Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 7/2015, s. 489-497
*Małgorzata Malec-Milewska
Leczenie bólu u chorych w wieku podeszłym
Pain treatment in the elderly
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
p.o. Kierownika Kliniki: dr med. Małgorzata Malec-Milewska
Streszczenie
Ból to nieprzyjemne, subiektywne doznanie czuciowe i emocjonalne. Najprostszym podziałem bólu jest podział na ból ostry i przewlekły. Ból ostry jest niezależny od wieku i dotyczy około 5% populacji. Ból przewlekły występuje średnio u 27% populacji, ale odsetek ten znacząco wzrasta z wiekiem, by u chorych powyżej 65. roku życia wynosić około 50%. Dolegliwości bólowe u osób w wieku podeszłym dotyczą najczęściej: stawów kończyn, okolicy krzyżowo-lędźwiowej, kończyn dolnych i obwodowego układu nerwowego (neuralgia popółpaścowa – ang. postherpetic neuralgia (PHN), neuropatia cukrzycowa – ang. painful diabetic neuropathy (PDN)). Leczenie bólu u osób w wieku podeszłym wymaga szeregu modyfikacji w stosunku do leczenia stosowanego u osób młodszych, wynikających zarówno ze związanych z wiekiem zmian w układzie nocyceptywnym, jak również ze zmian w farmakokinetyce leków, spowodowanych zwiększeniem ilości tkanki tłuszczowej i zmniejszeniem ilości wody. Konieczność zmiany wyboru i dawkowania leków wynika również z postępującego, fizjologicznego pogorszenia funkcji wątroby i nerek.
Summary
Pain is a sensory and emotional experience that is always unpleasant and subjective. The easiest way to classify pain is to differentiate between its acute and chronic form. Acute pain appears in up to 5% of the population and is not related to age. Its chronic form affects an average of 27% of population and its prevalence rapidly increases with age, to approx. 50% in patients older than 65 years.
The most common pain locations in the elderly are joints, lumbo-sacral area, lower extremities and peripheral nervous system (postherpetic neuralgia – PHN, painful diabetic neuropathy – PDN). Pain management in this group of patients requires some modifications to be introduced. It stems from altered nociception and different pharmacokinetics, the latter resulting from increased fat content and decreased total body water. Physiological, age-related deterioration of liver and kidney function may force us to choose a different medication and dose.WPROWADZENIE
Starzenie się jest nieodwracalnym, dynamicznym procesem fizjologicznym zachodzącym w rozwoju osobniczym człowieka. Światowa Organizacja Zdrowia WHO (World Health Organization) za początek starości uznaje 60. rok życia i wyróżnia trzy zasadnicze jej etapy: 60.-75. r.ż. – wiek podeszły (wczesna starość), 75.-90. r.ż. – wiek starczy (późna starość), powyżej 90. r.ż. – wiek sędziwy (długowieczność) (1, 2). Pacjenci powyżej 60. r.ż. nie stanowią jednolitej populacji. Wybór i dawkowanie leków przeciwbólowych u chorych w przedziale wiekowym 60-75 lat (pod warunkiem, że nie występuje u nich niewydolność nerek i wątroby) nie różni się od postępowania u chorych młodszych (3). Większość chorych powyżej 75. r.ż. wymaga jednak modyfikacji zarówno w wyborze, jak i w dawkowaniu leków przeciwbólowych ze względu na zmiany w samym układzie nerwowym, które związane są z wiekiem, i zmiany w farmakokinetyce leków, związane ze zwiększeniem ilości tkanki tłuszczowej i zmniejszeniem objętości wody oraz postępującym fizjologicznym pogorszeniem funkcji wątroby i nerek (4).
EPIDEMIOLOGIA BÓLU U OSÓB W WIEKU PODESZŁYM
Ból ostry (pooperacyjny, pourazowy) występuje u około 5% populacji i jest niezależny od wieku. Ból przewlekły dotyka średnio 27% populacji i odsetek ten gwałtownie wzrasta wraz z wiekiem pacjentów, aby powyżej 65. r.ż. dotykać około 50% chorych (5, 6). Potwierdza to fakt, że częstość wizyt u lekarza spowodowanych dolegliwościami bólowymi u chorych powyżej 65. r.ż. w porównaniu z pacjentami pomiędzy 18. i 30. rokiem życia wzrasta z 75 do 400/1000 wizyt. Dolegliwości bólowe u osób w wieku podeszłym dotyczą najczęściej: stawów (50-75%), okolicy krzyżowo-lędźwiowej (> 50%), kończyn dolnych (około 50%) i obwodowego układu nerwowego (PHN, PDN) (5-12%). Bóle głowy, jamy brzusznej, klatki piersiowej i twarzy występują najczęściej w grupie wiekowej 45-55 lat, a częstość ich występowania zmniejsza się wraz z wiekiem (7).
ZMIANY ZWIĄZANE Z WIEKIEM
W obrębie układu nerwowego wraz z wiekiem zachodzi szereg zmian. Najmniej zmieniają się receptory obwodowe. Duże zmiany zachodzą natomiast we włóknach nerwowych i w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN). Włókno nerwowe przewodzi bodźce nerwowe znacznie wolniej (obniżenie amplitudy potencjału czynnościowego), a w OUN zmniejsza się stężenie neuroprzekaźników. Zmianom morfologicznym, elektrofizjologicznym i neurochemicznym prowadzącym do upośledzenia przewodnictwa sygnału bólowego nie towarzyszą jednak wyraźne zmiany wrażliwości na bodźce bólowe. Spowodowane jest to prawdopodobnie równolegle zachodzącymi procesami upośledzenia zstępujących mechanizmów kontroli bólu (układ opioidowy, noradrenergiczny, serotoninergiczny, cholinergiczny, gabaergiczny, kanabinoidowy i adenozyna). Dodatkowo, ból może usprawiedliwiać (wobec siebie i innych) często znaczne upośledzenie fizyczne, zmuszające do poszukiwania pomocy innych osób. Zachowania bólowe sprzyjają poszukiwaniu odruchów miłości i zainteresowania ludzi z najbliższego otoczenia (rodziny, lekarza rejonowego). Cierpienie jest zawsze dużo bardziej dotkliwe, jeżeli rodzina, służba zdrowia i przedstawiciele opieki społecznej przestają interesować się losem starszego człowieka (7).
Zaawansowany wiek wiąże się ze zwiększeniem ilości tkanki tłuszczowej oraz zmniejszeniem objętości wody. Prowadzi to do zwiększenia dystrybucji leków lipofilnych, np. fentanylu (opóźnienie początku działania leku i obniżenie szybkości jego eliminacji). W przypadku leków hydrofilnych takich jak np. morfina dochodzi do zmniejszenia objętości dystrybucji (podwyższenie stężenia leków hydrofilnych – nasilenie działań niepożądanych).
Powyżej 50. r.ż. z prędkością 1% na rok obniża się „indeks sercowy”, co powoduje wydłużenie czasu krążenia, wychwytu i dystrybucji leków oraz pogorszenie funkcji wątroby i nerek, czyli narządów kluczowych dla metabolizmu i wydalania większości leków przeciwbólowych. Fizjologiczne pogorszenie funkcji wątroby i nerek wpływa na farmakokinetykę leków przeciwbólowych, w tym na początek ich działania, szybkość eliminacji oraz okres półtrwania. Zmniejszona masa wątroby i obniżony przepływ krwi przez ten narząd wraz z obniżonymi stężeniami monooksygenaz i cytochromów powodują 30-40% redukcję eliminacji leków metabolizowanych w wątrobie. Aby zapobiec kumulacji tych leków u pacjentów w podeszłym wieku, szczególnie u chorych z przewlekłą chorobą wątroby, konieczne jest zmniejszenie ich dawek lub wydłużenie odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami. Z wiekiem dochodzi również do pogorszenia funkcji nerek. Należy pamiętać, że u osób w wieku podeszłym rozpoznanie upośledzenia funkcji nerek nie może być postawione w oparciu o pomiary stężenia kreatyniny surowicy krwi, ze względu na równoczesny ubytek masy mięśniowej. Ważnym parametrem oceniającym stopień wydolności nerek jest przesączanie kłębuszkowe. Ocena stopnia wydolności nerek ma znaczenie dla leków wydalanych przez nerki, np. morfiny, kodeiny, dihydrokodeiny (DHC) (4).
CZYNNIKI OGRANICZAJĄCE SKUTECZNĄ TERAPIĘ BÓLU U OSÓB W WIEKU PODESZŁYM
Czynnikami ograniczającymi skuteczną terapię bólu u osób w wieku podeszłym są:
– zaburzenia poznawcze, problemy z pamięcią, pogorszenie wzroku i słuchu, które prowadzić mogą do trudności z realizacją zaleceń lub nawet do nieprawidłowego stosowania leków,
– schorzenia współistniejące mogące ograniczać stosowanie niektórych analgetyków,
– leki stosowane w chorobach współistniejących w połączeniu z lekami przeciwbólowymi mogą być przyczyną występowania objawów niepożądanych,
– problemy finansowe mogą sprawiać trudności w zakupie leków, które nie są refundowane (7).
METODY OCENY BÓLU
Miarą jakości leczenia bólu jest fakt, jak ból ten jest oceniany. Dla chorych w wieku podeszłym najbardziej zrozumiała i łatwa do oceny jest skala numeryczna NRS (ang. Numeric Rating Scale), wg której 0 oznacza zupełny brak bólu, natomiast 10 – ból największy do wyobrażenia. Według tej skali wszystko, co przekracza 3 punkty (niezależnie czy jest to ból ostry, czy przewlekły), oceniamy jako złą kontrolę bólu. Ocena natężenia bólu pozwala dobrać leki z odpowiedniego szczebla drabiny analgetycznej, a wnikliwa jego ocena w trakcie terapii pozwala ocenić skuteczność leczenia.
U chorych z zaburzeniami poznawczymi sugerowaną przez IASP (International Association for the Study of Pain – Międzynarodowe Towarzystwo Badania Bólu) jest skala obserwacyjna Doloplus-2. Oceniamy w niej 10 parametrów zebranych w trzech podgrupach:
a) reakcje somatyczne (5 parametrów): uskarżanie się, przyjmowanie postawy ciała chroniącej przed bólem, chronienie bolesnego obszaru, wyraz twarzy, zaburzenia snu,
b) reakcje psychomotoryczne (2 parametry): mycie i/lub ubieranie, mobilność,
c) reakcje psychosocjalne (3 parametry): komunikatywność, życie społeczne, problemy z zachowaniem.
Każdy z parametrów oceniany jest od 0 do 3 punktów (zakres wyników: 0-30). Za próg wskazujący na występowanie bólu, który wymaga włączenia leków przeciwbólowych, przyjęto 5 punktów (7).
FARMAKOTERAPIA BÓLU U CHORYCH W WIEKU PODESZŁYM
Drabina analgetyczna
Wyróżniamy trzy stopnie drabiny analgetycznej:
– I stopień drabiny WHO: analgetyk nieopioidowy (niesteroidowy lek przeciwzapalny – NLPZ, paracetamol) +/- koanalgetyki +/- leki łagodzące objawy niepożądane,
– II stopień drabiny WHO: słaby opioid +/- analgetyk nieopioidowy +/- koanalgetyki +/- leki łagodzące objawy niepożądane,
– III stopień drabiny WHO: silny opioid +/- analgetyk nieopioidowy +/- koanalgetyki +/- leki łagodzące objawy niepożądane.
W bólu o niewielkim nasileniu leczenie rozpoczyna się od paracetamolu lub NLPZ, jeżeli nie ma przeciwwskazań do ich zastosowania. Jeśli efekt jest niezadowalający lub ból się nasila, należy przejść na wyższy stopień drabiny analgetycznej. Do opioidów II stopnia drabiny analgetycznej zaliczamy: kodeinę, dihydrokodeinę i tramadol oraz bardzo niskie dawki morfiny i oksykodonu. Do opioidów III stopnia drabiny należą: morfina, oksykodon, fentanyl, buprenorfina, metadon i tapentadol. W przypadku nasilonych dolegliwości bólowych za najskuteczniejszą metodę rozpoczęcia leczenia silnym opioidem uważa się klasyczne miareczkowanie przy zastosowaniu preparatów morfiny o natychmiastowym uwalnianiu (alternatywą może być oksykodon o natychmiastowym uwalnianiu). Po ustaleniu zapotrzebowania na morfinę o natychmiastowym uwalnianiu należy rozważyć jej zamianę na preparat o kontrolowanym uwalnianiu: morfinę doustnie, fentanyl przezskórnie, oksykodon doustnie lub buprenorfinę przezskórnie (w trzech ostatnich – uwzględniając przeliczenie na dawki równoważne) oraz zabezpieczyć chorego w dawki ratunkowe, np. morfiny o natychmiastowym uwalnianiu; zazwyczaj 5-20%, dawki dobowej (uwzględniając dawki równoważne) (8, 9). Spośród analgetyków nieopioidowych lekiem z I szczebla drabiny analgetycznej, preferowanym u pacjentów w wieku podeszłym, jest paracetamol (10).
Paracetamol (acetaminofen)
Pomimo tego, że paracetamol został odkryty ponad sto lat temu i jest szeroko stosowany w lecznictwie od ponad 50 lat, mechanizm jego działania w dalszym ciągu nie został do końca wyjaśniony. Prawdopodobnie działa on głównie ośrodkowo poprzez hamowanie syntezy tlenku azotu, aktywowanie układu opioidowego, serotoninowego i kanabinoidowego (CB1). Nadal dyskutowany jest wpływ paracetamolu na syntezę prostaglandyn na poziomie OUN. Paracetamol jest najpopularniejszym i najczęściej stosowanym lekiem przeciwgorączkowym i przeciwbólowym na świecie, głównie ze względu na niewielkie ryzyko wywoływania działań niepożądanych i dowiedzioną skuteczność analgetyczną, aczkolwiek pozbawiony jest działania przeciwzapalnego, dlatego też nie został zaliczony do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Paracetamol przyjmowany w zakresie dawki terapeutycznej jest dobrze tolerowany. Działanie toksyczne występuje przede wszystkim w następstwie przedawkowania lub przewlekłego stosowania. Metabolizm paracetamolu odbywa się głównie w wątrobie, dlatego też należy zachować ostrożność w przypadku osób z czynną chorobą wątroby, długotrwale nadużywających alkohol i tych ze zubożeniem zapasów glutationu (wygłodzenie, niedożywienie, zakażenie HIV).
Należy pamiętać, że dawka 4 g/dobę może być zbyt wysoka dla chorych z niską masą ciała, a także u chorych o zwiększonym ryzyku działania hepatotoksycznego paracetamolu po łącznym zastosowaniu tego leku z induktorami enzymów CYP450 (rifampicyną, fenytoiną, karbamazepiną i barbituranami). Należy także pamiętać o znacznym ryzyku interakcji między paracetamolem i warfaryną, a skutkiem tej interakcji może być wzrost ryzyka krwawień (11).
Niesteroidowe leki przeciwzapalne
Niesteroidowe leki przeciwzapalne są najczęściej stosowanymi lekami w praktyce klinicznej, nie tylko w terapii bólu. Po to, aby maksymalizować korzyści terapeutyczne i minimalizować ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, należy zdać sobie sprawę, że wybór NLPZ nie może być przypadkowy i musi on uwzględniać nie tylko główny mechanizm działania, jakim jest hamowanie aktywności cyklooksygenazy, ale także efekty pozacyklooksygenazowe oraz indywidualnie oszacowane ryzyko wystąpienia polekowych działań niepożądanych. NLPZ wykazują działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. Główny mechanizm ich działania polega na blokowaniu syntezy prostaglandyn, poprzez wpływ na cyklooksygenazy. Istnieją dwie izoformy cyklooksygenazy: konstytutywna (COX1) i indukowana (COX2). COX1 występuje w organizmie w warunkach fizjologicznych (płytki krwi, śluzówka żołądka, nerki, endotelium) i bierze udział w przemianie kwasu arachidonowego do prostaglandyny E2 i I2. Działa cytoprotekcyjnie na przewód pokarmowy, wpływa korzystnie na przepływ krwi w nerkach oraz reguluje funkcje płytek krwi. COX2 – izoforma indukowana – powstaje najczęściej w następstwie działania endotoksyny lub cytokin pozapalnych: IL1, TNF-α (ang. tumor necrosis factor). Jest odpowiedzialna za powstawanie prostaglandyn indukujących wzrost przepuszczalności naczyń, obrzęk i ból. Należy jednak zaznaczyć, że COX2 występuje również w warunkach fizjologicznych (konstytutywna COX2) w OUN i komórkach kanalików nerkowych (zawiaduje prawidłową funkcją układu renina-angiotensyna-aldosteron). Obecność COX2 stwierdzono także w obszarze gojącego się owrzodzenia przewodu pokarmowego oraz w trakcie zapalenia indukowanego infekcją Helicobacter pylori. W 2002 roku odkryto kolejną cyklooksygenazę, którą nazwano COX3. Jest ona izomerem COX1 i występuje m.in. w OUN, a jej aktywność jest hamowana przez niskie stężenie metamizolu i niektórych NLPZ, np. diklofenaku. Poza wpływem na cyklooksygenazy NLPZ wykazują także efekt hamowania czynnika jądrowego NF-κB, regulującego proces transkrypcji genów kodujących m.in. prozapalnie działające cytokiny. Efekt przeciwzapalny NLPZ jest związany również z aktywacją przez tę grupę leków układu lipoksyn (zwłaszcza lipoksyny A), które są endogennymi mediatorami przeciwzapalnymi. NLPZ mają również zdolność hamowania ekspresji NOS (syntazy tlenku azotu), a także mogą hamować syntezę selektyn oraz wpływać na apoptozę komórek uczestniczących w progresji zapalenia.
Niektóre NLPZ wykazują zdolność hamowania przechodzenia leukocytów przez ścianę naczynia do miejsca zapalenia w tkankach (nimesulid, diklofenak, indometacyna, ketoprofen, meloksykam). Nimesulid zmniejsza także przyleganie neutrofilów do śródbłonka oraz zmniejsza produkcję wolnych rodników tlenowych, przez co hamuje obumieranie chondrocytów. Kwas acetylosalicylowy, ketoprofen i naproksen hamują elastazę wydzielaną przez neutrofile w miejscu zapalenia, a lornoksykam (xeforapid) hamuje produkcję interleukiny 1, 6 i TNF-α, a także silnie hamuje NOS. NLPZ (zwłaszcza ibuprofen) mogą zwiększać uwalnianie β-endorfin. Mają też (zwłaszcza ketoprofen) zdolność do modulacji nadrdzeniowych szlaków cholinergicznych (11-13).
Paradoksalnie NLPZ, leki obciążone wieloma działaniami niepożądanymi, niekorzystnymi zwłaszcza dla chorych w wieku podeszłym, są przez pacjentów postrzegane jako bezpieczne. Jednakże ryzyko powikłań, często groźnych dla życia, jest wysokie (dodatkowo rośnie po przekroczeniu maksymalnych dawek lub stosowaniu łącznie więcej niż jednego NLPZ-u). Dotyczy to zwłaszcza ryzyka rozwoju niewydolności krążenia, niewydolności nerek i krwawienia z przewodu pokarmowego.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Kosson D, Wordliczek J: Farmakoterapia u osób w wieku podeszłym. [W:] Malec-Milewska M, Woroń J (red.): Kompendium leczenia bólu. Medical Education, Warszawa 2012: 303-343.
2. Kosson D, Malec-Milewska M: Leczenie bólu ostrego u osób w wieku podeszłym. [W:] Malec-Milewska M (red.): Chirurgia po dyplomie. Zeszyt edukacyjny „Leczenie bólu ostrego” 2014; 1: 34-42.
3. Kotliska-Lemieszak A: Specyfika postępowania w leczeniu bólu u osób w wieku podeszłym chorych na nowotwór. [W:] Malec-Milewska M, Krajnik M, Wordliczek J (red.): Chory na nowotwór – kompendium leczenia bólu. Medical Education, Warszawa 2013: 247-260.
4. Pergolizzi J, Boger R, Budd K et al.: Opioids and mamagement of chronic severe pain in the elderly; consensus statement of an international expert panel with focus on the six clinically most often used world health organization step III Opioids (Buprenorfine, Fentanyl, Hydromorfone, Methadone, Morphine, Oxycodone). Pain Pract 2008; 8: 287-313.
5. Turk DC, Okifuji A: Pain terms and taxonomies of pain. [In:] Loeser JD (ed.): Bonica’s Management of Pain. 3rd ed., Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2001: 17-25.
6. Stannard CF, Kalso E, Ballantyne J (eds.): Evidence-Based Chronic pain Management. Willey-Blackwell, BMJ Books 2010.
7. Wordliczek J, Dobrogowski J: Leczenie bólu. PZWL, Warszawa 2011.
8. Krajnik M, Sobański P: Standardy leczenia bólu w chorobie nowotworowej: drabina analgetyczna, miareczkowanie opioidów i postępowanie w przypadku działań niepożądanych analgetyków opioidowych. [W:] Malec-Milewska M, Krajnik M, Wordliczek J (red.): Chory na nowotwór. Medical Education, Warszawa 2013: 179-197.
9. Krajnik M, Malec-Milewska M: Zasady leczenia bólu u chorych na nowotwory. [W:] Szawłowaski A, Wallner G (red.): Stany nagłe w onkologii. PZWL, Warszawa 2015 in press.
10. American Geriatrics Society Panel on the Pharmacological Management of Persistent Pain in Older Persons. J Am Geriatric Soc 2009; 57: 1331-1346.
11. Malec-Milewska M, Wordliczek J: Anestezjologia podręcznik dla studentów medycyny. PZWL, Warszawa 2015 in press.
12. Woroń J, Filipczak-Bryniarska J, Engels Z et al.: Nieopioidowe leki przeciwbólowe w terapii bólu. [W:] Malec-Milewska M, Krajnik M, Wordliczek J (red.): Chory na nowotwór – kompendium leczenia bólu. Medical Education, Warszawa 2013: 55-57.
13. Woroń J, Filipczak-Bryniarska J, Krzanowska K et al.: Najczęstsze niekorzystne interakcje leków. [W:] Malec-Milewska M, Krajnik M, Wordliczek J (red.): Chory na nowotwór – kompendium leczenia bólu. Medical Education, Warszawa 2013: 219-247.
14. Zajączkowska R, Wordliczek J, Dobrogowski J: Opioidowe leki przeciwbólowe. [W:] Malec-Milewska M, Krajnik M, Wordliczek J (red.): Chory na nowotwór – kompendium leczenia bólu. Medical Education, Warszawa 2013: 77- 95.
15. Istrati J, Dobrogowski J: Ból w narządzie ruchu. [W:] Malec-Milewska M, Woroń J (red.): Kompendium leczenia bólu. Medical Education, Warszawa 2012: 169-198.
16. Niv D, Maltsman-Tseikhin A, Lang E: Postherpetic neuralgia: what do we know and where are we heading? Pain Physician 2004; 7: 239-247.
17. Nurmikko T, Wells C, Bowsher D: Pain and allodynia in postherpetic neuralgia: role of somatic and sympathetic nervous systems. Acta Neurol Scand 1991; 84: 146-152.
18. Thyregood HG, Rowbotham MC, Peters M et al.: Natural history of pain following herpes zoster. Pain 2007; 128: 148-156.
19. Jung BF, Johnson RW, Griffin DR et al.: Risk factors for postherpetic neuralgia in patients with herpes zoster. Neurology 2004; 62: 1545-1551.
20. Oxman MN, Levin MJ, Johnson GR et al.: A vaccine to prevent herpes zoster and postherpetic neuralgia in older adults. N Engl J Med 2005; 352: 2271-2284.
21. Benzon HT, Chekka K, Darnule A et al.: Evidence-based case report: the prevention and management of postherpetic neuralgia with emphasis on interventional procedures. Reg Anesth Pain Med 2009; 34: 514-521.
22. American Society of Anesthesiologists Task Force on Chronic Pain Management: American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine. Practice guidelines for chronic pain management: an updated report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Chronic Pain Management and the American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine. Anesthesiology 2010; 112: 810-833.
23. Attal N, Cruccu G, Haanpää M et al.: EFNS guidelines on pharmacological treatment of neuropathic pain. Eur J Neurol 2006; 13: 1153-1169.
24. Attal N, Cruccu G, Baron R et al.: European Federation of Neurological Societies. EFNS guidelines on the pharmacological treatment of neuropathic pain: 2010 revision. Eur J Neurol 2010; 17: 1113-1123.
25. Chaparro LE, Wiffen P, Moore RA et al.: Combination pharmacotherapy for the treatment of neuropathic pain in adults. Cochrane Detabase Syst Rev 2012; 7:CD008943. doi: 10.1002/14651858.CD008943.pub2.
26. Dworkin RH, O’Connor AB, Audette J et al.: Recommendations for the pharmacological management of neuropathic pain: an overview and literature update. Mayo Clin Proc 2010; 85 (suppl.): S3-14.
27. Dworkin RH, O’Connor AB, Kent J et al.: Interventional management of neuropathic pain: NeuPSIG recommendations. Pain 2013; 154: 2249-2261.
28. Makharita MY, Amr YM, El-Bayoumy Y: Effect of early stellate ganglion blockade for facial pain from acute herpes zoster and incidence of postherpetic neuralgia. Pain Physician 2012; 15: 467-474.
29. Winnie AP, Hartwell PW: Relationship between time of treatment of acute herpes zoster with sympathetic blockade and prevention of post-herpetic neuralgia: clinical support for a new theory of the mechanism by which sympathetic blockade provides therapeutic benefit. Reg Anesth 1993; 18: 277-282.
30. Malec-Milewska M, Sękowska A, Kolęda I et al.: Sympathetic nerve block for the management of postherpetic neuralgia – 19 years of pain clinic experience. Anaesthesiol Intensive Ther 2014; 4: 270-276.
31. Szczudlik A, Dobrogowska J, Wordliczek J et al.: Rozpoznanie i leczenia bólu neuropatycznego: przegląd piśmiennictwa i zalecenia Polskiego Towarzystwa Badania Bólu i Towarzystwa Neurologicznego. Część druga. Ból 2014; 14: 8-21.
32. Dworkin RH, Backonja M, Rowbotham MC et al.: Advances in neuropathic pain: diagnosis, mechanisms, and treatment recommendations. Arch Neurol 2003; 60: 1524-1534.
33. Freynhagen R, Strojek K, Griesing T et al.: Efficacy of pregabalin in neuropathic pain evaluated in a 12-week, randomized, double-blind, multicentre, placebo-controlled trial of flexible- and fixed-dose regiments. Pain 2005; 115: 254-263.
34. Selak I: Pregabalin. Current Opin Investig Drugs 2001; 2: 828-834.
35. Richter RW, Portenoy R, Sharma M: Relief of painful diabetic neuropathy with pregabalin a randomized, placebo-controlled trial. J Pain 2005; 6: 253-260.
36. Rosenstock J, Tuchman M, LaMoreau L: Pregabalin for the treatment of painful diabetic neuropathy: a randomized, controlled trial. Pain 2004; 110: 628-634.
37. Sindrup SH, Otto M, Finnerup NB et al.: Antidepresants in the treatment of neuropathic pain. Basic Clin Pharmacol Toxicol 2005; 96: 399-409.
38. McQuay HJ, Tramer M, Nye BA: A systemie review of antidepressants in neuropathic pain. Pain 1996; 68: 217-227.
39. Bryson HM, Wilde MI: Amitryptyline: a review of its pharmacological proporties and therapeutic use in chronic pain states. Drug Aging 1996; 8: 459-476.
40. Barbano RL, Herrman DN, Hart-Gouleau S: Effectiveness, tolerability and impact on quality of life of the 5% lidocaine patchin diabetic polyneuropathy. Arch Neurol 2004; 61: 914-918.
otrzymano: 2015-05-12
zaakceptowano do druku: 2015-05-28

Adres do korespondencji:
*Małgorzata Malec-Milewska
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP
ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
tel. +48 502-622-052
lmilewski@post.pl

Postępy Nauk Medycznych 7/2015
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych