Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 2/2020, s. 39-44 | DOI: 10.25121/NewMed.2020.24.2.39
Małgorzata Chromniak, Maria Koziołek, Katarzyna Pawlik, *Monika Jabłońska-Jesionowska, Lidia Zawadzka-Głos
Analysis of tracheotomy indications in children treated in the Department of Pediatric Otolaryngology of Medical University of Warsaw between 2015-2020
Analiza wskazań do tracheotomii u dzieci leczonych w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2015-2020
Department of Pediatric Otolaryngology, Medical University of Warsaw, Poland
Head of Department: Lidia Zawadzka-Głos, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Tracheostomia to otwór w tchawicy umożliwiający oddychanie z pominięciem krtani, gardła i jamy ustnej, mający na celu przywrócenie i utrzymanie drożności dróg oddechowych. Wskazania do jej przeprowadzenia zmieniały się na przestrzeni lat. Zarówno wybór pacjentów do tej procedury, jak również moment, w którym należy ją wykonać, wymagają multidyscyplinarnego podejścia i nadal nie są jednoznacznie określone. Potrzebne są wystandaryzowane procedury, które ułatwią podjęcie decyzji. Konieczne są analizy, które umożliwią stworzenie ogólnodostępnych wytycznych.
Cel pracy. Analiza wskazań do tracheotomii u dzieci wykonanych w latach 2015-2020 w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Materiał i metody. Przeanalizowano wszystkie przypadki dzieci, u których w okresie 5 lat (2015-początek 2020) wykonano tracheotomię w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej. Po elektronicznym i manualnym przeszukaniu medycznych baz danych wyodrębniono kilka grup wskazań do tracheotomii. Następnie zestawiono kolejne dane dzieci (wiek w momencie wykonania zabiegu, choroby towarzyszące, obciążenia) i stworzono charakterystykę naszych pacjentów, co umożliwiło porównanie z wynikami uzyskanymi w latach poprzednich.
Wyniki. Tracheotomię wykonano u 64 dzieci. Mediana wieku pacjentów wyniosła 0,5 roku, a średnia wieku 4,26 roku. Pacjentów podzielono na 8 grup w zależności od wskazań do zabiegu: wady wrodzone, urazy, porażenie fałdów głosowych, powikłania okołoporodowe, choroby autoimmunologiczne, infekcje, zwężenie pointubacyjne. Najczęściej wykonano tracheotomię u dzieci ze złożonymi wadami wrodzonymi.
Wnioski. 1. Wskazania do tracheotomii u dzieci zmieniają się na przestrzeni lat. 2. Rośnie liczba tracheotomii wykonywanych z powodu złożonych wad wrodzonych. 3. Nowymi grupami wskazań do tracheotomii u dzieci są choroby autoimmunologiczne oraz urazy; w tych grupach średni wiek pacjentów jest najwyższy. 4. Skuteczne leczenie farmakologiczne naczyniaków krtani spowodowało brak tracheotomii wykonywanych w tym wskazaniu. 5. Zmniejszyła się liczba tracheotomii przeprowadzanych z powodu zwężeń pointubacyjnych krtani. 6. Porażenie fałdów głosowych jako wskazanie do tracheotomii u dzieci najczęściej jest powikłaniem zabiegu kardiochirurgicznego wrodzonej wady serca; średni wiek pacjentów w tej grupie jest najniższy. 7. Infekcje wirusowe są nadal wskazaniem do tracheotomii u dzieci.
Summary
Introduction. Tracheostomy is the opening enabling breathing without the larynx, throat and mouth, which aims to restore and sustain airway patency. Indications of this intervention have changed over the years. The selection of patients for this procedure, as well as the moment, when it has to be performed are still not clearly defined. Those require a multidisciplinary approach and a standardized protocol. More analyses are necessary to create widely available guidelines.
Aim. Analysis of tracheotomy indications in children performed between 2015-2020 in the Department of Pediatric Otolaryngology, Medical University of Warsaw.
Material and methods. During the 5-year period (2015-beginning of 2020) 64 children with tracheostomy were treated in the Department of Pediatric Otolaryngology. Groups of tracheotomy indications were separated after a retrospective overview of the 64 cases from our clinic and after manual and electronic search through medical databases for indications for tracheotomy in previous years. Then patient’s data (age at the time of surgery, concomitant diseases and/or disabilities) was collated, which allowed to present the characteristics of children and compare the tracheotomy indications in previous years with the results of this research.
Results. Tracheotomy was performed among 64 children. The median patients’ age was 0.5 year and the average age was 4.26 years. Our patients were affected by many various conditions. We divided them into 8 main groups: congenital malformation syndromes, trauma, vocal folds palsy, perinatal complications, infection, autoimmune diseases, oncological and post-intubation subglottic stenosis. Currently, congenital malformation syndromes turned out to be the most common indication for tracheotomy.
Conclusions. 1. Tracheotomy indications in children have changed over the years. 2. There is increasing number of tracheotomies due to various congenital defects. 3. New groups of tracheotomy indications among children are autoimmune diseases and injuries; those groups have the highest average of age. 4. The result of effective pharmacological treatment of laryngeal hemangiomas is the lack of tracheotomy performed in this indication. 5. The number of tracheotomies performed due to post-intubation stenosis has decreased. 6. Vocal cords palsy as an indication for tracheotomy in children is most often a complication of cardiac surgery due to congenital heart defect; this group of patient’s is the youngest among all. 7. Viral infections are still the tracheotomy indication among children.
Słowa kluczowe: tracheostomia, wskazania, wiek, dzieci.Introduction
Tracheotomy is the medical term for surgical incision in the trachea, while tracheostomy stands for the opening enabling breathing without the larynx, throat and mouth (1). In combination, they aim to restore and sustain airway patency. Although tracheotomy is a well-known surgical procedure for centuries, it has been performed in the pediatrics population only since the twentieth century (2, 3). Tracheotomy in children is performed less frequently than in adults (4). Indications of this intervention have changed over the years. Before the vaccination against Haemophilus influenzae and Corynebacterium diphtheriae became widely distributed the most common cause leading to tracheostomy were acute infections: epiglottitis and diphtheria (5). Recently upper airway obstruction due to prolonged ventilator dependence, vocal folds dysfunction, hypotonia secondary to neurologic impairment, and trauma are considered to be the main indications of tracheotomy (2, 6). Owing to the improved quality of neonatal and pediatric intensive care, raised survivability of children with congenital abnormalities and chronic diseases is being observed (6). Tracheostomy is no longer only an acute live saver, but it is also used as an ancillary therapy in treating children with protracted illnesses therefore tracheostomies became long-term (6, 7). The selection of patients for this procedure, as well as the moment, when it has to be performed are still not clearly defined. Those require a multidisciplinary approach and standardized protocol (4). More studies are necessary to create widely available guidelines (8). That is why, we need to continue our research.
Aim
Analysis of tracheotomy indications among children performed between 2015-2020 in the Department of Pediatric Otolaryngology, Medical University of Warsaw.
Material and methods
We analyzed all cases of children who had tracheotomy in the Pediatric Otolaryngology Department at the Children’s Hospital of Medical University of Warsaw over a 5-year period (2015-early 2020). A retrospective overview of all cases in our clinic reveals the indications and age for pediatric tracheotomy and the characteristics of our patients were created. For the purpose of clarity we divided the indications for the procedure into 8 main groups: congenital malformation syndromes, trauma, vocal folds palsy, perinatal complications, infection, autoimmune diseases, oncological and postintubation subglottic stenosis.
Results
Tracheotomies were performed in 64 children from our clinic, the median patient age during the 5-year period was 0.5 year and the average patient age was 4.26 years (tab. 1). Two youngest patients were 1 day old and congenital arteriovenous malformation of a tongue was the indication for tracheotomy; 4 oldest patients were 16 years old and in 3 cases communication trauma was the indication. The age distribution is shown in figure 1 where it is visible that children after injury and with autoimmune diseases are the oldest and the ones with congenital malformations and vocal folds palsy are the youngest.
Tab. 1. Correlation of tracheotomy indications as well as mean and median age of patients and percentage for each indication
IndicationTotal patientsMean (SD)Median (range)Percentage for each indication
Congenital malformation syndromes291.4 (3.25)0.25 (0.003-16)45
Trauma910.6 (6.72)15 (0.166-15)14
Perinatal complications76.7 (5.77)10 (0.166-15)11
Vocal folds palsy70.2 (0.15)0.17 (0.083-0.5)11
Autoimmune410.5 (4.15)11.5 (4-15)6
Infection45.4 (5.68)3 (0.583-15)6
Oncological37.3 (4.71)4 (4-14)5
Postintubation subglottic stenosis11.3 (0)1.25 (1.25-1.25)2
Total patients640.54.26 (0.003-16)100
Fig. 1. Indications for tracheotomy with mean and median patient's age
We have classified the indications for tracheotomy in 8 groups which have been shown in table 1. Congenital malformation syndromes were the most common indications for tracheotomy in 29 children (45.31%). In this broad group of very complex developmental defects we can distinguish several cases to approximate the characteristics of patients. As one subgroup we can differentiate 6 patients who had tracheostomy due to congenital central nervous system defects (NTDs), 2 patients had the procedure because of congenital arteriovenous malformation of the tongue, 2 patients had congenital craniofacial anomaly including Pierre Robin; tracheostomy in the case of 2 other was due to tracheoesophageal fistula (TEF) associated with tracheomalacia. Among 8 patients from this group, congenital heart disease was present, including one case of Bland-White-Garland syndrome (BWGS), and one case of hypertrophic cardiomyopathy (HCM). It is worth pointing out the single cases of laryngeal cyst, craniofacial teratoma and spinal muscular atrophy (SMA).
The second most common indication was trauma. In this group we have 9 patients (14%). We differentiate 5 cases after traffic accident and 2 cases being a result of child abuse. We can single out trauma caused by activities: 1 case of trauma during horse riding and 1 case of tetraplegia due to drowning.
In the group of tracheotomized patients with vocal folds palsy we have 7 children (11%) out of whom 4 had paralysis after cardiac surgery due to congenital malformation, 2 had idiopathic paralysis of the vocal folds. This group also included one case of vocal folds palsy in the course of congenital Arnold-Chiari malformation (ACM).
In 7 patients (11%) tracheotomy was performed as a result of perinatal complications.
In the group of 4 patients (6%) where indication for tracheotomy was infectious disease in 3 cases the etiological factor was the influenza virus and in 1 case it was recurrent respiratory papillomatosis (RRP) due to HPV infection.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Campisi P, Forte V: Pediatric tracheostomy. Semin Pediatr Surg 2016; 25(3): 191-195.
2. Gronhoj C, Charabi B, Buchwald CV, Hjuler T: Indications, risk of lower airway infection, and complications to pediatric tracheotomy: report from a tertiary referral center. Acta Otolaryngol 2017; 137(8): 868-871.
3. Szmuk P, Ezri T, Evron S et al.: A brief history of tracheostomy and tracheal intubation, from the Bronze Age to the Space Age. Intensive Care Med 2008; 34(2): 222-228.
4. Watters KF: Tracheostomy in Infants and Children. Respir Care 2017; 62(6): 799-825.
5. Nassif C, Zielinski M, Francois M, van den Abbeele T: Tracheotomy in children: A series of 57 consecutive cases. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis 2015; 132(6): 321-325.
6. Lele SJ, Stephen S, Raman EV: Changing Indications for Pediatric Tracheotomy: An Urban Indian Study. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg 2019; 71(suppl. 1): 501-505.
7. Resen MS, Gronhoj C, Hjuler T: National changes in pediatric tracheotomy epidemiology during 36 years. Eur Arch Otorhinolaryngol 2018; 275(3): 803-808.
8. Abdelaal Ahmed Mahmoud MAA, Younis M, Jamshidi N et al.: Timing of Tracheostomy in Pediatric Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis. Crit Care Med 2020; 48(2): 233-240.
9. Lawrason A, Kavanagh K: Pediatric tracheotomy: are the indications changing? Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2013; 77(6): 922-925.
10. Ogilvie LN, Kozak JK, Chiu S et al.: Changes in pediatric tracheostomy 1982-2011: a Canadian tertiary children’s hospital review. Journal of Pediatric Surgery 2014; 49(11): 1549-1553.
11. Carron JD, Derkay CS, Strope GL et al.: Pediatric tracheotomies: changing indications and outcomes. Laryngoscope 2000; 110(7): 1099-1104.
12. Funamura JL, Durbin-Johnson B, Tollefson TT et al.: Pediatric tracheotomy: indications and decannulation outcomes. Laryngoscope 2014; 124(8): 1952-1958.
13. Gergin O, Adil EA, Kawai K et al.: Indications of pediatric tracheostomy over the last 30 years: Has anything changed? Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2016; 87: 144-147.
14. Zawadzka-Głos L: Analiza wskazań do tracheotomii u dzieci leczonych w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Nowa Pediatr 2014; 3: 75-79.
15. Carone L, Ardley R, Davies P: Cycling related traumatic brain injury requiring intensive care: association with non-helmet wearing in young people. Injury 2019; 50(1): 61-64.
16. Bernabeu-Wittel J, Pereyra-Rodríguez JJ, Mantrana-Bermejo ME et al.: Propranolol for the Treatment of Severe Hemangiomas of Infancy: Results From a Series of 28 Patients. Actas Dermo-Sifiliográficas (English Edition) 2011; 102(7): 510-516.
17. Parikh SR, Darrow DH, Grimmer JF et al.: Propranolol Use for Infantile Hemangiomas: American Society of Pediatric Otolaryngology Vascular Anomalies Task Force Practice Patterns. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2013; 139(2): 153-156.
otrzymano: 2020-05-29
zaakceptowano do druku: 2020-06-19

Adres do korespondencji:
*Monika Jabłońska-Jesionowska
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
tel.: +48 (22) 317-97-21
laryngologia@spdsk.edu.pl

New Medicine 2/2020
Strona internetowa czasopisma New Medicine