Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 5/2014, s. 308-312
*Tomasz Rosiński, Radosław Chutkowski, Paweł Krzęczko, Edyta Wiklińska, Karolina Nędzi, Małgorzata Malec-Milewska
Wpływ obustronnej poprzecznej blokady ściany brzucha po cięciu cesarskim w znieczuleniu podpajęczynówkowym na natężenie bólu pooperacyjnego i zapotrzebowanie na morfinę podawaną podskórnie w analgezji pooperacyjnej. Doświadczenia własne
Effect of bilateral transverse block of the abdominal wall (tap block) after cesarean section with spinal analgesia to the intensity of postoperative pain and request morphine administered subcutaneously in postoperative analgesia. Own experience
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
p.o. Kierownika Kliniki: dr med. Małgorzata Malec-Milewska
Streszczenie
Wstęp. Znaczne zapotrzebowanie na silne opioidy stosowane w leczeniu bólu okresu pooperacyjnego po cięciu cesarskim powoduje pojawianie się w tej grupie pacjentek objawów niepożądanych, takich jak: nadmierna senność, nudności, rzadko wymioty czy świąd skóry. Chcąc ograniczyć skutki uboczne stosowanej farmakoterapii, po planowych cięciach cesarskich dołączyliśmy do wspomnianego schematu leczenia techniki blokad regionalnych poprzeczną blokadę ściany brzucha.
Cel pracy. Celem niniejszego badania jest ocena możliwości ograniczenia podaży morfiny poprzez zastosowanie poprzecznej blokady ściany brzucha wykonywanej pod kontrolą USG.
Materiał i metody. Do badania włączono 147 kobiet, u których po cięciu cesarskim wykonywanym w znieczuleniu podpajęczynówkowym w analgezji pooperacyjnej zastosowano obustronną blokadę poprzeczną ściany brzucha w połączeniu z farmakoterapią dożylną. Grupę kontrolną stanowiły pacjentki, u których na podstawie analizy kart leczenia bólu pooperacyjnego oceniono zapotrzebowanie na silne opioidy (175 pacjentek), a które w okresie pooperacyjnym otrzymywały wyłącznie leczenie farmakologiczne drogą dożylną i podskórną.
Wyniki. W grupie 147 kobiet, u których wykonano obustronną blokadę poprzeczną brzucha, u 81 (55%) pacjentek zapotrzebowanie na silny opioid (morfinę) w pierwszej dobie po operacji zmniejszyło się o ok. połowę w stosunku do pacjentek leczonych wyłącznie farmakoterapią (5-8 mg – grupa badana vs. 10-15 mg/dawkę – grupa kontrolna).
Wnioski. Zastosowanie poprzecznej blokady ściany brzucha w połączeniu z paracetamolem podawanym dożylnie i morfiną podawaną podskórnie po cięciu cesarskim znacząco zmniejszyło zapotrzebowanie na opioidy.
Summary
Introduction. Excessive demand for strong opioids after ceasarean section may cause side effects such as somnolence, nausea, vomiting (rarely) or pruritus. In order to reduce those side effects after elective ceasarean section we used technique of regional anaesthesia – transversus abdominis plane (TAP) block together with the pharmacological treatment mentioned above.
Aim. Aim of the study is evaluation of the ultrasound-guided transversus abdominis plane block in decreasing morfin demand.
Material and methods. We included 147 women who received bilateral TAP blockade and pharmacotherapy intravenously after ceasarean section conducted under spinal anaesthesia. To the control group we included 175 patients who received pharmacotherapy intravenously and subcutaneously and their opioid demand was estimated on the base of postoperative pain treatment documentation.
Results. In 81 patients (55%) of 147 women with bilateral TAP blockade the demand for strong opioids (morfin) in the first postoperative day decreased by app. 50% comparing to patients after spinal anaesthesia alone (control group of 175 women) (5-8 mg vs. 15 mg/dosis).
Conclusions. TAP blockade after ceasarean section together with i.v. paracetamol and s.c. morfin significantly reduced demand for strong opioids.Wstęp
Cięcie cesarskie to zabieg operacyjny łączący się z rozległym urazem tkanek. W naszej klinice pacjentki do cięcia cesarskiego są znieczulane w ponad 80% podpajęczynówkowo, w ok. 15% zewnątrzoponowo, a w ok. 5% ogólnie. Następstwem tej procedury medycznej jest silny ból pooperacyjny, wymagający stosowania analgezji multimodalnej. Zwykle polega ona na arbitralnym stosowaniu co najmniej dwóch leków przeciwbólowych o różnej sile i mechanizmie działania – silnego opioidu (morfiny) i paracetamolu. Do roku 2010 realizacją leczenia bólu pooperacyjnego zajmowały się położne, które podawały leki przeciwbólowe w stałych odstępach czasu (według zleceń lekarskich) lub zależnie od skarg zgłaszanych przez pacjentki. Od 2011 roku po przeszkoleniu personelu medycznego (położników i położnych) wprowadziliśmy karty leczenia bólu pooperacyjnego, oparte na standardach leczenia bólu pooperacyjnego Polskiego Towarzystwa Badania Bólu (1). Natężenie bólu w skali NRS oceniane jest regularnie 6 x na dobę, a leczenie modyfikowane jest zalecone, jeżeli natężenie bólu przekracza 3 punkty. Przed rokiem 2011 większość z kobiet otrzymywała kolejną dawkę silnego opioidu dopiero, gdy zgłaszała silne lub bardzo silne dolegliwości bólowe (w skali NRS > 6). Taka sytuacja była wynikiem niedostatecznej edukacji personelu medycznego (oddziału położniczego) i samych pacjentek. Główne obawy przed stosowaniem silnych opioidów związane były z niesłusznym przekonaniem o ich szkodliwym i niebezpiecznym działaniu na matkę i jej nowo narodzone dziecko (podczas karmienia piersią). Od końca 2010 roku jako standardowe leczenie bólu pooperacyjnego po cięciu cesarskim w naszym ośrodku stosujemy: paracetamol (Perfalgan, Polska) 1g dożylnie co 6 godzin i morfinę (Morphine Sulfas, Polska). Dawka ustalana jest systemem miareczkowania, podawana podskórnie co 3 godziny. Wybijającym się na pierwszy plan elementem bólowym po operacjach brzusznych jest cięcie chirurgiczne ściany brzucha. Coraz częściej do leczenia tej składowej wprowadzane są techniki znieczuleń regionalnych oraz infiltracja rany operacyjnej (1). Silny, ostry ból pooperacyjny pojawiający się po operacji cięcia cesarskiego wymusza stosowanie dużych dawek opioidów w tym okresie, co sprzyja pojawianiu się działań niepożądanych.
W artykule opisano wpływ poprzecznej blokady ściany brzucha na redukcję dawki opioidu i ogólną ocenę prowadzenia leczenia przeciwbólowego po cięciu cesarskim znieczulanym podpajęczynówkowo.
Cel pracy
Celem niniejszego badania jest ocena możliwości ograniczenia podaży morfiny poprzez zastosowanie poprzecznej blokady ściany brzucha wykonywanej pod kontrolą USG.
Materiał i metody
W okresie od września 2011 roku do marca 2012 do badania włączono 147 kobiet, u których po cięciu cesarskim wykonywanym w znieczuleniu podpajęczynówkowym w analgezji pooperacyjnej zastosowano obustronną blokadę poprzeczną ściany brzucha w połączeniu z farmakoterapią dożylną i podskórną. W farmakoterapii pooperacyjnej stosowano paracetamol (Perfalgan) w dawce 1 g dożylnie co 6 godzin oraz morfinę (Morphini Sulfas) w dawce ustalonej metodą miareczkowania (średnio od 5 do 9 mg) podawanej co 3 godziny podskórnie.
Grupę kontrolną stanowiły pacjentki po cięciu cesarskim prowadzonym w znieczuleniu podpajęczynówkowym w okresie poprzedzającym od stycznia do sierpnia 2011 roku. U pacjentek tych jako leczenie przeciwbólowe stosowano paracetamol 1 g podawany dożylnie co 6 godzin i morfinę podskórnie co 3 godziny w dawce ustalonej metodą miareczkowania, średnio 10-15 mg na dawkę. Do grupy kontrolnej, na podstawie analizy kart leczenia bólu pooperacyjnego, zakwalifikowano pacjentki, u których wykonane było cięcie cesarskie w trybie planowym z ryzykiem ASA 1-2. Ogółem do tej grupy zakwalifikowanych zostało 175 pacjentek.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Misiołek H, Mayzner-Zawadzka E, Dobrogowski J, Wordliczek J: Zalecenia 2011 postępowania w bólu ostrym i pooperacyjnym. Kwartalnik Ból 2011; 12(2).
2. Rafi AN: Abdominal Field Block: a New Approach Via The Lumbar Triangle. Anaesthesia 2001; 56: 1024-1026.
3. McDonnell JG, O’Donnell BD, Tuite D et al.: The regional abdominal field infiltration (R.A.F.I.) technique: Computerised tomographic and anatomical identification of a novel approach to the transversus abdominis neuro-vascular fascial plane. Anesthesiology 2004; 101: 899.
4. Hebbard P, Fujiwara Y, Shibata Y, Royse C: Ultrasound Guided Transversus Abdominis Plane Block. Anaesthesia & Intensive Care 2007; 35(4): 616-617.
5. McDonnell JG, Curley G, Carney J et al.: The analgesic efficacy of transversus abdominis plane block after cesarean delivery: a randomized controlled trial. Department of Anaesthesia, Clinical Sciences Institute, Centre for Pain Research, National University of Ireland, Galway, Ireland. Anesth Analg 2008 Jan; 106(1): 186-191, table of contents.
6. Belavy D, Cowlishaw PJ, Howes M, Phillips F: Ultrasound-guided transversus abdominis plane block for analgesia after Caesarean delivery. Department of Anaesthesia, Mater Misericordiae Health Services, Raymond Terrace, South Brisbane, Qld, Australia. Br J Anaesth 2009 Nov; 103(5): 726-730. Epub 2009 Aug 22.
7. Patel SA, Gotkin J, Huang R et al.: Transversus abdominis plane block for postoperative analgesia after cesarean delivery. Departament of Obstetrics and Gynecology, Madigan Army Medical Center, Tacoma, WA, USA. J Matern Fetal Neonatal Med 2012 May 17.
8. Urbańczak L: Poprzeczna blokada ściany brzucha. Anestezjologia Intensywna Terapia 2009; XLI(3): 166-169.
9. Mishriky BM, George RB, Habib AS: Transversus abdominis plane block for analgesia after Cesarean delivery: a systematic review and meta-analysis. Can J Anaesth 2012 Aug; 59(8): 766-778.
10. Abdallah FW, Halpern SH, Margarido CB: Transversus abdominis plane block for postoperative analgesia after Caesarean delivery performed under spinal anaesthesia? A systematic review and meta-analysis. Br J Anaesth 2012 Nov; 109(5): 679-687.
otrzymano: 2014-02-19
zaakceptowano do druku: 2014-03-26

Adres do korespondencji:
*Tomasz Rosiński
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP
ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
tel. +48 (22) 584-12-20
tomasz.rosinski.med@gmail.com

Postępy Nauk Medycznych 5/2014
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych