Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Fitoterapii 1/2020, s. 28-34 | DOI: 10.25121/PF.2020.21.1.28
Izabela Czapska-Pietrzak, Elżbieta Studzińska-Sroka, *Wiesława Bylka
Ocena aktywności biologicznej cynamonu w badaniach in vivo
In vivo biological activity evaluation of cinnamon
Katedra i Zakład Farmakognozji, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji: dr hab. Judyta Cielecka-Piontek, prof. UM
Streszczenie
Cynamon, czyli kora różnych gatunków cynamonowców, jest przyprawą używaną na całym świecie. W lecznictwie cynamon zalecany jest przy dolegliwościach dyspeptycznych, uczuciu pełności i wzdęciach, w leczeniu objawowym łagodnej biegunki, a także we wspomaganiu leczenia cukrzycy. Cynamon zawiera olejek eteryczny, którego głównym związkiem biologicznie aktywnym jest aldehyd cynamonowy, a także procyjanidyny i terpeny. W pracy zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych na zwierzętach z cukrzycą doświadczalną oceniających aktywność przeciwcukrzycową ekstraktu, olejku cynamonowego i aldehydu cynamonowego. Zamieszczono też dane dotyczące aktywności spazmolitycznej, przeciwbólowej i stymulującej układ sercowo-naczyniowy ekstraktu, olejku i jego składników.
Summary
Cinnamon, the bark of different species of cinnamon, is a food spice used all over the world. In medicine, cinnamon is recommended for dyspeptic conditions, fullness and flatulence, for symptomatic treatment of mild diarrhea and for the support of diabetes treatment. Cinnamon contains essential oil, whose main active ingredient is cinnamaldehyde, as well as procyanidins and terpenes. The paper presents the results of experiments performed on animals with induced diabetes assessing the antidiabetic activity of the extract, cinnamon bark oil and cinnamaldehyde. They are also described regarding spasmolytic, analgesic and cardiovascular stimulating activity.Wprowadzenie
Nazwą „cynamon” określana jest kora różnych gatunków cynamonowców. Cynamon jest używany na całym świecie, jako aromatyczna przyprawa spożywcza. Cynamonu dostarczają głównie dwa gatunki cynamonowca: najczęściej cynamonowiec cejloński (Cinnamomum verum J.S. Presl, synonim C. zeylanicum Ness) oraz cynamonowiec wonny (C. cassia J.S. Presl, synonim cynamonowiec chiński, kasja, C. aromaticum Ness) (Lauraceae) (1).
W lecznictwie używane są następujące produkty: Cinnamomi cortex – kora cynamonowca cejlońskiego, Cinnamomi corticis tinctura – nalewka z kory cynamonowca cejlońskiego oraz olejki eteryczne: Cinnamomi zeylanici corticis aetheroleum (olejek eteryczny z kory odrostów cynamonowca cejlońskiego), Cinnamomi cassiae aetheroleum (olejek z liści i młodych gałązek cynamonowca chińskiego) oraz Cinnamomi zeylanici folii aetheroleum (olejek eteryczny z liści cynamonowca cejlońskiego) (1-5).
Związki wykryte w korze cynamonowca należą do różnych grup chemicznych: olejek lotny do 4%, zawierający głównie aldehyd cynamonowy (60-75% w olejku z cynamonowca cejlońskiego, 75-90% w olejku z cynamonowca chińskiego), fenole (4-10%), w tym eugenol (1-10%), ponadto pentacykliczne diterpeny, proantocyjanidyny typu A i B, szczawian wapnia, kumaryny (w większej ilości w C. aromaticum), śluz, żywica, cukry, witaminy i związki mineralne (1, 3, 4).
Kora oraz olejek eteryczny zalecane są jako tradycyjne ziołowe produkty lecznicze do stosowania wyłącznie na podstawie długotrwałego użytkowania, doustnie w leczeniu objawowym łagodnych, kurczowych dolegliwości żołądkowo-jelitowych, w tym wzdęć i odbijania, a kora także w leczeniu objawowym łagodnej biegunki. Preparaty w postaci naparu stosuje się w ilości 1,5-4 g dobowo (po 0,5-1,0 g 3-4 x dz.); płynnego ekstraktu: w dawkach 0,5-1,0 ml 3 x dz. (70% etanol 1:1); nalewki: 2-4 ml dz., w dawkach podzielonych (70% etanol 1:5); olejku eterycznego: 50-200 mg dz., w dawkach podzielonych, 2-3 x dz. (w postaci rozcieńczonej, powyżej 18. roku życia). Tradycyjnie kora stosowana jest też we wspomaganiu leczenia cukrzycy oraz w łagodzeniu reumatycznych dolegliwości bólowych (1, 3).
Dotychczasowe badania przeprowadzone w warunkach in vitro przedstawione przez Czapską i wsp. (1) dostarczyły dowodów na wpływ cynamonu na poprawę metabolizmu komórkowego glukozy, poprzez wiele mechanizmów, takich jak aktywowanie kinazy receptora insulinowego oraz zwiększenie autofosforylacji receptora insulinowego. Ponadto wzrost syntezy receptora glukozy GLUT4 i wzmocnienie jego błonowej translokacji doprowadza do wzrostu wychwytu glukozy przez komórkę. Polepszenie transportu glukozy przez błonę komórkową zmniejsza insulinooporność i prawdopodobnie odpowiada za obniżenie poziomu insuliny. Aktywowanie receptorów uczynnianych przez proliferatory peroksysomów – PPARγ oraz PPARα, poprawia wrażliwość na insulinę. Opisane jest ponadto hamowanie przez cynamon aktywności enzymów: trzustkowej amylazy i jelitowej glikozydazy, odpowiedzialnych za rozkład węglowodanów, co wpływa na spowalnianie ich trawienia i wchłaniania. Cynamon wpływa także na zwiększenie syntezy glikogenu wątrobowego (1, 6-10).
Celem niniejszej pracy było przedstawienie wyników badań na zwierzętach laboratoryjnych, dotyczących skuteczności w leczeniu cukrzycy oraz świadczących o aktywności spazmolitycznej, przeciwbólowej, a także wpływie cynamonu na układ sercowo-naczyniowy.
Działanie przeciwcukrzycowe
Shihabudeen i wsp. (11) badali wpływ ekstraktu z kory cynamonu na poziom glukozy po posiłku (PPG). W eksperymencie w grupie szczurów z cukrzycą wywoływaną streptozotocyną (STZ), po podaniu maltozy oraz sacharozy prowadzono pomiar PPG. W grupie kontrolnej (szczury bez cukrzycy), po podaniu maltozy ekstrakt powodował zmniejszenie odpowiedzi glikemicznej o 65,1%. Natomiast u szczurów z cukrzycą obserwowano obniżenie hiperglikemii w porównaniu z grupą kontrolną o 78,2; 86,3 i 54,2%, gdy zwierzętom podawano ekstrakt odpowiednio w dawkach 300 i 600 mg/kg oraz akarbozę w dawce 5 mg/kg. Podobna reakcja występowała po podaniu sacharozy szczurom bez cukrzycy i z cukrzycą, którym podawano ekstrakt z kory cynamonu (obniżenie odpowiednio o 42,5%, 52,0-67,5%). Z kolei u szczurów z cukrzycą, którym podawano glukozę i ekstrakt z kory cynamonu, hiperglikemia poposiłkowa nie była skutecznie obniżana. Obserwowane poposiłkowe złagodzenie glikemii wynika więc z hamowania α-glukozydaz. Rezultaty badań in vitro potwierdziły zdolność do hamowania tego enzymu i wskazują, że jest to jeden z mechanizmów supresji hiperglikemii poposiłkowej u szczurów z cukrzycą doświadczalną. Cynamon może być więc potencjalnym nutraceutykiem, skutecznym w łagodzeniu hiperglikemii poposiłkowej.
Wykazano, że ekstrakt z kory cynamonu zmniejszał niekorzystny wpływ diety z wysoką zawartością fruktozy na metabolizm glukozy oraz na profil lipidów u szczurów. Eksperyment prowadzono przez 60 dni, stosując ekstrakt w dwóch dawkach. Poziom glukozy na czczo (FPG) u szczurów z wysokofruktozową dietą był wyższy w porównaniu z grupą kontrolną. Podawanie ekstraktu spowodowało znaczący spadek poziomu FPG jedynie u szczurów karmionych wysokofruktozową dietą, w porównaniu ze szczurami z grupy kontrolnej ze standardową dietą oraz ze zwierzętami karmionymi standardową dietą i ekstraktem z cynamonu. Wysoki poziom insuliny w surowicy i poziom glikowanej hemoglobiny (HbA1c), a także podwyższony poziom cholesterolu całkowitego w osoczu, triglicerydów i wolnych kwasów tłuszczowych u zwierząt karmionych wysokofruktozową dietą normalizował się po podawaniu ekstraktu w wyższej dawce, natomiast nie wywierał on znaczącego efektu w niższej dawce. Po zakończeniu eksperymentu w homogenacie wątroby, nerek i mięśni zwierząt doświadczalnych oznaczano poziom enzymów włączonych w metabolizm glukozy i stwierdzono, że ekstrakt z cynamonu powodował normalizację aktywności badanych enzymów (wzrost fruktozo-1,6-bifosfatazy oraz glukozo-6-fosfatazy i spadek dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej w diecie z fruktozą wracał do poziomu obserwowanego w grupie zwierząt ze standardową dietą). Obniżony wysokofruktozową dietą poziom glikogenu i heksokinazy wzrastał po traktowaniu badanym ekstraktem. U szczurów grupy kontrolnej nie obserwowano znaczącego wpływu. Wyniki badań wykazują więc, że ekstrakt z cynamonu stymuluje szlak sygnału komórkowego insuliny, co wpływa na zmniejszenie insulinooporności. Biorąc pod uwagę zwiększone spożycie fruktozy w diecie ludzi i wzrost występowania insulinooporności, włączanie cynamonu do dziennej diety wydaje się uzasadnione (12).
Sheng i wsp. wykonali badania ekstraktu wodnego z kory cynamonu (CE) w warunkach in vivo w dwóch modelach: z udziałem myszy karmionych wysokokaloryczną dietą powodującą otyłość (szczep DIO C57BL/6J wykorzystywany w modelu otyłości wywoływanej dietą) oraz myszy szczepu db/db (szczep z genetycznie uwarunkowaną otyłością). W wyniku badań stwierdzono, że ekstrakt CE (w dawce odpowiadającej 400 mg/kg/dzień) zwiększał wrażliwość na insulinę, zmniejszał objawy hiperlipidemii, poprawiał czynność wątroby u myszy (normalizowanie podwyższonych poziomów wolnych kwasów tłuszczowych (FFA), lipoprotein niskiej gęstości (LDL), aminotransferazy alaninowej (ALT) i aminotransferazy asparaginianowej (AST)) w surowicy, a także powodował obniżenie poziomu glukozy na czczo, poprawiał tolerancję glukozy oraz wywoływał obniżenie poziomu insuliny w surowicy u myszy DIO i myszy db/db. W badaniach in vitro autorzy udowodnili wpływ cynamonu na receptory aktywowane przez proliferatory peroksysomów (PPARγ i PPARα). PPAR są czynnikami transkrypcyjnymi regulującymi ekspresję genów włączonych w proces adipogenezy, metabolizm węglowodanów i lipidów. Uczestniczą one w zaburzeniach metabolicznych, takich jak: otyłość, insulinooporność, dyslipidemia oraz nadciśnienie tętnicze. Wpływ cynamonu na PPARγ i PPARα jest więc korzystny w cukrzycy związanej z otyłością i hiperlipidemią (10).
W kolejnych badaniach szczurom z cukrzycą wywołaną streptozotocyną podawano doustnie wodny ekstrakt z kory cynamonu (CE) przez 22 dni. U szczurów z cukrzycą, które przyjmowały CE w dawce większej niż 30 mg/kg/dzień, obserwowano zmniejszenie objawów hiperglikemii i nefropatii, zwiększoną ekspresję białka rozprzęgającego-1 (UCP-1 – białko w komórkach brunatnej tkanki tłuszczowej, które wpływa na wykorzystanie przez komórki pożywienia do wytwarzania energii) oraz zwiększoną translokację transportera glukozy 4 (GLUT4) w brunatnej tkance tłuszczowej oraz w tkance mięśni. Wyniki potwierdziły badania z użyciem hodowli adipocytów 3T3-L1, w których CE podwyższał poziom translokacji GLUT4 i zwiększał wychwyt glukozy. Wyniki badań potwierdziły zatem również niezależny od insuliny mechanizm działania przeciwcukrzycowego, poprzez zwiększenie ekspresji białka mitochondrialnego UCP-1 oraz zwiększoną translokację GLUT4 w tkance mięśniowej i tłuszczowej, co ma istotny wpływ na zmniejszanie objawów hiperglikemii i nefropatii (13).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Czapska I, Studzińska-Sroka E, Bylka W. Cynamon – ocena aktywności biologicznej w modelach in vitro. Post Fitoterapii 2019; 20(4) (w druku).
2. Farmakopea Polska XI. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Warszawa 2017.
3. EMA – European Medicines Agency: Assessment report on Cinnamomum verum J.S. Presl, cortex and corticis aetheroleum. Doc. Ref.: EMA/HMPC/246773/2009 (data dostępu: 30.03.2019).
4. Gruenwald J, Brendler T, Jaenicke C. PDR for Herbal Medicines. 3rd ed. Med Econ Comp, New Yersey 2004.
5. ESCOP Monographs: the scientific foundation for herbal medicinal products. Cinnamomi cortex Cinnamon. Thieme, Stuttgart 2003.
6. Medagama AB, Bandara R. The use of complementary and alternative medicines (CAMs) in the treatment of diabetes mellitus: is continued use safe and effective? Nutr J 2014; 21(13):102.
7. Shen YY, Muraki E, Honoso T i wsp. Cinnamon extract enhances glucose uptake in 3 T3-L1 adipocytes and C2C12 myocytes by inducing LKB1-AMP-activated protein kinase signaling. PLoS ONE 2014; 9(2):e8789432.
8. Cao H, Polansky MM, Anderson RA. Cinnamon extract and polyphenols affect the expression of tristetrapolin, insulin receptor, and glucose transporter 4 in mouse 3 T3-L1 adipocytes. Arch Biochem Biophys 2007; 459(2):214-22.
9. Qin B, Nagasaki M, Ren M i wsp. Cinnamon extract (traditional herb) potentiates in vivo insulin-regulated glucose utilization via enhancing insulin signaling in rats. Diabet Res Clin Pract 2003; 62(3):139-48.
10. Sheng X, Zhang Y, Gong Z i wsp. Improved insulin resistance and lipid metabolism by cinnamon extract through activation of peroxisome proliferator-activated receptors. PPAR Res 2008; 2008:58134.
11. Shihabudeen MS, Hansi PD, Thirumurugan K. Cinnamon extract inhibits α-glucosidase activity and dampens postprandial glucose excursion in diabetic rats. Nutr Metab (Lond) 2011; 8(1):46.
12. Kannappan S, Jayaraman T, Rajasekar P i wsp. Cinnamon bark extract improves glucose metabolism and lipid profile in the fructose-fed rat. Singapore Med J 2006; 47(10):858-63.
13. Shen Y, Fukushima M, Ito Y i wsp. Verification of the antidiabetic effects of cinnamon (Cinnamomum zeylanicum) using insulin-uncontrolled type 1 diabetic rats and cultured adipocytes. Biosci Biotechnol Biochem 2010; 74:2418-25.
14. Shalaby MA, Saifan HY. Some pharmacological effects of cinnamon and ginger herbs in obese diabetic rats. J Intercult Ethnopharmcol 2014; 3:144-9.
15. Subash Babu P, Prabuseenivasan S, Ignacimuthu S. Cinnamaldehyde – a potential antidiabetic agent. Phytomed 2007; 14(1):15-22.
16. Anand P, Murali K, Tandon V i wsp. Insulinotropic effect of cinnamaldehyde on transcriptional regulation of pyruvate kinase, phosphoenolpyruvate carboxykinase, and GLUT4 translocation in experimental diabetic rats. Chemico-Biol Interact 2010; 186:72-81.
17. Mishra A, Bhatti R, Singh A i wsp. Ameliorative effect of the cinnamon oil from Cinnamomum zeylanicum upon early stage diabetic nephropathy. Planta Med 2010; 76:412-7.
18. Zari TA, Al-Logmani AS. Long-term effects of Cinnamomum zeylanicum Blume oil on some physiological parameters in streptozotocin-diabetic and non-diabetic rats. Bol Latin Caribe Plantas M 2009; 8:266-74.
19. Ranasinghe P, Perera S, Gunatilake M i wsp. Effects of Cinnamomum zeylanicum (Ceylon cinnamon) on blood glucose and lipids in a diabetic and healthy rat model. Pharmacognosy Res 2012; 4(2):73-9.
20. Ranasinghe P, Jayawardena R, Galappathy P i wsp. Efficacy and safety of ‘true’ cinnamon (Cinnamomum zeylanicum) as a pharmaceutical agent in diabetes: a systematic review and meta-analysis. Diabet Med 2012; 29(12):1480-92.
21. Camacho S, Michlig S, de Senarclens-Bezençon C i wsp. Anti-obesity and anti-hyperglycemic effects of cinnamaldehyde via altered ghrelin secretion and functional impact on food intake and gastric emptying. Sci Rep 2015; 21(5):7919.
22. Tanaka S, Yoon YH, Fukui H i wsp. Antiulcerogenic compounds isolated from Chinese cinnamon. Planta Med 1989; 55(3):245-8.
23. Ozbayer C, Kurt H, Ozdemir Z i wsp. Gastroprotective, cytoprotective and antioxidant effects of Oleum cinnamomi on ethanol induced damage. Cytotechnol 2014; 66(3):431-41.
24. Hong J-W, Yang G-E, Kim YB i wsp. Anti-inflammatory activity of cinnamon water extract in vivo and in vitro LPS-induced models. BMC Complement Altern Med 2012; 12:237.
otrzymano: 2019-08-02
zaakceptowano do druku: 2019-09-25

Adres do korespondencji:
*prof. dr hab. n. farm. Wiesława Bylka
Katedra i Zakład Farmakognozji Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
ul. Święcickiego 4, 60-781 Poznań
e-mail: wieslawabylka@tlen.pl

Postępy Fitoterapii 1/2020
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii