Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 2/2015, s. 43-45
Iwona Krajewska, *Lidia Zawadzka-Głos
Czy alergia może być przyczyną przerostu migdałków?
Can allergy cause the hypertrophy of tonsils?
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos
Summary
One of the most frequently performed surgery in children is adenotonsillectomy. The symptoms of hypertrophy of tonsils are well known to us. In contrast, the factors causing tonsillar hypertrophy in children have not been fully understood. We analyzed articles written over the last 20 years to look at the causes of hypertrophy of palatine and pharyngeal tonsils. The aim of this study was to determine that the allergy can cause hypertrophy of the tonsils in children.
Carried out studies showing what types of allergens are most common among respondents, conducted skin tests, were examined levels of IgE in the blood, checked the correlation between the size of the adenoids or tonsils among those with enlarged tonsils, as well as the influence of other environmental factors that could be statistically significant hypertrophy of the tonsils. Demographic factors, which have been analyzed, there were no statistical value.
Conducted research, collected data on the environment in which children live, allergies, symp?toms, age do not provide a specific answer. The only thing we can say is that we have risk factors that cause enlarged tonsils. All studies have shown that allergy is one of the major risk factors of adenoid hypertrophy. It is also important to tobacco smoke in the environment stay young children.
Wstęp
Migdałki są integralną częścią układu odpornościowego człowieka. Tkanka chłonna pierścienia Waldeyera jest skupiskiem tkanki limfatycznej, w skład której wchodzą: migdałek gardłowy zwany też „trzecim”, migdałki podniebienne, migdałek językowy, migdałki trąbkowe, pasma boczne gardła oraz pojedyncze grudki chłonne rozsiane na błonie śluzowej tylnej ściany gardła.
Przewlekłe choroby migdałków są ważnym problemem zdrowotnym, co prowadzi do dużej liczby zabiegów chirurgicznych na świecie – na przykład w Wielkiej Brytanii stanowi około 20% wszystkich operacji wykonywanych przez otolaryngologów pediatrycznych. W Klinice Otolaryngologii Dziecięcej WUM wykonuje się około 700 zabiegów adenotomii rocznie.
Adenotomia jest jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów operacyjnych u dzieci. Natomiast czynniki wpływające na przerost migdałka gardłowego nie zostały do końca wyjaśnione (1).
Ze względu na swoje położenie, w miejscu skrzyżowania dróg oddechowych i pokarmowej, tkanka chłonna pierścienia Waldeyera spełnia bardzo ważną rolę w walce z patogenami takimi jak wirusy, bakterie oraz alergenami, zarówno wziewnymi, jak i pokarmowymi.
W dzieciństwie może dochodzić do częstych infekcji w obrębie tkanki chłonnej gardła. Wynika to z nie w pełni dojrzałego układu immunologicznego, ale również przyczyną mogą być mikroorganizmy bytujące w jamie ustnej jako normalna flora jamy ustnej oraz mikroorganizmy pojawiające się ze środowiska zewnętrznego. Istnieją prace, w których wykazano, iż przerost migdałka gardłowego może być wywoływany przez zakażenie Helicobacter pylori (2).
Istnieje też wiele prac, które wykazują, iż przerost migdałka gardłowego i/lub migdałków podniebiennych może być powodowany przez alergie (3-5).
Metody i cele
Analizie poddano artykuły napisane na przestrzeni ostatnich 20 lat, aby zapoznać się z przyczynami przerostu migdałków podniebiennych i gardłowego. Celem pracy było ustalenie, czy alergia może być przyczyną przerostu migdałków u dzieci (ryc. 1).
Ryc. 1. Zdjęcie rtg z przerostem migdałka gardłowego.
Omówienie
Przerost migdałków u dzieci od wielu lat jest intrygującym problemem. Przeprowadzono wiele badań naukowych u dzieci w wieku od 3. do 14. roku życia – taki przedział wiekowy był podyktowany intensywnym procesem rozwoju migdałków gardłowego oraz podniebiennych w tym okresie. Przeprowadzono badania pokazujące, jakie typy alergenów występują najczęściej wśród badanych, przeprowadzono testy skórne, badano poziom IgE we krwi, sprawdzono korelację pomiędzy wielkością migdałka gardłowego czy migdałków podniebiennych wśród osób z przerostem migdałków, a także wpływ innych czynników środowiska zewnętrznego, które mogłyby być istotne statystycznie dla przerostu migdałków.
Costa Jr. i wsp. w swojej pracy poddali analizie 308 dzieci oddychających przez otwarte usta (6). Z przebadanej grupy 36% (110 osób) miało dodatnie testy skórne na alergeny wziewne. Wśród nich największy odsetek, bo aż 95% (105 osób) miało dodatnie testy na alergeny roztoczy, 24% (26 osób) prezentowało dodatnie testy na alergeny karaluchów, 6% (7 osób) na sierść kota, 5% (5 osób) na sierść psa, 2% (3 osoby) na pyłki oraz 1% (1 osoba) na grzyby. U wszystkich badanych sprawdzono upośledzenie drożności nosogardła ze względu na wielkość migdałka gardłowego. Wyniki prezentowały się następująco: 141 dzieci (46%) miało obturację nosogardła na poziomie > 70%, 111 dzieci (36%) cechowało się obturacją nosogardła pomiędzy 30-70%, a 56 dzieci miało obturację gardła na poziomie < 30%.
Z 308 przebadanych dzieci 141 prezentowało przerost migdałka gardłowego, z czego 52 dzieci było alergikami (37%). Natomiast spośród pacjentów bez przerostu migdałka gardłowego 58 osób miało stwierdzoną alergię (35%).
W tej samej populacji przebadano również migdałki podniebienne. Stwierdzono, że 146 dzieci, czyli 47% populacji, miało przerost migdałków podniebiennych, z czego 48 pacjentów (15%) miało IV stopień przerostu migdałków podniebiennych, a 98 dzieci (32%) cechowało się przerostem III stopnia. Przerostem migdałków I i II stopnia cechowało się pozostałych 162 pacjentów, a ich rozkład prezentował się równomiernie: odpowiednio 80 i 82 dzieci tej populacji. Spośród 146 pacjentów z przerostem migdałków podniebiennych 48 osób (33%) miało stwierdzoną alergię, gdzie spośród pozostałych pacjentów bez przerostu migdałków podniebiennych 62 dzieci (38%) było alergikami.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2015-04-02
zaakceptowano do druku: 2015-04-14

Adres do korespondencji:
*Lidia Zawadzka-Głos
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej WUM
ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
tel.: +48 (22) 628-05-84
e-mail: laryngologia@litewska.edu.pl

Nowa Pediatria 2/2015
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria