Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 4/2016, s. 247-252 | DOI: 10.5604/14266911.1231640
*Katarzyna Kubicka, Tomasz Godlewski
Zastosowanie pełnokonturowych uzupełnień z tlenku cyrkonu w leczeniu protetycznym
The use of full-contour zirconia restorations in prosthodontics treatment
Department of Dental Prosthetics, Medical University of Warsaw
Head of Department: Professor Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, DDS, PhD
Streszczenie
Rozwój w ostatniej dekadzie technologii CAD/CAM (ang. computer aided design/computer aided manufacturing – komputerowo wspomagane projektowanie i wykonawstwo) zaowocował możliwościami szerszego zastosowania w protetyce stomatologicznej tlenku cyrkonu. Materiał ten oprócz doskonałych parametrów wytrzymałościowych charakteryzuje się dużą zgodnością biologiczną, jednakże zastosowanie go na podbudowy stałych uzupełnień protetycznych nie jest pozbawione wad. W naukowych publikacjach często pojawiają się doniesienia dotyczące uszkodzenia porcelany licującej w postaci odprysków i pęknięć. W artykule przedstawiono aktualne badania poświęcone wytrzymałości i ścieralności przeciwstawnych zębów naturalnych oraz pełnokonturowych uzupełnień protetycznych z tlenku cyrkonu. W przytoczonych testach brano pod uwagę zarówno wpływ grubości koron (która wynosiła od 0,5 do 1,5 mm), jak i przezierność użytego tlenku cyrkonu w stosunku do sił okluzyjnych wywieranych na korony monolityczne. Prace tego typu mogą w niektórych przypadkach klinicznych stanowić alternatywę dla uzupełnień licowanych ceramiką skaleniową, zwłaszcza u pacjentów z parafunkcjami. W przypadku zniszczenia, dzięki cyfrowej archiwizacji danych ich ponowne wykonanie jest stosunkowo szybkie i ekonomiczne.
Summary
The last decade has witnessed major advances in CAD/CAM (computer aided design/computer aided manufacturing) technology, resulting in a wider application of zirconium oxide in prosthodontics. Apart from its excellent mechanical properties, the material is characterised by high biocompatibility, however, its use as a foundation for permanent prosthodontic restorations has also some disadvantages. There are numerous reports in the subject literature on damaged porcelain veneer in the form of chipping or cracking. The article presents the current state of research regarding the abrasion of the opposing natural teeth by monolithic zirconia restorations and their mechanical strength. In the cited studies, both the influence of thickness (within a range of 0.5-1.5 mm) and the translucency of zirconium oxide in relation to the occlusal forces exerted on the monolithic crown were taken into account. This type of reconstruction may in some clinical situations represent a therapeutic alternative to restorations veneered with feldspathic ceramics, especially in parafunctional patients. In the case of destruction, digital archiving of data allows for fast and economical re-restoration.
Coraz większe wymagania estetyczne pacjentów oraz szybki rozwój technologiczny, jaki miał miejsce w XX wieku, stworzyły możliwości zastosowania nowych materiałów w protetyce stomatologicznej. Jednym z najczęściej stosowanych jest tlenek cyrkonu, którego wykorzystanie byłoby niemożliwe bez technologii CAD/CAM (ang. computer aided design/computer aided manufacturing – komputerowo wspomagane projektowanie i wykonawstwo). Obecne na rynku urządzenia CAD/CAM pozwalają na frezowanie bloczków cyrkonowych z ogromną precyzją, zapewniając szczelność brzeżną uzupełnień protetycznych na poziomie 85 μm (1).
Tlenek cyrkonu należy do grupy ceramik tlenkowych o wysokiej odporności na siły zgryzowe, wytrzymując obciążenie nawet do 2500 N (2). Do jego zalet zalicza się: zgodność biologiczną z tkankami jamy ustnej, brak korozji powodującej często przebarwienie filarów protetycznych, wysoką temperaturę topnienia (2700°C), dobre właściwości izolacyjne (niskie przewodnictwo cieplne) oraz małe pochłanianie promieniowania jonizującego. Występuje w trzech polimorficznych odmianach, z których najbardziej korzystną z punktu widzenia sił okluzyjnych wywieranych na uzupełnienia protetyczne jest forma tetragonalna. Najczęściej stabilizację formy tetragonalnej uzyskuje się poprzez dodatek itru. Naturalnie występujący tlenek cyrkonu jest mlecznobiały i opakerowy.
W ostatnim czasie firmy produkujące tlenek cyrkonu do zastosowań stomatologicznych wprowadziły na rynek bloczki z tlenku cyrkonu w szerokiej skali barw kolornika VITA. Dało to możliwość stworzenia w technologii CAD/CAM pełnokonturowych uzupełnień protetycznych, takich jak korony czy mosty. W praktyce klinicznej najczęstsze zastosowanie znalazły: Ceramill Zolid (Girbach, Austria), BruxZir (Glidewell, USA), Lava Plus (3M ESPE, USA), Zenostar ZR (Wieland, Niemcy), Cristal Diamond Zirconia (DLMS, USA), Cercon HT (Degudent, Niemcy). Uzupełnienia monolityczne pozbawione są licowania porcelaną fluoroapatytową, dzięki czemu wyeliminowano często spotykane powikłanie w postaci jej odprysków. Według różnych autorów odsetek uszkodzenia licowania sięga 6-15% w okresie 3-9 lat (3, 4). Z tego względu pełnokonturowe uzupełnienia mogą stanowić między innymi alternatywę dla osób z parafunkcjami.
Opracowanie zębów filarowych do uzupełnień z tlenku cyrkonu licowanych porcelaną skaleniową wymaga dużego oszlifowania twardych tkanek. Na powierzchni żującej wynosi ono 1,5-2 mm, a w okolicy przydziąsłowej konieczne jest wykonanie stopnia chamfer o szerokości 0,8-1 mm. Nierzadko wiąże się to z koniecznością leczenia endodontycznego, co nie tylko wydłuża proces leczniczy, zwiększa koszty leczenia, ale także wpływa na wytrzymałość przyszłego filaru. Dzięki zastosowaniu koron monolitycznych można znacząco zmniejszyć objętość opracowywanych tkanek twardych, niezbędnych do stworzenia funkcjonalnego i estetycznego uzupełnienia protetycznego. Badania przeprowadzone przez Dejak i wsp. (5) wykazały, iż odporność koron pełnokonturowych na złamanie w teście ściskania zależy nie tylko od grubości ścian, ale także od rodzaju użytego tlenku cyrkonu. Zastosowanie transparentnego tlenku cyrkonu istotnie statystycznie wpływa na zmniejszenie wytrzymałości koron. Średnie maksymalne siły niszczące dla koron pełnokonturowych (o grubości 1,5 mm) z konwencjonalnego tlenku cyrkonu wynosiły 1290 ± 33 N, natomiast dla wykonanych z transparentnego tlenku cyrkonu 1180 ± 19,9 N. Testy obciążenia dla koron cienkościennych (o grubości 0,5 mm) wykonanych z tych dwóch rodzajów materiałów odpowiednio wynosiły 409 ± 34,3 N i 319 ± 30,4 N. Wobec powyższego celowe wydaje się podkreślenie, iż grubość wszystkich ścian koron pełnokonturowych powinna przekraczać 0,5 mm. Z kolei Sorrentino i wsp. wykazali na przykładzie 40 koron monolitycznych o różnej grubości, zacementowanych na zębach trzonowych, iż nawet te o grubości ścian 0,5 mm były odporne na obciążenia większe niż maksymalne siły zgryzowe wywierane w odcinku zębów trzonowych (6). Beuer i wsp. uzyskali znaczącą odporność koron monolitycznych z tlenku cyrkonu w teście zgniatania przy redukcji filarów o 1,5 mm na powierzchni żującej i stopniu typu chamfer na obwodzie. W porównaniu do koron licowanych ceramiką skaleniową korony pełnokonturowe wytrzymywały obciążenia rzędu 10 500 N, podczas gdy w koronach licowanych dochodziło do uszkodzeń przy wartościach bliskich 4000 N (7).
Według Sun i wsp. (8) odporność na złamanie korony monolitycznej o grubości 1 mm może być porównywalna z koroną metalowo-ceramiczną. W przypadku grubości 1,5 mm średnie siły niszczące wynosiły 4109,93 ± 610,8 N. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Bergen również potwierdziły większą wytrzymałość koron monolitycznych w stosunku do wykonanych z tlenku cyrkonu licowanych porcelaną. Autorzy podkreślają, iż zastosowanie w okolicy przydziąsłowej kołnierza monolitycznego przy preparacji stopnia typu chamfer zmniejsza podatność na pęknięcia oraz odpryski porcelany licującej (9). Odsetek pęknięć koron monolitycznych wykonanych w odcinku bocznym według Sulaiman i wsp. wynosi 0,69%, natomiast uzupełnień wielopunktowych 2,42% (10).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Denissen H, Dozić A, van der Zel J, van Waas M: Marginal fit and short-term clinical performance of porcelain-veneered CICERO, CEREC and Procera onlays. J Prosthet Dent 2000; 84: 506-513. 2. Mierzwińska-Nastalska E: Uzupełnienia ceramiczne, postępowanie kliniczne i wykonastwo laboratoryjne. Med Tour Press International, Otwock 2011. 3. Monaco C, Caldari M, Scotti R: Clinical evaluation of zirconia-based single crowns: retrospective cohort study from the AIOP clinical research group. Int J Prosthodont 2013; 26: 435-442. 4. Koenig V, Vanheusden AJ, Lee Goff SO, Mainjot AK: Clinical risk factors related to failures with zirconia-based restorations: an up to 9-years retrospective study. J Dent 2013; 41: 1164-1174. 5. Dejak B, Langot C, Krasowski M, Konieczny B: Porównanie odporności na złamania koron monolitycznych cienkościennych i pełnokonturowych z ceramik tlenku cyrkonu. Protet Stomat 2016; 1: 12-19. 6. Sorrentino R, Tricarico MG, Bonadeo G et al.: In vitro analysis of the fracture resistance of CAD-CAM monolithic zirconia molar crowns with different occlusal thickness. J Mech Behav Biomed Mater 2016; 61: 328-333. 7. Beuer F, Stimmelmayr M, Gueth JF et al.: In vitro performance off full-contour zirconia single crowns. Dent Mater 2012; 28: 449-456. 8. Sun T, Zhou S, Laai R et al.: Load-bearing capacity and the recommended thickness of dental monolithic zirconia single crowns. J Mech Behav Biomed Mater 2014; 35: 93-101. 9. Øilo M, Kvam K, Gjerdet NR: Load at fracture monolithhic and bilayerd zirconia crowns with and without a cervical zircconia collar. J Prosthet Dent 2016; 115: 630-636. 10. Sulaiman TA, Abdulmajeed AA, Donovan TE et al.: Fracture rate of monolithic zirconia restorations up to 5 years. A dental laboratory survey. J Prosthet Dent 2016; 116(3): 436-439. 11. Jung YS, Choi YJ, Ahn JS et al.: A study on the in vitro wear of the natural tooth structure by opposing zirconia or dental porcelain. J Adv Prosthodont 2010; 2(3): 111-115. 12. Lohbauer U, Reich S: Antagonist wear of monolithic zirconia crowns after 2 years. Clin Oral Investig 2016; DOI: 10.1007/s00784-016-1872-6. 13. Stober T, Bermejo JL, Schwindling FS, Schmitter M: Clinical assessment of enamel wear caused by monolithic zirconia crowns. J Oral Rehabil 2016; 43(8): 621-629. 14. Ashima G, Sarabjot KB, Gauba K, Mittal HC: Zirconia crowns for rehabilitation of decayed primary incisors: an esthetic alternative. J Clin Pediatr Dent 2014; 39: 18-22. 15. Planells del Pozo P, Fuks AB: Zirconia crowns – an esthetic and resistant restorative alternative for ECC affected primary teeth. J Clin Pediatr Dent 2014; 38: 193-195. 16. Choi JW, Bae IH, Noh TH et al.: Wear of primary teeth caused by opposed all-ceramic or stainless steel crowns. J Adv Prosthodont 2016; 8(1): 43-52. 17. Nose K: Study of the hardness of human and animal teeth. Jpn J Exp Med 1961; 69: 1925-1945. 18. Fritzsche G, Wiedhahn C,Wiedhahn K, Schenk O: Zirconia crowns – the new standard for single-visit dentistry. Int J Comput Dent 2016; 19(1): 9-26.
otrzymano: 2016-11-17
zaakceptowano do druku: 2016-12-06

Adres do korespondencji:
*Katarzyna Kubicka
Katedra Protetyki Stomatologicznej WUM
Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa
tel. +48 (22) 502-18-86
katedraprotetyki@wum.edu.pl

Nowa Stomatologia 4/2016
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia