Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 5/2013

Spis treści / Contents

Wykorzystanie wyrostka robaczkowego w leczeniu dzieci z neurogenną dysfunkcją pęcherza moczowego i kanału odbytu
Application of appendix in treatment of children with neurogenic dysfunction of bladder and anal canal
Grzegorz Kudela, Marta Bunarowska, Tomasz Koszutski, Janusz Bohosiewicz – s. 336-339
Obraz kliniczny zakażenia rotawirusowego u pacjentów hospitalizowanych w Klinice Pediatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w latach 2008-2009
Clinical picture of rotavirus infections in patients hospitalized in the Department of Pediatrics, Medical University of Silesia in Katowice, in the years 2008-2009
Sabina Więcek, Halina Woś, Ewelina Stawicka-Ociepka, Urszula Grzybowska-Chlebowczyk – s. 340-345
Ocena przepuszczalności jelitowej na podstawie stężenia zonuliny u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit
Evaluation of intestinal permeability on the basis of zonulin levels, in children with inflammatory bowel disease
Danuta Pabijasz, Urszula Grzybowska-Chlebowczyk, Halina Woś – s. 346-350
Stężenie karnityny w surowicy krwi u dzieci z zespołem nerczycowym
Carnitine concentration levels in serum of children with nephrotic syndrome
Jacek Płonka, Halina Woś, Lidia Hyla-Klekot – s. 351-356
Czy zakażenie Helicobacter pylori u dzieci ma wpływ na wydzielanie ghreliny
If the Helicobacter pylori infection may affect ghrelin secretion in children
Anna Obuchowicz, Joanna Kula-Gradzik, Marta Ślimok, Tomasz Wielkoszyński, Jacek Zeckei – s. 357-360
Czy w ciągu ostatnich 10 lat zmieniły się częstość i rodzaj bólów głowy dzieci i młodzieży kierowanych do oddziału neurologii?
Has there been any changes to the frequency and type of headaches in children and adolescents referred to the neurology ward over the last 10 years?
Ewa Emich-Widera, Monika Kałużna-Czyż, Paulina Bryśkiewicz, Aleksandra Bęczkowska, Milena Franckiewicz, Lidia Przeklasa, Karina Kowalczyk – s. 361-367
Nieskuteczność agresywnej terapii immunosupresyjnej, leczenia biologicznego i plazmaferez w leczeniu młodzieńczego tocznia układowego z nieproliferacyjną postacią nefropatii toczniowej
The ineffectiveness of aggressive immunosuppressive therapy, biological therapy and plasmapheresis in the treatment of juvenile systemic lupus erythematosus with non-proliferative form of lupus nephritis
Lidia Hyla-Klekot, Grażyna Kucharska, Karina Słonka, Katarzyna Karwicka – s. 368-374
Odmienność uwarunkowań patofizjologicznych, obrazu klinicznego i metod terapii młodzieńczej postaci tocznia trzewnego układowego
Different pathophysiological conditions, clinical picture and therapeutic methods of juvenile systemic lupus erythematosus
Lidia Hyla-Klekot, Grażyna Kucharska, Karina Słonka, Katarzyna Karwicka – s. 375-382
Komentarz do prac
prof. dr hab. med. Halina Woś – s. 383-384
Comment
prof. Halina Woś, MD, PhD – s. 385-386