adaszyńska1, Maria Swarcewicz1, Agata Markowska-Szczupak2
Porównanie składu chemicznego i aktywności przeciwdrobnoustrojowej olejku eterycznego otrzymanego z różnych krajowych odmian lawendy wąskolistnej (Lavandula angustifolia L.)
Comparison of chemical composition and antimicrobial activity of Lavender varieties from Poland
1Zakład Syntezy Organicznej i Technologii Leków, Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie
Kierownik Zakładu: dr inż. Halina Kwiecień, prof. ZUT
2Zakład Biotechnologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. inż. Maria Tomaszewska
Summary
The aim of the study was comparing the chemical composition of the essential oils from five varieties of lavender (Lavandula angustifolia L.), and its biological activity against three pathogenic bacteria, Staphyloccocus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli and fungal strains: Aspergillus niger, Trichophyton rubrum, Candida albicans and Penicillium chrysogenum. In the comparison we included the following varieties: ‘Munstead’, ‘Munstead Strain’, ‘Lavender Lady’, ‘Ellegance Purple’, and ‘Blue River’.
The chemical composition of lavender oils was determined by means of GC/MS. Selected varieties of lavender (Lavandula angustifolia) are characterized by exactly the same main compounds and only the percentage varied.
The primary components of the analyzed essential oils were: linalool (15.8-23.9%), linalyl anthranilate (1.6-12.3%), terpinen-4-ol (5.5-9.7%), α-terpineol (4.0-7.9%), linalool oxide (1.1-4.7%). Moreover, we observed a difference in some compounds, existing in low concentrations, that may influence the biological properties. From the essential oils that were tested, the ‘Blue River’ and ‘Munstead’ varieties have the greatest antibacterial and antifungal activity.
Wstęp
Naturalne produkty roślinne używane są od dawnych czasów do leczenia wielu chorób, do poprawy funkcji organizmu oraz w celach profilaktycznych. Walory lawendy są cenione od dawna. Lawenda to jedna z najbardziej popularnych roślin na świecie. Rodzaj Lavandula obejmuje 32 gatunki sklasyfikowane w sześciu sekcjach (1, 2). Istotny wpływ na właściwości lecznicze lawendy ma olejek eteryczny.
Olejek lawendowy zawiera szeroką gamę związków terpenoidowych. Spośród wszystkich gatunków lawendy najcenniejsza dla fitoterapii, mimo najbardziej zmiennego składu, jest lawenda wąskolistna (Lavandula angustifolia). Z piśmiennictwa wynika, że głównymi składnikami olejku z lawendy wąskolistnej są: octan linalolu, linalol, ocymeny, lawandulol, octan lawandulolu i β-linalol. Istnieje zależność między głównymi jej składnikami, takimi jak octan linalolu i ocymeny. Duży udział octanu linalolu związany jest z małą zawartością ocymenów i odwrotnie (1-6).
Olejek eteryczny w lawendzie znajduje się w kulistych gruczołach tworzących kutner pokrywający prawie całą roślinę. Największe jego ilości znajdują się w kwiatach, stąd są one głównym surowcem do produkcji olejku. Lawenda oraz jej olejek eteryczny są obecnie bardzo cennym surowcem stosowanym w fito- i aromaterapii (1, 2, 7, 8). Ich popularność nie wynika jedynie z walorów zapachowych, ale przede wszystkim z właściwości leczniczych i szerokiej aktywności biologicznej. W szeregu publikacjach lawenda i jej zastosowanie wciąż budzą zainteresowanie badaczy, czego wynikiem są nowe możliwości wykorzystania lawendy, m.in. jako czynnika przeciwutleniającego, przeciwzapalnego, a także spełniającego funkcję naturalnego środka konserwującego (9-14). Olejek lawendowy jest stosowany w niektórych chorobach skóry, takich jak trądzik, czy łuszczyca (1, 15-17). Należy zwrócić większą uwagę na pozyskiwanie olejku lawendowego (Lavandula angustifolia) z odpowiednich odmian, gdyż mimo tych samych związków głównych, różnią się one znacznie aktywnością biologiczną.
Wyniki wielu badań wskazują na przeciwdrobnoustrojowe działanie olejku lawendowego (1, 3, 12, 13, 18-29). Wykazano aktywność wobec różnych bakterii (1, 3, 12, 13, 18-24). Udowodniono też działanie na niektóre grzyby drożdżopodobne i pleśniowe (1, 25-29) oraz repelentne przeciw niektórym insektom (30, 31).
Z roku na rok oporność na antybiotyki stanowi coraz większy problem, zarówno z leczniczego, jak i ekonomicznego względu, a wynika z nadużywania wielu leków przeciwdrobnoustrojowych. W celu przezwyciężenia problemu, podejmowane są próby poszukiwania naturalnych substancji o działaniu biologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem ich aktywności przeciwbakteryjnej. Przy zwalczaniu lekoopornych bakterii skuteczną alternatywą dla antybiotyków mogą być olejki eteryczne (32-34). Wiele znanych olejków eterycznych i ekstraktów roślinnych wykazuje właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Ze względu na coraz większą popularność naturalnych produktów leczniczych, wykorzystywanych w farmacji, aromaterapii i kosmetyce, istnieje zapotrzebowanie na dokładne badania właściwości roślin i ich metabolitów wtórnych. Olejki z różnych odmian lawendy wąskolistnej mogą należeć do substancji, które pełniłyby wspomagającą rolę w terapiach przeciwbakteryjnych z użyciem naturalnych leków roślinnych. W piśmiennictwie nie ma danych dotyczących aktywności biologicznej olejków eterycznych otrzymanych z różnych odmian lawendy wąskolistnej.
Cel pracy
Celem niniejszej pracy była analiza składu chemicznego i aktywności przeciwdrobnoustrojowej olejków eterycznych wyizolowanych z krajowych odmian lawendy wąskolistnej (Lavandula angustifolia).
Materiał i metody
Materiał do badań stanowiły kwiaty różnych odmian lawendy wąskolistnej (Lavandula angustifolia L.): ‘Munstead’, ‘Munstaed Strain’, ‘Blue River’, ‘Ellegance Purple’ i ‘Lavender Lady’. Rośliny pochodziły z uprawy doświadczalnej Katedry Ogrodnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ze zbioru w lipcu 2010 i 2011 roku. Materiał roślinny w ilości 20 g poddano trzygodzinnej hydrodestylacji w aparacie Derynga, zgodnie z Farmakopeą Europejską. Materiał roślinny zalano wodą destylowaną i ogrzewano w temperaturze wrzenia wody. Po zakończeniu ogrzewania pozostawiono całość do ochłodzenia, a następnie odizolowany w skraplaczu destylat suszono za pomocą bezwodnego siarczanu sodu. Otrzymany w ten sposób olejek eteryczny był analizowany za pomocą GC/MS. Skład jakościowy i ilościowy poszczególnych składników olejku eterycznego wyznaczano metodą GC/MS przy użyciu aparatu firmy Agilent model 6890 z kolumną chromatograficzną HP-5MS o długości 30 m, średnicy 0,25 mm. Grubość filmu fazy stacjonarnej wynosiła 0,25 μm, a stosowanym gazem nośnym był hel. Temperatura dozownika wynosiła 250°C. Stosowano gradient temperatury (60°C przez 3 min, następnie przyrost o 10°C/min do 300°C). Analizę jakościową prowadzono na podstawie widm MS, porównując je z widmami z biblioteki NIST. Tożsamość związków potwierdzano indeksami retencji z danych piśmiennictwa. Skład ilościowy określano przyjmując, że suma poszczególnych związków wynosi 100%.
Wstępną ocenę aktywności przeciwbakteryjnej określano in vitro metodą krążkowo-dyfuzyjną, którą wykonano w trzech powtórzeniach dla następujących bakterii oraz grzybów: Staphyloccocus aureus (szczep referencyjny PCM 20/ATCC 25923), Staphyloccocus aureus (szczep wyizolowany ze skóry MRSA/ORSA), Pseudomonas aeruginosa (szczep wyizolowany ze skóry; identyfikowany PCR), Escherichia coli (szczep referencyjny ATCC 2592), Candida albicans, Trichophyton rubrum (szczepy wyizolowane ze zmian chorobowych), Penicillium chrysogenum, Aspergillus niger (szczepy wyizolowane z powietrza siłowni). Do określenia wrażliwości badanych szczepów drobnoustrojów użyto następujących antybiotyków: gentamycyna, amoksycylina z kwasem klawulanowym, ciprofloksacyna i flukonazol. Badania aktywności przeciwdrobnoustrojowej były wykonywane w laboratorium „LABO-WET” w Szczecinie, oraz w Zakładzie Biotechnologii, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. 18-godzinne hodowle poszczególnych szczepów bakterii i grzybów w płynnym podłożu (ZWP), rozcieńczano fizjologicznym roztworem NaCl do gęstości 0,5 w skali McFarlanda. Tak uzyskaną zawiesinę nanoszono równomiernie na całej powierzchni płytki z podłożem stałym Mueller-Hintona II (Oxoid) przy użyciu jałowych pałeczek do wymazów. Krążki bibułowe (o średnicy 6 mm) nasączano 10 μl olejku eterycznego (czas nasączania 1-2 min) i niezwłocznie nanoszono symetrycznie na inokulowaną płytkę (7 krążków/na płytce). Płytki inkubowano przez 24 h w temperaturze 37°C (bakterie) oraz przez 4-5 dni (grzyby pleśniowe) i 8 dni (grzyby drożdżoidalne) w temperaturze 25°C, po czym następował odczyt. Mierzono strefy zahamowania wzrostu (jako średnicę podaną w mm).
Wyniki

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2013-02-12
zaakceptowano do druku: 2013-02-27

Adres do korespondencji:
*mgr inż. Michalina Adaszyńska
Zakład Syntezy Organicznej i Technologii Leków Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny
ul. Piastów 42, 71-065 Szczecin
tel.: +48 691-841-311
e-mail: madaszynska@zut.edu.pl

Postępy Fitoterapii 2/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii