Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 2/2017, s. 81-83
Agnieszka Tuszyńska1, *Edward Franek1, 2
Qualification for pancreas transplantation in patient with type 1 diabetes – case report
Kwalifikacja pacjentki z cukrzycą typu 1 do przeszczepienia trzustki – opis przypadku
1Department of Internal Diseases, Endocrinology and Diabetology, Central Clinical Hospital of the Ministry of the Interior and Administration in Warsaw
Head of Department: Professor Edward Franek, MD, PhD
2Department of Human Epigenetics, Mossakowski Clinical Research Centre, Polish Academy of Sciences, Warsaw
Head of Department: Professor Monika Puzianowska-Kuźnicka, MD, PhD
Streszczenie
Cukrzyca jest chorobą przewlekłą, która (wg Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej) dotyka ponad 400 milionów ludzi na całym świecie, a z uwagi na niezdrowy styl życia ten odsetek będzie ulegał zwiększeniu. W przypadku cukrzycy typu 2 możliwa jest redukcja ryzyka zachorowania poprzez poprawę diety i zwiększenie wysiłku fizycznego, podczas gdy cukrzycy typu 1, odpowiadającej 7-12% przypadków, nie można obecnie zapobiec.
Bez względu na rodzaj cukrzycy, niesie ona ze sobą ryzyko powikłań mikro- i makronaczyniowych, które wpływają na długość życia, a którym można zapobiec dzięki dobrej kontroli metabolicznej choroby. W celu utrzymania normoglikemii oraz w konsekwencji uniknięcia powikłań wprowadzane są nowe metody terapeutyczne. Spośród wszystkich dostępnych opcji leczenia jedynie przeszczepienie trzustki pozwala na niezależność od insuliny, eliminuje ostre komplikacje i zapobiega postępowi przewlekłych nefrologicznych i neurologicznych powikłań, polepszając tym samym jakość życia. Zdecydowaną większość biorców przeszczepów stanowią pacjenci z cukrzycą typu 1 powikłaną nefropatią, u których trudno jest uzyskać prawidłową kontrolę glikemii, co skutkuje częstymi i poważnymi powikłaniami (hipoglikemia, istotna hiperglikemia, kwasica ketonowa) wymagającymi interwencji medycznej.
Niestety przeszczepienie trzustki wiąże się z potencjalnym ryzykiem, takim jak ostre komplikacje (odrzucanie, zakrzepica, błędy chirurgiczne), i potrzebą stosowania immunosupresji przez całe życie. W związku z powyższym istotne jest, aby odpowiednio ocenić pacjenta przed podjęciem decyzji o przeszczepieniu trzustki. Niniejsza praca jest opisem przypadku mającym ilustrować niektóre problemy związane z właściwą kwalifikacją chorego do przeszczepienia trzustki.
Summary
Diabetes is a chronic disease affecting (according to International Diabetes Federation) over 400 million people worldwide and these numbers are going to increase. This is mostly caused by unhealthy lifestyle. It is possible to reduce the risk of type 2 diabetes by improving diet and increasing physical activity, whereas type 1 diabetes, that accounts for 7-12% of cases, is not currently not preventable.
Regardless of a type, diabetes is associated with a number of micro and macrovascular complications that affect life expectancy, and which may be prevented by good metabolic control of the disease. In order to maintain normoglycemia and consequently avoid complications novel therapeutic strategies are pursued. Among all available treatment options only pancreas transplantation enables insulin independency, eliminates acute complications and stabilizes long-term renal and neural complications, thereby improving quality of life. Vast majority of recipients are patients with type 1 diabetes and end-stage renal disease in whom glucose control is difficult to achieve resulting in frequent, acute and severe complications (hypoglycaemia, marked hyperglycaemia, ketoacidosis) that require medical attention.
Unfortunately pancreas transplantation is associated with potential risk such as immediate complications (rejection, thrombosis, surgical techniques failure) and necessity for lifelong immunosuppression. Thus, it is essential to evaluate the patient properly in terms of potential contraindications before deciding to perform pancreas transplantation. This paper is a case report showing some issues connected with a proper qualification for the pancreas transplantation.Introduction
Diabetes is a chronic disease affecting (according to International Diabetes Federation) over 400 million people worldwide. It is possible to reduce the risk of this type of disease by improving lifestyle. Type 1 diabetes, that accounts for 7-12% of cases, is not currently preventable (1). Regardless of type, diabetes is associated with a number of micro and macrovascular complications that affect life expectancy. In order to maintain normoglycemia and consequently avoid complications novel therapeutic strategies are pursued. Unfortunately type 1 diabetes can only be managed with the delivery of insulin either by subcutaneous injections or by insulin pump. Among all available treatment options only pancreas transplantation enables insulin independency, eliminates acute complications and stabilizes long-term renal and neural complications, thereby improving quality of life. It should be considered in patients with type 1 diabetes in whom glucose control is difficult to achieve resulting in frequent, acute and severe complications (hypoglycaemia, marked hyperglycaemia, ketoacidosis) that require medical attention. Clinical and emotional problems associated with exogenous insulin administration may also be significant indication for a transplantation (2). Patients with type 2 diabetes account for about 7% of the recipients with similar indications as mentioned before (3). It should be emphasized that this treatment option involves contraindications such as severe uncorrectable cardiac disease, malignant neoplasm, ongoing or recurrent infections, high insulin resistance, preserved insulin secretion, persistent substance abuse, unresolvable psychological problems and inability to adhere to posttransplant immunosuppressive regimen (4).
However, the procedure of transplantation itself is connected with possible complications (acute rejection, thrombosis, pancreatitis, infections, intra-abdominal haemorrhage, exocrine pancreatic duct leaks), additionally the patients require lifelong immunosuppression, which often involves many side effects. Therefore, patients qualified for pancreas transplantation should undergo objective multidisciplinary evaluation including psychological assessment. We present below a case of a young women with type 1 diabetes qualified for pancreas transplantation.
Clinical presentation
A 24-year-old woman (psychology student) with an 8-year history of type 1 diabetes was admitted to the department of diabetology because of poor control of the disease. The main problem included frequent episodes of hyperglycaemia over 400 mg/dl and severe hypoglycaemia (even 20 mg/dl with loss of consciousness) irrespective of maintenance of appropriate diet. In addition she presented with dysuria. Because of neuropathy the patient was receiving oxycodone and lidocaine through an intravenous catheter. She was also treated for hypertension with candesartan, hydrochlorothiazide, amlodipine, clonidine and metoprolol achieving good blood pressure control. The other comorbidities included neurogenic bladder, recurrent urinary tract infections, urolithiasis, celiac disease, peptic ulcer disease, iron-deficiency anaemia, polycystic ovary syndrome, simple breast cyst, vitamin D deficiency.
She was treated with insulin pump, receiving over 100 U/day. She was hospitalized in our department 5 times in one year in order to optimize the treatment and, because of failure to do that, a process of a qualification for pancreas transplantation was eventually started.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. www.idf.org.
2. Robertson RP, Davis C, Larsen J et al.: Pancreas and islet transplantation for patients with diabetes (technical review). Diabetes Care 2000; 23: 112-116.
3. Orlando G, Stratta RJ, Light J: Pancreas transplantation for type 2 diabetes mellitus. Curr Opin Organ Transplant 2011; 16: 110-115.
4. Kałuża B et al.: Kwalifikacja chorych na cukrzycę do przeszczepienia samej trzustki. Diabetologia Kliniczna 2013; 2, 5: 172-177.
5. Larsen J: Pancreas transplantation: indications and consequences. Endocr Rev 2004; 25(6): 919-946.
6. Gruessner A: 2011 update on pancreas transplantation. Rev Diabet Stud 2011; 8: 6-16.
7. Gruessner A, Sutherland DE: Pancreas transplant outcomes for United States (US) and non-US cases as reported to the United Network for Organ Sharing (UNOS) and the International Transplant Registry (IPTR) as of June 2004. Clin Transplant 2005; 19: 433-455.
8. Piccoli GB et al.: Non-compliance after a Kidney-Pancreas Transplantation. Transplantationsmedizin 2005; 3: 107-114.
otrzymano: 2017-01-04
zaakceptowano do druku: 2017-01-25

Adres do korespondencji:
*Edward Franek
Department of Internal Diseases, Endocrinology and Diabetology Central Clinical Hospital of the Ministry of the Interior and Administration in Warsaw
Wołoska 137, 02-507 Warszawa
tel. +48 (22) 508-14-05
edward.franek@cskmswia.pl

Postępy Nauk Medycznych 2/2017
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych