Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Fitoterapii 2/2020, s. 73-77 | DOI: 10.25121/PF.2020.21.2.73
*Anna Kędzia1, Andrzej W. Kędzia2
Skuteczność działania olejku lawendowego (Oleum Lavandulae) wobec grzybów drożdżopodobnych z rodzaju Candida
Effectiveness of lavender oil (Oleum Lavandulae) against yeastlike fungi from Candida species
1Emerytowany profesor dr hab. n. med. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
2Katedra Auksologii Klinicznej i Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik Katedry: dr hab. n. med. Andrzej W. Kędzia, prof. nadzw.
Streszczenie
Wstęp. Szereg roślin wytwarza olejki eteryczne, które można wykorzystać w medycynie. Olejek lawendowy (Oleum Lavandulae) działa przeciwdrobnoustrojowo dzięki obecności składników, takich jak: linalol, octan linalolu, lawandulol, ocymen, terpinen-4-ol, cyneol, octan lawandulolu, α- i β-pinen, kamfen i kamfora. Szereg badań wykazało przeciwgrzybiczną aktywność tego olejku wobec grzybów pleśniowych, dermatofitów i niektórych gatunków grzybów drożdżopodobnych z rodzaju Candida.
Cel pracy. Celem doświadczeń było oznaczenie aktywności olejku lawendowego wobec grzybów drożdżopodobnych z rodzaju Candida.
Materiał i metody. Ogółem zbadano 44 szczepy grzybów drożdżopodobnych wyizolowanych od pacjentów z kandydozą jamy ustnej oraz 9 szczepów wzorcowych. Wrażliwość szczepów Candida została oznaczona metodą seryjnych rozcieńczeń w agarze Sabourauda. Inokulum zawierające 105 CFU na kroplę przenoszono aparatem Steersa na powierzchnię agaru z dodatkiem olejku lawendowego i bez (kontrola wzrostu szczepów). Inkubację posianych płytek prowadzono w warunkach tlenowych, w temperaturze 37°C przez 24-48 godzin. Za MIC przyjęto takie najmniejsze stężenie olejku lawendowego, które całkowicie hamowało wzrost szczepów grzybów drożdżopodobnych.
Wyniki. Wyniki wskazują, że wszystkie badane grzyby drożdżopodobne były wrażliwe w zakresie stężeń 1,0-≥ 2,0 mg/ml. Największą wrażliwość na olejek lawendowy wykazały szczepy z gatunków Candida guilliermondii, C. lusitaniae i C. utilis. Wzrost tych szczepów był hamowany przez olejek w stężeniu 1,0 mg/ml. Z gatunku C. albicans 8 (38%) szczepów było wrażliwych na stężenie 1,0 mg/ml. Wzrost pozostałych grzybów był hamowany przez stężenie ≥ 2,0 mg/ml. Szczep C. humicola okazał się najmniej wrażliwy (MIC > 2,0 mg/ml). Badany olejek lawendowy charakteryzował się wysoką aktywnością wobec badanych grzybów drożdżopodobnych. Wzrost 50% tych szczepów był hamowany w stężeniu = 1,0 mg/ml, a pozostałych 48% w 2,0 mg/ml.
Wnioski. Olejek lawendowy wykazał wysoką aktywność wobec badanych szczepów grzybów drożdżopodobnych. Największą wrażliwością charakteryzowały się szczepy z gatunków C. guilliermondii, C. lusitaniae i C. utilis. Najniższą aktywność olejek wykazał wobec szczepu z gatunku C. humicola.
Summary
Introduction. A number of plants produced of essentials oils, which can utilize in medicine. Oleum Lavandulae (Lavender oil) demonstrated antimicrobial effect connected with presence of components such as linalool, linalyl acetate, lavandulol, ocimene, terpinen-4-ol, cyneol, lavandulol acetate, α- i β-pinene, camphen and camphor. Several studies have demonstrated antifungal activity towards filamentous fungi, dermatophytes and some genus of yeastlike fungi.
Aim. The aim of the study was determined activity of lavandulae oil towards yeastlike fungi, from Candida species.
Material and methods. A total 44 strains of yeastlike fungi isolated from oral cavity from patients with candidosis and 9 reference strains were tested. The susceptibility of Candida strains was determined by means plate dilution technique in Sabouraud’s agar. The inoculums contained 105 CFU per spot were seeded with Steers replicator upon the agar plate containing lavender oil and without lavender oil (the strains growth control). Incubation the agar plates was performed in aerobic conditions at 37°C for 24-48 hrs. The MIC was defined as the lowest concentrations of oil that completely inhibited growth of tested yeastlike fungi.
Results. The results showed, that all tested fungi were susceptible in concentrations 1.0-≥ 2.0 mg/ml. The most susceptible to lavender oil were strains from the genus Candida guilliermondii, C. lusitaniae and C. utilis. The growth of this fungi was inhibited by concentrations = 1.0 mg/ml. The 8 (38%) strains belonging to the genus of C. albicans were sensitive on 1.0 mg/ml. The growth of remaining strains was inhibited by concentrations ≥ 2.0 mg/ml. The strain of C. humicola was the lowest sensitive (MIC > 2.0 mg/ml). The tested lavender oil characterized a high activity toward date yeastlike fungi. The growth 50% of the strains was inhibited by concentrations of 1.0 mg/ml and others 48% by 2.0 mg/ml.
Conclusions. Lavender oil showed high activity against tested strains of yeastlike fungi. The strains from genus C. guilliermondii, C. lusitaniae and C. utilis were the most susceptible. The oil was the lowest active to the strain from genus C. humicola.Wstęp
Szereg roślin wytwarza olejki eteryczne, które mają właściwości lecznicze i przeciwdrobnoustrojowe. Swoim działaniem obejmują one różne drobnoustroje, w tym także grzyby drożdżopodobne z rodzaju Candida występujące w jamie ustnej człowieka, które uważane są za drobnoustroje oportunistyczne. Badania wykazały, że na błonie śluzowej jamy ustnej dominuje gatunek Candida albicans, natomiast rzadko są obecne inne gatunki, tj. Candida guilliermondii, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis, C. tropicalis i C. utilis.
Chorobotwórczość grzybów jest związana z wytwarzaniem szeregu enzymów, w tym fosfolipazy, lipazy i proteinaz asparaginowych oraz zdolności do tworzenia biofilmu. Obecność warstwy biofilmu przyczynia się do oporności szczepów na antymikotyki. Potwierdziły to badania przeprowadzone przez Chandra i wsp. (1) oraz Ramage i wsp. (2), którzy wykazali zmniejszenie wrażliwości szczepów Candida na flukonazol, rzędu 25-400 razy. Natomiast aktywność przeciwbakteryjną olejku lawendowego opisali Okazaki i Oshima (3), Ohno i wsp. (4), Sienkiewicz i wsp. (5), Cavanagh i Wilkinson (6), Roller i wsp. (7) i inni (8-24). Działanie przeciwdrobnoustrojowe wiąże się ze składnikami olejku, który zawiera m.in.: linalol, octan linalolu, lawandulol, ocymen, terpinen-4-ol, cyneol, octan lawandulolu, α- i β-pinen, kamfen i kamforę (20, 23, 25-32). Olejek lawendowy jest stosowany w lecznictwie, w tym w zaburzeniach trawienia, migrenie, reumatyzmie, chorobach skóry, nieżytach dróg oddechowych i jako środek uspokajający (19, 34, 35). Ponadto pobudza wydzielanie żółci, działa przeciwbólowo i rozkurczowo (19, 32, 33).
Ze względu na narastanie oporności grzybów drożdżopodobnych na antymikotyki stale poszukuje się nowych środków o dużej skuteczności wobec tych grzybów. Wykazano aktywność olejku lawendowego wobec różnych grzybów, w tym także pleśniowych i dermatofitów (32, 37-46). Natomiast niewiele wiadomo na temat wrażliwości na olejek lawendowy różnych gatunków grzybów drożdżopodobnych z rodzaju Candida.
Cel pracy
Badania miały na celu oznaczenie aktywności olejku lawendowego wobec grzybów drożdżopodobnych z rodzaju Candida.
Materiał i metody
Grzyby drożdżopodobne zostały wyizolowane od pacjentów z kandydozą jamy ustnej. Wymazy posiewano na podłoże Sabourauda, które inkubowano w temperaturze 37°C przez 24-48 godzin w warunkach tlenowych. Identyfikację szczepów przeprowadzono, biorąc pod uwagę morfologię komórek zabarwionych metodą Grama, wygląd kolonii, wzrost szczepu na podłożu CHROMagar Candida (Becton Dickinson), cechy biochemiczne (20 AUX bioMèrieux), zdolność szczepu do wytwarzania chlamidosporów oraz test filamentacji.
Badaniom poddano 44 szczepy z następujących gatunków: Candida albicans (21 szczepów), C. glabrata (4), C. guilliermondii (1), C. humicola (1), C. kefyr (2), C. krusei (4), C. lusitaniae (1), C. parapsilosis (4), C. tropicalis (5), C. utilis (1) oraz 9 szczepów grzybów wzorcowych, w tym C. albicans ATCC 10231, C. glabrata ATCC 66032, C. guilliermondii ATCC 6260, C. kefyr ATCC 4130, C. krusei ATCC 14249, C. lusitaniae ATCC 34499, C. parapsilosis ATCC 22019, C. tropicalis ATCC 750 i C. utilis ATCC 9958. Do oznaczenia wrażliwości szczepów na olejek lawendowy (Semifarm) wykorzystano metodę seryjnych rozcieńczeń w agarze Sabourauda. Uwzględniono następujące stężenia olejku: 2,0, 1,0, 0,5, 0,25, 0,12 i 0,06 mg/ml. Zawiesinę, która zawierała 105 drobnoustrojów na kroplę, nanoszono aparatem Steersa na powierzchnię agaru z dodatkiem olejku lub bez niego (kontrola wzrostu szczepów). Płytki inkubowano w temperaturze 37°C przez 24-48 godzin w warunkach tlenowych. Za MIC przyjęto takie najmniejsze stężenie olejku lawendowego, które całkowicie hamowało wzrost grzybów drożdżopodobnych.
Wyniki i dyskusja

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Chandra J, Kuhu DM, Mukherjee PK i wsp. Biofilm formation by the fungal pathogen Candida albicans: development architecture, and drug resistance. J Bacteriol 2001; 183(5):385-94.
2. Ramage G, Vande Walle K, Wickes BL i wsp. Standardized method for in vitro antifungal susceptibility testing of Candida albicans biofilms. Antimicrob Agents Chemother 2001; 45:2475-9.
3. Okazaki K, Oshima S. Antibacterial activity of higher plants (XXIV). Antimicrobial effect of essential oils (5). J Pharm Soc Japan 1953; 73:344-7.
4. Ohno T, Kita M, Yamaoka Y i wsp. Antimicrobial activity of essentials oils against Helicobacter pylori. Helicobacter 2003; 6(3):207-15.
5. Sienkiewicz M, Łysakowska M, Ciećwierz J i wsp. Antibacterial activity of thyme and lavender essential oils. Med Chem 2011; 7(6):674-89.
6. Cavanagh HMA, Wilkinson JM. Lavender essential oil: review. Austral Infect Control 2005; 10(1):35-7.
7. Roller S, Emest N, Buckle J. The antimicrobial activity of high-necrodane and other lavender oils on methicillin-sensitive and resistant Staphylococcus aureus (MSSA and MRSA). J Altern Complement Med 2009; 15(3):275-9.
8. Fabio A, Cermellic C, Fabio G i wsp. Screening of the antibacterial effects of a variety of essential oils on microorganisms responsible for respiratory infections. Phytother Res 2007; 21:374-7.
9. Moon T, Wilkinson JM, Cavanagh HMA. Antibacterial activity of essential oils, hydrosols and plant extracts from Australian grown Lavandula spp. Int J Aromather 2006; 16:9-14.
10. Sokovič M, Gamoćlija J, Marin PD i wsp. Antibacterial effect of the essential oils of commonly consumed medicinal herbs using an in vitro model. Molecules 2010; 15:7532-46.
11. Ouedrhiri W, Mouyr B, Harki ELH. Synergistic antimicrobial activity of two binary combinations of majoram, lavender, and wild thyme essential oils. Int J Food Propert 2017; 20(12):3149-58.
12. Inouye S, Takizawa T, Yamaguchi H. Antibacterial activity of essential oils and their major constituents against respiratory tract pathogens by gaseous contact. J Antimicrob Chemother 2003; 47:565-73.
13. de Rapper S, Kamatou G, Viljoen A i wsp. The in vitro antimicrobial activity of Lavandula angustifolia essential oil in combination with other aroma therapeutic oils. Exp Based Compl Altern Med 2013; 852049.
14. Bosnić T, Softić D, Grujić-Vasić J. Antimicrobial activity of some essential oils and major constituents of essential oils. Acta Medica Acad 2006; 35:19-22.
15. Janssen AM, Chin NLJ, Schffer JJC i wsp. Screening for antimicrobial activity of some essential oils by the agar overlay technique. Pharm Weekbl Sci Ed 1986; 8:289-92.
16. Maruzzella JC, Sicurella NA. Antibacterial activity of essential oil vapors. J Am Pharm Assoc 1960; 49:692-4.
17. Di Pasqua R, De Reo V, Villiani F i wsp. In vitro antimicrobial activity of essential oils from Mediterranean Apiaceae, Verbenaceae and Lamiaceae against foodborne pathogens and spoilage bacteria. Ann Microbiol 2005; 55(2):139-42.
18. Rota C, Carramiňana JJ, Burillo J. In vitro antimicrobial activity of essential oils from aromatic plants against selected pathogens. J Food Prot 2004; 57(6):1252-6.
19. Kędzia B. Olejki eteryczne i preparaty olejkowe w leczeniu chorób wewnętrznych. Wiad Ziel 2000; 1:1-8.
20. Nikšić H, Kovač-Bešović E, Makarevič E i wsp. Antiproliferative, antimicrobial, and antioxidant activity of Lavandula angustifolia Mill. essential oil. J Health Sci 2017; 7(1):35-43.
21. Fathima F, Priya V, Geetha RV. Evaluation of antimicrobial activity of lavender oil against selected bacterial pathogens: an in vitro study. J Chem Pharm Res 2015; 7(12):624-6.
22. Alexa E, Dancin C, Radulov I i wsp. Phytochemical screening and biological activity of Mentha piperita L. and Lavandula angustifolia Mill. extracts. Anal Cell Pathol (Amst) 2018; 2018: 2678924.
23. Puchalska H, Janeczko Z. Content and composition of the volatile oil obtained from lavender (Lavandula angustifolia L.) flowers cultivated in Gołcza region in Małopolska province. Herba Pol 2003; 49(1-2):11-6.
24. Adimi LZ, Guechi A, Laidoudi O i wsp. Comparative study: The antibacterial activity of Melissa in relationships to other plants in the region of Setif Algeria. Europ Sci J 2015; 11(18):282-9.
25. Adarzyńska-Skwirzyńska M, Swarcewicz M, Dobrowolska A. The potential of use lavender from vegetable waste as effective antibacterial and sedative agents. Med Chem 2014; 4:734-7.
26. Rostami H, Kazemi M, Shafiei S. Antibacterial activity of Lavandula officinalis and Melissa officinalis against human pathogenic bacteria. Asian J Biochem 2012; 7:10.
27. Caputo L, Fatima-Souza L, Alloisio S i wsp. Coriandrum sativum and Lavandula angustifolia essential oils: chemical composition and activity on central nervous system. Int J Molecular Sci 2016; 17:1-12.
28. Prusinowska R. Śmigielski KB. Composition, biological properties and therapeutic effects of lavender (Lavandula angustifolia L.). A review. Herba Pol 2014; 60(2):56-66.
29. Hui L, He L, Huan L i wsp. Chemical composition of lavender essential oils and its antioxidant activity. Afric J Microbiol Res 2010; 4(4):309-13.
30. Hassanpourayhdan MB, Hassani A, Vojodi L i wsp. Essential oil constituents of Lavandula officinalis Chaix. from Northwest Iran. Chemia 2011; 22(3):167-71.
31. Tullio V, Nostro A, Mandras N i wsp. Antifungal activity of essential oils against filamentous fungi determined by broth microdilution and vapour contact methods. J Apl Microbiol 2007; 102:1544-50.
32. Cavanagh HM, Wilkinson JM. Biological activities of lavender essential oils. Phytother Res 2002; 16:301-8.
33. Hawrelak JA, Gattley T, Meyers SP. Essential oils in the treatment of intestinal dysbiosis; A preliminary in vitro study. Altern Med Rev 2009; 14(4):380-4.
34. Field T, Diego M, Hernandez-Rief M i wsp. Lavender fragrance cleansing gel effects on relaxation. Int J Neuro Sci 2005; 115(2):207-22.
35. Lin PW, Chan WC, Ng BF i wsp. Efficacy of aromatherapy (Lavandula angustifolia) as a intervention for agitated behaviours in Chinese older persons with dementia: cross-over randomized trial. Int J Geriatric Psych 2007; 22:405-10.
36. Inouye S, Watanabe M, Nishiyama Y i wsp. Antisporulating and respiration-inhibiting effects of essential oils on filamentous fungi. Mycoses 1998; 41:403-10.
37. D’Auria FD, Tecca M, Strippoli V i wsp. Antifungal activity of Lavandula angustifolia essential oil against Candida albicans yeast and mycelium form. Med Mycol 2005; 43(5):391-6.
38. Lee SO, Choi GJ, Jang KS i wsp. Antifungal activity of five plant essential oils as fumigant against postharvest and soilborne plant pathogenic fungi. Plant Pathol J 2007; 23(2):97-102.
39. Felšöciová S, Kačániová M, Horská E i wsp. Antifungal activity of essential oils against selected terverticillate penicillia. Ann Agric Environ Med 2015; 22(1):38-42.
40. Inouye S, Tsouruoka T, Watanabe M i wsp. Inhibitory of essential oils on epical growth of Aspergillus fumigatus. Mycoses 2000; 43:17-23.
41. Serra E, Hidalgo-Bastida A, Verran J i wsp. Antifungal activity of commercial essential oils and biocides against Candida albicans. Pathogens 2018; 7(15):1-12.
42. Moon T, Wilkinson JM, Cavanagh HMA. Antibacterial activity of essential oils, hydrosols and plant extracts from Australian grown Lavandula spp. Int J Aromather 2006; 16:9-14.
43. Abed KF. Antimicrobial activity of essential oils of some medicinal plants from Saudi Arabia. Saudi J Biol Sci 2007; 14(1):53-60.
44. Inouye S. Laboratory evaluation of gaseous essential oils. Part 1. Int J Aromather 2003; 13(2-3):95-107.
45. Čonková VP, Marcinčáková D, Sinelska Z. Antifungal effect of selected essential oils on Malassezia pachydermatis growth. Folia Veterin 2018; 62(2):67-72.
46. Cassella S, Cassella JP, Smith I. Synergistic antifungal activity of tea tree (Melaleuca alternifolia) and lavender (Lavandula angustifolia) essential oils against dermatophyte infection. Int J Aromather 2002; 12(1):2-15.
otrzymano: 2020-01-10
zaakceptowano do druku: 2020-02-24

Adres do korespondencji:
*prof. dr hab. n. med. Anna Kędzia
ul. Małachowskiego 5/5, 80-262 Gdańsk-Wrzeszcz
e-mail: anak@gumed.edu.pl

Postępy Fitoterapii 2/2020
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii