Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 2/2016, s. 39-42
Piotr Kwast, *Lidia Zawadzka-Głos
Badania retrospektywne zakażeń Streptococcus pneumoniae u dzieci hospitalizowanych w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej WUM
Streptococcus pneumoniae infections in children hospitalised at the Department of Pediatric Otolaryngology Medical University of Warsaw: a retrospective study
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos
Summary
Introduction. Prevalence of Streptococcus pneumoniae – induced infections has dropped significantly in Poland since the introduction of the PCV7 vaccine in the year 2000, however it remains one of the most important bacterial pathogens responsible for both otitis media and acute sinusitis in children.
Aim. To analyse patients with otitis media and sinusitis hospitalised at the Department of Pediatric Otolaryngology focusing on microbiological findings and to evaluate to role of S. pneumoniae in those infections.
Material and methods. All patients hospitalised in the year 2015 at the Department of Pediatric Otolaryngology Medical University in Warsaw with the diagnosis of purulent otitis media or sinusitis were analysed with their age and gender, hospitalisation length and results of microbiological cultures were taken into account.
Results. 183 patients matching the criteria were found 96 (52%) boys and 87 (48%) girls aged between 3 months and 17 years (median age 7 years). Microbiological culture was taken in 75 (41%) cases, out of which 46 (61%) were positive. S. pneumoniae was found in 13 cases (28% of positive cultures and 7.1% of total patients). In 3 (23%) cultures S. pneumoniae coexisted with other pathogens. Two cases of penicillin-resistant S. pneumoniae were found. Median hospitalisation length was 5 days (range 1-16 days).
Conclusions. Streptococcus pneumoniae infection was proven in only a small percentage of patients with otitis media and sinusitis. However, this may not reflect the actual number of pneumococcal infections, as in some cases cultures have not been taken or came back false negative.
Wstęp
Infekcje górnych dróg oddechowych i ucha środkowego są bardzo istotnym problemem u dzieci nie tylko w praktyce lekarza pierwszego kontaktu, ale także pracującego w wysoko specjalistycznym ośrodku klinicznym. Choć zdecydowana większość przypadków ostrego zapalenia ucha oraz ostrego zapalenia zatok rozpoczyna się od infekcji wirusowej i tylko część z nich przechodzi w chorobę bakteryjną, zdarzają się przypadki wymagające hospitalizacji i intensywnego leczenia.
Za najczęstsze bakterie powodujące zapalenie ucha środkowego oraz zapalenie zatok w populacji dziecięcej uważane są: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae i Moraxella catarrhalis (1, 2). Mikroorganizmy te z reguły dobrze odpowiadają na leczenie doustne łatwo dostępnymi antybiotykami i terapia zakażeń przez nie wywołanych może być prowadzona w warunkach ambulatoryjnych. Wskazania do hospitalizacji obejmują: ciężki stan dziecka, wysoką gorączkę nieustępującą mimo podawania antybiotyku, wiek pacjenta oraz podejrzenie powikłań. Do Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej trafiają najczęściej pacjenci z ciężkim lub powikłanym przebiegiem powyższych schorzeń oraz wymagający interwencji zabiegowej: paracentezy lub odbarczenia stanu zapalnego zatok w endoskopowej mikrochirurgii zatok (FESS).
Cel pracy
Celem pracy była analiza pacjentów przebywających w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w roku 2015 z zarówno ostrym, jak i przewlekłym zapaleniem ucha środkowego oraz ostrym i przewlekłym zapaleniem zatok i określenie roli S. pneumoniae w tych zakażeniach.
Materiał i metody
Analizie poddano 183 pacjentów przebywających w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej w dniach 1 stycznia-31 grudnia 2015 roku z głównym rozpoznaniem ostrego lub przewlekłego ropnego zapalenia ucha środkowego oraz ostrego lub przewlekłego zapalenia zatok przynosowych. Grupę badaną przeanalizowano pod kątem: wieku, płci, rozpoznania głównego, czasu hospitalizacji oraz wyników wykonanych posiewów.
Wyniki
W badanej grupie 183 pacjentów w wieku od 3 miesięcy do 17 lat (mediana wieku = 7 lat) 52% (n = 96) stanowili chłopcy, a 48% (n = 87) dziewczynki. 28% (n = 52) przypadków dotyczyło zapalenia ucha środkowego, zaś 72% (n = 131) stanowili pacjenci z zapaleniem zatok.
W 41% przypadków (n = 71) pobrany został posiew. Posiewy dodatnie stanowiły 61% (n = 46) wszystkich pobranych, a zatem 25% wszystkich pacjentów. Streptococcus pneumoniae wykryty został w 13 przypadkach, co stanowi 28% dodatnich posiewów i 7% wszystkich pacjentów. W grupie pacjentów z zapaleniem ucha środkowego odsetek ten wynosił 15,4% (n = 8) wszystkich pacjentów, zaś w grupie dzieci z zapaleniem zatok 4% (n = 5). W trzech przypadkach (23% posiewów dodatnich dla pneumokoka) w posiewie S. pneumoniae współistniał z innym patogenem. Wszystkie te przypadki dotyczyły pacjentów z zapaleniem zatok. W dwóch przypadkach wykryto pneumokoka opornego na penicyliny (PRSP) i w jednym przypadku pneumokoka średnio wrażliwego na penicyliny. Średni czas hospitalizacji wynosił 5 dni, przy najkrótszym czasie wynoszącym poniżej jednej doby, a najdłuższym sięgającym 16 dni.
Dyskusja
Zarówno zapalenie zatok, jak i ostre zapalenie ucha środkowego zaliczane są do infekcji górnych dróg oddechowych. Większość tego typu infekcji zaczyna się od zakażenia wirusowego. Leczenie na tym etapie polega na łagodzeniu przebiegu choroby za pomocą środków farmaceutycznych o działaniu objawowym: NLPZ (niesterydowe leki przeciwzapalne), mukolityki, leki obkurczające błonę śluzową górnych dróg oddechowych. W momencie nadkażenia bakteryjnego w infekcji wirusowej właściwe staje się wdrożenie leczenia przyczynowego, czyli podanie antybiotyku. Istnieje więcej doniesień naukowych na temat etiologii ostrego zapalenia ucha środkowego niż ostrego zapalenia zatok. Często te dwie jednostki chorobowe traktowane są w tym kontekście wspólnie (3, 4). Wśród bakterii najczęściej powodujących te choroby wymieniane są zawsze: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae i Moraxella catarrhalis. W naszym badaniu skupiliśmy się na zakażeniach pneumokokowych, gdyż literatura wskazuje tę bakterię jako główny patogen w ostrym zapaleniu ucha i zapaleniu zatok u dzieci.
Streptococcus pneumoniae jest jedną z najlepiej poznanych bakterii wywołujących choroby u ludzi. Dwoinkę zapalenia płuc, jako Gram-pozytywną, beta-hemolizującą bakterię po raz pierwszy opisano w 1881 roku i bardzo szybko zidentyfikowano jako patogen odpowiedzialny za znaczną część przypadków zapalenia płuc u ludzi. Dzięki nieustającym badaniom dowiadujemy się coraz więcej na temat jej budowy i mechanizmów wywoływania chorób. Do dnia dzisiejszego opisano ponad 90 serotypów tej bakterii (5).
Streptococcus pneumoniae znana jest jako najczęstsza bakteria wywołująca pozaszpitalne zapalenie płuc, zapalenie zatok i zapalenie ucha środkowego u dzieci, jest także najczęstszym patogenem powodującym posocznicę i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w tej grupie wiekowej – znane pod wspólną nazwą „inwazyjnej choroby pneumokokowej”. To przede wszystkim przeciwko niej skierowana jest szczepionka PCV7 dostępna na polskim rynku od 2000 roku. Od czasu wprowadzenia szczepień przeciwko S. pneumoniae znacznie spadła częstość zachorowań na inwazyjną chorobę pneumokokową, a także na ostre zapalenie ucha środkowego o tej etiologii (6).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2016-03-10
zaakceptowano do druku: 2016-03-25

Adres do korespondencji:
*Lidia Zawadzka-Głos
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej WUM
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
tel.: +48 (22) 317-97-21
e-mail: laryngologia@spdsk.edu.pl

Nowa Pediatria 2/2016
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria