Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 9/2014

Spis treści / Contents

CO NOWEGO W PEDIATRII
WHATS NEW IN PEDIATRICS
PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS
Czynniki ryzyka uszkodzenia serca i tętnic u dzieci z przewlekłą chorobą nerek
Determinants of heart and arterial system damage in children with chronic kidney disease
Magdalena Okarska-Napierała, Piotr Skrzypczyk, Helena Ziółkowska, Radosław Pietrzak, Katarzyna Jankowska, Bożena Werner, Maria Roszkowska-Blaim – s. 604-610
Aktualne metody terapeutyczne u dzieci z kardiomiopatią przerostową – doświadczenia własne
Current therapeutic options in children with hypertrophic cardiomyopathy – own experience**
Lidia Ziółkowska, Monika Kowalczyk, Katarzyna Bieganowska, Wanda Kawalec – s. 611-616
Postrzeganie aktywności ruchów antyszczepionkowych przez rodziców małych dzieci
Perception of anti-vaccination movements by parents of young children
Katarzyna Jaroszewska, Anna Marciniak, Maciej Gawlak, Katarzyna Życińska, Kazimierz Wardyn, Aneta Nitsch-Osuch – s. 617-621
Przydatność badania stężeń sodu w ustaleniu wskazań do hospitalizacji u dzieci z zapaleniem płuc**
The usefulness of natrium concentrations in the evaluation of indications for hospitalization in children with pneumonia
August Wrotek, Teresa Jackowska, , Karolina Czekaj-Kucharska – s. 622-627
Ostre zatrucia jako przyczyna hospitalizacji dzieci i młodzieży w oddziale pediatrycznym – 9-letnia analiza**
Acute poisoning as a cause of hospitalization of children and adolescents in the pediatric ward – 9-year analysis
Teresa Jackowska, , Monika Grzelczyk-Wielgórska, – s. 628-632
Wiedza rodziców o gorączce i o zasadach postępowania w przypadku jej wystąpienia u dzieci do 12 roku życia
Parents’ knowledge of fever and management procedures in the case of its occurrence in children under 12 years of age**
Teresa Jackowska, , Alicja Sapała-Smoczyńska, Aleksandra Rurarz, Karolina Nowicka – s. 633-637
Analiza zakażeń inwazyjnych szczepami otoczkowymi w latach 2000-2013 – obserwacje własne**
Analysis of invasive infections caused by capsular strains in the years 2000-2013 – own observations
Teresa Jackowska, , Katarzyna Pawlik, – s. 638-643
Częstość występowania i rodzaj objawów zaburzeń oddychania w czasie snu u dzieci w wieku 6-12 lat w relacjach rodziców – badania własne**
The incidence and type of symptoms of respiratory disorders during sleep in children aged 6-12 years in parents report – own research
Alicja Sapała-Smoczyńska, Teresa Jackowska, , Adam Lolo, Olga Pakieła, Iwona Kaczor, Agnieszka Kuświk – s. 644-647
OPIS PRZYPADKU
CASE REPORT
Infekcyjne zapalenie wsierdzia na zastawce mitralnej jako powikłanie w przebiegu kardiomiopatii przerostowej zawężającej – wciąż aktualny problem
Mitral valve infective endocarditis complicating hypertrophic obstructive cardiomyopathy – still a current problem
Lidia Ziółkowska, Agata Paszkowska, Wanda Kawalec – s. 648-651
Kardiomiopatia przerostowa u noworodka z rzadkim zespołem genetycznym – trudności diagnostyczne i terapeutyczne
Hypertrophic cardiomyopathy in a newborn with a rare genetic syndrome – diagnostic and therapeutic difficulties
Anna Bochyńska, Lidia Ziółkowska – s. 652-657
Przydatność oznaczania białka C-reaktywnego za pomocą szybkiego testu w różnicowaniu zakażeń u gorączkujących dzieci
The usefulness of determining C-reactive protein by using rapid test for the differentiation of infections in febrile children**
Piotr Hartmann, , Teresa Jackowska, – s. 658-660
PRACE POGLĄDOWE
REVIEW PAPERS
suPAR (rozpuszczalny receptor dla urokinazowego aktywatora plazminogenu) jako potencjalny biomarker w zapaleniach płuc**
Soluble urokinase plasminogen activator receptor as a potential biomarker in pneumonia
August Wrotek, Teresa Jackowska, – s. 661-664
KOMENTARZ
COMMENT
Komentarz do prac
dr hab. med. Teresa Jackowska, prof. nadzw. CMKP – s. 665
Comment
prof. Teresa Jackowska, MD, PhD – s. 666