Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 7/2013, s. 488-491
Mariusz Bidziński1, *Jakub Rzepka1, Anna Dańska-Bidzińska2, Stanisław Góźdź3
Rola oznaczania węzła wartowniczego w nowotworach narządów płciowych u kobiet
The role of the sentinel lymph node (SLN) in the gynecological malignancies
1Kliniczny Dział Ginekologii, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce
Kierownik Działu: prof. dr hab. med. Mariusz Bidziński
2II Katedra Położnictwa i Ginekologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szpital im. ks. A. Mazowieckiej
Kierownik Katedry: prof. dr hab. med. Krzysztof Czajkowski
3Dział Onkologii Klinicznej, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce
Kierownik Działu: dr med. Stanisław Góźdź
Streszczenie
Przerzuty nowotworu do węzłów chłonnych są najważniejszym czynnikiem prognostycznym u kobiet z nowotworami sromu, szyjki i trzonu macicy, dlatego limfadenektomia stanowi integralną część leczenia tych nowotworów. Usunięcie węzłów chłonnych obarczone jest dużym odsetkiem powikłań. Powszechne zastosowanie procedury węzła wartowniczego w leczeniu nowotworów narządu rodnego u kobiet może przyczynić się do ograniczenia rozległości zabiegów operacyjnych, zmniejszenia ilości powikłań lub rezygnacji z leczenia operacyjnego na rzecz leczenia alternatywnego. Obecnie prowadzone badania dotyczące węzła wartowniczego mają obiecujące wyniki. W artykule przedstawiono współczesne poglądy i fakty wynikające z badań klinicznych pozwalające ocenić przydatność techniki węzła wartowniczego w ginekologii onkologicznej.
Summary
Lymph node status is the most important prognostic factor in women with vulvar, cervical and endometrial cancer. Local lymphadenectomy is an integral part of the surgical treatment of these diseases. The general applying of the sentinel lymph-node (SLN) concept in the treatment of gynecological malignancies can decrease the scope of the surgical procedures as well as reduce the postoperative morbidity or even can lead to the replacement the surgical procedures by the alternative treatment. Contemporary opinion and facts from clinical trials fucused on sentinel node usefulness in gynecological malignances are presented in this article.
Rak szyjki macicy jest drugim pod względem częstości występowania nowotworem złośliwym rozpoznawanym u kobiet. Wczesne postacie raka można leczyć radykalnie zarówno chirurgicznie, jak i radiochemioterapią. Zastosowanie chirurgii i jego rozległość jest uzależnione m.in. od klinicznego stopnia zaawansowania nowotworu, planów prokreacyjnych i wieku pacjentki. Zastosowanie rozszerzonych procedur operacyjnych, pomimo ewidentnych korzyści dla skuteczności leczenia, niesie możliwość wielu trudno leczących się powikłań, np. torbieli i obrzęków limfatycznych, uszkodzeń nerwów i powikłań naczyniowych. Obecnie limfadenektomia biodrowo-zasłonowa pozostaje złotym standardem.
Próby ograniczenia rozległości zabiegów operacyjnych podczas leczenia nowotworów narządów płciowych oraz innych narządów organizmu, a także możliwość skutecznego leczenia alternatywnego doprowadziły do opracowania metody selektywnego wycięcia węzłów chłonnych, w których mogą znajdować się przerzuty nowotworu.
Koncepcja węzła wartowniczego zakłada, iż pierwotne ognisko guza daje przerzuty do regionalnych węzłów chłonnych w określonej kolejności. Komórki nowotworowe wędrujące w naczyniach chłonnych z zajętego procesem chorobowym narządu osiedlają się najpierw w pierwszym napotkanym na drodze spływu chłonki węźle chłonnym – tak zwanym węźle wartowniczym. Wyodrębnienie ww. węzła, jego wycięcie i poddanie badaniu śródoperacyjnemu pozwala ustalić faktyczny stan węzłów chłonnych. Zaletą tej metody jest ograniczenie zasięgu limfadenektomii w przypadku braku przerzutów do węzła wartowniczego. W celu wykrycia węzła wartowniczego są stosowane dostępne metody:
– metoda izotopowa z użyciem substancji radioaktywnej Technetu (99mTc),
– metoda z użyciem barwnika – błękitu metylenu,
– metoda skojarzona barwnikowo-izotopowa,
– metoda z zastosowaniem śródoperacyjnej fluorescencji.
W metodzie z zastosowaniem substancji radioaktywnej Technetu (99mTc) znacznik jest podawany w okolicę guza na dzień przed zabiegiem (1, 2) lub w dniu zabiegu (3), a następnie wykonywana jest limfoscyntygrafia przedoperacyjna z oznaczeniem spływu chłonki. Celem lokalizacji dróg spływu chłonki oraz dla uwidocznienia węzła wartowniczego po ostrzyknięciu ogniska guza nowotworowego preparatem Technetu (99mTc) standardowo jest wykonywana limfoscyntygrafia – badanie planarne. Badanie to daje orientacyjny obraz miejsca, w którym następuje gromadzenie się radioizotopu. Dla dokładnego anatomicznie określenia miejsca gromadzenia się znacznika rozpoczęto stosowanie badania SPECT-CT. Badanie to może umożliwiać precyzyjne uwidocznienie gromadzenia się znacznika Technetu (99mTc) w ściśle określonej w badaniu grupie węzłów chłonnych. Następnie dokonuje się oznaczenia gromadzenia znacznika podczas operacji poprzez wykrycie aktywności izotopu za pomocą gamma kamery wprowadzonej w pole operacyjne i wykrycie węzła o najwyższej wartości wychwytu radioizotopu, tj. węźle wartowniczym.
Drugą możliwością zlokalizowania węzła wartowniczego jest podanie barwnika (błękitu metylenu) w okolicę guza i obserwacja wybarwiania się dróg i węzłów chłonnych. Obie metody można łączyć w celu uzyskania większej skuteczności.
Trzecią najnowszą metodą jest śródoperacyjne podanie znacznika fluorescencyjnego w obrzeże guza, który płynąc przez naczynia limfatyczne, gromadzi się w węźle wartowniczym. Miejsce podania znacznika oraz jego przepływ przez naczynia chłonne i w końcu gromadzenie się w węźle wartowniczym jest doskonale widoczne po oświetleniu laserem. Oświetlony w ten sposób znacznik emituje promieniowanie o długości fali zbliżonej do podczerwieni (ang. near infra red – NIR). Kombinacja absorpcji światła widzialnego o długości fali < 600 nm przez hemoglobinę oraz absorpcja promieniowania podczerwonego o długości fali > 900 nm przez inne tkanki powoduje powstanie tzw. okna, w którym absorpcja światła o długości fali pomiędzy 650 a 900 nm przez ludzkie tkanki jest praktycznie do pominięcia. Pozwoliło to na użycie znaczników, które po odpowiednim pobudzeniu emitują światło o długości fali mieszczącej się właśnie w tym przedziale. Powstałe w ten sposób światło jest rejestrowane przez specjalnie skonstruowaną kamerę. Obrazy powstające przez nałożenie w czasie rzeczywistym są wyświetlane na monitorze (4).
Koncepcja węzła wartowniczego w chwili obecnej jest szeroko stosowana w operacyjnym leczeniu raka piersi, czerniaka z uwagi na wysoką czułość i specyficzność. Zwiększenie specyficzności i czułości ww. metody w raku szyjki macicy czy sromu umożliwi szersze zastosowanie tej procedury, zmniejszy konieczność wykonywania limfadenektomii biodrowo-zasłonowej i pachwinowo-udowej oraz wiążących się z nimi możliwymi powikłaniami.
Wcześniejsze badania z użyciem skojarzonej metody radioizotopowej wraz z barwnikiem wykazywały 75-100% czułość, choć były to badania przeprowadzane na małych grupach pacjentek i we wczesnym stopniu zaawansowania nowotworu (1, 5, 6). Dla porównania czułości ww. metody stosowanej podczas chirurgicznego leczenia raka sutka waha się ona w przedziale 88,6-91,2% (7, 8). Nowe badania ukierunkowane na zwiększenie czułości procedury węzła wartowniczego w raku szyjki macicy wykazują, iż w przypadku obecności ogniska nowotworu nieprzekraczającego w swym wymiarze 20 mm czułość zwiększa się do 90,9% (2).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2013-04-24
zaakceptowano do druku: 2013-06-05

Adres do korespondencji:
*Jakub Rzepka
Kliniczny Dział Ginekologii Świętokrzyskie Centrum Onkologii
ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
tel.: +48 510-039-600
e-mail: kuba.rzepka@gmail.com

Postępy Nauk Medycznych 7/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych