Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 2/2015, s. 62-67
*Beata Całyniuk1, Katarzyna Fibich1, Karolina Kulik-Kupka1, Marzena Zołoteńka-Synowiec2, Ewa Malczyk2
Wzory żywieniowe chłopców trenujących w Akademiach Piłki Nożnej – energia i składniki odżywcze
Nutrition models of boys training in the Academy of Football – energy and nutrients
1Zakład Żywienia Człowieka, Wydział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
Kierownik Zakładu: dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok
2Instytut Dietetyki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nysa
Dyrektor Instytutu: dr hab. n. med. Zbigniew Ciemniewski, prof. PWSZ w Nysie
Summary
Introduction. Rational nutrition and physical activity are the best ways to prevent chronic non-communicable diseases. Nutrition of boys aged 8-12 years is very important, in relation to the period of the organism growth, as well as higher rates of physical activity.
Aim. The aim of this study was to nutrition models of boys aged 8-12 years that train in the Football Academy, by determining the supply of energy and nutrients.
Material and methods. Diet evaluation was based on a nutritional interview that was repeated 3 times. The nutritional value and energy were calculated using the computer program called Dieta 5. Obtained data was compared with current standards of nutrition.
Results. Food rations provided to young athletes in each age category were incompatible with the rules of rational nutrition. Studying food rations showed significant energy deficit.
Conclusions. There were no significant statistical differences in the diet between a group of 8-9 and 10-12 year-old boys. It is recommended that further research of the diet of physically active children, as far as quantitative assessment is concerned, are to be continued in the future.
Key words: children, nutrients, football.
Wstęp
Racjonalne odżywianie i aktywność fizyczna to najlepszy sposób prewencji przewlekłych chorób niezakaźnych (1, 2). Wzór żywienia jest to zespół zachowań i zwyczajów związany z realizacją potrzeb pokarmowych (3). O wzorze żywieniowym decyduje właściwa, zgodna z zapotrzebowaniem i racjonalna struktura składników odżywczych (3).
Nieracjonalny wzór żywienia może być jednym z istotnych czynników rozwoju niezakaźnych chorób przewlekłych. Przy ocenie wzoru żywienia zwraca się głównie uwagę na: wartość energetyczną racji pokarmowych, zawartość tłuszczów zwierzęcych bogatych w nasycone kwasy tłuszczowe i cholesterol, podaż białka zwierzęcego i błonnika pokarmowego (4).
Żywienie dzieci i młodzieży uprawiającej sport jest bardziej złożone niż dorosłych. Oprócz zwiększonego zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze wynikające z dyscypliny sportowej, należy także uwzględnić potrzeby wynikające z okresu wzrostu i rozwoju czy dorastania. Istotnym elementem jest zatem świadomość potrzeb żywieniowych trenerów, dzieci, a przede wszystkim rodziców. Mimo ogromnego znaczenia tych zagadnień w zapewnieniu prawidłowego rozwoju oraz zdrowia dzieci i młodzieży, w piśmiennictwie ciągle brakuje publikacji dotyczących tych kwestii (5).
Osoby uprawiające sport oraz rodzice dzieci powinni korzystać z fachowej pomocy dietetyków. W celu kontroli rozwoju dzieci powinno się korzystać z siatek centylowych, które dają wiarygodne informacje co do rozwoju i tempa wzrostu dziecka na tle danej populacji (6-8).
Cel pracy
Celem pracy było badanie wzorów żywieniowych chłopców w wieku 8-12 lat trenujących w Akademiach Piłki Nożnej, przez określenie podaży energii i składników odżywczych.
Materiał i metody
Badania przeprowadzono w pięciu losowo wybranych jednostkach Akademii Piłki Nożnej znajdujących się na terenie całej Polski (Katowice, Czeladź, Rzeszów, Warszawa, Białystok).
Akademia Piłki Nożnej skupia zarówno zawodników klubów sportowych, jak i amatorów piłki nożnej chcących nauczyć się mistrzowskiej techniki panowania nad piłką.
Materiał do badań stanowiły jadłospisy zebrane w formie trzykrotnie powtórzonego wywiadu 24-godzinnego (niedziela, środa, piątek), spisanego indywidualnie z każdym dzieckiem i jego opiekunem, wykorzystując do określenia porcji „Album fotografii produktów i potraw” (9). Badania przeprowadzono wśród 100 chłopców w wieku 8-12 lat (15 chłopców w wieku 8 lat, 15 – 9 lat, 15 – 10 lat, 24 – 11 lat i 31 w wieku 12 lat).
Analizowano łącznie 300 jadłospisów. Do oceny ilościowej jadłospisów wykorzystano program komputerowy Dieta 5. Obliczono wartość energetyczną, zawartość białka, tłuszczu, węglowodanów i błonnika pokarmowego. Uzyskane dane porównano z obowiązującymi normami żywienia opracowanymi przez Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ) w Warszawie z roku 2012 dla kategorii wiekowej 8-9 lat i 10-12 lat (10).
Dokonano również pomiarów masy ciała i wzrostu za pomocą urządzenia BSM 370. Wyniki odniesiono do siatek centylowych z 2010 roku (8).
Wyniki poddano analizie statystycznej przy pomocy programu kalkulacyjnego Microsoft Excel 2007. Obliczono średnią arytmetyczną (x), odchylenie standardowe (SD), medianę (Me), procent normy (% normy), współczynnik zmienności (CV), minimum (Min), maksimum (Max), błąd standardowy (SE) oraz wykonano analizę porównawczą sposobu żywienia chłopców w dwóch kategoriach wiekowych: 8-9 lat oraz 10-12 lat przy pomocy testu t-Studenta.
Wyniki
Wyniki wartości średnich pomiarów wzrostu i masy ciała w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz pozycję na siatkach centylowych przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Wartości średnie pomiaru wzrostu i masy ciała w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz pozycja na siatkach centylowych.
Wiek
(N)
Wzrost
[cm]
Masa ciała
[kg]
x ± SDSCx ± SDSC
8 lat (N = 15)132,2 ± 3,750-7527,7 ± 3,250-85
9 lat (N = 15)139,1 ± 6,550-7533,5 ± 8,250-85
10 lat (N = 15)140,3 ± 5,725-5034,7 ± 5,650-85
11 lat (N = 24)147,6 ± 5,450-7538,3 ± 6,050-85
12 lat (N = 31)152,4 ± 5,825-5042,8 ± 6,450-85
x – średnia arytmetyczna; SD – odchylenie standardowe; SC – pozycja na siatce centylowej
Wyniki przeprowadzonej analizy wartości średnich udziału energii ze składników pokarmowych w badanych racjach pokarmowych przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Wartości średnie udziału energii ze składników pokarmowych w badanych racjach pokarmowych.
Wiek
(N)
Białko
[%]
Tłuszcze
[%]
Węglowodany
[%]
8 lat (N = 15)26,826,147,1
9 lat (N = 15)24,028,847,2
10 lat (N = 15)24,523,651,9
11 lat (N = 24)27,622,649,8
12 lat (N = 31)22,027,250,8
Ogółem24,725,649,6
Wyniki wartości energetycznej oraz zawartości podstawowych składników odżywczych w badanych racjach pokarmowych przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3. Wartość energetyczna oraz zawartość podstawowych składników odżywczych w badanych racjach pokarmowych.
Składnikx ± SD% normyMedianaCV [%]SEMinMax
Energia [kcal]1207,6 ± 149,649,81223,712,415,0800,31669,4
Białko [g]53,2 ± 7,4147,852,412,40,738,270,8
Tłuszcz [g]45,9 ± 9,357,3-98,846,220,30,923,668,6
Nasycone kwasy tłuszczowe [g]19,3 ± 4,1 ;18,921,50,48,329,8
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe [g]17,6 ± 4,2 ;17,624,00,49,229,6
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe [g]5,4 ± 2,0 ;4,836,60,22,413,1
Cholesterol [g]217,1 ± 61,3 ;209,228,36,288,2383,5
Węglowodany ogółem [g]158,2 ± 25,0 ;159,215,82,598,2221,9
Sacharoza [g]40,4 ± 14,0 ;39,834,61,411,189,8
Błonnik [g]13,5 ± 2,577,313,518,80,37,719,1

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2015-03-27
zaakceptowano do druku: 2015-04-14

Adres do korespondencji:
*Beata Całyniuk
Zakład Żywienia Człowieka SUM
ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze
tel.: +48 (32) 275-51-95
fax: +48 (32) 275-51-99
e-mail: bcalyniuk@sum.edu.pl

Nowa Pediatria 2/2015
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria