Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 2/2017, s. 49-57 | DOI: 10.25121/NewMed.2017.21.2.49
Kinga Siewiorek1, Olga Siewiorek1, Piotr Kwast1, 2, *Lidia Zawadzka-Głos2
Adenotomia i adenotonsillotomia u dzieci poniżej 2. roku życia – analiza retrospektywna
Adenoidectomy and adenotonsillotomy in children less than 2 years of age – a retrospective analysis
1Student Research Club on Laryngology in the Department of Pediatric Otolaryngology, Medical University of Warsaw, Poland
Mentor of Research Club: Piotr Kwast, MD
2Department of Pediatric Otolaryngology, Medical University of Warsaw, Poland
Head of Department: Associate Professor Lidia Zawadzka-Głos, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Funkcją migdałków podniebiennych i gardłowego jest udział w mechanizmach obronnych. Ciągła stymulacja antygenami powoduje przerost migdałków, który, w określonych przypadkach, może stanowić wskazanie do ich usunięcia.
Cel pracy. Celem pracy była analiza grupy dzieci poniżej 2. roku życia poddanych adenotomii lub adenotonsillotomii pod względem: zgłaszanych objawów, rodzaju wykonanego zabiegu, chorób współistniejących oraz niepożądanych objawów w pierwszej dobie po zabiegu.
Materiał i metody. Do badania włączono dzieci poniżej 2. roku życia, hospitalizowane w latach 2009-2016 w Klinince Otolaryngologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu medycznego z powodu przerostu migdałków, u których wykonano zabieg operacyjny. Spośród wszystkich 5833 pacjentów z przerostem migdałka gardłowego i/lub podniebiennych, 60 (29 dziewczynek, 31 chłopców) spełniało kryteria badania. Oceniono zgłaszane objawy, choroby współistniejące, rodzaj zabiegu i niepożądane objawy w pierwszej dobie po operacji w poszczególnych grupach wiekowych.
Wyniki. U 38 pacjentów wykonano adenotomię, a u 22 adenotonsillotomię. U 26 dzieci współwystępowało wysiękowe zapalenie ucha środkowego leczone dodatkowo tympanocentezą lub drenażem wentylacyjnym. Pod względem zgłaszanych objawów oraz rodzaju wykonanego zabiegu nie odnotowano istotnych statystycznie różnic w grupach wiekowych. U trojga dzieci z chorobami towarzyszącymi wystąpiły niepożądane objawy w pierwszej dobie po zabiegu: spadki saturacji oraz gorączka.
Wnioski. Adenotomia i adenotonsillotomia z współistniejącą tympanocentezą lub tympanocentezą z drenażem jest względnie bezpieczna i skuteczna u dzieci poniżej 2. roku życia. Nie wykazano ewidentnej zależności między wiekiem dziecka a częstością wykonywania adenotomii w stosunku do adenotonsillotomii. Rodzice powinni być poinformowani o możliwości odrastania migdałków po niecałkowitym ich usunięciu.
Summary
Introduction. The function of the palatine and adenoid tonsils is to provide defence against respiratory and digestive pathogens. Continuous antigenic stimulation may lead to tonsillar hypertrophy, which can be an indication for their removal.
Aim. The purpose of this study was to analyse the symptoms, comorbidities, type of procedure and adverse effects after surgery in children less than 2 years of age who underwent adenoidectomy or adenotonsillotomy.
Material and methods. Children less than 2 years of age hospitalized in the years 2009-2016 in the Department of Pediatric Otolaryngology of the Medical University of Warsaw were included in the study. Among 5833 patients with tonsillar hypertrophy, 60 patients (29 girls, 31 boys) met the inclusion criteria. Reported symptoms, comorbidities, type of procedure, and adverse symptoms during the post-operative observation period were analysed in age subgroups.
Results. Adenoidectomy was performed in 38 cases, and adenotonsillotomy – in 22 cases. 26 children had concomitant otitis media with effusion treated with myringotomy with or without tympanostomy tube insertion. In regard to the symptoms and type of the procedure, the level of statistical significance was not reached. Drops in blood oxygen saturation and fever were observed postoperatively in three children with comorbid conditions.
Conclusions. Adenoidectomy and adenotonsillotomy with myringotomy with or without tympanostomy tube insertion are relatively safe and efficient procedures in children under 2 years of age. No evident correlation between the age of the child and the frequency of performing adenoidectomy in relation to adenotonsillotomy has been noted. Parents should be informed about the risk of regrowth and the possible need for a future reoperation.
Wstęp
Migdałki to część układu immunologicznego odpowiadająca za kształtowanie mechanizmów obronnych organizmu, szczególnie zaraz po urodzeniu, gdy dochodzi do pierwszego kontaktu z antygenami środowiskowymi (1). Zwiększona stymulacja patogenami, zwłaszcza w trakcie infekcji górnych dróg oddechowych, może skutkować w tym okresie powiększeniem rozmiarów migdałka gardłowego i migdałków podniebiennych, co z kolei może wpływać na prawidłowy rozwój dziecka (1). Aby nie doszło do poważnych następstw przerostu migdałków, należy rozważyć wskazania do ich usunięcia.
Cel pracy
Celem pracy była analiza grupy dzieci poniżej 2. roku życia poddanych adenotomii lub adenotonsillotomii pod względem zgłaszanych objawów, rodzaju wykonanego zabiegu, niepożądanych objawów w okresie pooperacyjnym oraz chorób współistniejących.
Materiał i metody
Do badania włączono dzieci poniżej 2. roku życia, operowane w Oddziale Otolaryngologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2009-2016 z powodu przerostu migdałka gardłowego i/lub migdałków podniebiennych. Ze względu na wiek pacjentów podzielono na 2 grupy: od 6. do ≤ 18. miesiąca życia oraz od 18. do ≤ 24. miesiąca życia.
Oceniono częstość zgłaszanych objawów, rodzaj wykonywanych zabiegów w poszczególnych grupach wiekowych, a także choroby współistniejące i niepożądane objawy w trakcie pooperacyjnej obserwacji w Oddziale. Do oceny istotności statystycznej zastosowano dwustronny dokładny test Fishera.
Wyniki
Spośród 5833 pacjentów z przerostem migdałka gardłowego i/lub migdałków podniebiennych, hospitalizowanych w Oddziale Otolaryngologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 60 pacjentów (29 dziewczynek, 31 chłopców) spełniało kryteria badania. Liczba dzieci w grupach wiekowych od 6. do ≤ 18. miesiąca życia, oraz od 18. do ≤ 24. miesiąca życia wynosiła odpowiednio 21 i 39. U 38 pacjentów wykonano adenotomię, a u 22 adenotonsillotomię. Wśród starszych dzieci zabieg adenotonsillotomii był przeprowadzany częściej niż wśród młodszych, różnica ta jest jednak na granicy istotności statystycznej (tab. 1).
Tab. 1. Przerost migdałków. Rodzaj wykonanego zabiegu w zależności od wieku
Rodzaj wykonanego zabieguGrupa wiekowap
od 6. do ≤ 24. m.ż.od 18. do ≤ 24. m.ż.
N%N%
Adenotomia1780,952153,850,05
Adenotonsillotomia419,051846,150,05
Najczęściej zgłaszanymi przez rodziców dolegliwościami u dzieci były: upośledzenie drożności nosa (N = 50), nawracające infekcje górnych dróg oddechowych (N = 46), chrapanie (N = 43), upośledzenie słuchu (N = 26), bezdechy (N = 20), katar (N = 13), nawracające zapalenia ucha środkowego (N = 8) i kaszel (N = 2) (ryc. 1). Nie odnotowano istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupami wiekowymi.
Ryc. 1. Procentowy udział zgłaszanych objawów w dwóch grupach wiekowych
Pięcioro dzieci miało schorzenia towarzyszące: zespół Downa, zespół Pierre’a Robina, opóźnienie psychoruchowe lub astmę. Niepożądane objawy podczas obserwacji dziecka po zabiegu w postaci spadków saturacji (N = 2) i gorączki (N = 1) pojawiły się wyłącznie w grupie chorych ze współistniejącymi obciążeniami.
U 26 dzieci (43,33%) poddanych adenotomii lub adenotonsillotomii miało zdiagnozowane wysiękowe zapalenie ucha środkowego. Wykonano u nich tympanocentezę, u 7 dodatkowo założono dreny wentylacyjne do błon bębenkowych. Nie zaobserwowano statystycznie istotnych różnic między grupami wiekowymi w zakresie towarzyszącego wysiękowego zapalenia ucha środkowego (tab. 2).
Tab. 2. Wysiękowe zapalenie ucha środkowego. Rodzaj wykonanego zabiegu w zależności od wieku
Rodzaj wykonanego zabieguGrupa wiekowap
od 6. do ≤ 18. m.ż.od 18. do ≤ 24 m.ż.
N%N%
Tympanocenteza bez drenażu628,571333,330,78
Tympanocenteza z drenażem14,76615,380,40
Dyskusja

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Song AS, Tolisano AM, Cable BB et al.: Neurocognitive outcomes after pediatric adenotonsillectomy for obstructive sleep apnea: A systematic review and meta-analysis. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2016; 83: 205-210.
2. Isaacson G, Parikh T: Developmental anatomy of the tonsil and its implications for intracapsular tonsillectomy. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2008; 72: 89-96.
3. Jino L, Dong-Yeop C, Sang-Wook K et al.: Age-related differences in human palatine tonsillar B cell subsets and immunoglobulin isotypes. Clin Exp Med 2016; 16: 81-87.
4. Mattila PS, Tarkkanent J: Age-Associated Changes in the Cellular Composition of the Human Adenoid. Scand J Immunol 1997; 45: 423-427.
5. Polskie Towarzystwo Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi: Zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne dla wybranych jednostek chorobowych w otorynolaryngologii dziecięcej. Post Chir Głowy Szyi 2006; suppl. 1: 46-47.
6. Wallace IF, Berkman ND, Lohr KN et al.: Surgical treatments for otitis media with effusion: a systematic review. Pediatrics 2014; 133(2): 296-311.
7. Brietzke SE, Gallagher D: The effectiveness of tonsillectomy and adenoidectomy in the treatment of pediatric obstructive sleep apnea/hypopnea syndrome: A meta-analysis. Otolaryngol Head Neck Surg 2006; 134: 979-984.
8. Grygalewicz J, Jackowska T, Mazurkiewicz H et al.: Zaburzenia oddychania u dzieci chrapiących w czasie snu, w świetle badań polisomnograficznych. Post Nauk Med 2011; 24: 1032-1037.
9. FDA review results in new warnings about using general anesthesia and sedation drugs in young children and pregnant women; https://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/UCM533197.pdf.
10. Côtè V, Ruiz AG, Perkins J et al.: Characteristics of children under 2 years of age undergoing tonsillectomy for upper airway obstruction. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2015; 79: 903-908.
11. Baugh RF, Archer SM, Mitchell RB et al.: Clinical Practice Guideline: Tonsillectomy in Children. Otolaryngol Head Neck Surg 2011; 144(1S): 1-30.
12. Mrówka-Kata K, Namysłowski G, Mazur-Zielińska H et al.: Wskazania do usunięcia migdałków podniebiennych. Forum Med Rodz 2009; 3(2): 124-128.
13. Smith S: Tonsillotomy: An alternative surgical option to total tonsillectomy in children with obstructive sleep apnoea. Aust Fam Physician 2016; 45(12): 894.
14. Sathe N, Chinnadurai S, McPheeters M et al.: Comparative Effectiveness of Partial versus Total Tonsillectomy in Children: A Systematic Review. Otolaryngol Head Neck Surg 2016; 156(3): 456-463.
15. Mangiardi J, Graw-Panzer KD, Weedon J et al.: Polysomnograhy outcomes for partial intracapsular versus total tonsillectomy. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2010; 74(12): 1361-1366.
16. Acevedo JL, Shah RK, Brietzke SE: Systematic Review of Complications of Tonsillotomy versus Tonsillectomy. Otolaryngol Head Neck Surg 2012; 146(6): 871-879.
17. Odhagen E, Sunnergren O, Hemlin C et al.: Risk of reoperation after tonsillotomy versus tonsillectomy: a population-based cohort study. Eur Arch Otorhinolaryngol 2016; 273(10): 3263-3268.
18. Cheng J, Elden L: Outcomes in Children Under 12 Months of Age Undergoing Adenotonsillectomy for Sleep-Disordered Breathing. The Laryngoscope 2013; 123: 2281-2284.
19. Duarte V, Liu YF, Shapiro NL: Coblation Total Tonsillectomy and Adenoidectomy Versus Coblation Partial Intracapsular Tonsillectomy and Adenoidectomy in Children. Laryngoscope 2014; 124: 1959-1964.
20. Łapińska I, Zawadzka-Głos L, Iciek WM: Analiza kliniczna pacjentów poddanych leczeniu chirurgicznemu migdałków. Nowa Ped 2016; 1: 3-6.
otrzymano: 2017-04-07
zaakceptowano do druku: 2017-05-06

Adres do korespondencji:
*Lidia Zawadzka-Głos
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, Polska
tel. +48 (22) 317 97 21
e-mail: laryngologia@spdsk.edu.pl

New Medicine 2/2017
Strona internetowa czasopisma New Medicine