Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 1/2022, s. 26-30 | DOI: 10.25121/NS.2022.27.1.26
Zuzanna Merkiewicz1, *Paula Piekoszewska-Ziętek2
Organizacja pracy w gabinecie stomatologicznym w dobie pandemii COVID-19
Work organization in a dentist’s office during the COVID-19 pandemic
1Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Opiekun Studenckiego Koła Naukowego: dr hab. n. med. Anna Turska-Szybka
2Zakład Stomatologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk
Streszczenie
Wstęp. Pandemia wirusa SARS-CoV-2 spowodowała globalne problemy w różnych dziedzinach życia, ma również ogromny wpływ na funkcjonowanie ochrony zdrowia i zawodów medycznych. Wirus ten stanowił nowe zagrożenie dla zdrowia każdego z nas, dlatego codzienna praktyka lekarska wymagała zabezpieczeń, które dotychczas nie musiały być używane. Jest to szczególnie ważne w warunkach gabinetu stomatologicznego, gdzie łatwo może dojść do transmisji wirusa drogą aerozolu. Transmisja ta może się odbywać m.in. na linii lekarz-pacjent, pacjent-lekarz lub pacjent-pacjent.
Cel pracy. Celem pracy jest opracowanie aktualnych zaleceń dotyczących organizacji pracy w gabinecie stomatologicznym w czasie pandemii COVID-19 w oparciu o obowiązujące wytyczne i akty normatywne.
Materiał i metody. Wykorzystano treść „Zaleceń postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w sytuacji ogłoszonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2”, opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz rekomendacje Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.
Wyniki. Wyniki zaprezentowane w niniejszej pracy stanowią zbiór praktycznych wskazówek dotyczących funkcjonowania gabinetu stomatologicznego w stanie epidemii, z którymi każdy gabinet stomatologiczny powinien się zapoznać.
Wnioski. W stanie epidemii należy zapoznać się z aktualnie obowiązującymi wytycznymi. Niezbędne jest udzielanie pilnej pomocy medycznej pacjentom w stanie ostrym oraz planowe odbywanie wizyt zgodnie z koniecznością potrzeb.
Summary
Introduction. The SARS-CoV-2 virus pandemic has caused global problems in various areas of life and has a huge impact on the functioning of health care and the medical profession. This virus was a new threat to the health of each of us, so the daily medical practice required safeguards that previously did not have to be used. This is especially important in a dental practice where virus transmission through aerosol can easily occur.
Aim. The aim of the study is to develop current recommendations for the organization of work in a dental office during the COVID-19 pandemic based on the applicable guidelines and normative acts.
Material and methods. The contents of the “Recommendations for the procedure for the provision of dental services in the situation of an epidemic announced in the territory of the Republic of Poland in relation to SARS-CoV-2 virus infections”, published by the Ministry of Health, and recommendations of the Working Group of the Polish Dental Society were used.
Results. The results constitute a set of practical tips for the functioning of a dentist’s office in a state of epidemic.
Conclusions. In the event of an epidemic, refer to current guidelines. It is essential to provide urgent medical care to acute patients and schedule appointments as needed.
Słowa kluczowe: COVID-19, ochrona zdrowia, wytyczne.Wstęp
Wirus SARS-CoV-2, czynnik etiologiczny COVID-19, po raz pierwszy pojawił się w chińskim mieście Wuhan w grudniu 2019 roku i w ciągu kilku miesięcy rozprzestrzenił się, wywołując pandemię, którą Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła w marcu 2020 roku. Większość osób zarażonych wirusem doświadcza łagodnych lub umiarkowanych chorób układu oddechowego, bez konieczności specjalistycznego leczenia. Jednak osoby z grupy ryzyka (wiek podeszły, obciążenia systemowe ze strony układu oddechowego, krążenia, choroby metaboliczne i nowotworowe) są bardziej narażone na ciężki przebieg choroby i powikłania (1, 2). Obecnie uznaje się, że wirus SARS-CoV-2 rozprzestrzenia się głównie drogą kropelkową i przez dotyk. Wirus ten może być także przenoszony z zakażonych powierzchni na błony śluzowe nosa, oczu i jamy ustnej (transmisja fomitowa) (3, 4). Możliwa jest również infekcja drogą oro-fekalną, co ma znaczenie w środowiskach szpitalnych (5). SARS-CoV-2 wykorzystuje do wniknięcia do wnętrza komórki receptor konwertazy angiotensyny 2 (ACE2). Receptory te znajdują się w dużych ilościach w nabłonku układu oddechowego i przewodu pokarmowego, ale także w nosowej części gardła, błonie śluzowej jamy ustnej i nosa oraz gruczołach ślinowych (6). Jest to szczególnie ważna informacja dla personelu stomatologicznego, ponieważ wirus obecny w ślinie pacjentów może rozprzestrzeniać się drogą aerozolu w warunkach gabinetu stomatologicznego. W związku z szybką transmisją wirusa i łączącym się z nim przeciążeniem systemu opieki zdrowotnej oraz ryzykiem wystąpienia infekcji krzyżowych, Ministerstwo Zdrowia oraz Zespół Ekspertów Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego przedstawili rekomendacje dotyczące leczenia stomatologicznego pacjentów w dobie pandemii COVID-19.
Cel pracy
Celem pracy jest opracowanie aktualnych zaleceń dotyczących organizacji pracy w gabinecie stomatologicznych w czasie pandemii COVID-19 w oparciu o obowiązujące wytyczne i akty normatywne.
Materiał i metody
Dokonano analizy i opracowania treści dokumentu „Zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w sytuacji ogłoszonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2” (7), opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia (MZ) w dniu 26.03.2020 roku, oraz Rekomendacji Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS) w sprawie postępowania w gabinecie stomatologicznym w okresie podwyższonego zagrożenia epidemiologicznego (8).
Wyniki
W stanie epidemii MZ oraz PTS zalecają ograniczenie zakresu świadczeń stomatologicznych do wykonywania procedur niezbędnych w przypadku wykonywania pilnej interwencji, tj. występowania bólu, procesów zapalnych i ropnych, urazów, torbieli oraz stanów z wysokim ryzykiem wystąpienia powikłań u pacjentów. Zalecana jest telefoniczna weryfikacja przyczyny zgłoszenia się do lekarza dentysty, umożliwiająca dostęp wyłącznie pacjentom, którzy wymagają udzielenia pilnej pomocy lekarskiej. W czasie epidemii praktykuje się udzielanie teleporad stomatologicznych (odnotowywanych w dokumentacji medycznej pacjenta) oraz zdalne wystawianie e-recept lub zwolnień lekarskich. MZ ogranicza w tym czasie wykonywanie świadczeń ortodontycznych i protetycznych (stosowność wizyt określana jest indywidualnie). Zalecane wizyty periodontologiczne obejmują diagnostykę kliniczną oraz leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej (w tym zmian nowotworowych, wymagających pobrania wycinków do badań histopatologicznych), diagnostykę i leczenie chorób przyzębia, ze względu na ryzyko progresji stanu zdrowia i wystąpienia powikłań. Świadczenia chirurgiczne dotyczą nacięcia ropnia, usunięcia zęba przyczynowego/zatrzymanego będącego przyczyną silnego bólu lub stanu zapalnego, leczenia torbieli i zmian zębopochodnych, pobrania wycinka do biopsji, chirurgicznego leczenia obrażeń zębopochodnych i zębowo-wyrostkowych. Do indywidualnej oceny pozostawia się wykonywanie ekstrakcji ze wskazań ortodontycznych, zabiegi wszczepienia implantów oraz augmentacje. Gdy konieczne jest wykonanie badań radiologicznych, wskazane są zdjęcia pantomograficzne i/lub CBCT, a odroczenie wykonywania zdjęć wewnątrzustnych – ze względu na większe narażenie na kontakt ze śliną pacjenta.
Pacjentów przyjmowanych w gabinecie stomatologicznym obowiązuje w stanie epidemii wstępna kwalifikacja przed wejściem do gabinetu: określenie przyczyny zgłoszenia się do gabinetu stomatologicznego i wstępna ocena potrzeby leczniczej, określenie ryzyka narażenia na zakażenie SARS-CoV-19, odkażenie rąk oraz pomiar temperatury ciała. Pacjentom ze stanem ostrym w jamie ustnej i z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 pomoc stomatologiczna powinna być udzielana w wyznaczonych do tego jednostkach. Wizyty w gabinecie odbywają się bez udziału osób towarzyszących, w przypadku dzieci może towarzyszyć im jeden opiekun prawny.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. To KK, Sridhar S, Chiu KH et al.: Lessons learned 1 year after SARS-CoV-2 emergence leading to COVID-19 pandemic. Emerg Microbes Infect 2021; 10(1): 507-535.
2. Ochani R, Asad A, Yasmin F et al.: COVID-19 pandemic: from origins to outcomes. A comprehensive review of viral pathogenesis, clinical manifestations, diagnostic evaluation, and management. Infez Med 2021; 29(1): 20-36.
3. Sharma A, Ahmad Farouk I, Lal SK: COVID-19: A Review on the Novel Coronavirus Disease Evolution, Transmission, Detection, Control and Prevention. Viruses 2021; 13(2): 202.
4. Cai J, Sun W, Huang J et al.: Indirect Virus Transmission in Cluster of COVID-19 Cases, Wenzhou, China, 2020. Emerg Infect Dis 2020; 26.
5. Zhang J, Wang S, Xue Y: Fecal specimen diagnosis 2019 novel coronavirus–infected pneumonia. J Med Virol 2020; 92: 680-682.
6. Hoffmann M, Kleine-Weber H, Schroeder S et al.: SARS-CoV-2 Cell Entry Depends on ACE2 and TMPRSS2 and Is Blocked by a Clinically Proven Protease Inhibitor. Cell 2020; 181(2): 271-280.e8.
7. Ministerstwo Zdrowia: Zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w sytuacji ogłoszonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Marzec 2020.
8. Grupa Robocza Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego: Rekomendacje Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w sprawie postępowania w gabinecie stomatologicznym w okresie podwyższonego zagrożenia epidemiologicznego. J Stoma 2020; 73(1): 1-10.
9. Associazione Italiana Odontoiatri: Szczegółowe wytyczne Włoskiego Stowarzyszenia Stomatologów w celu przeciwdziałania zakażeniu SARS-CoV-2. 8 marzec 2020.
10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r. poz. 340).
otrzymano: 2022-01-17
zaakceptowano do druku: 2022-02-07

Adres do korespondencji:
Paula Piekoszewska-Ziętek
Zakład Stomatologii Dziecięcej Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Binieckiego 6, 02-097 Warszawa
tel.: +48 (22) 116 64 24
ppiekoszewska@wum.edu.pl

Nowa Stomatologia 1/2022
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia