Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 10/2016, s. 795-796
Ewa Marcinowska-Suchowierska, Paweł Płudowski
Komentarz do prac
Przekazywany do rąk czytelników niniejszy numer „Postępów Nauk Medycznych” poświęcony jest wybranym, najczęstszym chorobom metabolicznym kości: osteoporozie u dorosłych, krzywicy niedoborowej i wrodzonej łamliwości kości u dzieci oraz roli witaminy D w utrzymaniu homeostazy wapniowej oraz jej plejotropowemu działaniu. Znajduje się w nim pięć prac oryginalnych, jeden opis przypadku oraz dwanaście prac poglądowych opartych na przeglądzie piśmiennictwa i rekomendacjach grup eksperckich.
W pracy dotyczącej witaminy D i aktywności choroby u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) Povoroznyuk i wsp. wykazali, że niedobór witaminy D powinien być traktowany jako ważny czynnik prognostyczny dla wysokiej aktywności RZS.
Łupińska i Chlebna-Sokół na podstawie przeprowadzonych badań nad czynnikami wpływającymi na stężenie witaminy D w surowicy dzieci łódzkich w wieku wczesnoszkolnym z nadmiarem masy ciała stwierdziły ujemną zależność pomiędzy zawartością tkanki tłuszczowej i masą ciała a stężeniem 25(OH)D w surowicy, co potwierdza teorię o otyłości jako możliwym czynniku ryzyka niedoboru tej witaminy, a w praktyce wskazuje na konieczność przestrzegania rekomendacji suplementacji witaminy D w tej grupie.
Rusińska i wsp. porównując objawy kliniczne w różnych typach wrodzonej łamliwości kości (OI) u pacjentów znajdujących się pod opieką Kliniki, wnioskuje, że OI jest heterogenną grupą zaburzeń związanych ze zwiększoną predyspozycją do złamań, charakteryzującą się istotnym zróżnicowaniem objawów w poszczególnych typach tej choroby, a jednoznaczne ustalenie rozpoznania oraz rokowania może sprawiać trudności u części pacjentów z uwagi na „nakładanie się” objawów niektórych typów OI (I i IV, II i III oraz III i IV) oraz modyfikujący wpływ wdrożonego leczenia.
Kupisz-Urbańska i Kozak-Szkopek prowadząc suplementację niedoborów witaminy D u osób w wieku podeszłym przebywających w zakładzie opiekuńczym, wnioskują, że trzymiesięczna suplementacja witaminy D pozwala na osiągnięcie suboptymalnego stężenia 25(OH)D w surowicy krwi u osób starszych.
Wójcik i wsp. prowadząc porównanie automatycznych metod oznaczania stężenia 25(OH)D (na analizatorach IDS-iSYS i LIAISON) oraz 1,25(OH)2D (na analizatorach IDS-iSYS i manualnej RIA) w surowicy krwi w materiale pediatrycznym oraz kontroli jakości DEQAS, stwierdzili wysoką precyzję oznaczeń metabolitów witaminy D przy użyciu analizatora IDS-iSYS. Zgodność tych metod z metodami rutynowo stosowanymi w Zakładzie Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej sugeruje możliwość ich zastosowania w klinicznej praktyce szpitala pediatrycznego z zachowaniem najwyższych standardów klinicznej diagnostyki laboratoryjnej.
Jakubowska-Pietkiewicz i wsp. przedstawiają diagnostykę i leczenie, z włączeniem intensywnej opieki medycznej oraz opieki hospicyjnej, 3-letniego chłopca z wrodzoną łamliwością kości typu II. Autorki zwracają uwagę na ewolucję w diagnostyce i terapii oraz konieczność wielospecjalistycznej współpracy, która zmienia przebieg kliniczny i rokowanie w letalnej postaci wrodzonej łamliwości kości.
Płudowski i wsp. w artykule przeglądowym „Profilaktyka i leczenie niedoboru witaminy D – wybór właściwych rekomendacji” wyjaśniają, że wobec nagromadzenia coraz większej liczby dowodów potwierdzających działania plejotropowe witaminy D, konieczna jest stała aktualizacja zaleceń jej suplementacji celem poprawy zdrowia. Podkreślają także, że należy raczej dążyć do formułowania rekomendacji na poziomie ogólnokrajowym lub regionalnym, a nie światowym, jako bardziej racjonalnego narzędzia przeciwdziałania niedoborowi witaminy D. Natomiast z punktu widzenia codziennej praktyki lekarskiej wybór najbardziej odpowiednich rekomendacji zależeć powinien od wielu czynników, zarówno klinicznych, jak i środowiskowych.
W artykule „Nowe spojrzenie na syntezę skórną witaminy D” Łukaszkiewicz omawia rolę keratynocytów. Podkreśla, że spośród wszystkich komórek keratynocyty wyróżniają się, posiadając pełny zestaw przemian metabolicznych dotyczących witaminy D, począwszy od jej syntezy, a kończąc na aktywnych metabolitach i ich inaktywacji. Ta specjalna rola keratynocytów wynika z ich funkcji i lokalizacji jako warstwy granicznej pomiędzy ludzkim ciałem a otoczeniem.
W artykule Targowskiego opisano odmienności metabolizmu witaminy D u chorych na sarkoidozę, jak również potencjalne znaczenie kliniczne tego zaburzenia. Zwrócono uwagę, że oprócz hiperkalcemii i hiperkalciurii, z powodu nadmiernej aktywacji witaminy D w chorobach ziarniniakowych obserwuje się także zwiększoną utratę masy kostnej.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 10/2016
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych