Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 4/2016, s. 218-224 | DOI: 10.5604/14266911.1231637
Dominika Janas1, Anna Kubica1, Irena Szarupska, Maciej Masny1, *Agnieszka Wacławczyk2, Lidia Postek-Stefańska2
Awareness of dentists in recognising and dealing with children affected by domestic violence
Świadomość lekarzy dentystów w zakresie rozpoznawania i postępowania z dziećmi dotkniętymi przemocą rodzinną
1Students’ Research Circle, Department of Paediatric Dentistry, School of Medicine with the Division of Dentistry in Zabrze, Medical University of Silesia in Katowice
Mentor: Agnieszka Wacławczyk, MD
2Department of Paediatric Dentistry, School of Medicine with the Division of Dentistry in Zabrze, Medical University of Silesia in Katowice
Head of Department: Associate Professor Lidia Postek-Stefańska, MD
Streszczenie
Przemoc stosowana wobec dzieci jest zjawiskiem społecznym występującym od wieków. Lekarz pierwszego kontaktu, także stomatolog, może zetknąć się z różnymi formami krzywdzenia dziecka. Dlatego lekarze dentyści powinni zwracać uwagę na zachowanie dziecka i jego opiekunów. Dentysta posiada bardzo dobre warunki do wizualnej oceny siedzącego na fotelu pacjenta, co pozwala na wykrycie obrażeń w miejscach, w których nie występują urazy przypadkowe, m.in. w „trójkącie bezpieczeństwa”.
Celem pracy była ocena świadomości lekarzy dentystów na temat rozpoznania i postępowania z dziećmi dotkniętymi przemocą w rodzinie.
Badaniem ankietowym objęto grupę 50 lekarzy dentystów. Ankieta, składająca się z 17 pytań, miała charakter anonimowy i dobrowolny.
Istnieje duża potrzeba szkoleń lekarzy stomatologów w celu doskonalenia ich umiejętności w zakresie rozpoznawania i postępowania w przypadku podejrzenia przemocy wobec dzieci. Należy zwiększyć potrzebę wrażliwości u lekarzy stomatologów na zaniedbania zdrowotne rodziców wobec dzieci. Wszyscy lekarze stomatolodzy powinni znać procedurę Niebieskiej Karty.
Summary
Child abuse is a common social phenomenon known for a long time. Dentists, as first-contact physicians, can encounter such cases in various forms. Therefore, they should pay extra attention to suspicious behaviour of parents and children, especially because of their very good examination access and ability to detect injuries in areas where accidental injuries do not occur, e.g. in the „safety triangle”.
The aim of the study was to evaluate dentists’ knowledge about recognising children affected by domestic violence and reacting in such situations.
Fifty dentists were surveyed. The survey, consisting of 17 questions, was anonymous and voluntary.
There is a great need for educating dentists in the aspect of proper procedures and reactions while dealing with abused or neglected children. Dentists should be much more aware and sensitive to cases of neglecting children’s health by parents. All dentists should know the „Blue Card” procedure.
Introduction
Child abuse is a serious problem of public healthcare worldwide. First-contact physicians, also dentists, can encounter various forms of child abuse, including child abuse syndrome. Therefore, dentists should pay extra attention to suspicious behaviour of parents and children, especially because of their very good examination access and ability to assess areas where accidental injuries do not occur, e.g. the „safety triangle” (fig. 1) (1, 2).
Fig. 1. Safety triangle (author: Magdalena Wacławczyk, aged 11)
This area encompasses ears, side area of the face and neck as well as upper area of the shoulders. Accidental injuries at these sites are very rare, but very common in maltreated persons.
Moreover, other body areas should also be assessed. These include:
– ears – particularly signs of pinching at both sides of the ear,
– eye area – particularly bilateral bruising,
– soft tissues of the cheeks,
– inner side of the arms,
– forearms,
– chest,
– back and side of the torso, except for the area above the spine,
– perineum and genitals,
– inner side of the thighs,
– soles of feet (2, 3).
These areas, together with the „safety triangle”, are the most common sites for injuries in children who experience domestic violence. Signs of maltreatment within the oral cavity can include: lividity, petechiae, ulceration, bruises, wounds and scars in the mucous membrane of the oral cavity and lips as well as tooth or alveolar fractures.
The Polish media frequently inform the public about cases of aggression towards children that can lead to disability or even death (1). There are six major forms of abuse: physical, sexual, psychological, child neglect, exposure to domestic violence (understood as witnessing maltreatment) and administering psychoactive substances that are harmful or not intended for children (4).
As representatives of a profession of public trust, dentists are obliged to react to domestic violence as stated in the Act of 29 July 2005 on counteracting domestic violence (art. 12). It currently states that „Persons who, due to the performance of their professional duties, suspect a crime of domestic violence, persecuted ex officio, shall inform the Police or prosecutor’s office immediately”.
According to art. 9 of this Act, the „Blue Card” procedure encompasses general actions taken and implemented by representatives of organisational units of social assistance, municipal committees for solving alcohol problems, the police, education institutions and healthcare institutions, in relation to justified suspicion of domestic violence. The launching of the „Blue Card” procedure takes place by means of filling in a „Blue Card” form in the event of a suspicion of domestic violence arising in the course of executing professional tasks. Taking interventions in the environment against a family where domestic violence occurs is based on the „Blue Card” procedure and does not need consent of the victim to domestic violence (5).
According to national statistics, the number of underage victims to domestic violence has been decreasing since 2012 and amounted to 17,382 in 2015. Data concerning the year 2015 also indicate that the „Blue Card” procedure was launched more frequently, which means that the programme of counteracting domestic violence is becoming more and more effective (6).
Aim
The aim of the study was to evaluate dentists’ knowledge about recognising children affected by domestic violence and undertaking action is such situations.
Material and methods
A survey was performed among 50 dentists who are members of the Polish Dental Association and attend lectures during plenary sessions. The survey, consisting of 17 questions divided into three parts, was anonymous and voluntary. The first part concerned work experience and specialty. The second contained questions on the frequency and causes of underage patient visits. Finally, the third part concerned the ability to identify children affected by domestic violence and knowledge of the procedure to be undertaken in such situations.
Results
Dentists with over 20-year experience formed the largest group of respondents (44%). Of this group, 46% of dentists had a specialty, including 31% who specialised in paediatric dentistry. Eighty-nine per cent of the respondents see approximately 5-10 underage patients in a week. The most common causes of their visits are: toothache, treatment of uncomplicated caries and a periodontal abscess (fig. 2).
Fig. 2. The most common causes of underage dental visits
The surveyed dentists claim that their underage patients have considerable treatment needs. Based on the responses to questions on treatment needs in children who report to the surveyed dentists, it was agreed that the greatest group included patients with poor oral hygiene. Patients from this group require treatment of at least four dental cavities in a year.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Nikodemska S: Przemoc wobec dzieci – przegląd badań. Niebieska Linia 2000; 9: 13S-15S. 2. Borysewicz-Lewicka M, Olczak-Kowalczyk D: Zespół dziecka maltretowanego w aspekcie stomatologicznym. Czas Stomatol 2009; 62(11): 859-867. 3. Michalak M: Rola lekarza dentysty w rozpoznawaniu objawów przemocy wobec dzieci. Be Active Dentist, Warszawa 2015. 4. Minh A, Matheson FI, Daoud N et al.: Linking childhood and adult criminality: using a life course framework to examine childhood abuse and neglect, substance use and adult partner violence. Int J Environ Res Public Health 2013; 28(10): 5470-5489. 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. 6. http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie/50863, Przemoc-w-rodzinie.html. 7. Pietruszka M: Światowy raport WHO na temat przemocy i zdrowia. Niebieska Linia 2002; 23(6): 3-10. 8. Ziołecka B, Borysewicz-Lewicka M: Cases of child abuse in the dental practice – basis for recognizing and collecting data. Polish J Envion Stud 2008; 17(6)A: 78-82. 9. Santos JF, Cavalcanti AL, Nunes KS, Silva EC: Primary identification of an abused child in dental office: a case report. J Indian Soc Pedodont Prev Dent 2007; 25: 191-193. 10. Mozol-Jursza M, Paszyńska E, Osińska A et al.: Dzieci jako ofiary przemocy w rodzinie. Dental Forum 2014; 42(2): 63-68.
otrzymano: 2016-10-26
zaakceptowano do druku: 2016-11-17

Adres do korespondencji:
*Agnieszka Wacławczyk
Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM w Katowicach Plac Traugutta 2, 41-800 Zabrze
tel. +48 (32) 271-36-12
swrzab@sum.edu.pl

Nowa Stomatologia 4/2016
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia