Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Anestezjologia Intensywna Terapia 1/2004

Spis treści / Contents

Czasopismo w kreowaniu wizerunku specjalizacji
The place of the journal in imaging of the speciality
Zdzisław Rondio - s. 6-8
Edukacja jako podstawowy cel działania Polskiej Rady Resuscytacji
Education is the main goal of the Polish Resuscitation Council
Janusz Andres - s. 9-10
Zapotrzebowanie na remifentanyl w znieczuleniu wziewnym izofluranem podczas rewaskularyzacji naczyń wieńcowych
Requirement for remifentanil during inhaled anaesthesia with isoflurane during coronary bypass surgery
Małgorzata Knapik, Piotr Knapik, Paweł Nadziakiewicz, Wojciech Saucha, Jarosław Borkowski, Anna Dyaczyńska-Herman - s. 11-17
Wpływ śródoperacyjnej hemodilucji na stężenia endogennych amin katecholowych podczas rewaskularyzacji krążenia wieńcowego
Effects of normovolemic haemodilution on serum concentrations of endogenous catecholamines during CABG
Wojciech Dąbrowski, Ziemowit Rzecki, Marek Czajkowski, Janusz Stążka, Andrzej Nestorowicz - s. 18-23
Desfluran a propofol - ocena porównawcza znieczulenia do ginekologicznych zabiegów laparoskopowych
A comparative assessment of desflurane vs. propofol for gynecological laparoscopic surgery
Artur Florek, Andrzej Nestorowicz - s. 24-27
Dawka leku znieczulenia miejscowego na segment rdzeniowy a rozmiary części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa w znieczuleniu podpajęczynówkowym dorosłych
Relationship between the dose of local anaesthetic agent and lumbo-sacral dimensions of the spine during spinal anaesthesia
Krzysztof Duda, Andrzej Sokołowski, Agnieszka Kubisz, Marek Mizianty, Barbara Machowska - s. 28-33
Zmiany progu słyszenia u chorych znieczulanych podpajęczynówkowo
Changes in the auditory thereshold in spinal anaesthesia patients
Edyta Kotlińska-Hasiec, Andrzej Nestorowicz, Katarzyna Trela-Stachurska, Piotr Trojanowski, Marcin Szymański, Krystyna Kramek - s. 34-37
Analgezja zewnątrzoponowa 1% ropiwakainą do operacji wymiany stawu biodrowego
1% ropivacaine epidural anaesthesia for hip replacement surgery
Edyta Kotlińska-Hasiec, Andrzej Nestorowicz, Katarzyna Kuchnicka, Artur Florek, Marcin Kopieniak, Wojciech Dąbrowski - s. 38-40
Wstrząs septyczny wywołany przez Legionella micdadei &ndash opis przypadku
Septic shock caused by Legionella micdadei &ndash case report
J. Kulesza, A. Wądrzyk - s. 41-43
Ostra poprzetoczeniowa niewydolność oddechowa jako możliwe powikłanie wstrząsu hipowolemicznego spowodowanego krwawieniem z przewodu pokarmowego. Opis przypadku
Transfusion-related acute lung injury (TRALI) as a probable complication of gastrointestinal bleeding. Case report
Waldemar Machała - s. 44-47
Zastosowanie remifentanylu w kardioanestezji i torakoanestezji
Remifentanil in cardiothoracic anaesthesia
Małgorzata Knapik, Hanna Misiołek, Piotr Knapik, Anna Dyaczyńska-Herman - s. 48-54
Edukacja w Resuscytacji. Stanowisko International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR)1
Douglas A. Chamberlain (Co-Chair), Mary Fran Hazinski (Co-Chair), on behalf of the European Resuscitation Council, the American Heart Association, the Heart and Stroke Foundation of Canada, the Australia and New Zealand Resuscitation Council, the Resuscitation Council of Southern Africa, the Consejo Latino-Americano de Resuscitación - s. 55-71