Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Fitoterapii 2/2020, s. 78-82 | DOI: 10.25121/PF.2020.21.2.78
*Anna Kędzia1, Elżbieta Hołderna-Kędzia2
Aktywność olejku anyżowego (Oleum Anisi) wobec grzybów drożdżopodobnych
Activity of anise oil (Oleum Anisi) on yeastlike fungi
1Emerytowany profesor dr hab. n. med. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
2 Zakład Innowacyjnych Biomateriałów i Nanotechnologii Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
Dyrektor Instytutu: dr hab. inż. Małgorzata Zimniewska, prof. IWNiRZ
Streszczenie
Wstęp. Biedrzeniec anyż (Pimpinella ani sum L.) jest rośliną jednoroczną, wolno rosnącą, która osiąga 30-50 cm wysokości. Owoce i wytwarzany olejek eteryczny są szeroko wykorzystywane do produkcji żywności, niektórych leków oraz past do zębów i płukania jamy ustnej. Olejek jest uzyskiwany z dojrzałych owoców metodą destylacji z parą wodną. Jego głównymi składnikami są anetole. Olejek anyżowy ma szereg biologicznych i terapeutycznych właściwości. Wykazuje aktywność przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczną.
Cel pracy. Celem badań było oznaczenie wrażliwości grzybów drożdżopodobnych na olejek anyżowy.
Materiał i metody. Oceniono wrażliwość 74 szczepów grzybów drożdżopodobnych i 9 szczepów wzorcowych. Należały one do następujących gatunków: Candida albicans (29 szczepów), C. glabrata (8), C. guilliermondii (2), C. humicola (2), C. kefyr (5), C. krusei (7), C. lusitaniae (2), C. parapsilosis (8), C. tropicalis (9) i C. utilis (2). Badanie przeprowadzono techniką seryjnych rozcieńczeń w agarze Sabourauda. Stężenia olejku anyżowego (Semifarm) wynosiły: 2,0, 1,0, 0,50, 0,25, 0,12 i 0,06 mg/ml. Inokulum zawierające 105 CFU/kroplę było przenoszone aparatem Steersa na powierzchnię agaru, który zawierał olejek lub bez niego (kontrola wzrostu szczepów). Hodowlę podłoży prowadzono w warunkach tlenowych w temperaturze 37°C przez 24-48 godz. Za najmniejsze stężenie hamujące (MIC) uznano rozcieńczenie olejku anyżowego, które całkowicie hamowało wzrost szczepów grzybów drożdżopodobnych.
Wyniki. Wyniki wskazują, że szczepy badanych grzybów drożdżopodobnych były wrażliwe na olejek w stężeniach w zakresie 0,12-0,50 mg/ml. Największą wrażliwość na olejek anyżowy wykazały szczepy z gatunków C. guilliermondii, C. utilis (MIC 0,12-0,25 mg/ml) i C. lusitaniae (MIC = 0,25 mg/ml). Szczepy C. albicans okazały się wrażliwe w zakresie 0,12-0,50 mg/ml. Olejek wykazał wysoką aktywność wobec szczepów C. parapsilosis. Wzrost 87% tych grzybów hamowały stężenia wynoszące 0,12-0,25 mg/ml. Ponadto olejek był aktywny wobec ponad połowy (55%) szczepów C. tropicalis w stężeniu 0,12 mg/ml. Natomiast grzyby z gatunku C. humicola były najmniej wrażliwe na olejek anyżowy (MIC = 0,50 mg/ml).
Wnioski. Olejek anyżowy wykazał działanie wobec wszystkich badanych szczepów grzybów drożdżopodobnych. Największą wrażliwością na olejek charakteryzowały się szczepy z gatunków C. guilliermondii, C. utilis i C. lusitaniae. Najniższą aktywność olejek wykazał wobec szczepów C. humicola.
Summary
Introduction. Anise (Pimpinella anisum L.) is a slow growing annual plant from Apiaceae family of height that ranges from 30-50 cm. Anise fruits and produced essential oil are flavoring of foods, some medicines, toothpastes and mouthwashes. The essential oil is obtained by steam distillation from the nature fruits. Its main constituents are anetholes. Anise essential oil exhibited many biological and therapeutical activities. It has antibacterial and antifungal activity.
Aim. The aim of this dates was to investigate the susceptibility of yeastlike fungi on anise oil.
Material and methods. The sensitivity to anise oil of 74 strains yeastlike fungi and 9 reference strains were tested. The microorganism was from the following genera: Candida albicans (29 strains), C. glabrata (8), C. guilliermondii (2) C. humicola (2), C. kefyr (5), C. krusei (7), C. lusitaniae (2), C. parapsilosis (8), C. tropicalis (9) and C. utilis (2). Date was carried out using the plate dilution technique in Sabouraud’s agar. The concentrations of tested anise oil was: 2.0, 1.0, 0.50, 0.25, 0.12 and 0.06 mg/ml. The inoculum containing 105 CFU/spot was transfer with Steers replicator upon the surface of agar with and without tested oil (strain growth control). Incubation of agar plates were conducted in aerobic conditions in 37°C for 24-48 hrs. Minimum inhibitory concentration (MIC) was interpreted as the lowest concentrations of anise oil which inhibited the growth of strains of yeastlike fungi.
Results. The results indicated that the strains of dates yeastlike fungi were susceptible to oil in concentrations from range 0.12-0.50 mg/ml. The most susceptible to anise oil were the strains from genera of C. guilliermondii, C. utilis (MIC 0.12-0.25 mg/ml) and C. lusitaniae (MIC = 0.25 mg/ml). The strains of C. albicans, which was isolated frequently, were susceptible in ranges 0.12-0.50 mg/ml. The oil was very active towards strains C. parapsilosis. Growth 87% of this strains was inhibited by concentrations 0.12-0.25 mg/ml. Moreover oil exhibited activity towards under half (55%) strains of C. tropicalis in concentration 0.12 mg/ml. The fungus from genus C. humicola were the lowest sensitive to anise oil (MIC = 0.5 mg/ml).
Conclusions. Anise oil showed activity towards all tested yeastlike fungi. The most susceptible to oil characterized the strains from genera C. guilliermondii, C. utilis and C. lusitaniae. Oil was less active towards C. humicola strains.Wstęp
Zioła były wykorzystywane w lecznictwie od czasów starożytnych. Stosowali je Sumerowie, Asyryjczycy, Babilończycy i Chińczycy. W średniowiecznej Europie opieką nad chorymi zajmowali się zakonnicy. Najstarsze informacje dotyczące anyżu pochodzą z egipskiego papirusu Ebersa, datowanego na 1500 r. p.n.e. Benedykt z Nursji założył zakon benedyktynów, którzy zapoczątkowali uprawy ziół wykorzystywanych do leczenia. Rośliny były zbierane, suszone, a potem wykorzystywane do przygotowywania leków ziołowych, tj. ekstraktów, odwarów czy maści. W Polsce ksiądz, przyrodnik i lekarz, Marcin z Urzędowa (1500-1573), zajmował się leczeniem mieszczan. Przez wiele lat mieszkał w Sandomierzu i prowadził badania dotyczące roślin. Napisał „Herbarz Polski”, w którym opisał ok. 400 gatunków roślin o właściwościach leczniczych, w tym anyż (1).
Biedrzeniec anyż (Pimpinella anisum L.), anyż, anyżek, hanyż, to roślina jednoroczna z rodziny Selerowatych (Apiaceae). Rośnie w wielu krajach Europy. Jej wysokość wynosi 30-50 cm. Wytwarza owłosioną, pustą w środku, płytko bruzdowaną, rozgałęzioną łodygę, z której w części środkowej wyrastają pierzaste liście. Jest rośliną miododajną. Kwiaty barwy białej, owłosione, są zebrane w baldachy. Owoce zielonkawoszare, wydłużone, żeberkowato-jajowate, długości 5 mm. Z nich otrzymuje się olejek eteryczny, który zawiera szereg składników, w tym: trans-anetol, cis-anetol, α-pinen, limonen, p-cymen, estragon, aldehyd anyżowy, β-kariofylen, linalol, α-terpineol, kumaryny, chawikol, umbeliferon, skopoletynę i kamfen (2-7). Badania wykazują, że anetole są odpowiedzialne za zapach oraz charakterystyczny smak anyżu (8, 9).
Anyż i otrzymywane z niego ekstrakty znalazły zastosowanie w profilaktyce i terapii zaburzeń przewodu pokarmowego, wrzodach żołądka, zapaleniach układu oddechowego i układu moczowego (10-17). Stwierdzono też jego działanie przeciwbólowe i skuteczną aktywność w przypadku padaczki, depresji, niedotlenienia mózgu i w chorobie Alzheimera (18-20). Doświadczenia wykazały przeciwzapalne i przeciwutleniające właściwości anyżu (21-24). Ponadto biedrzeniec anyż u kobiet wzmaga laktację oraz przeciwdziała zaparciom i wzdęciom u niemowląt (3, 25). Jest wykorzystywany w leczeniu grypy, zapalenia oskrzeli oraz jako środek przeciwkaszlowy i wykrztuśny (3, 7, 26-28). Olejku anyżowego nie należy stosować w dużych dawkach, ponieważ wtedy działa otępiająco. Z innych zastosowań anyżku należy wymienić dodatek do potraw, wyrobów cukierniczych, wódek i likierów.
Doświadczenia wskazują na przeciwdrobnoustrojowe i insektobójcze działanie olejku anyżowego. Przeprowadzone przez różnych autorów badania dotyczyły bakterii, niektórych wirusów i grzybów. Dane te dotyczą jedynie wybranych gatunków grzybów drożdżopodobnych.
Cel pracy
Celem badań była ocena wrażliwości różnych gatunków grzybów drożdżopodobnych wyizolowanych z jamy ustnej pacjentów z kandydozą na olejek anyżowy.
Materiał i metody badań
Użyte do badań 74 szczepy zostały wyizolowane z jamy ustnej pacjentów z kandydozą. Wymazy posiewano na podłoże Sabourauda. Szczepy zostały zidentyfikowane do następujących gatunków: Candida albicans (29 szczepów), C. glabrata (8), C. guilliermondii (2), C. humicola (2), C. kefyr (5), C. krusei (7), C. lusitaniae (2), C. parapsilosis (8), C. tropicalis (9) i C. utilis (2). Do badań włączono także 9 szczepów wzorcowych, z następujących gatunków: C. albicans ATCC 10231, C. glabrata ATCC 66032, C. guilliermondii ATCC 6260, C. kefyr ATCC 4130, C. krusei ATCC 14243, C. lusitaniae ATCC 34499, C. parapsilosis ATCC 22019, C. tropicalis ATCC 750 i C. utilis ATCC 9958. Wrażliwość wymienionych szczepów na olejek oznaczono metodą seryjnych rozcieńczeń w agarze Sabourauda. Olejek anyżowy (Semifarm) rozpuszczano w DMSO (Serva), a następnie rozcieńczano go w jałowej wodzie destylowanej. Wykorzystano następujące rozcieńczenia: 2,0, 1,0, 0,50, 0,25, 0,12 i 0,06 mg/ml. Użyta zawiesina, zawierająca 105 CFU/kroplę, była przenoszona aparatem Steersa na powierzchnię agaru Sabourauda z dodatkiem olejku anyżowego lub bez olejku (kontrola wzrostu szczepów). Podłoża z posiewami hodowano przez 24-48 godzin, w temperaturze 37°C w warunkach tlenowych. Za MIC uznano takie najmniejsze stężenie olejku anyżowego, które całkowicie hamowało wzrost badanych szczepów grzybów drożdżopodobnych.
Wyniki i dyskusja

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Pauli AA, Schilcher H. Specific selection of essential oil compounds for treatment of children’s infection diseases. Pharmaceut 2004; (1):1-30.
2. Vecchio MG, Gulati A, Lorenzoni G. Pimpinella anisum and Illicium verum: The multifaceted role of anise plants. Open Agricult J 2016; 10 (suppl. 1:M7):81-6.
3. Chomksey D, Sharma P, Pawar RS. Biological activities and chemical constituents of Illicium verum hook fruits (Chinese star anise). Pelagia Res Library Der Pharmacia Sinica 2010; 1(3):1-10.
4. Vieira JN, Goncavales CL, Villarreal JPV i wsp. Chemical composition of essential oils from the Apiaceae family, cytotoxicity, and their antifungal activity in vitro against Candida species from oral cavity. Braz J Biol 2019; 79(3):432-7.
5. Besharati-Seidagani A, Jabbari A, Yamini Y. Headspice solvent microextractions: a very rapid method for identification of volatile components of Iranian Pimpinella anisum seed. Anal Chim Acta 2005; 530(1):155-61.
6. Maofari A, EL-Hajjaji S, Debbab A i wsp. Chemical composition and antibacterial properties of essential oils of Pimpinella anisum L. growing in Marocco and Yemen. Sci Study Biotechnol Food Ind 2013; 14(1):11-6.
7. Shojaii A, Fard MA. Review of pharmacological properties and chemical constituents of Pimpinella anisum. Int Schol Network Pharm. 2012; 2012:510795
8. Der Marderosian AH, Beutler JA. The review of natural products the most complete source of natural product information. Fact and comparison, St Louis 2002.
9. Ooi TL, Ying NC, Kilfi H i wsp. Palm oil-based printing ink. Palm Oil Dev 1994; 15(1):73-4.
10. Al Mofleh IA, Alhalder AA, Mossa IS i wsp. Aqueous suspension of anise Pimpinella anisum protects rats against chemically induced gastric ulcers. World J Gastroenterol 2007; 13(7):1112-8.
11. Mohady GB, Pendlant SL, Stoia A i wsp. In vitro susceptibility of Helicobacter pylori to botanical extracts used traditionally for treatment of gastrointestinal disorders. Phytother Res 2005; 19(11):988-91.
12. Thompson Coon J, Emst E. Systematic review: herbal medicinal products for bob-ulcer dyspepsia. Aliment Pharmacol Ther 2002: 16(10):1689-99.
13. Borrelli F, Izzo AA. The plant kingdom as a source of anti-ulcer remedies. Phytother Res 2000; 14(18):581-91.
14. Erdemir AD. The importance of anise (fructus anisi vulgaris) from the point of view of Turkish Medicinal History and its place in the traditional treatments in Turky. Rev Hist Pharm (Paris) 1996; (312):359-62.
15. Pourgholani MH, Majzoob S, Javadi M i wsp. The fruit essentials oil of Pimpinella anisum exerts anticonvulsant effects in mice. J Ethnopharmacol 1999; 66:211-5.
16. Mayer EA, Collins SM. Evolving pathophysiologic models of functional gastrointestinal disorders. Gastroenter 2002; 122:2032-48.
17. Gilliani NP. The palliation of nurses in hospice and palliative care patients with essentials oils of Pimpinella anisum (aniseed), Foeniculum vulgare var. dulce (Sweet fennel), Anthemis nobilis (Roman chamomile) and Mentha x piperita (peppermint). Int J Aromather 2005;15(4):163-7.
18. Karimzadeh F, Hosseini M, Mangeng D i wsp. Anticonvulsant and neuroprotective effects of Pimpinella anisum in rat brain. BMC Compl Altern Med 2012; 12:76.
19. Baskabady MH, Ramazani-Assari M. Relaxant effect of Pimpinella anisum on isolated guinea pig tracheal chains and its possible mechanism(s). J Ethnopharmacol 2001; 74(1):83-8.
20. Abdul-Ghani AS, El-Lati SG, Sacaan AJ i wsp. Anticonvulsant effects of some arab medicinal plants. Int J Crude Drug Res 1987; 25:39-45.
21. Tabanca N, Ma G, Pasco DS i wsp. Effect of essential oils and isolated compounds from Pimpinella anisum species on NF-kB: a target for anti-inflammatory therapy. Phytother Res 2007; 21:74-5.
22. Tavallali V, Rahmati S, Bahmanzadegan A. Antioxidant activity, polyphenolic contents and essentials oil composition of Pimpinella anisum L. as affected by zinc fertilizer. J Sci Food Agric 2017; 97(14):4883-9.
23. Andarwulan N, Shetty K. Phenolic content in differentiated tissue cultures of untransformed and Agrobacterium – transformed roots of anise (Pimpinella anisum L.). J Agric Food Chem 1999; 47:1776-80.
24. Amer AM, Aly UJ. Antioxidant and antibacterial properties of anise (Pimpinella anisum L.). Egypt Pharm J 2019; 18(1):68-73.
25. Picon PD, Picon RV, Costa AF i wsp. Randomized clinical trial of a phytotherapic compound containing Pimpinella anisum, Foeniculum vulgare, Sambucus nigra and Cassia angustifolia for chronic constipation. BMC Compl Altern Med 2010; (10):17-25.
26. Aćimović M, Dojčinowić N. Przegled farmakoloških osobina ploda anisa (Pimpinella anisum L.). Lekovite Sirovine 2014; 34:3-17.
27. Vazifehkan S, Shams-Ardekani MR, Kamalinejad M i wsp. Evaluation of novel natural drop for treatment of chronic rhinosinusitis without nasal polyps: a single blind randomized trial. Int Forum Allergy Rhinol 2016; 6(9):943-9.
28. Shahamat Z, Abbasi-Maleki S, Motemamed SM. Evaluation of antidepressant-like effect of aqueous and ethanolic extracts of Pimpinella anisum fruit in mice. Avicenna J Phytomed 2016; 6(3):322-8.
29. Yousef RT, Tawil GG. Antimicrobial activity of volatile oils. Pharmazie 1980; 1H(11):698-701.
30. Hawrelak JA, Cattley T, Meyers SP. Essential oils in the treatment of intestinal dysbiosis: A preliminary in vitro study. Altern Med Rev 2009; 14(4):380-4.
31. Abdel-Mallek AY, Bagy MMK, Hasan HAH. The in vitro anti-yeast activity of some essential oils. J Islamic Acad Sci 1994; 7(1):10-2.
32. Chao S, Young G, Oberg G i wsp. Inhibition of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) by essentials oils. Flav Fragr J 2008; 23:444-9.
33. Maruzzella JC, Ligouri L. The in vitro antifungal activity of essential oils. J Am Pharm Assoc 1956; 47(4):250-4.
34. Kosalec I, Pepeljnjak S, Kuatrak D. Antifungal activity of fluid extract and essential oil from anise fruits (Pimpinella anisum L., Apiaceae). Acta Pharm 2005; 55(4):377-85.
35. Yazdani D, Rezazadeh S, Amin G i wsp. Antifungal activity of dried extracts of anise (Pimpinella anisum L.) and star anise (Illicium verum Hook f.) against dermatophyte and saprophyte fungi. J Med Plants 2009; 8(5):24-9.
36. Mohamedi HSAA, Abdelgadir WSA, Almagboul AZJ. In vitro antimicrobial activity of anise seed (Pimpinella anisum L.). Int J Adv Res 2015; 3(1):359-67.
37. Shukla HS, Tripathi SC. Antifungal substance in the essential oil of anise (Pimpinella anisum L.). Agric Biol Chem 1987; 51:1991-3.
38. Khalil N, Ashour M, Fikry S i wsp. Chemical composition and antimicrobial activity of the essential oils of selected Apiaceous fruits. Future J Pharm Sci 2018; 4(1):88-92.
otrzymano: 2020-02-10
zaakceptowano do druku: 2020-03-13

Adres do korespondencji:
*prof. dr hab. n. med. Anna Kędzia
ul. Małachowskiego 5/5, 80-262 Gdańsk-Wrzeszcz
e-mail: anak@gumed.edu.pl

Postępy Fitoterapii 2/2020
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii