Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 2/1999, s. 9-11
Kazimierz Suwalski, Tomasz Kaszczyński, Mariusz Pytkowski1, Franciszek Majstrak, Piotr Żelazny, Jan Heybowicz, Zbigniew Kacprzyk, Cezary Szymczak, Piotr Suwalski, Małgorzata Pastuszek
Chirurgiczne leczenie groźnych dla życia tachyarytmii komorowych
Surgical treatment of ventricular arrhythmia related to ischaemic heart disease
z II Kliniki Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii w Warszawie
Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. Kazimierz Suwalski
1z Kliniki Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Zygmunt SadowskiWSTĘP
Era nowoczesnej kardiochirurgii komorowych zaburzeń rytmu nastała wraz z wprowadzeniem nowoczesnych metod cyfrowego wielopunktowego mapingu śródoperacyjnego. Sama idea rejestrowania rozchodzenia się impulsów elektrycznych w sercu nie jest nowa. Już na początku tego wieku wykonano rejestrację impulsów z serca przy pomocy elektrody igłowej (1, 2). Gwałtowny rozwój technik mapingu przypada na lata 60-te. Powstała wtedy koncepcja, że zrozumienie mechanizmów rozchodzenia się impulsów elektrycznych w sercu pozwoli skutecznie leczyć groźne dla życia tachyarytmie komorowe i nadkomorowe.
Maping jest pojęciem ogólnym. Obecnie stosuje się dwa typy mapingu: izochroniczny i izopotencjalny. Mapa izochronowa pokazuje serce podzielone na obszary, do których pobudzenie dociera w tym samym czasie. Daje informacje o kierunkach rozprzestrzeniania się pobudzeń (3). Mapa izopotencjalna pokazuje serce podzielone na regiony o tym samym napięciu elektrycznym w danym momencie. Daje informacje o rozprzestrzenianiu się napięcia elektrycznego w jednostce czasu. Napięcie jest mierzone w stosunku do zdefiniowanego napięcia odniesienia.
Pierwszy raz zastosowano maping śródoperacyjny w celu diagnostyki częstoskurczu komorowego (VT) w 1974 (4).
Wykonano wtedy maping epikardialny u trzech chorych. Dzięki zlokalizowaniu substratu arytmii wykonano wycięcie blizny, likwidując w ten sposób przyczynę VT. Dalsze doniesienia opisywały przypadki skutecznego leczenia chirurgicznego częstoskurczów komorowych przy użyciu aparatu do mapingu śródoperacyjnego (2, 5, 6).
Używano wtedy urządzeń do mapingu jednopunktowego. Potencjał mierzono w stosunku do elektrody odniesienia określając miejsce najwcześniejszej aktywacji. Użycie tego rodzjau urządzeń miało wiele ograniczeń i wad. Było czasochłonne oraz wymagało podtrzymania VT, w którym wzór poszczególnych pobudzeń nie różnił się między sobą, a to często było niemożliwe.
Nieco później pojawiły się sugestie, że VT najczęściej rodzi się w warstwie podwsierdziowej (2, 7).
Oznaczało to, że należy wykonać maping wsierdziowy po wcześniejszej wentrykulotomii. Horovitz udowodnił brak korelacji pomiędzy najwcześniejszym podwsierdziowym i najwcześniejszym nasierdziowym miejscem aktywacji (8).
Jakkolwiek maping endokardialny był postępem w stosunku do epikardialnego, nadal istniały liczne ograniczenia. U dużej grupy chorych, po wykonanej wentrikulotomii w celu wprowadzenia elektrody wsierdziowej nie można było wywołać VT (9). Ten rodzaj mapingu również był czasochłonny.
Wprowadzenie mapingu wielopunktowego z cyfrową obróbką danych pozwoliło na jednoczesne zbieranie danych z całej powierzchni serca oraz pozwoliło na odtworzenie sekwencji pobudzeń mięśnia komór (10). Jedna inwolucja serca wystarczała do stworzenia mapy. W związku z tym możliwe stało się zapisywanie polimorficznych VT, a także wykonanie mapingu u chorych z niepodtrzymującym się VT. Możliwe stało się skrócenie czasu potrzebnego na zbieranie i obróbkę danych.
Maping wielopunktowy wykonuje się przy użyciu zestawów elektrod bipolarnych, umieszczonych w rodzaju „skarpety” zakładanej na komory lub „gruszki” wkładanej do wewnątrz komory poprzez pierścień zastawki lub wykonaną wentrykulotomię (11).
Stosuje się obecnie następujące chirurgiczne sposoby wycinania arytmogennej tkanki:
1. okrężna wsierdziowa wentrykulotomia (12),
2. resekcja podwsierdziowa (13),
3. rozszerzona resekcja podwsierdziowa (5).
W odróżnieniu od technik czysto chirurgicznych, które pozwalają na wycięcie substratu arytmii, metoda kriotermii pozwala na zlikwidowanie substratu arytmii poprzez konwersję heterogennego sierdzia w jednolitą, niemą elektrycznie, bliznę. Kriotermia niszczy miocyty nie uszkadzając tkanki łącznej dzięki czemu nie przerywa integralnej ciągłości mięśniówki, nie uszkadza mięśni brodawkowatych i nie powoduje niedomykalności mitralnej (5, 14).
Niektórzy autorzy używają kombinacji ww. technik: wycięcia, resekcji powsierdziowej i krioablacji.
Czasem stosuje się tzw. kriomaping pozwalający zorientować się czy VT może być przerwane poprzez aplikację niskiej temperatury w danym miejscu lub miejscach (14). Metoda ta jest szczególnie przydatna u chorych, u których w miejscu najwcześniejszej aktywacji nie widzimy wyraźnej blizny po zawale. Kriotermię można stosować wsierdziowo i nasierdziowo (19).
MATERIAŁ I METODA
Chorzy zakwalifikowani do chirurgicznego leczenia komorowych zaburzeń rytmu byli w przeszłości nieskutecznie leczeni farmakologicznie przy użyciu powszechnie stosowanych leków antyarytmicznych.
Charakterystyka chorego, którego leczenie chirurgiczne było metodą z wyboru.
1. Niekuteczne leczenie farmakologiczne.
2. Niestabilna choroba wieńcowa ze wskazaniami do rewaskularyzacji.
3. Obecność tętniaka ściany przedniej lub koniuszka.
4. Wyrażona przez pacjenta wola.
Przed operacją u wszystkich chorych wykonywano badanie elektrofizjologiczne. U 19 chorych nie udało się wykonać tego badania ze względu na:
1. gwałtowne polimorficzne VT – 5,
2. VT szybko przekształcające się w migotanie komór – 3,
3. niestabilność choroby wieńcowej – 7,
4. niskie ciśnienie w trakcie częstoskurczu – 3,
5. ciężkie uszkodzenie serca – 1.
Wykonano również cewnikowanie serca z wentrikulografią, a także selektywną koronarografią. Pozwalało to uzyskać informacje na temat zmian w naczyniach wieńcowych oraz stopnia uszkodzenia lewej komory. U chorych z frakcją wyrzutu (EF< 30%) zakładano kontrpulsację wewnątrzaortalną przed operacją.
Po wykonaniu sternotomii i wejściu w krążenie pozaustrojowe, wykonywano epikardialny maping w trakcie rytmu zatokowego, a następnie w trakcie VT wywołanego metodą programowanej elektrycznej stymulacji.
Maping wsierdziowy wykonywano wkładając zestaw elektrod przez pierścień zastawkowy do lewej komory. Następnie wykonywano likwidację substratu VT stosując jedną z wyżej wymienionych metod. Dodatkowo wykonywano rewaskularyzację (CABGr). Kriotermię stosowano przy użyciu aplikatora niskich temperatur schłodzonego do -180°C przy użyciu aparatu z ciekłym azotem.
Najczęściej stosowaliśmy kriotermię od strony nasierdzia. Ponieważ wiadomo, że zasięg jej działania zależny jest od temperatury mięśnia, stosowano kriotermię po zamknięciu aorty i podaniu kardioplegii. W ten sposób staraliśmy się uzyskać pełnościenną bliznę bez otwierania komory.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Nowa Medycyna 2/1999
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna