Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 2/2017, s. 71-76
Bernadetta Kałuża1, Piotr Seweryniak2, Robert J. Gil2, 3, *Edward Franek1, 3
Czy istnieje zależny od ostrej hiperglikemii wpływ kontroli hemostazy na śmiertelność pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym leczonym interwencyjnie powikłanym zaburzeniami przepływu wieńcowego?
Is there acute hyperglycemia-dependent impact of hemostasis on mortality in patients with acute coronary syndrome treated interventionally complicated by impaired coronary flow?
1Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Edward Franek
2Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Robert J. Gil
3Zespół Kliniczno-Badawczy Epigenetyki Człowieka, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, Polska Akademia Nauk, Warszawa
Kierownik Zespołu: prof. dr hab. med. Monika Puzianowska-Kuźnicka
Streszczenie
Wstęp. Hiperglikemia jest czynnikiem działającym prozakrzepowo. Zaburza ona równowagę pomiędzy procesami fibrynolitycznymi a kaskadą krzepnięcia, uczestnicząc w patogenezie trombofilii cukrzycowej.
Cel pracy. Celem pracy było odpowiedzenie na pytanie, czy istnieje zależny od ostrej hiperglikemii wpływ wybranych laboratoryjnych parametrów kontroli hemostazy na śmiertelność pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym leczonym interwencyjnie powikłanym zaburzeniami przepływu w zakresie krążenia wieńcowego.
Materiał i metody. Wyselekcjonowano 90 pacjentów hospitalizowanych w latach 2000-2006 z powodu ostrego zespołu wieńcowego leczonego interwencyjnie, które to leczenie zostało powikłane wystąpieniem zaburzeń przepływu w zakresie krążenia wieńcowego. U pacjentów uzyskano pełną charakterystykę kliniczną oraz 10-letni follow-up. Wśród oznaczanych parametrów laboratoryjnych za mające istotny wpływ na procesy zakrzepowe oraz w kontroli hemostazy uznano: płytki krwi, fibrynogen, APTT, czas protrombinowy, INR, aktywność protrombiny, a także białe krwinki, stężenie kreatyniny oraz profil lipidowy pacjentów, które zostały oznaczone w próbce krwi pobranej przy przyjęciu do szpitala, jeszcze przed podaniem leków.
Wyniki. Pacjentów podzielono względem glikemii oznaczonej przy przyjęciu równej 172 mg/dl, która odpowiadała granicy górnego kwartyla. Grupa 1: pacjenci z glikemią poniżej 172 mg/dl (n = 68), grupa 2: pacjenci z glikemią wyższą i równą 172 mg/dl (n = 22). Wykazano, że istotnymi pod względem statystycznym predyktorami zgonu w obserwacji wewnątrzszpitalnej są: stężenie kreatyniny, cholesterolu HDL oraz triglicerydów, a także czas protrombinowy, INR oraz aktywność protrombiny. Natomiast predyktorami zgonu w obserwacji długoterminowej są: INR, aktywność protrombiny, stężenia cholesterolu HDL oraz triglicerydów. W modelu proporcjonalnego hazardu Coxa wykazano, że istotny wpływ na wystąpienie zgonu w obserwacji długoterminowej ma stężenie płytek krwi.
Wnioski. Czynnikami mogącymi mieć znaczenie w predykcji zgonu w obserwacji wewnątrzszpitalnej i długoterminowej wśród pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym leczonym interwencyjnie są: czas protrombinowy, INR, aktywność protrombiny, a także stężenie kreatyniny, cholesterolu HDL oraz triglicerydów. Wydaje się, że wpływ ten jest jednak niezależny od ostrej hiperglikemii.
Summary
Introduction. Acute hyperglycemia is a factor influencing on the thrombotic processes. It disturbs the balance between fibrinolytic processes and the coagulation cascade, participating in the pathogenesis of diabetic thrombophilia.
Aim. The aim of the study was to answer on the question: Is there depends on the acute hyperglycemic control impact, of selected laboratory parameters of hemostasis control on mortality in patients with acute coronary syndrome treated with primary coronary intervention during acute coronary syndrome complicated by impaired flow in coronary circulation?
Material and methods. We selected 90 patients hospitalized for acute coronary syndrome treated with primary coronary intervention during acute coronary syndrome complicated by impaired flow in coronary circulation, in the years 2000 to 2006, who achieved complete clinical characteristics and a 10-year follow-up. Among the designated laboratory parameters a significant influence on the processes of thrombosis and in the control of hemostasis have: platelets, fibrinogen, APTT, prothrombin time, INR, prothrombin activity and white blood cells, serum creatinine and lipid profile of patients, which have been identified in a blood sample taken on admission to the hospital, before drug administration.
Results. Patients were divided with respect to glucose determined at admission equal to 172 mg/dl, which corresponded to the border of the upper quartile. Group 1: patients with glucose less than 172 mg/dl (n = 68), group 2: patients with blood glucose higher and equal to 172 mg/dl (n = 22). It has been shown that the essential terms of statistical predictors of hospital mortality are serum creatinine, cholesterol, HDL, and triglycerides, as well as prothrombin time, INR and prothrombin activity. While predictors of death in long-term follow-up are the INR, prothrombin activity and HDL cholesterol and triglycerides. In the Cox proportional hazard model it is shown that a significant influence on the occurrence of death in long-term observation is the concentration of platelets.
Conclusions. The factors that may be important in predicting hospital mortality and long-term follow-up in patients with acute coronary syndrome treated with primary coronary intervention complicated by impaired flow in coronary circulation are: prothrombin time, INR, prothrombin activity, serum creatinine, HDL cholesterol and triglycerides. It seems however that this effect is independent of acute hyperglycemia.Wstęp
Hiperglikemia jest czynnikiem działającym prozakrzepowo. Zaburza ona równowagę pomiędzy procesami fibrynolitycznymi a kaskadą krzepnięcia, uczestnicząc w patogenezie trombofilii cukrzycowej (1). Hiperglikemia działa prozakrzepowo poprzez oddziaływanie na śródbłonek naczyniowy, płytki krwi, fibrynogen, cząsteczki adhezyjne, aktywatory i inhibitory fibrynolizy. W indukcji tego procesu rolę odgrywa również reakcja zapalna (1, 2).
Etiopatogenezy zaburzeń przepływu doszukuje się w dysfunkcji mikrokrążenia, na którą wpływ mają głównie: wolne rodniki tlenowe, aktywacja układu współczulnego, zmiana składu przestrzeni wewnątrzkomórkowej poprzez wzrost stężenia wody oraz jonów wapnia i sodu, redukcja produkcji tlenku azotu, indukcja procesu zapalnego poprzez uwalnianie leukotrienów B4 oraz tromboksanu A2 i w efekcie wywołanie agregacji płytek krwi i aktywację neutrofili (3-6).
Cel pracy
Celem pracy było zbadanie wpływu wybranych parametrów laboratoryjnych kontroli hemostazy oraz czynników mogących je modyfikować, dostępnych w rutynowej praktyce na rokowanie pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym leczonym interwencyjnie powikłanym zaburzeniami przepływu w zakresie krążenia wieńcowego w zależności od stężenia glikemii oznaczanej przy przyjęciu do szpitala.
Materiał i metody
Celem przeprowadzenia badania przeanalizowano szpitalną bazę danych Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wyselekcjonowano 90 pacjentów hospitalizowanych w latach 2000-2006 z powodu ostrego zespołu wieńcowego leczonego interwencyjnie, które to leczenie zostało powikłane wystąpieniem zaburzeń przepływu w zakresie krążenia wieńcowego. U pacjentów uzyskano pełną charakterystykę kliniczną oraz 10-letni follow-up.
Zaburzenia przepływu w zakresie krążenia wieńcowego były rozpoznawane na podstawie skali TIMI (ang. thrombolysis in myocardial infarction). Do badania włączono pacjentów z przepływem 0, 1 lub 2 w skali TIMI, który ponowie został oceniony przez niezależnego doświadczonego kardiologa interwencyjnego, który jeszcze raz obejrzał filmy z angioplastyki i ocenił ich efekt.
Pacjentów scharakteryzowano pod względem czynników ryzyka wystąpienia ostrego zespołu wieńcowego: wiek pacjenta w dniu przyjęcia do szpitala, płeć, nikotynizm, nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca typu 2 (łac. diabetes mellitus typi 2 – DM typ 2), BMI (ang. body mas index; liczony według wzoru: masa ciała [kg]/wzrost [m] podniesiony do drugiej potęgi).
U każdego pacjenta, bez względu na obecność cukrzycy, dokonano pomiaru glikemii przy przyjęciu do szpitala.
Wśród oznaczanych parametrów laboratoryjnych za mające istotny wpływ na procesy zakrzepowe oraz w kontroli hemostazy uznano: płytki krwi, fibrynogen, APTT, czas protrombinowy, INR, aktywność protrombiny, a także białe krwinki, stężenie kreatyniny oraz profil lipidowy pacjentów, które zostały oznaczone w próbce krwi pobranej przy przyjęciu do szpitala, jeszcze przed podaniem leków. Wszyscy pacjenci poddani byli pierwotnej angioplastyce wieńcowej i zostali scharakteryzowani pod kątem leczonego naczynia i rozpoznania, z powodu którego byli hospitalizowani (zawał serca z uniesieniem odcinka ST – STEMI lub bez uniesienia odcinka ST – NSTEMI).
Zarówno w obserwacji krótkoterminowej (wewnątrzszpitalnej), jak i długoterminowej (co najmniej 10-letniej) uwzględniono zgon. W celu określenia dokładnych dat zgonów korzystano z Centrum Personalizacji Dokumentów MSW, przeprowadzano wywiad oraz sprawdzono szpitalną bazę danych pod kątem wystąpienia niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych wśród badanych pacjentów.
Do analizy statystycznej wykorzystywany był program Statistica 10 oraz Statistica 12 (StatSoft Polska Sp. z o.o., www.statsoft.pl). Punkt odcięcia dla istotności statystycznej (p) określony został na poziomie 0,05. Celem określenia istotności statystycznej używane były testy zgodne z rozkładem zmiennych i charakterem danych (test t-Studenta, test chi-kwadrat). Celem ustalenia optymalnego punktu odcięcia dla określonych predyktorów stanu wyróżnionego w postaci zgonu wewnątrzszpitalnego oraz zgonu w obserwacji długoterminowej wykorzystano krzywe ROC (założenia dotyczące kierunku wpływu na stan wyróżniony: stymulanty – BMI, WBC, PLT, stężenia kreatyniny, fibrynogenu, cholesterolu całkowitego, LDL, triglicerydów oraz destymulanty – APTT, PT, INR, aktywność protrombiny oraz stężenie cholesterolu HDL). Do analizy przeżycia i określenia wpływu istotnych zmiennych na śmiertelność w obserwacji długoterminowej wykorzystany został model proporcjonalnego hazardu Coxa, w którym uwzględniono takie zmienne, jak: PLT, stężenie fibrynogenu, APTT, PT, INR, aktywność protrombiny oraz WBC, stężenie kreatyniny i glikemii oraz przepływ w skali TIMI. W celu ustalenia korelacji wykorzystywano korelację porządku rang Spearmana.
Wyniki
Rozkład glikemii oznaczanej przy przyjęciu do szpitala w grupie wszystkich pacjentów (n = 90) kształtował się następująco: średnia: 162,97 ± 72,5 mg/dl, zakres: 63-426 mg/dl, mediana 141 mg/dl, granica dolnego kwartyla 120 mg/dl, granica górnego kwartyla 172 mg/dl, którą uznano jednocześnie za punkt odcięcia dla ostrej hiperglikemii.
Dokonano analizy korelacji pomiędzy glikemią oznaczaną przy przyjęciu a parametrami laboratoryjnymi mogącymi odzwierciedlać „potencjał prozakrzepowy”, które stosowane są w rutynowej kontroli hemostazy w postaci stężenia płytek krwi, fibrynogenu, a także APTT, czasu protrombinowego, INR, aktywności protrombiny, jak również czynników mogących wpływać na modyfikację tego potencjału z uwzględnieniem leukocytozy, stężenia kreatyniny oraz lipidogramu. Wykazano istotną pozytywną korelację pomiędzy stężeniem glukozy oznaczanej przy przyjęciu a leukocytozą (R Spearman 0,23, p = 0,03), stężeniem kreatyniny (R Spearman 0,29, p = 0,007), jak również stężeniem triglicerydów (R Spearman 0,52, p = 0,03).
Pacjentów podzielono względem glikemii oznaczonej przy przyjęciu równej 172 mg/dl, która odpowiadała granicy górnego kwartyla. Grupa 1: pacjenci z glikemią poniżej 172 mg/dl (n = 68), grupa 2: pacjenci z glikemią wyższą i równą 172 mg/dl (n = 22).
Pacjenci porównywanych grup różnili się istotnie pod względem statystycznym w zakresie płci – mężczyźni częściej występowali w grupie 1, jak również w zakresie odsetka występowania cukrzycy typu 2, który był wyższy w grupie 2. Porównano również częstość stosowania leków przeciwpłytkowych (kwas acetylosalicylowy, klopidogrel, tiklopidyna) oraz przeciwkrzepliwych (heparyna niefrakcjonowana i drobnocząsteczkowa), wykazując istotnie częściej pod względem statystycznym wykorzystanie kwasu acetylosalicylowego, adenozyny oraz heparyny niefrakcjonowanej w zakresie grupy 1 (tab. 1), co mogło mieć odzwierciedlenie w ostatecznym przepływie w naczyniach wieńcowych, który był wyższy w zakresie grupy 1.
Tab. 1. Charakterystyka badanej populacji
CechaGlikemia poniżej 172 mg/dl (n = 68)Glikemia powyżej i równa 172 mg/dl (n = 22)p
STEMI54 (79,4%)19 (86,4%)0,48
NSTEMI14 (20,6%)3 (13,6%)0,48
Wiek [lata]63,7 ± 11,766,1 ± 9,50,34
Płeć [mężczyźni]52 (76,5%)11 (50%)0,02
Nikotynizm25 (36,8%)5 (22,7%)0,23
Nadciśnienie tętnicze37 (54,4%)14 (63,6%)0,45
Hiperlipidemia16 (23,5%)3 (13,6%)0,32
Cukrzyca typu 210 (14,7%)13 (59,1%)0,00004
BMI [kg/m2]26,9 ± 4,0530,08 ± 5,90,08
Leczone PTW39 (57,4%)9 (40,9%)0,18
Leczone GPZ19 (27,9%)2 (9,1%)0,58
Leczone GO7 (10,3%)5 (22,7%)0,14
Leczony pień LTW0(0%)0(0%)NS
TIMI1,5 ± 0,71,2 ± 0,960,15
Klopidogrel43 (63,2%)15 (68,2%)0,67
Tiklopidyna23 (33,8%)3 (13,6%)0,07
Kwas acetylosalicylowy60 (88,2%)15 (68,2%)0,03
Heparyna niefrakcjonowana23 (33,8%)2 (9,1%)0,025
Heparyna drobnocząsteczkowa41 (60,3%)17 (77,3%)0,15
Adenozyna29 (42,6%)4 (18,2%)0,04
Abciksimab42 (61,8%)15 (68,2%)0,59
Zgon w obserwacji wewnątrzszpitalnej4 (5,9%)8 (36,4%)0,0003
Zgon w obserwacji długoterminowej15 (22,1%)10 (45,5%)0,03
PTW – prawa tętnica wieńcowa; GPZ – gałąź przednia zstępująca; GO – gałąź okalająca pień; LTW – pień lewej tętnicy wieńcowej

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Kinalska I, Telejko B: Profilaktyka i leczenie trombofilii cukrzycowej w świetle najnowszych badań. Diabetol Prakt 2003; 2: 153-159.
2. Kozek E: Znaczenie rokownicze kontroli glikemii w ostrych zespołach wieńcowych u chorych na cukrzycę; http://diabetologiaonline.pl (data dostępu: 12.01.2017).
3. Prasad S, Meredith I: Current approach to slow flow and no-reflow. Cardiac Intervention Today 2008; 1: 43-51.
4. Ito H: No-reflow phenomenon and prognosis in patients with acute myocardial infarction. Nat Clin Pract Cardiovasc Med 2006; 9: 499-506.
5. Jaffe R, Charron T, Puley G et al.: Microvascular obstruction and the no-reflow phenomenon after percutaneous coronary intervention. Circulation 2008; 117: 3152-3156.
6. Rezkalla SH, Kloner RA: No-reflow phenomenon. Circulation 2002; 105: 656-662.
7. Morishima I, Sone T, Okumura K et al.: Angiographic no-reflow phenomenon as a predictor of adverse long-term outcome in patients treated with percutaneous transluminal coronary angioplasty for first acute myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 2000; 36: 1202-1209.
8. Shechter M, Merz CN, Paul-Labrador MJ et al.: Blood glucose and platelet – dependent thrombosis in patiets with coronary artery disease. J Am Coll Cardiol 2000; 35: 300-307.
9. Marfella R, Siniscalchi M, Esposito K et al.: Effects of stress hyperglycemia on acute myocardial infarction: role of inflammatory immune process in functional cardiac outcome. Diabetes Care 2003; 26: 3129-3135.
10. Bronisz A, Bronisz M, Koziński M et al.: Postępowanie w stanach hiperglikemii u chorych z ostrym zespołem wieńcowym. Folia Cardiol 2008; 15: 505-509.
11. Picup J, Chusney G, Thomas S et al.: Plasma interleukin-6, tumor necrosis factor alpha and blood cytokine production in type 2 diabetes. Life Sci 2000; 67: 291-300.
12. Comparan-Nunez A, Palacios JM, Jerjes-Sanchez CD: Leukocytosis associated with higher incidence of adverse cardiovascular events in myocardial infarcts. Arch Cardiol Mex 2005; 75 (suppl. 3): 61-68.
13. Pearso A, Nicolau J, Serrano C et al.: Influence of leukocytes and glycemia on the prognosis of patients with acute myocardial infarction. Arq Bras Cardiol 2009; 92: 84-88.
14. Zhang L, Zalewski A, Liu Y et al.: Diabetes-induced oxidative stress and low-grade inflammation in porcine coronary arteries. Circulation 2003; 108: 472-478.
15. Patel M, Mahaffey K, Armstrong P et al.: Prognostic usefulness of white blood cell count and temperature in acute myocardial infarction (from the CARDINAL Trial). Am J Cardiol 2005; 95: 614-618.
16. Stone GW, Peterson MA, Lansky AJ et al.: Impact of normalized myocardial perfusion after successful angioplasty in acute myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 2002; 39: 591-597.
17. Kozek E, Klupa T, Witek P et al.: Fibrynogen jako czynnik ryzyka choroby wieńcowej u chorych na cukrzycę typu 2. Diabetol Prakt 2003; 4: 265-271.
otrzymano: 2017-01-04
zaakceptowano do druku: 2017-01-25

Adres do korespondencji:
*Edward Franek
Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii CSK MSWiA w Warszawie
Wołoska 137, 02-507 Warszawa
tel. +48 (22) 508-14-05
edward.franek@cskmswia.pl

Postępy Nauk Medycznych 2/2017
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych