Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 2/2015, s. 57-61
Monika Brzezinska1, Małgorzata Gołąbek-Dylewska2, Anna Prowotorow-Iwaniukowicz2, Agnieszka Tomik2, *Bożena Werner2
Udar niedokrwienny OUN jako pierwszy objaw infekcyjnego zapalenia wsierdzia u dziewczynki ze zwężeniem dwupłatkowej zastawki aortalnej – opis przypadku
Ischemic brain stroke as a first symptom of infective endocarditis in a girl with bicuspid aortic valve stenosis
1Oddział Kardiologii i Pediatrii, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny, Warszawa
Kierownik Oddziału: prof. dr hab. n. med. Bożena Werner
2Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Bożena Werner
Summary
The authors present a case of a 10 months-old girl with congenital heart disease – bicuspid aortic valve. Heart disease was diagnosed shortly after birth due to systolic heart murmur. During the first month of life aortic stenosis has been increasing, and therefore there was a successful balloon aortic valvuloplasty performed. The outcome was good not only right after treatment, but after 4 months as well (there was only a mild aortic regurgitation without stenosis). In 9th month of life the infant has been admitted to the hospital because of a severe ischemic stroke which was the first symptom of infective endocarditis. During the disease the aortic valve has been destroyed, and as a consequence the girl required cardiosurgery.
In the case of an ischemic stroke that has occurred in a child with congenital heart disease especially after medical invasive procedures infective endocarditis should be considered.
Wstęp
Dwupłatkowa zastawka aortalna (ang. bicuspid aortic valve – BAV) jest jedną z najczęściej występujących wad wrodzonych serca. W przebiegu BAV może dochodzić do powikłań pod postacią zwężenia lub niedomykalności zastawki aortalnej, stopniowego poszerzania się aorty wstępującej z tworzeniem tętniaków tego odcinka aorty oraz infekcyjnego zapalenia wsierdzia (IZW), którego ryzyko ocenia się na ok. 2-3% pacjentów z BAV.
Opis przypadku
Dziewczynka ze zwężeniem zastawki aortalnej i podejrzeniem zwężenia cieśni aorty została po raz pierwszy skierowana do Kliniki Kardiologii w piątym tygodniu życia z rejonowej Poradni Kardiologicznej. Dziecko urodziło się z ciąży II prawidłowej, porodu II, o czasie, z masą ciała 3900 g, otrzymało 10 punktów w skali Apgar. Po urodzeniu rozpoznano zespół wad wrodzonych pod postacią wady serca, rozszczepu podniebienia miękkiego, wady kończyny dolnej lewej polegającej na nieprawidłowym ustawieniu stawu kolanowego i stopy. Przyrost masy ciała w pierwszym miesiącu życia był prawidłowy. Badania genetyczne wykazały prawidłowy kariotyp oraz wykluczyły mikrodelecję 22q11.2.
Przy przyjęciu dziecko było w stanie dobrym, bez objawów niewydolności serca, bez cech infekcji. Skóra pacjentki była bladoróżowa, ciepła, czysta, bez obrzęków. Czynność serca miarowa o częstości 140/min, w polu osłuchiwania zastawki aortalnej słyszalny typowy dla zwężenia zastawki szmer skurczowy. Brzuch miękki, bez oporów patologicznych, tętno udowe obustronnie wyczuwalne. Przezskórny pomiar saturacji krwi wynosił 100%, ciśnienia tętniczego – 60-90/45-50 mmHg. Nie stwierdzano manometrycznego gradientu ciśnienia tętniczego pomiędzy kończynami górnymi i dolnymi.
W badaniu echokardiograficznym zobrazowano dwupłatkową zastawkę aortalną o pogrubiałych płatkach o upośledzonej ruchomości, prawidłową średnicę pierścienia i opuszki aorty oraz poszerzenie aorty wstępującej do 11,7 mm
(Z-score + 2,5). Od poziomu zastawki aortalnej zarejestrowano turbulentny, przyspieszony przepływ krwi z maksymalnym gradientem ciśnienia skurczowego pomiędzy lewą komorą i aortą (LV-Ao) wynoszącym 73 mmHg i średnim – 43 mmHg. Nie stwierdzono niedomykalności zastawki aortalnej. Łuk aorty był lewostronny o średnicy 5,5-6 mm, z przewężeniem w miejscu cieśni aorty do 3-3,5 mm z gradientem ciśnienia skurczowego w miejscu zwężenia ok. 16-20 mmHg i poszerzeniem postenotycznym. Przepływ w aorcie brzusznej był skurczowo-rozkurczowy z zachowaną niewielką pulsacją. Stwierdzano także drożny otwór owalny. Wielkość lewej komory, grubość ścian i kurczliwość mięśnia sercowego mieściły się w granicach normy.
Wykonane rtg klatki piersiowej wykazało niepowiększoną sylwetkę serca i prawidłowy rysunek naczyń płucnych. W EKG rejestrowano prawidłowy rytm zatokowy, bez cech przeciążenia przedsionków i komór.
Dziecko zakwalifikowano do cewnikowania serca w celu oceny zaawansowania zwężenia zastawki aortalnej (AS) i cieśni aorty. Przed badaniem dziecku podano dożylnie antybiotyk (ampicylinę). Inwazyjny gradient ciśnienia skurczowego pomiędzy lewą komorą (LV) i aortą wynosił 81 mmHg, przy ciśnieniu w lewej komorze 166/0/27 mmHg. Pacjentkę zakwalifikowano do zabiegu walwuloplastyki zastawki aortalnej, po którym gradient LV-Ao obniżył się do 15 mmHg, a ciśnienie w LV wynosiło 112/-4/13 mmHg. Gradient ciśnienia skurczowego w miejscu cieśni aorty wynosił 16 mmHg. Zbieżne wyniki parametrów uzyskano w badaniu echokardiograficznym wykonanym po zabiegu. Zarejestrowano także niewielką (I stopnia) niedomykalność zastawki aortalnej.
Badania kontrolne zostały przeprowadzone dwa miesiące później (w czwartym miesiącu życia). Dziecko było w stanie dobrym, bez objawów niewydolności serca. Czynność serca była miarowa, a w polu zastawki aortalnej słyszalny był szmer skurczowy. Na tętnicach udowych wyczuwano prawidłowo wypełnione tętno, a w pomiarach ciśnienia tętniczego nie stwierdzano gradientu ciśnienia skurczowego pomiędzy kończyną górną i dolną. Zwracał uwagę niewielki przyrost masy ciała (poniżej 3 percentyla), rodzice nie podawali innych niepokojących objawów. W badaniu echokardiograficznym wykazano podobny gradient ciśnień w miejscach zwężeń jak dwa miesiące wcześniej (gradient ciśnienia skurczowego przez zastawkę aortalną max. 25 mmHg, a w miejscu cieśni aorty – max. 26 mmHg; średni – 15 mmHg). Nasiliła się niedomykalność zastawki aorty, którą oceniono na II stopień.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Fedak PW, Verma S, David DE et al.: Clinical and pathological implication of a bicuspid aortic valve. Circulation 2002; 106: 900-904. 2. Cedars A, Braverman AC: The many faces of bicuspid aortic valve disease. Progress in Pediatric Cardiology 2012; 34: 91-96. 3. Braverman AC, Guven H, Beardslee MA et al.: The bicuspid aortic valve. Curr Probl Cardiol 2005; 30: 470-522. 4. Sievers HH, Schmidtke C: A classification system for the bicuspid aortic valve from 304 surgical specimens. J Thorac Cardiovasc Surg 2007; 133: 1226-1233. 5. Joon-Won K, Hae Geun S, Dong Hyun Y et al.: Between Bicuspid Aortic Valve Phenotype and Patterns of Valvular Dysfunction and Bicuspid Aortopathy. JACC 2013; 6: 150-161. 6. Siu SC, Silversides CK: Bicuspid Aortic Valve Disease. J of Am Coll Card 2010; 55(25): 2789-2800. 7. Carro A, Teixido-Tura G, Evangelista A: Aortic Dilatation in Bicuspid Aortic Valve Disease. Rev Esp Cardiol 2012; 65: 977-981. 8. Biner S, Rafique AM, Ray I et al.: Aorthopathy is prevalent in relatives of bicuspid aortic valve patients. J Am Coll Cardiol 2009; 53: 2288-2295. 9. Michelena HI, Desjardins VA, Avierinos JF et al.: Natural history of asymptomatic patients with normally functioning or minimally dysfunctional bicuspid aortic valve in the community. Circulation 2008; 117: 2776-2784. 10. Fernandes SM, Khairy P, Sanders SP et al.: Bicuspid aortic valve morfology and interventions in the young. J Am Coll Cardiol 2007; 49: 2211-2214. 11. Goel SS, Tuzcu EM, Agtarwal S et al.: Comparison of ascending aortic size in patients with severe bicuspid aortic valve stenosis treated with versus without a statin drug. Am J Cardio 2011; 108: 1458-1462. 12. Buckvold S, Yetman AT: The 2010 AHA/ACC/AATS Guidelines on the Management of Thoracic Aortic Disease: What they say and why. Progress in Pediatric Cardiology 2012; 34: 3-7. 13. Nishimura RA, Carabello BA, Faxon DP et al.: ACC/AHA 2008 guideline update on valvular heart disease: focused update on infective endocarditis: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol 2008; 52: 676-685. 14. Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) do spraw zapobiegania, rozpoznawania i leczenia infekcyjnego zapalenia wsierdzia: Wytyczne dotyczące zapobiegania, rozpoznawania i leczenia infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Kardiologia Polska 2010; 68 (supl. 1): 1-52. 15. Tseng WC, Chiu SN, Shao PL et al.: Changing spectrum of infective endocarditis in children. A 30 years experiences from a tertiary care center in Taiwan. Pediatr Infect Dis J 2014; 33(5): 467-471. 16. Alshammary A, Hervas-Malo M, Robinson JL: Pediatric infective endocarditis: has Staphylococcus aureus overtaken viridians group streptococci as the predominant etiological agent? Can J Infect Dis Med Microbiol 2008; 19(1): 63-68. 17. Olmos C, Vilacosta I, Fernandez C et al.: Comparison of clinical features of left-sided infective endocarditis involving previously normal versus previously abnormal valves. Am J Cardiol 2014 Jul 15; 114(2): 278-283.
otrzymano: 2015-04-10
zaakceptowano do druku: 2015-04-29

Adres do korespondencji:
*Bożena Werner
Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej WUM
ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
tel.: +48 (22) 629-83-17
e-mail: bozena.werner@wum.edu.pl

Nowa Pediatria 2/2015
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria