Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2024, s. 12-17 | DOI: 10.25121/NM.2024.31.1.12
Przemysław Ciesielski1, 2, *Małgorzata Kołodziejczak1, 2
Leczenie szczeliny odbytu – przegląd najnowszych doniesień
Treatment of anal fissure – a review of latest reports
1Warsaw Proctology Centre, Saint Elizabeth’s Hospital in Warsaw
2Department of General Surgery, Hospital in Ostrów Mazowiecka
Streszczenie
Leczenie szczeliny odbytu od lat ukierunkowane jest na zmniejszenie napięcia mięśnia zwieracza wewnętrznego odbytu. Wzrost napicia mięśni uznaje się za główną przyczynę dolegliwości bólowych, braku gojenia szczeliny, ale coraz częściej również za przyczynę jej powstawania, szczególnie u osób nieuskarżających się na wcześniejsze zaparcia. Istnieje jednak grupa pacjentów, u których szczelina odbytu występuje pomimo braku wzmożonego napięcia mięśni – zarówno diagnostyka, jak i leczenie w tym przypadku wymaga szerszego spojrzenia na opisany problem. Większość chirurgicznych towarzystw naukowych prezentuje algorytmy postępowania lub zalecenia dotyczące leczenia, jednak istnieją między nimi często nawet znaczące rozbieżności, szczególnie w leczeniu operacyjnym. W dalszym ciągu pojawiają się liczne prace porównujące różne metody leczenia, oceniające skuteczność łączenia ze sobą kilku metod lub stosowania zupełnie nowych preparatów lub terapii. W pracy autorzy przedstawili kilka najnowszych, najciekawszych doniesień, które zostały opatrzone komentarzem praktycznym. Szczelina odbytu jest chorobą leczoną głównie ambulatoryjnie, często przez długi czas, nie tylko z uwagi na obawy pacjentów przed operacją, ale również w wyniku ograniczeń logistycznych w dostępie do bloku operacyjnego dla chorób powszechnie uznawanych za „mniej istotne” medycznie. Nie powinno to jednak uśpić czujności, gdyż przedłużone leczenie zachowawcze może prowadzić do nierozpoznania raka lub przetoki. Poszerzanie wiedzy w tym zakresie i często krytyczna analiza aktualnych doniesień pomaga w prawidłowym poprowadzeniu diagnostyki i leczenia.
Summary
Relieving internal anal sphincter pressure has been the goal of treatment in patients with anal fissure for years. Increased muscle tone, which is considered to be the main cause of pain and healing failure, is now also increasingly believed to be the aetiology of anal fissure, especially in previously unconstipated individuals. However, some patients develop anal fissure despite normal muscle tone, and therefore require a broader diagnostic and therapeutic approach. Diagnostic algorithms and therapeutic recommendations developed by surgical scientific societies, especially those for invasive treatment, often vary significantly. Also, there has been a constant inflow of research comparing different treatment strategies, as well as assessing the efficacy of combining different treatment modes or new medications and therapies. In this paper, we present and comment on the most recent and interesting reports. Anal fissure is a disorder managed mainly on an outpatient basis, often for long time, not only due to the patients' fear of surgery, but also as a result of limited access to an operating theatre for conditions commonly considered ‘of lesser medical importance’. Nevertheless, this should not dull our vigilance as prolonged conservative treatment may lead to undiagnosed malignancy or fistula. Expanding knowledge in this area and frequent critical analysis of current reports help properly navigate both diagnosis and treatment.Wstęp
Etiologia szczelin odbytu nie jest do końca jednoznaczna. U większości pacjentów najważniejszym czynnikiem sprawczym są zaparcia i wynikający z nich uraz mechaniczny kanału odbytu spowodowany twardym stolcem. Jednak w przypadku szczelin nawrotowych u pacjentów rygorystycznie przestrzegających zaleceń, u których zaparcia się nie zdarzają, przyczyn można upatrywać w procesach włóknienia zwieracza wewnętrznego. Do zmian dochodzi w przebiegu długotrwałego procesu zapalnego oraz przewlekłego, przedłużającego się leczenia zachowawczego. Zwieracz przestaje być podatny na rozciąganie i łatwo ulega uszkodzeniu nawet wówczas, gdy stolec nie jest twardy.
Na brak podatności mięśnia i tym samym brak wpływu leków zmniejszających jego napięcie zwrócili uwagę badacze z Meksyku. W swojej pracy udokumentowali 95% skuteczności sfinkterotomii wewnętrznej. Dolegliwości ustąpiły już po 3 tygodniach bez wystąpienia powikłań związanych z pogorszeniem trzymania gazów i stolca (1).
Zastosowanie toksyny botulinowej w leczeniu szczeliny odbytu od lat ma ugruntowaną pozycję w terapii szczelin. Wciąż jednak pojawiają się wątpliwości co do miejsca wstrzyknięcia oraz ilości podanego leku. Badacze z Chin przeprowadzili metaanalizę ponad 34 badań prospektywnych oceniających skuteczność, powikłania i różnego rodzaju dostępy i techniki wykonania zabiegu.
Skuteczność procedury wahała się od 33 do 96%, zaś objętość podanego preparatu – od 5 do 150 jednostek. W pracy brak jest jednak wyraźnego podziału na badania z zastosowaniem preparatów silnie i słabiej działających, co w naszej ocenie jest trudne do porównania. Wykazano, że nie ma zależności pomiędzy ilością botoksu a skutecznością, zaś optymalną dawką jest około 20 jednostek. Nie wykazano również zależności pomiędzy ilością botoksu a częstością komplikacji i nasileniem nietrzymania gazów i stolca. W większości opisana technika wykonania zabiegu polegała na iniekcji z zewnątrz po obu stronach szczeliny w zwieracz wewnętrzny (2).
Stosowane od dawna diltiazem oraz nitrogliceryna w maści nadal pozostają złotym standardem, pomimo podobnej liczby badań zarówno potwierdzających, jak i negujących skuteczność tych leków. Poszukiwania nowych substancji co jakiś czas pojawiają się jako temat badań prospektywnych.
Ciekawą pracę zaprezentowali irańscy badacze. Wykazali wpływ L-argininy na poprawę jakości życia, ustąpienie objawów i zmniejszenie napięcia zwieraczy w manometrii. Wszystkie parametry zmieniły się istotnie statystycznie w porównaniu z grupą kontrolną. Suplement podawany był w dawce 3000 mg na dobę w formie doustnej (3). Biorąc pod uwagę łatwą dostępność, niską cenę oraz formę doustną preparatu może ona być pożądaną formą leczenia lub wsparcia leczenia szczeliny w przyszłości, jeżeli badania potwierdzą się na większej grupie badanych. Prezentowane badanie przeprowadzono co prawda na małej grupie 67 pacjentów, niemniej stanowi ono punkt wyjściowy do dalszych badań.
Co do leków stosowanych miejscowo warto wspomnieć o preparacie Transcutol® – maść z nifedypiną, chlorowodorkiem lidokainy oraz betametazonem w postaci 10% żelu. Preparat jest obecnie w fazie próby klinicznej (4).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Villanueva Herrero JA, Henning W, Sharma N, Deppen JG: Internal Anal Sphincterotomy. 2022 Oct 3. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan–. PMID: 29630265.
2. Xu H, Yang W, Mei Z: Botulinum toxin as a promising surgical strategy for chronic anal fissure: do the dose and injection site matter? Comparison of doses and injection sites of botulinum toxin for chronic anal fissure: A systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Surg 2023; 109(3): 495-496.
3. Khalighi Sikaroudi M, Sedaghat M, Shidfar F et al.: L-Arginine is a feasible supplement to heal chronic anal fissure via reducing internal anal sphincter pressure: a randomized clinical trial study. Amino Acids 2023; 55(2): 193-202.
4. Salem AE, Mohamed EA, Elghadban HM, Abdelghani GM: Potential combination topical therapy of anal fissure: development, evaluation, and clinical study. Drug Deliv 2018; 25(1): 1672-1682.
5. Ebrahimibagha H, Zeinalpour A: Platelet-rich plasma improves acute and chronic anal fissure, a randomized control trial. Wound Repair Regen 2023; 31(5): 655-662.
6. Balla A, Saraceno F, Shalaby M et al.; Anal Fissure Collaborative Group: Surgeons’ practice and preferences for the anal fissure treatment: results from an international survey. Updates Surg 2023; 75(8): 2279-2290.
7. Cross KLR, Brown SR, Kleijnen J et al.: The Association of Coloproctology of Great Britain and Ireland guideline on the management of anal fissure. Colorectal Dis 2023; 25(12): 2423-2457.
otrzymano: 2024-01-08
zaakceptowano do druku: 2024-01-22

Adres do korespondencji:
*Małgorzata Kołodziejczak
Warszawski Ośrodek Proktologii Szpital św. Elżbiety w Warszawie
ul. Goszczyńskiego 1, 02-615 Warszawa
tel.: +48 603-387-787
drkolodziejczak@o2.pl

Nowa Medycyna 1/2024
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna