Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 2/2016, s. 62-68
*Jakub S. Gąsior1, 2, Piotr Jeleń3, Mariusz Pawłowski1, 2, Paweł Ruszczuk4, Marcin Bonikowski2
Ocena skuteczności rozciągania mięśni jako formy rehabilitacji młodych pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym – przegląd piśmiennictwa
Assessment of effectiveness of muscle stretching as a form of rehabilitation in young patients with cerebral palsy – a review
1Klinika Kardiologii Oddziału Fizjoterapii, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Marek Dąbrowski
2Oddział Neurologiczno-Rehabilitacyjny, Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii, Zagórze k/Warszawy
Kierownik Oddziału: dr n. med. Marcin Bonikowski
3Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Jacek Przybylski
4Klinika Neurochirurgii, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Waldemar Koszewski
Summary
This article presents a review of the literature concerning the use of the lower limb muscle stretching in rehabilitation process in young patients with cerebral palsy (CP). Medical databases were searched using keywords sequence: cerebral palsy, stretching exercises, muscle stretching, passive muscle stretching. The three papers that met our inclusion criteria were analyzed. The results were presented according to the International Classification of Functioning, Disability and Health at structure, activity and participation levels. Simple flow-chart that may help to make decision for implementation of this type of rehabilitation was presented. Current results on passive stretching in CP are not sufficient to support or refute the effectiveness of this kind of therapy on all ICF levels. Future studies should take into account the proper identification of the muscle activation pattern. It appears that the functional muscle stretching, i.e. performed during a specific activities of daily living may lead to satisfactory results in young patients with CP.
Wstęp
Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) to zespół różnorodnych, nieprzemijających zaburzeń ruchu i postawy powodujących ograniczenia aktywności ruchowej (1). W zależności od rodzaju zaburzeń ruchu, biorąc pod uwagę nieprawidłowe, wygórowane napięcie mięśniowe i obecność ruchów mimowolnych wyróżnia się następujące formy MPD: spastyczną, dystoniczną, choreoatetotyczną lub ataksyczną (1, 2). Najczęściej występującą postacią MPD jest obustronne porażenie spastyczne (ang. spastic bilateral) (3).
Spastyczność, jako forma hipertonii, jest objawem nadmiarowym (4). Oznacza to, że jest efektem niezależnego od woli, nadmiernego, nieadekwatnego wzrostu aktywności mięśni (4). Spastyczność występuje u 80-90% pacjentów z MPD (5). Uważa się, że stanowi jedno z najbardziej rozpowszechnionych zaburzeń motorycznych w tej grupie pacjentów (6). Autorzy podkreślają zarówno negatywne, jak i pozytywne aspekty występowania spastyczności. Sugeruje się, że może ona zwiększać stabilność w pozycji siedzącej i stojącej, ułatwiać wykonywanie niektórych czynności dnia codziennego, zwiększać masę mięśniową, pomagając tym samym zapobiegać osteopenii oraz zwiększać powrót krwi żylnej i zmniejszać częstość zakrzepicy żył głębokich (7). Negatywną stroną spastyczności jest to, że może powodować ból, zmiany na poziomie struktury mięśni (8), a z czasem prowadzić do utrwalonych przykurczów oraz zmian deformacyjnych kości i stawów (9). Rezultatem negatywnych następstw spastyczności jest ograniczenie aktywności i uczestnictwa w życiu codziennym (10). Zadaniem interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego jest podjęcie decyzji o rozpoczęciu lub zaniechaniu terapii mającej na celu redukcję spastyczności (11). Decyzja ta powinna być podjęta na podstawie holistycznej oceny pacjenta na trzech poziomach Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF) proponującej opisywanie funkcjonowania człowieka w odniesieniu do struktury ciała ludzkiego, aktywności człowieka oraz jego uczestnictwa w życiu codziennym (12). W celu zredukowania spastyczności i zwiększenia zakresu ruchu w stawach wykorzystuje się różne formy rehabilitacji (13), leczenie farmakologiczne (14) czy zabiegi neurochirurgiczne (15). Rehabilitacja, a zwłaszcza rozciąganie mięśni spastycznych, jest najbardziej dostępną i najpowszechniej wykorzystywaną formą terapii spośród wymienionych powyżej (16, 17).
Cel pracy
Za cel niniejszej pracy przyjęto ustalenie na podstawie przeglądu piśmiennictwa, czy rozciąganie mięśni spastycznych jako rodzaj rehabilitacji może być skuteczną i bezpieczną formą terapii w grupie dzieci i młodzieży z MPD.
Metody
Wyszukiwanie literatury przeprowadzono używając słów kluczowych: „mózgowe porażenie dziecięce” (ang. cerebral palsy) w połączeniu z: „rozciąganie” (ang. stretching), „rozciąganie mięśni” (ang. muscle stretching), „bierne rozciąganie” (ang. passively stretching), znajdujących się w tytule i/lub streszczeniu artykułu. Przeszukano medyczne bazy danych PubMed i EMBASE. Prócz występowania słów kluczowych, dodatkowe kryteria włączenia pracy do analizy stanowiły: data publikacji od stycznia 2000 do stycznia 2016 roku oraz wiek pacjentów – do 18. roku życia. Do przeglądu włączono wszystkie rodzaje projektów badawczych dotyczące rozciągania grup mięśniowych kończyn dolnych samodzielnie przez pacjenta, terapeutę lub rodzica. Wyłączono publikacje, w których do rozciągania mięśni wykorzystywano dodatkowy sprzęt (szyny, gips czy zaopatrzenie ortopedyczne) oraz artykuły, w których w procesie terapii ćwiczenia rozciągające były porównywane lub połączone z inną formą leczenia czy rehabilitacji niestosowaną dotychczas w danej grupie pacjentów. Rezultaty rozciągania mięśni przedstawione w analizowanych publikacjach oceniono ze względu na poziomy klasyfikacji ICF: struktury ciała, aktywności/funkcji i partycypacji (12). Poziom dowodu naukowego włączonych do przeglądu prac został oceniony przy użyciu zmodyfikowanej skali Sacketta (18). Pierwszy (najwyższy) poziom tej skali dotyczy badań randomizowanych z punktacją w skali PEDro (Physiotherapy Evidence Database rating scale score) równą lub powyżej 6. Kolejny, drugi poziom odnosi się do badań randomizowanych z punktacją w skali PEDro poniżej 6, kontrolowanych badań prospektywnych oraz badań kohortowych. Trzeci poziom obejmuje badania kliniczno-kontrolne, czwarty poziom – badania typu pre-post lub postinterwencyjne oraz serie przypadków. Piąty poziom dotyczy takich typów badań, jak: opis przypadku, konsensus kliniczny i badania obserwacyjne (18). Szczegółowe wyniki badań przedstawiono w postaci graficznej („↑is” – istotny statystycznie wzrost wartości badanej zmiennej, „↓is” – istotny statystycznie spadek wartości badanej zmiennej, „-” – brak istotnych statystycznie zmian). Za symbolem graficznym w nawiasie podano procentową wartość zmiany wartości badanej zmiennej. Jeśli w badaniach występowały dwie grupy badane – kontrolna i eksperymentalna – oraz ich analiza porównawcza, to została ona również przedstawiona w tabeli, gdzie podano poziom istotności statystycznej danego porównania.
Wyniki

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2016-04-20
zaakceptowano do druku: 2016-05-06

Adres do korespondencji:
*Jakub S. Gąsior
Klinika Kardiologii Oddziału Fizjoterapii II Wydział Lekarski WUM
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
tel.: +48 793-199-222
e-mail: jgasior@wum.edu.pl

Nowa Pediatria 2/2016
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria