Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 2/2017, s. 39-48 | DOI: 10.25121/NewMed.2017.21.2.39
Anna Gorzelnik, *Lidia Zawadzka-Głos, Agnieszka Segiet, Karolina Raczkowska-Łabuda
Ocena czynników ryzyka krwawienia u dzieci po adenotomii/adenotonsillotomii
Hemorrhage risk factors assessment in pediatric patients undergoing adenoidectomy/adenotonsillotomy
Department of Pediatric Otolaryngology, Medical University of Warsaw, Poland
Head of Department: Associate Professor Lidia Zawadzka-Głos, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Krwotok jest jedną z najpoważniejszych komplikacji adenotomii (AT) i adenotonsillotomii (ATT) u dzieci. Nieuzyskanie hemostazy jest wskazaniem do założenia tamponady Bellocqa. W celu zminimalizowania ryzyka krwawienia pooperacyjnego wykonuje się badania układu krzepnięcia, morfologię i oznaczanie grupy krwi.
Materiał i metody. Analizowano dane 135 dzieci po zabiegu AT/ATT o prawidłowych parametrach układu krzepnięcia przed operacją. Do grupy badawczej włączono dzieci, które wymagały tamponady tylnej nosa (N = 41), a do grupy kontrolnej – dzieci z krwotokiem z nosa, który ustąpił samoistnie i nie wymagał tamponady, lub dzieci bez krwotoku z nosa (N = 94).
Wyniki. Wykazano, że krwotok częściej występował u starszych dzieci. Nie stwierdzono związku między grupą krwi, wiekiem, płcią, typem zabiegu i parametrami badań laboratoryjnych wykonanymi przed zabiegiem a częstością krwotoku.
Wnioski. W naszym badaniu wyniki badań laboratoryjnych wykonanych przed zabiegiem nie były dobrym predyktorem ryzyka krwotoku po AT/ATT. Jednak szczegółowe zebranie wywiadu osobistego i rodzinnego, dokładne badanie przedmiotowe oraz odpowiednie zaplecze laboratoryjne mogą ujawnić skazy krwotoczne o dotychczas bezobjawowym przebiegu klinicznym.
Summary
Introduction. Hemorrhage is one of the most important complication of adenoidectomy (AT) and adenotonsillotomy (ATT) in children. The lack of hemostasis is an indication for Bellocq’s tamponade. Preoperative coagulation tests, complete blood count and blood type tests are taken to minimize the risk of bleeding after surgery.
Material and methods. Data of 135 children with preoperative normal bleeding tests who underwent AT/ATT was collected. In study group (N = 41), postoperative hemorrhage requiring posterior nasal pack occurred. In the control group (N = 94), bleeding after AT/ATT resolved spontaneously and did not require nasal packing.
Results. Hemorrhage was associated with older age. There was no relationship between hemorrhage and blood group, gender, type of the procedure and laboratory results obtained before the surgery.
Conclusions. In our study, preoperative laboratory findings failed to effectively identify the patients at risk of hemorrhage after AT/ATT. However, a thorough medical interview and family history, as well as a detailed physical examination and laboratory testing might reveal bleeding disorders that had been asymptomatic.Wstęp
Krwawienie jest poważnym w skutkach powikłaniem po adenotomii (AT) oraz adenotonsillotomii (ATT) u dzieci. Występuje najczęściej w pierwszych 24h po zabiegu (1-4). Przyczyn nieuzyskania odpowiedniej hemostazy należy szukać w niecałkowitym usunięciu tkanek migdałka, nieodpowiedniej opiece około- i pooperacyjnej, jak również w nierozpoznanych dotychczas zaburzeniach krzepnięcia. Przedłużające się obfite krwawienie śródoperacyjne lub pooperacyjne przy niewystarczającej odpowiedzi na zachowawcze sposoby uzyskania hemostazy jest wskazaniem do wprowadzenia do części nosowej gardła tamponu Bellocqa w celu ucisku krwawiącego naczynia. W takim przypadku pacjent zawsze wymaga hospitalizacji oraz osłony antybiotykowej. W celu zminimalizowania ryzyka krwawienia pooperacyjnego standardem staje się wykonywanie badań morfologii, OB (odczyn Biernackiego), grupy krwi oraz czasu kaolinowo-kefalinowego (APTT) i czasu protrombinowego (PT) w okresie przedoperacyjnym.
Cel pracy
Celem pracy była ocena zdolności predykcyjnych parametrów badanych na wystąpienie krwawienia u dzieci po AT/ATT.
Materiał i metody
Przeprowadzono retrospektywną analizę pacjentów po AT/ATT, u których przed zabiegiem nie stwierdzono wydłużonego APTT i PT. Pacjenci byli hospitalizowani w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie od stycznia 2008 do grudnia 2014 roku. Wyodrębiono pacjentów z krwawieniem z nosogardła wymagających zaopatrzenia tamponadą tylną (grupa badawcza) oraz pacjentów z krwawieniem z nosogardła niewymagających zaopatrzenia tamponadą tylną lub bez krwawienia (grupa kontrolna). Grupy porównywano pod względem grupy krwi, wieku, płci, typu zabiegu oraz parametrów układu krzepnięcia (APTT, INR – międzynarodowy współczynnik znormalizowany), OB i morfologii (WBC – liczba krwinek białych, PLT – liczba płytek krwi, %Lymph – odsetek limfocytów, %Mono – odsetek monocytów, %Neu – odsetek neutrofili).
W statystykach opisowych dla zmiennych kategorycznych uwzględniono liczebność i odsetek wystąpień. Rozkład zmiennych ciągłych najpierw oceniano wykorzystując test Shapiro-Wilka, następnie w przypadku zmiennych o rozkładzie normalnym w statystykach opisowych podano średnią wraz z odchyleniem standardowym, w przeciwnym przypadku medianę oraz kwantyle rzędu 25% i 75%. Dla każdej zmiennej podano liczbę braków danych. Zmienne kategoryczne porównywano z wykorzystaniem testu Fishera lub testu chi-kwadrat, w zależności od liczebności poszczególnych kategorii. Zmienne ciągłe o rozkładzie normalnym porównywano testem t-Studenta, w przeciwnym przypadku wykorzystano test Manna-Whitney’a.
Zdolność predykcyjną rozważanych zmiennych jako predyktorów wystąpienia krwawienia wymagającego tamponady tylnej zbadano z wykorzystaniem krzywych ROC. Dla każdej zmiennej podano AUC (pole powierzchni pod krzywą ROC) wraz z 95% przedziałem ufności, wyznaczony punkt odcięcia odpowiadający wartości zmniennej, dla której odległość krzywej ROC od punktu (100%, 100%) jest minimalna, oraz swoistość i czułość w wybranym punkcie odcięcia.
We wszystkich analizach przyjęto poziom istotności 0.05.
Wyniki
Zebrano dane łącznie 135 pacjentów. 41 pacjentów zakwalifikowano do grupy badawczej, a 94 – do grupy kontrolnej.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Peeters A, Van Rompaey D, Schmelzer B et al.: Tonsillectomy and adenotomy as a one day procedure? Acta Otorhinolaryngol Belg 1998; 53(2): 91-97.
2. Windfuhr JP, Chen YS: Post-tonsillectomy and -adenoidectomy hemorrhage in nonselected patients. Ann Otol Rhinol Laryngol 2003; 112: 63-70.
3. Windfuhr JP, Chen YS, Remmert S: Hemorrhage following tonsillectomy and adenoidectomy in 15,218 patients. Otolaryngol Head Neck Surg 2005; 132: 281-286.
4. Windfuhr JP, Sesterhenn K: Blutung nach Tonsillektomie. Analyse von 229 Fällen. HNO 2001; 49(9): 706-712.
5. Gorzelnik A, Zawadzka-Głos L: Bellocq’s tamponade in children who underwent operative treatment on the Waldeyer’s ring in the children’s otolaryngology clinic in Warsaw. New Med 2013; 4: 123-125.
6. Delank KW: Blutungen im HNO-Bereich. Fachspezifische und interdisziplinäre Aspekte. HNO 2005; 53(2): 187-199.
7. Windfuhr JP, Hubner R, Sesterhenn K: Kriterien zur stationären Krankenhausbehandlung der Adenotomie. HNO 2003; 51(8): 622-628.
8. Eberl W, Wendt I, Schroeder HG: Präoperatives Screening auf Gerinnungsstörungen vor Adenotomie und Tonsillektomie. Klin Padiatr 2005; 217: 20-24.
9. Hörmann K: Gemeinsame Stellungnahme zur Notwendigkeit präoperativer Gerinnungsdiagnostik vor Tonsillektomie und Adenotomie bei Kindern. Laryngorhinootologie 2006; 85(08): 580-581.
10. Deitmer T: Gerinnungsuntersuchungen vor Tonsillektomie oder Adenotomie? HNO 2001; 49: 344-346.
11. Windfuhr JP, Chen YS, Remmert S: Unidentified coagulation disorders in post-tonsillectomy hemorrhage. Ear Nose Throat J 2004; 83(1): 28.
12. Close HL, Kryzer TC, Nowlin JH, Alving BM: Hemostatic assessment of patients before tonsillectomy: a prospective study. Otolaryngol Head Neck Surg 1994; 111: 733-738.
13. Scheckenbach K, Bier H, Hoffmann T et al.: Risiko von Blutungen na Adenotomie und Tonsillektomie. HNO 2008; 56(3): 312-320.
14. Bhasin N, Parker RI: Diagnostic outcome of preoperative coagulation testing in children. Pediatr Hematol Oncol 2014; 31(5): 458-466.
15. Kleinschmidt SP, Plinkert PK, Fuchs-Buder T, Seyfert UT: Störungen der Hämostase bei Patienten in der HNO-Heilkunde. HNO 2003; 51: 251-265.
16. Schwaab M, Hansen S, Gurr A, Dazert S: Significance of blood tests prior to adenoidectomy. Laryngorhinootologie 2008; 87: 100-106.
17. Zwack GC, Derkay CS: The utility of preoperative hemostatic assessment in adenotonsillectomy Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1997; 39: 67-76.
18. Kshirsgar R, Mahboubi H, Moriyama D, Ajose-Popoola O: Increased immediate postoperative hemorrhage in older and obese children after outpatient tonsillectomy. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2016; 84: 119-123.
19. Harounian JA, Schaefer E, Schubart J, Carr MM: Pediatric adenotonsillectomy and postoperative hemorrgahe: demograhic and geographic variation in the US. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2016; 87: 50-54.
otrzymano: 2017-04-17
zaakceptowano do druku: 2017-05-08

Adres do korespondencji:
*Lidia Zawadzka-Głos
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, Polska
tel. +48 (22) 317 97 21
e-mail: laryngologia@spdsk.edu.pl

New Medicine 2/2017
Strona internetowa czasopisma New Medicine