Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 4/2018, s. 148-152 | DOI: 10.25121/NS.2018.23.4.148
*Alicja Porenczuk1, Bartłomiej Górski2, Wioletta Bielas1, Dariusz Gozdowski3, Agnieszka Mielczarek1
Ocena porównawcza właściwości klinicznych materiału wypełnieniowego pakowanego w blistry
A comparative evaluation of clinical features of a restorative material packed in blisters
1Zakład Stomatologii Zachowawczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek
2Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Zakładu: prof. zw. dr hab. n. med. Renata Górska
3Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki, Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. inż. Krzysztof Pawłowski
Streszczenie
Wstęp. Szerokie wskazania do stosowania polimerowych materiałów złożonych w leczeniu ubytków twardych tkanek zębów wynikają z zachodzącego postępu technologicznego. Nowa grupa materiałów odtwórczych zapobiegających zakażeniom krzyżowym ma zapewnić sterylność zabiegu, przy jednoczesnym zachowaniu parametrów klinicznych ważnych zarówno dla lekarza dentysty, jak i pacjenta. Jednorazowe opakowanie umożliwia wykorzystanie określonej porcji do odbudowy pojedynczego ubytku i zapobiega użyciu materiału podczas kolejnego zabiegu.
Cel pracy. Celem badania było porównanie właściwości klinicznych w zakresie aplikacji, modelowania, polerowania i estetyki materiału wypełnieniowego pakowanego w blistry względem innych materiałów polimerowych do wypełnień.
Materiał i metody. Przeprowadzono badanie ankietowe wśród 56 studentów Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Studenci otrzymali jednorazowy blister materiału wypełnieniowego do odbudowy pojedynczego ubytku, po czym wypełnili ankietę dotyczącą pracy klinicznej z tym materiałem. Zwrócone dane poddano analizie przy pomocy testu chi-kwadrat dla istotności statystycznej p < 0,05.
Wyniki. Całkowita responsywność badania wyniosła 44,6%. Pobieranie materiału wypełnieniowego z blistra uznano za wygodne (84%). Aplikacja materiału do ubytku została oceniona bardzo dobrze przez 92% respondentów, zaś 72% studentów uznało ten materiał za istotnie łatwiejszy w zakresie aplikacji i polerowania względem innych materiałów wypełnieniowych. Również 72% respondentów uznało materiał za istotnie bardziej estetyczny niż pozostałe materiały wypełnieniowe.
Wnioski. Materiał wypełnieniowy zapobiegający zakażeniom krzyżowym, pakowany w blistry, jest łatwy w aplikacji do ubytku, dobrze się modeluje i poleruje. Pakowanie w blistry jest wygodne w użyciu dla lekarza i asystentki. Z uwagi na bardzo dobrą estetykę może być szczególnie dedykowany do odbudów estetycznych.
Summary
Introduction. Vast indications for use of the polymer resins in cavity reconstruction result from a progress in manufacturing process. A new group of cross-infection control restoratives provide sterility of the treatment together with fulfillment of both the patients and the dentists requirements. A disposable packaging enables usage of the material’s portion to restore a single lesion and prevents its further re-use.
Aim. The aim of the study was to compare clinical features, such as application, modelling, polishing and esthetics, of a restorative material packed in blisters to other polymer restorative materials.
Material and methods. A survey study was conducted among 56 students of dentistry. They were given a blister of the material and asked to use it for restoration of a chosen cavity. Afterwards, they were asked to fill in a questionnaire concerning the clinical work with the material. All returned data was analyzed with chi-square test at p < 0.05.
Results. The overall responsive rate was 44.6%. Taking the material from the blister was comfortable for 84%. The material’s application in the cavity was estimated well by 92% of the respondents. 72% believed its application and polishing was significantly easier than the other materials. 72% of the students claimed the material was more esthetic than the other restoratives.
Conclusions. The restorative material packed in blisters is comfortable to apply in the cavity, can be easily modelled and polished. Blisters are comfortable to use by the dentist and the assistant. Due to high esthetics, it is dedicated for esthetic restorations.Wstęp
Stomatologia zachowawcza opiera się na materiałach rekonstrukcyjnych, głównie złożonych, zbudowanych z matrycy składającej się z organicznych monomerów i nieorganicznego wypełniacza, którego wielkość i procentowy udział w materiale decydują o jego klasyfikacji i zastosowaniu klinicznym. Niewątpliwymi zaletami materiałów złożonych są różnorodność i uniwersalność, dzięki czemu można je wykorzystać zarówno w odcinku przednim, jak i bocznym (1). Szerokie wskazania do stosowania materiałów złożonych w leczeniu rekonstrukcyjnym wynikają z postępu technologicznego, dążącego do eliminacji ich wad, m.in. skurczu polimeryzacyjnego, mikroprzecieku brzeżnego, porowatości, cytotoksyczności i działania alergizującego (1, 2). Kompozyty mikrohybrydowe, w skład których wchodzą cząstki nieorganicznego wypełniacza o wielkości 0,4-1 μm (3), stanowią uniwersalną grupę materiałów do wypełnień wszystkich klas ubytków (4). Wprowadzone do użytku klinicznego na początku XXI wieku nanokompozyty zawierają prepolimeryzowane nanocząstki wypełniacza i ich agregaty o wielkości 25-75 nm, których małe rozmiary umożliwiają zwiększenie ich udziału w materiale do 79,5% (5). Zmniejszenie ilości matrycy zawierającej monomery hydrofilowe oraz zwiększenie ilości nieorganicznego wypełniacza są czynnikami wpływającymi na zmniejszenie sorpcji wody przez materiał i, w efekcie, zwiększenie jego wytrzymałości fizycznej (6, 7). Materiały te cechują się zatem zwiększoną odpornością na starcie (3, 8), co sprawia, że są szczególnie dedykowane do odbudowy ubytków poddanych obciążeniom zwarciowym. Oprócz właściwości mechanicznych, nanokompozyty cechują się również bardzo dobrą estetyką (9). Materiały zapobiegające zakażeniom krzyżowym na bazie żywicy polimerowej stanowią nową grupę materiałów odtwórczych, których zadaniem jest zapewnienie sterylności zabiegu, przy jednoczesnym spełnieniu oczekiwań lekarza i pacjenta. O ich działaniu protekcyjnym decyduje opakowanie, którego koncepcja jest łudząco podobna do blistrów tabletek, w których każda tabletka zapakowana jest oddzielnie. Różne wielkości blistra stwarzają możliwość wykorzystania odpowiedniej porcji materiału podczas rekonstrukcji zachowawczej pojedynczego ubytku. W trakcie zabiegu materiał musi być zużyty w jak najkrótszym czasie, gdyż otwarte opakowanie nie zapewnia jego dostatecznej izolacji od środowiska zewnętrznego. Przedstawicielem tego rodzaju materiału jest światłoutwardzalny, mikrohybrydowy materiał wypełnieniowy Next (Dental Life Sciences (mfg Ltd., Wigan, Wielka Brytania)), dedykowany do wypełniania wszystkich klas ubytków zarówno próchnicowego, jak i niepróchnicowego pochodzenia. Określone przez producenta porcje materiału (0,07 i 0,2 g) są pakowane w jednorazowe, sterylne blistry. Skład chemiczny materiału przedstawia rycina 1.
Ryc. 1. Skład chemiczny materiału wypełnieniowego Next
Cel pracy
Celem badania była ocena porównawcza właściwości klinicznych w zakresie aplikacji, modelowania, polerowania i estetyki materiału wypełnieniowego pakowanego w blistry Next z innymi materiałami polimerowymi do wypełnień.
Materiał i metody
Przeprowadzono badanie ankietowe wśród 56 studentów (tab. 1) Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Każdy student otrzymał 0,07 g blister materiału Next (mfg Ltd., Wigan, Wielka Brytania; kolor A2) do wypełnienia wybranego przez siebie ubytku zęba. Po rekonstrukcji ubytku poproszono studentów o indywidualne, anonimowe wypełnienie ankiety zawierającej 25 pytań dotyczących materiału. Pytania ankiety skonstruowano w ten sposób, aby studenci mogli dokonać porównania właściwości klinicznych materiału Next z polimerowym materiałem wypełnieniowym, który stosują rutynowo podczas zajęć praktycznych. Badanie umożliwiło wyrażenie dowolnej opinii studenta o materiale wypełnieniowym Next. Wypełnienie ankiety zajęło przeciętnie 15 min. Dane ze wszystkich zwróconych ankiet zanalizowano przy pomocy testu chi-kwadrat i oprogramowania SPSS 10.0 dla systemu Windows (SPSS Inc., Chicago, Stany Zjednoczone). Za istotne statystycznie przyjęto dane o p < 0,05.
Tab. 1. Dystrybucja responsywności badania według roku studiów oraz całkowita responsywność badania
Rok studiówPłećN (%)Liczba wydanych ankietLiczba zwróconych ankiet (%)
IIIkobiety3 (30)2810 (35,7)
mężczyźni7 (70)
IVkobiety5 (62,5)218 (38,1)
mężczyźni3 (37,5)
Vkobiety7 (100)77 (100)
mężczyźni0
OgółemCałkowita liczba
wydanych ankiet
Całkowita liczba
zwróconych ankiet (%)
Kobiety15 (60)5625 (44,6)
Mężczyźni10 (40)
Wyniki

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Kobierska-Brzoza JM, Dobrzyński M, Fita KA et al.: Aktualnie zalecane materiały odtwórcze w nowoczesnej stomatologii zachowawczej. Polim Med 2015; 45(1): 37-43.
2. Yih-Dean J, Bor-Shiunn L, Chun-Pin L, Wan-Yu T: Biocompatibility and cytotoxicity of two novel low-shrinkage dental resin matrices. J Formos Med Assoc 2014; 113: 349-355.
3. Tuncer S, Demirci M, Öztaş E et al.: Microhybrid versus nanofill composite in combination with a three step etch and rinse adhesive in occlusal cavities: five year results. Restor Dent Endod 2017; 42(2): 253-263.
4. Zimmerli B, Strub M, Jeger F et al.: Composite materials: composition, properties and clinical applications. Schweiz Monatsschr Zahnmed 2010; 120(11): 972-979.
5. Hervás-García A, Martinez-Lozano MA, Cabanes-Vila J et al.: Composite resins. A review of the materials and clinical indications. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2006; 11(2): E215-E220.
6. Gonulol N, Ozer S, Sen Tunc E: Water sorption, solubility, and color stability of giomer restoratives. J Esthet Restor Dent 2015; 27(5): 300-306.
7. Harhash AY, ElSayad II, Zaghloul AGS: A comparative in vitro study on fluoride release and water sorption of different flowable esthetic restorative materials. Eur J Dent 2017; 11(2): 174-179.
8. Pieniak D, Walczak A, Niewczas AM: Comparative study of wear resistance of the composite with microhybrid structure and nanocomposite. Acta Mech Automat 2016; 10(4): 306-309.
9. Sachdeva S, Kapoor P, Tamrakar AK, Noor R: Nano-composite dental resins: an overview. Annals of Dental Specialty 2015; 3(2): 52-55.
10. Gouveia THN, Theobaldo JD, Vieira-Junior WF et al.: Esthetic smile rehabilitation of anterior teeth by treatment with biomimetic restorative materials: a case report. Clin Cosmet Investig Dent 2017; 11(9): 27-31.
11. Cieszko-Buk M, Kamińska K, Klichowska-Palonka M et al.: Ocena kliniczna materiału ELS w opinii studentów i lekarzy. Nowa Stomatol 2005; 1: 18-20.
12. Gourville J, Dilip S: Pricing and the Psychology of Consumption. Harv Bus Rev 2002; 80(9): 90-96.
otrzymano: 2018-10-09
zaakceptowano do druku: 2018-10-30

Adres do korespondencji:
*Alicja Porenczuk
Zakład Stomatologii Zachowawczej Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa
tel.: +48 (22) 502-20-32
alicja.mackiewicz@wum.edu.pl

Nowa Stomatologia 4/2018
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia