Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografie? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis - wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

© Borgis - Nowa Stomatologia 1/2019, s. 3-7 | DOI: 10.25121/NS.2019.24.1.3
Anita Śmiech1, *Joanna Szczepańska2
Dental aspects of hearing impairment in children – aetiology, classifications, diagnostic programmes, rehabilitation. A literature review
Aspekty stomatologiczne występowania niedosłuchu u dzieci – etiologia, klasyfikacje, programy diagnostyczne, rehabilitacja. Przegląd piśmiennictwa
1Doctoral student at the Department of Department of Developmental Age Dentistry, Medical University of Lodz
2Department of Department of Developmental Age Dentistry, Medical University of Lodz
Head of Department: Professor Joanna Szczepańska, MD, PhD
Streszczenie
Na podstawie piśmiennictwa w pracy przedstawiono epidemiologię wad słuchu na świecie i w Polsce. Przeanalizowano prenatalne i postnatalne czynniki ryzyka. Praca zawiera stosowane obecnie klasyfikacje wad słuchu biorące pod uwagę różne czynniki, opisano metodę przesiewowych badań słuchu wśród noworodków w Polsce. Przedstawiono metody diagnostyki, leczenia i rehabilitacji chorych z niedosłuchem. Opisano stan narządu żucia dzieci głuchych i słabosłyszących zarówno w Polsce, jak i na świecie, jak też implikacje obecności wady słuchu na narząd żucia. U dzieci z niedosłuchem gorsza higiena jest znaczącym problemem, przyczynia się do wyższej frekwencji próchnicy i stanów zapalnych dziąseł. Wrodzone braki zębów lub ich deformacje, a także współistniejące wady zgryzu u dzieci niedosłyszących stanowią wyzwanie dla lekarza dentysty. W pracy zwrócono także uwagę na aspekt psychologiczny w rozwoju dzieci z dysfunkcją słuchu. Podkreślono barierę komunikacyjną podczas wizyty dziecka z niedosłuchem w gabinecie stomatologicznym i konieczność odpowiedniego przygotowania personelu medycznego, co mogłoby mieć wpływ na poprawę stanu jamy ustnej.
Summary
A literature review was performed to present the epidemiology of hearing impairment both worldwide and in Poland. Pre-and postnatal risk factors were assessed. The paper presents classifications of hearing impairment considering different factors, as well as the method of neonatal hearing screening in Poland. Diagnostic, therapeutic and rehabilitation methods for patients with hearing loss were described. The paper further describes oral health in deaf and hardly hearing children in Poland and worldwide, as well as implications of hearing impairment on the masticatory organ. Several factors, such as insufficient hygiene, contribute to high caries frequency and gingivitis in children with hearing impairment. Missing or malformed teeth and malocclusions pose a great challenge for dentists. Furthermore, the work draws attention to the psychological aspect of the development of children with hearing impairment. The communication barrier during a dental visit attended by a hearing-impaired child, as well as the need for appropriate training for medical personnel, which could contribute to improved oral health, are emphasised.
Słowa kluczowe: epidemiologia, rehabilitacja,
2 ***
Hearing loss is the most common disability in children. Difficult communication is a barrier during dental visit, and the poor understanding of information provided by medical professionals prevents oral health improvement. Appropriate training and modification of the educational methods used would contribute to better outcomes.
The aim of the paper was to present dental aspects in patients with hearing impairment, as well as to draw attention to the poor oral health in these patients compared to healthy individuals.
PubMed and Researchgate databases (2004-2017) were analysed. Also, some of the websites related to the issue of hearing impairment were included in the analysis.
Epidemiology
Hearing impairment affects about 10-15% of world’s population, which is about 500 million people. It is estimated that about 440 million children globally are affected by hearing impairment of more than 85 decibels (1). Hearing impairment is the most common congenital defect in Poland. The 2003-2006 screening of 96.3% of Polish newborns showed hearing impairment of a varying degree in 0.18%, profound hearing impairment in 0.02%, and sensorineural hearing loss in 0.11% of children (2). However, a screening conducted between 2003 and 2013 showed a higher proportion of children with hearing impairment – 0.3% (3). Deafness and profound hearing loss affect 0.1 and 1% of Polish children, respectively (4). More than 15% of school children experience hearing problems, which most often result from complications after upper respiratory infections. In Poland, 80% of people with hearing impairment do not wear hearing aids (5-9) although it is repeatedly emphasised that the use of modern solutions in the rehabilitation of hearing dysfunctions significantly improves the comfort of life in these patients (4, 10).
In 2011, Poland was the first of 9 coutries in the world to conduct the Universal Neonatal Hearing Screening Program (PUNHSP) developed by the Great Orchestra of Christmas Charity in cooperation with the Polish Society of Otolaryngologists and Head and Neck Surgeons and the Polish Society of Neonatology. Currently, the programme is coordinated by the Screening Laboratory at the Department of Otolaryngology and Laryngeal Oncology at the Poznan University of Medical Sciences, and the Professor Witold Szyfner, MD, PhD is the Medical Coordinator (11).
Stage I screening disqualifies about 91% of neonates for hearing loss. A retrospective analysis of risk factors among second reference level children demonstrated risk factors in 86.61% of children with positive reference 1 results (3). The programme provides unambiguous results, which allow drawing epidemiological conclusions and provide guidance for planning healthcare expenditures (3, 12, 13). Of the about 8.5% of screened children requiring continued diagnosis, about 55.8% are reported for further testing (3).
Risk factors
Table 1 summarises the most common risk factors for hearing impairment based on literature data. The cause of hearing loss remians unexplained in about 40-50% of patients (13).
Tab. 1. Risk factors for hearing impairment (14-20)
genetic factors: GJB2 mutations in 50-60% of cases
infectious diseases: toxoplasmosis, rubella, herpes, cytomegaly
pregnancy: concomitant systemic diseases, living conditions, education, stimulants, stress
perinatal factors: hyperbilirubinaemia (71.51%), prematurity (63.25%), ototoxic drugs (62.11%), low Apgar score, low birth weight
recurrent disorders in the sound conduction system
chronic exudative otitis media
injuries
other factors (8%)
There is a correlation between profound hearing loss and the presence of at least two risk factors (21).
Classification
Depending on the factors, the most common classifications of hearing impairment are based on various criteria:
– the onset (pre-lingual, peri-lingual, post-lingual hearing loss),
– location (peripheral, mixed, central),
– aetiology (congenital, acquired),
– severity and extent of hearing loss.
Hearing loss is classified depending on its severity and may be mild (21-40 dB), moderate (41-70 dB), an profound (more than 91 dB), according to BIAP classification (the International Bureau for Audiophonology) (22).
Diagnosis and treatment
Brainstem auditory evoked potentials (BAEPs) and otoacoustic emission (OAE) are used in the diagnosis. The results of these test are the basis for the diagnosis of hearing impairment (22, 24). Pure Tone Audiometry (PTA) is used to assess hearing threshold levels, and allows determining the type and severity of hearing loss. Impedance audiometry detects tympanic membrane vibrations induced by the incoming sound (4).
Cochlear implants are used in cases when hearing aids are insufficient. The use of FM systems in children improves language development and mental health (4, 12, 13).
There is a correlation between mental disorders in children and hearing impairment (13). Currently, about 3-10% of children present with delayed speech development, which is due to hearing loss of varying severity (25), and insufficient psychological support for the hearing parents of deaf children in 1/3 of these patients (26).
Currently, there are 32 educational institutions for children with deafness and hearing impairment in Poland. Insufficient system of early intervention in Poland, support limited to medical assistance and the lack of appropriate support system for families lead to difficulties in adapting to the environment (4, 5).
Dental aspect
A hearing-impaired dental patient requires particular attention due to difficult communication with both the dentist and dental assistant. The inability to fully understand the information provided results in insufficient hygienisation performed by the children themselves and their relatives, which consequently leads to poor oral health. Higher frequency of caries results from the limited knowledge on hygiene, prevention and diet among parents and caregivers in special schools (27-29). Jain et al. (29) estimated permanent dental caries index (DMFT) at 2.61 in children with hearing impairment and 0.9 in controls. The frequency of caries was 93.33% in the study group and 88.37% in the control group. Another study among children with different types of hearing defect showed caries frequency of 95.7% (DMFT 0.87) in the group of 6-7-year-olds and 93% (DMFT 5.12) in 11-12-year-olds; dmft – 7.35 and 4.45 in the control group (30). Avasthi et al. (31) showed caries frequency of 72.43% (DMFT 3.18) in children with hearing impairment. Malocclusions were observed in 57.98% of children affected by hearing impairment. According to Gross (32), dysfunction of the tongue and the orbicularis oris muscle is one of the causes of maxillary narrowing in patients with hearing loss. It was also observed that the prevalence of periodontitis is more common in patients with hearing impairment (33).
According to the guidelines of the American Academy of Pediatric Dentistry, children with disabilities should be provided with special dental care (34).
Recent reports point to the impact of stomatognathic abnormalities on both acoustic symptoms and hearing dysfunction. In the case of symptoms such as subjective tinnitus, headaches and masticatory muscle or temporomandibular symptoms, audiological, dental, neurological and psychological aspects should be considered in the diagnosis and treatment (35). Therefore, it seems advisable to conduct studies assessing oral health in children with hearig impairment and attempt to determine whether there is a relationship between temporomandibular abnormalities and hearing loss.
Dental and periodontal structural anomalies are found in many disease syndromes associated with hearing impairment (tab. 2).
Tab. 2. Oral health disturbances in certain syndromes involving hearing loss (36-41)
Osteogenesis imperfectaDentinogenesis imperfecta
Usher syndromeimpacted teeth, enamel hypoplasia, thin enamel in radiography, dental discolouration
Waardenburg syndromedental agenesis, conical teeth, taurodontism, cleft lip and palate, malocclusions
Neurofibromatosismaxillary hypertrophy, spacing of teeth, class III skeletal relation, impacted and supernumerary teeth, abnormal dental structure, gingival and lingual papillae hypertrophy
Albers-Schönberg diseasedental anomalies, odontomas, maxillary osteomyelitis, impacted/deformed teeth, hypodontia, high arched palate, loss of periodontal ligament apparatus with chronic periodontitis
Hearing loss is also a barrier to communication during dental visits. Depending on the grade of hearing loss, the patient requires longer-lasting visits, as well as dentist’s and assistant’s understanding and patience. Difficulty understanding information provided often generates the need for the presence of an interpreter or training of the personnel, as well as featuring dentist’s office with appropriate educational aids adjusted to patients with hearing loss, such as diagrams and hygiene instructions in a graphic form. In the case of concomitant intellectual disability, performing procedures under general anaesthesia is often contemplated.
Conclusions
Hearing impairment is the most common disability in children. It is the reason for limited access to education and lower quality of life. Dental patient with hearing impairment requires particular attention due to difficult communication, which is a barrier to understanding information provided in a dental office. Therefore, medical personnel should be trained in both sign language and the way dental visits are conducted by modifying both the methods used for providing instructions and educational aids. There are a number of cases where only assistance in the form of an interpreter ensures appropriate contact with a hearing-impaired patient. Devoting an appropriate amount of time for the visit and a large dose of empathy would contribute to better understanding of the patient and, consequently, improved oral health in hearing-impaired children, as well as reduced number of procedures performed under general anaesthesia.
Piśmiennictwo
1. Rajendran V, Roy FG, Jeevanantham D: Postural control, motor skills, and health related quality of life in children with hearing impairment: a systematic review. Eur Arch Otorhinolaryngol 2012; 269(4): 1063-1071.
2. Szyfter W, Wróbel M, Radziszewska-Konopka M et al.: Polish universal neonatal hearing screening program – 4-year experience (2003-2006). Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2008; 72: 1783-1787.
3. Greczka G, Wróbel M, Dąbrowski P et al.: Universal Neonatal Hearing Screening Program in Poland – 10-year summary. Otolaryngol Pol 2015; 69(3): 1-5.
4. Skarżyński H, Mueller-Malesińska M: Zapobieganie zaburzeniom słuchu u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Pediatr Dypl 2009; 13(2): 101-109.
5. Raport o osobach niepełnosprawnych w Polsce; https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjJ6vej5bfdAh-VMx4sKHdsYCE8QFjAAegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fsamorzad.pap.pl%2Fpalio%2Fhtml.run%3F_Instance%3Dcms_samorzad.pap.pl%26_PageID%3D6%26_media_id%3D57272%26_filename%3DKK_2011_06.06_raport_o_niepelnosprawnych.pdf%26_mimetype%3Dapplication%2Fpdf%26_CheckSum%3D780010585&usg=AOvVaw0nw7uyvKIVydbpJmHYG920.
6. Philips P: Early childhood development and disability: a discussion; http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/75355/9789241504065_eng.pdf;jsessionid=783753AF2069010A8BB8F0934FE07A3C?sequence=1.
7. Ruta A: Rynek protetyki słuchu w Polsce w 2008 roku. Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu, lipiec 2009: 32.
8. Ruta A: Tendencje na rynku protetyki słuchu – wyniki sprzedaży 2009. Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu, lipiec 2010: 32.
9. Główny Urząd Statystyczny, Informacje i Opracowania Statystyczne; http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ZO_stan_zdrowia_2009.pdf.
10. Wąsowski A, Skarżyński H, Bruski Ł et al.: Metoda zdalnego dopasowania implantu (telefitting) w Ogólnoposkiej Sieci Teleaudiologii. Now Audiofonol 2012; 1(3): 39-43.
11. Strona koordynatora medycznego Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków; http://www.sluch.ump.edu.pl.
12. Knychalska-Zbierańska M: The use of frequency modulation (FM) systems in rehabilitation of children with auditory processing disorders. Otorynolaryngologia 2016; 15(1): 1-7.
13. Mielnik-Niedzielska G: Wczesne rozpoznanie niedosłuchu u dzieci; http://www.zp3.lublin.pl/konferencja/images/sprawozdanie_niepelnosprawni.pdf.
14. Mueller-Malesińska M, Ratyńska J, Skarżyński H et al.: Epidemiologia czynników ryzyka uszkodzenia słuchu u noworodków w Polsce. Audiofonologia 2000; 18: 15-19.
15. Lachowska M, Surowiec P, Morawski K et al.: Second stage of Universal Neonatal Hearing Screening-a way for diagnosis and beginning of proper treatment for infants with hearing loss. Adv Med Sci 2014; 59(1): 90-94.
16. Pruszewicz A, Pospiech I: Low birth weight as a risk factor of hearing loss. Scand Audiol Suppl. 2001; (52): 194-196.
17. Pospiech I, Kuczkowska-Jeske K, Fuławka A: Wartość oceny czynników ryzyka w badaniu przesiewowym słuchu u noworodków. Nowa Med 2000; 7(99): 11-13.
18. Obrębowski A, Hojan E: Remarks concerning bilateral minimal hearing loss in school-age children. Otorynolaryngologia 2014; 13(4): 181-185.
19. Obrębowski A, Obrębowska Z: Influence of otitis media with effusion on speech development in children. Otorynolaryngologia 2009; 8(4): 159-162.
20. WHO global estimates on prevalence of hearing loss; http://www.who.int/pbd/deafness/WHO_GE_HL.pdf.
21. Milewska-Bobula B, Lipka B, Radziszewska-Konopka M et al.: Analysis of causes and treatment of hearing loss in children from Department of Infant Diseases the Children’s Memorial Health Institute, Warsaw. Przegl Lek 2011; 68(1): 54-58.
22. Skarżyński H, Mueller-Malesińska M, Wojnarowska W: Klasyfikacje zaburzeń słuchu. Audiofonologia 1997; 10: 49-59.
23. Wróbel M, Szyfner W: Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków w Polsce. Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi 2011; 2: 56-59.
24. Ratyńska J, Mueller-Malesińska M, Kochanek K et al.: Zastosowanie techniki OAE i ABR w badaniach przesiewowych i diagnostyce uszkodzeń słuchu i noworodków i niemowląt. Audiofonologia 1999; 15: 29-33.
25. Kobosko J: Pomoc psychologiczna słyszącym rodzicom a efektywność rehabilitacji dzieci głuchych. Otorynolaryngologia 2011; 10(1): 8-14.
26. Śmiechura M, Pepaś R, Strużycka R et al.: Objective hearing evaluation in children with speech delay. Otorynolaryngologia 2013; 12(1): 30-33.
27. Wieczkowska I, Lisiecka K: Stan narządu żucia dzieci niesłyszących i słabosłyszących w województwie zachodniopomorskim. Dent Med Probl 2009; 46(2): 177-184.
28. Goczał K, Pypeć LJ: Stan zdrowotny jamy ustnej uczniów z łódzkich ośrodków dla dzieci niesłyszących. J Stoma 2007; 60(6): 384-390.
29. Jain M, Mathur A, Kumar S et al.: Dentition status and treatment needs among children with impaired hearing attending a special school for the deaf and mute in Udaipur. J Oral Sci 2008; 50(2): 161-165.
30. Al-Qahtani Z, Wyne AH: Caries experience and oral hygiene status of blind, deaf and mentally retarded female children in Riyadh, Saudi Arabia. Odontostomatol Trop 2004; 27(105): 37-40.
31. Kanika A: Oral health status of sensory impaired children in Delhi and Gurgaon. Int J Dent Clin 2011; 3(2): 21-23.
32. Gross A: A longitudinal evaluation of open mouth posture and maxillary arch width in children. Angle Orthod 1994; 64(6): 419-424.
33. Bimstein E, Jerrel RG, Weaver JP et al.: Oral characteristics of children with visual or auditory impairments. Pediatr Dent 2014; 36(4): 336-341.
34. American Academy on Pediatric Dentistry Clinical Affairs Committee-Behavior Management Subcommittee; American Academy on Pediatric Dentistry Council on Clinical Affairs: Guideline on behavior guidance for the pediatric dental patient. Pediatr Dent 2008-2009; 30(7 suppl.): 125-133.
35. Maciejewska B, Wiskirska-Woźnica B, Mehr K et al.: Subjective and objective acoustic phenomena in patient with parafunction of stomathognathic system – a case report. Otorynolaryngologia 2012; 11(3): 132-138.
36. Rauch F, Glorieux FH: Osteogenesis imperfecta. Lancet 2004; 363(9418): 1377-1385.
37. Balmer R, Fayle SA: Enamel defects and ectopic eruption in a child with Usher syndrome and a cochlear implant. Int J Paediatr Dent 2007; 17(1): 57-61.
38. Sólia-Nasser L, de Aquino SN, Paranaíba LM et al.: Waardenburg syndrome type I: Dental phenotypes and genetic analysis of an extended family. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2016; 21(3): e321-e327.
39. Salvatore S, Carnevale C, Infussi R et al.: Waardenburg Syndrome: a review of literature and case reports. Clin Ter 2012; 163: e85-94.
40. Friedrich RE, Giese M, Stelljes C et al.: Size of tooth crowns and position of teeth concerning the extension of facial plexiform neurofibroma in patients with neurofibromatosis type 1. Anticancer Res 2012; 32(5): 2207-2214.
41. Del Fattore A, Cappariello A, Teti A: Genetics, pathogenesis and complications of osteopetrosis. Bone 2008; 42: 19-29.
otrzymano: 2018-12-16
zaakceptowano do druku: 2019-02-05

Adres do korespondencji:
*Joanna Szczepańska
Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
tel.: +48 (42) 675-75-16
joanna.szczepanska@umed.lodz.pl

Nowa Stomatologia 1/2019
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia