Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 8/2015, s. 607-610
*Michał Trojnar, Andrzej Wysokiński
Nowe doustne antykoagulanty w leczeniu niezastawkowego migotania przedsionków
The use of novel oral anticoagulants in non-valvular atrial fibrillation
Chair and Department of Cardiology, Medical University, Lublin
Head of Department: prof. Andrzej Wysokiński, MD, PhD
Streszczenie
Migotanie przedsionków (AF), najczęstsza arytmia serca u człowieka, wiąże się z istotnie podwyższonym ryzykiem powikłań zakrzepowo-zatorowych, a w szczególności udaru niedokrwiennego mózgu. Większość pacjentów z AF wymaga przewlekłego leczenia przeciwkrzepliwego. Od kilku lat nowe doustne antykoagulanty (NOACs) stanowią alternatywę dla antagonistów witaminy K (VKA) w prewencji powikłań zatorowych, w tym udaru mózgu w AF. Ze względu na wysoką skuteczność, bezpieczeństwo i przewidywalną farmakokinetykę są one coraz powszechniej stosowane. W pracy przedstawiono krótką charakterystykę NOACs aktualnie dostępnych na polskim rynku: dabigatranu, riwaroksabanu i apiksabanu. Omówiono szereg zagadnień związanych z NOACs: mechanizmy działania, właściwości farmakokinetyczne, skuteczność i bezpieczeństwo w badaniach klinicznych, powikłania krwotoczne, sposoby dawkowania, interakcje. Szczególny nacisk położono na aspekty praktyczne stosowania NOACs: przygotowanie do kardiowersji elektrycznej, przerywanie terapii przed zabiegami inwazyjnymi, sposoby zamiany leczenia przeciwkrzepliwego, postępowanie w przypadku powikłań krwotocznych. NOACs porównano do standardowego leczenia z użyciem VKA. Intencją autorów było zaakcentowanie potencjalnych wad i zalet stosowania NOACs.
Summary
Atrial fibrillation (AF), the most common cardiac arrhythmia, is associated with high risk of thromboembolic events, especially ischemic stroke. Most AF patients require chronic anticoagulation. Novel oral anticoagulants (NOACs) represent a new therapeutic option in stroke prevention in AF. They are gaining popularity on account of their high efficacy, safety and predictable pharmacokinetics. In this article we provide a short characteristic of NOACs currently available on the Polish market: dabigatran, rivaroxaban and apixaban. Several issues concerning NOACs have been covered: mechanisms of action, pharmacokinetics, efficacy and safety in clinical trials, bleeding complications, dosing regimens, food and drug interactions. Also practical aspects such as: preparation for elective electrical cardioversion, interrupting NOACs before surgery and invasive procedures, switching between different types of anticoagulants or treatment of bleeding complications, have been discussed. In our review NOACs have been compared to standard antithrombotic therapy with vitamin K antagonists. It was the authors’ intention to stress the potential advantages and disadvantages of NOACs.
Introduction
Atrial fibrillation (AF) is the most common cardiac arrhythmia in humans. It is diagnosed in 1-2% of the population and its prevalence increases with age, reaching 5-15% in those above 80 years of age (1). AF regardless of its type (paroxysmal, persistent, permanent) is associated with a high risk of thromboembolic events, especially ischemic stroke. It has been demonstrated that AF increases the risk of stroke 5-fold in comparison to sinus rhythm. 15-20% of all strokes are believed to be associated with AF (2, 3).
Antithrombotic treatment in AF patients
Antithrombotic treatment is one of the major treatment strategies in AF. According to the current guidelines of the European Society of Cardiology (ESC), the type of treatment introduced should depend on CHA2DS2-VASC stroke risk evaluation scheme (tab. 1).
Table 1. CHA2DS2-VASC score (4).
Risc factorScore
Congestive heart failure/left ventricular dysfunction1
Hypertension1
Age ≥ 75 2
Diabetes mellitus1
Stroke/TIA/thromboembolism 2
Vascular disease1
Age 65-74 1
Female sex1
In patients with a CHA2DS2-VASC score ≥ 1 chronic anticoagulation is recommended. On the other hand, in patients with no risk factors (and in female patients who are aged below 65 years of age) no such therapy should be considered.
Until recently the only possible antithrombotic treatment option in AF was the chronic use of vitamin K antagonists (VKAs). Indeed, meta-analysis data have confirmed that warfarin reduces the occurrence of stroke by 64% in comparison to controls (5).
However, VKA therapy is associated with several limitations, including slow onset of action, prolonged activity after drug withdrawal and multiple interactions with other therapeutics or food (6). Last but not least, VKA therapy requires frequent dose adjustments and regular monitoring of its anticoagulant effect by the use of the International Normalized Ratio (INR). Only the therapeutic range of the INR (2-3) guarantees the efficacy and safety of VKA anticoagulation. It has been demonstrated that up to 30% of patients with indications for chronic anticoagulation, refuse VKA treatment (1).
Novel oral anticoagulants (NOACs) have recently emerged as an alternative to VKAs and they are currently becoming more and more popular. According to the ESC guidelines, NOACs are preferred to VKAs in most FA patients (class IIa recommendations) (4). Currently 3 different NOACs are available on the Polish market: dabigatran (Pradaxa, Boehringer Ingelheim), rivaroxaban (Xarelto, Bayer HealthCare/Janssen Pharmaceuticals) and apixaban (Eliquis, Bristol-Meyers Squibb/Phizer).
It should be stressed that all NOACs have been registered only in the treatment of non-valvular AF. In the case of AF associated with rheumatic valvular disease (predominantly mitral stenosis) or the presence of prosthetic heart valve, VKAs still remain the only therapeutic option (4).
Mechanisms of action and pharmacokinetic properties of NOACs
Unlike VKAs, all NOACs inhibit only a single activated factor in the coagulation cascade. Dabigatran is a strong, selective and reversible inhibitor of thrombine (factor II), both free and conjugated to fibrin. Additionally it interferes with platelet activation induced by thrombine (7). Dabigatran is administered as a pro-drug (dabigatran etexilate) and is then converted into its active metabolite (dabigatran) in the liver. Rivaroxaban and apixaban do not require prodrugs due to high oral bioavailability. Both rivaroxaban and apixaban are selective inhibitors of factor Xa (7, 8). The main characteristics of NOACs are listed in table 2.
Table 2. Characteristics of NOACs (9-11).
 DabigatranRivaroxabanApixaban
Chemical structureC25H25N7O3C19H18ClN3O5SC25H25N5O4
ProdrugYesNoNo
TargetIIaXaXa
Bioavailability (%)6-780-10050
Time to peak concentration (h)0,5-22-43-4
Halftime (h)12-145-13~ 12
Serum protein binding (%)3592-9587
Renal excretion (%)856627
Efficacy of NOACs in AF – clinical evidence
Antithrombotic efficacy of NOACs in non-valvular AF has been proved in several phase III randomised clinical trials (12). In RE-LY trial, dabigatran 150 mg b.i.d. was superior to warfarin in stroke and systemic embolism prevention. Dabigatran 110 mg b.i.d. was noninferior to warfarin (13). In a similar trial – ROCKET AF, rivaroxaban proved to be as good as warfarin (14). On the other hand, in ARISTOTLE trial, a higher efficacy of apixaban was demonstrated as regards stroke and embolic prevention, in comparison to warfarin (15).
The rates of major bleedings were similar (rivaroxaban, dabigatran 150 mg b.i.d.) or significantly lower (apixaban, dabigatran 110 mg b.i.d.) when compared to VKAs. Interestingly, apixaban therapy was demonstrated to result in a significant reduction of all-cause mortality (15).
NOACs and electrical cardioversion
Post hoc analysis of ROCKET AF, RE-LY and ARISTOTLE trials indicate that dabigatran, rivaroxaban and apixaban can be safely used in preparation for elective cardioversion in persistent AF (16). Like VKAs, NOACs should be administered for at least 3 weeks prior to and at least 4 weeks post cardioversion.
Only recently, the results have been published of X-VeRT, which is the first prospective clinical trial comparing the efficacy and safety of NOAC (rivaroxaban) in comparison to VKA (warfarin) in the setting of electrical cardioversion (17). The study showed no significant differences in either thromboembolic complications or bleedings between warfarin and apixaban, both in the case of early (1-5 days of thromboprophylaxis) and delayed (21-25 days of thromboprophylaxis) electrical cardioversion. Rivaroxaban significantly reduced the time to cardioversion in those undergoing delayed cardioversion.
NOACs – dosing regimens

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2015-06-08
zaakceptowano do druku: 2015-07-09

Adres do korespondencji:
*Michał Trojnar
Chair and Department of Cardiology, Medical University
ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
tel. +48 (81) 724-41-51
mtrojnar@op.pl

Postępy Nauk Medycznych 8/2015
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych