Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 4/2016, s. 231-233 | DOI: 10.5604/08606196.1199820
Aleksandra Adamczuk, Maciej Dądalski, *Jarosław Kierkuś
Budesonide MMX in pediatric ulcerative colitis
Budezonid MMX w terapii wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u dzieci
Department of Gastroenterology, Hepatology, Feeding Disorders and Pediatrics, Children’s Memorial Health Institute, Warsaw
Head of Department: prof. Józef Ryżko, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Skuteczność budezonidu MMX u pacjentów dorosłych z łagodną i umiarkowanie nasiloną postacią CU została potwierdzona. Brakuje danych na temat roli leku u dzieci.
Cel pracy. Celem badania było podsumowanie doświadczeń własnych w leczeniu budezonidem MMX CU u dzieci.
Materiał i metody. Retrospektywnie przeanalizowano dane dziewięciu pacjentów z łagodną do średnio zaawansowanej postaci wrzodziejącego zapalenia jelita grubego leczonych budezonidem MMX. Zebrano dane dotyczące wcześniejszego i aktualnego leczenia oraz przeanalizowano parametry biochemiczne. Oceniono odpowiedź krótkoterminową wykorzystując skalę PUCAI.
Wyniki. Terapię budezonidem MMX stosowano u 9 pacjentów. Średni wiek w chwili rozpoznania wynosił 7,5 roku (2-15,3 roku). Średni wiek w chwili włączenie budezonidu MMX wynosił 9,8 roku. Wszyscy pacjenci byli wcześniej leczeni 5-ASA, azatiopryną, glikokortykosteroidami. Dwóch pacjentów miało sterydozależną postać UC. Trzech pacjentów było leczonych cyklosporyną, 2 otrzymało leczenie golimumabem, 5 infliksymabem. Średnia wartość punktacji PUCAI na początku badania wynosiła 45 punktów. Po 4 tygodniach u 7 pacjentów (77,7%) wyindukowano remisję kliniczną i kontynuowano terapię do 8 tygodni. Po tym czasie pacjenci ci byli w remisji klinicznej (PUCAI < 10). Pozostałych 2 pacjentów miało zaostrzenie choroby i wymagało intensyfikacji leczenia. Lek był bezpieczny i dobrze tolerowany.
Wnioski. Budezonid MMX jest skuteczny i dobrze tolerowany u dzieci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Powinien być rozważany jako alternatywa dla konwencjonalnych glikokortykosteroidów w indukcji remisji, a także jako lek drugiego rzutu po preparatach 5-ASA w łagodnym i umiarkowanym zaostrzeniu CU, także u pacjentów z ciężkim rzutem choroby w wywiadzie leczonych inhibitorami kalcyneuryny i/lub lekami biologicznymi.
Summary
Introduction. Budesonide MMX treatment is effective in adult patients with mild to moderately active UC. The drug’s effectiveness in pediatric patients is unconfirmed.
Aim. The study’s goal was summarizing the experience with budesonide MMX, used in therapy of pediatric ulcerative colitis (UC) in our hospital.
Material and methods. We analyzed data of nine children with active UC who have been treated with budesonide MMX. We evaluated short term response with PUCAI index used to assess clinical condition of the subjects and collected treatment history and concomitant therapy data.
Results. The mean age at diagnosis: 7.5 (2-15.3) years. The mean age at the treatment onset: 9.8 years. All the patients were previously treated with the 5-ASA, azathioprine, glucocorticosteroids. 2 patients had steroid dependent UC. 3 patients were treated with cyclosporine, 2 received golimumab and 5 infliximab. Mean PUCAI score at baseline: 45 points. After 4 weeks of therapy 7 patients (77.7%) achieved clinical remission and continued it up to 8 week. After that time they maintained clinical remission (PUCAI < 10). 2 patients had exacerbation of the disease and required treatment intensification. The drug was safe and well tolerated.
Conclusions. Budesonide MMX is effective and well tolerated in pediatric UC. It should be considered as the alternative for conventional corticosteroids for inducing remission and also as a second step after the 5-ASA in mild to moderate exacerbation of pediatric colitis even with history of severe flare and therapy with calcineurin inhibitors and/or biologic agents.INTRODUCTION
Budesonide MMX (Multi Matrix System) is an oral second-generation glucocorticosteroid that due to its unique formulation delivers active drug throughout the entire large intestine. This fact makes it appropriate to use in left-sided colitis and pancolitis. Low bioavailability of budesonide (nearly 90%), due to its first pass effect in the liver leading to the formation of inactive or nearly inactive metabolites, minimizes the adverse systemic side effects typical for this group of drugs (1). Clinical studies in adult patients, randomized, placebo-controlled, double-blind trials (CORE I and CORE II) (2, 3) demonstrated efficacy and good tolerance of budesonide MMX 9 mg used once a day, for induction of remission in mild-to-moderate UC. Budesonide MMX is not currently licensed for use in pediatric inflammatory bowel disease and data on its role in pediatric ulcerative colitis is sparse. However, based on evidences obtained in adult studies, it is used off-label in clinical practice. In this report, we summarize our experience with budesonide MMX in nine pediatric UC patients.
AIM
The aim of the study was to evaluate short term clinical response and remission with assessment of safety and tolerability of budesonide MMX in pediatric UC.
MATERIAL AND METHODS
We retrospectively reviewed medical charts of children with ulcerative colitis treated with budesonide MMX in our hospital. Nine children with mild-to-moderate UC activity were included in this study. We evaluated short term response to budesonide MMX. Patient’s data about treatment history, concomitant therapy were collected at baseline, 4 weeks and 8 after budesonide MMX therapy had been applied. PUCAI index was used to assess clinical condition of the subjects (4). Clinical response was defined as reduction in PUCAI index ≥ 20 points and clinical remission as PUCAI index less than 10 points. Patients received a dose of 9 mg once a day.
RESULTS
9 patients (5 girls and 4 boys) were included to the study. Patients were treated with budesonide MMX in a single daily dose of 9 mg. The mean age at diagnosis was 7.5 (2-15.3) years, the mean age at the time of budesonide MMX therapy was started was 11.5 (range 4.3-17.7) years. All patients were previously treated with mesalazine and azathioprine and also with classic corticosteroids (oral, intravenous or rectal) while the UC exacerbated. Two patients had steroid dependent UC. Three patients failed cyclosporine therapy. Some patients were also treated with biological therapy – 2 received golimumab (clinical trial) and 5 were treated with infliximab before the budesonide MMX therapy. Mean PUCAI score at baseline was 45 (range 30-65) points. After 4 week of therapy 7 patients (77.7%) had clinical response and after 8 weeks they achieved clinical remission. The other 2 patients got worse and required intensified treatment. Changes in the PUCAI score at week 4 and 8 are presented in figure 1.
Fig. 1. Short-term clinical response and remission in the PUCAI score

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Sandborn WJ, Travis S, Moro L et al.: Once-daily budesonide MM (R) extended-release tablets induce remission in patients with mild to moderate ulcerative colitis: results from the randomized CORE I study. Gastroenterology 2012; 143: 1218-1226.
2. Travis SP, Danese S, Kupcinskas L et al.: Once-daily budesonide MMX in active, mild-to-moderate ulcerative colitis: results from the randomized CORE II study. Gut 2014; 63: 433-441.
3. Edsbacker S, Bengtsson B, Larsson P et al.: A pharmacoscintigraphic evaluation of oral budesonide given as controlled-release (Entocort) capsules. Aliment Pharmacol Ther 2003; 17: 525-536.
4. Turner D, Otley AR, Mack D et al.: Development, validation, and evaluation of a pediatric ulcerative colitis activity index: a prospective multicenter study. Gastroenterology 2007 Aug; 133(2): 423-432.
5. Teshima C, Fedorak RN: Are there differences in type, dosage, and method of administration for the systemic steroids in IBD treatment? Inflamm Bowel Dis 2008; 14 (suppl. 2): S216-S218.
6. Katz S: The practical use of corticosteroids in the treatment of inflammatory bowel disease. Pract Gastroenterol 2005; 29: 14-25.
7. Budenofalk (product characteristics). Medicines Compendium. Dr. Falk Pharma GmbH; Niemcy.
8. Edsbacker S, Andersson T: Pharmacokinetics of budesonide (EntocortTM EC) capsules for Crohn’s disease. Clin Pharmacokinet 2004; 43(12): 803-821.
9. Tenjarla S, Romasanta V, Zeijdner E et al.: Release of 5-aminosalicylate from an MMX mesalamine tablet during transit through a simulated gastrointestinal tract system. Adv Ther 2007; 24(4): 826-840.
10. Turner D, Levine A, Escher JC et al.: Management of pediatric ulcerative colitis: joint ECCO and ESPGHAN evidence-based consensus guidelines. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012 Sep; 55(3): 340-361.
otrzymano: 2016-02-29
zaakceptowano do druku: 2016-03-23

Adres do korespondencji:
*Jarosław Kierkuś
Department of Gastroenterology, Hepatology, Feeding Disorders and Pediatrics The Children’s Memorial Health Institute
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
tel. +48 (22) 815-73-92
fax +48 (22) 815-73-82
j.kierkus@med-net.pl

Postępy Nauk Medycznych 4/2016
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych