Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2004
Janusz Emerich
Ograniczenia leczenia operacyjnego w nowotworach narządów płciowych
Limitations of surgical treatment in gynecological malignancies
z Kliniki Ginekologii Instytutu Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej w Gdańsku
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Janusz Emerich
Streszczenie
Surgical treatment of gynecological malignancies gives patient a chance to rid off the neoplasmatic proccess. However new exploratory techniques have made this surgery less radical as before. Such factors as high age of the patients his poor general condition or both very high as well as very low stage of the neoplasmatic proccess result in limitation of surgical approach. Sometimes surgical skills of the medical staff, lack of access to realiable histopathology or diffuculties in cooperation with specialists in other medical fields also result in our limitation of the surgical approach. We have several types of surgical approach – radical, paliative, reproductive and explorative. We present all details of limitations to surgical treatment in such malignancies as: vulvar cancer, cervical cancer, ovarian cancer, endometrial cancer. In vulvar cancer we can limit the extensiveness of our surgery taking into account depth of invasion, location of the neoplasmatic process - either central or lateral egzophitic type, size of the tumour.
Limited surgical treatment of cervical cancer in young patient gives her a chance of maintaining further procreation. However it depends on the depth of invasion. Lack of invasion od limphatic vessels and also histological type G1.
Radical surgery in ovarian cancer depends on the stage of the neoplasmatic proccess, hystological type, age of the patient, general condition of the patient. Yet the true basis to limit our surgical approach gives us low stage (IA) together with histological maturity in young female.
In endometrial cancer stage I by FIGO gives us a chance to limit the surgical approach. It has ben shown that laparoscopy might be helpful in this malignant condition.
Chirurgia jako najstarsza metoda leczenia ciągle odgrywa zasadniczą rolę w radykalnym sposobie usuwania zmian nowotworowych. Współczesna chirurgia onkologiczna stała się specjalizacją narządową umożliwiającą wykonanie rozległych operacji w miejscach gdzie rozwinął się proces nowotworowy. Dzięki wielkiemu postępowi i rozwojowi technik badawczych nauk biochemicznych, biofizycznych i genetycznych w wielu schorzeniach onkologicznych nie jest już wymagana radykalność operacyjna.
Ograniczenia leczenia operacyjnego w nowotworach należy rozpatrywać z wielu przyczyn: zaawansowanego wieku chorej, złego stanu ogólnego leczonej, dużego zaawansowania choroby nowotworowej, jak też niskiego stopnia klinicznego zaawansowania procesu nowotworowego. W ginekologii onkologicznej z uwagi na przedstawione wyżej kryteria operacyjne wyróżnia się następujące rodzaje zabiegów chirurgicznych:
– operacje radykalne,
– operacje paliatywne,
– operacje wytwórcze,
– operacje zwiadowcze.
Operacje radykalne to zabiegi chirurgiczne, dzięki którym usuwany jest w całości nowotwór wraz z narządem, w którym powstał. Taki rodzaj operacji jako metoda samodzielna jest możliwy, gdy proces nowotworowy jest niezaawansowany, czyli w stadium lokalnym lub też lokoregionalnym tj. z przerzutami do najbliższych węzłów chłonnych, które w całości zostają usunięte.
Operacje paliatywne to zabiegi chirurgiczne wykonywane u chorych z zaawansowanym procesem nowotworowym narządu rodnego, które mają na celu pomniejszenie mas nowotworowych, a tym samym przedłużenie życia chorej, poprawienie jego jakości, zmniejszenie cierpienia. Operacje te pozwalają na przeprowadzenie następowego leczenia uzupełniającego, chemioterapii, radioterapii znacznie wydłużających życie.
Operacje wytwórcze są to różnego rodzaju operacje naprawcze mające na celu zmniejszenie skutków okaleczającego leczenia, którego dokonano podczas operacji paliatywnych czy radykalnych lub operacje przeprowadzone po leczeniu uzupełniającym chemioterapią, radioterapią – gdy osiągnięto całkowitą remisję kliniczną – zniesienie kalectwa, a tym samym przywrócenie jakości życia.
Operacje zwiadowcze, zwane też operacjami rozpoznawczymi, to typ zabiegów umożliwiających ustalenie precyzyjnego rozpoznania, a także stopnia zaawansowania procesu nowotworowego. Rozpoznanie histologiczne w onkologii i w ginekologii onkologicznej jest najważniejszym elementem w ustaleniu klinicznego rozpoznania. Od niego zależy dalsze postępowanie, podjęcie odpowiedniego leczenia.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY OGRANICZENIA LECZENIA OPERACYJNEGO W NOWOTWORACH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
Rak sromu
Radykalizm postępowania chirurgicznego w raku sromu jest obarczony znaczną liczbą wczesnych powikłań związanych przede wszystkim z gojeniem się rany pooperacyjnej, długą hospitalizacją oraz późniejszymi powikłaniami w postaci obrzęku kończyn dolnych, a także poczuciem okaleczenia, niekiedy zaburzeń psychoseksualnych w następstwie radykalnego wycięcia sromu.
Ostatnia modyfikacja klasyfikacji FIGO wprowadzona w 1994 jest wynikiem powszechnych dążeń do bardziej zachowawczego postępowania chirurgicznego u chorych na raka sromu (1). W ostatniej klasyfikacji FIGO wydzielony został stopień IA, który dotyczy grup chorych z guzami naciekającymi podścielisko na głębokość nie przekraczającą 1 mm. Według większości autorów u tych chorych można bez większego ryzyka wznowy zrezygnować z resekcji pachwinowych węzłów chłonnych (2, 3). Ustalenie rodzaju operacji i jej radykalności czy nieradykalności zależy od wielu czynników:
– zmiany pierwotnej – stopnia zaawansowania nowotworu,
– lokalizacji guza (centralne, obwodowe),
– stanu węzłów chłonnych,
– charakteru wzrostu guza: postać egzofityczna, postać endofityczna,
– wieku chorej,
– współistniejących chorób,
– stopnia sprawności chorej.
Biorąc pod uwagę ww. czynniki wyróżnia się następujące typy zabiegów chirurgicznych, które uwzględniają nieradykalność postępowania chirurgicznego w leczeniu raka sromu:
– częściowe wycięcie sromu – vulvectomia partialis,
– powierzchowne wycięcie sromu – vulvectomia superficialis.
W nowoczesnym postępowaniu leczenia chirurgicznego raka sromu powstał kierunek preferujący mniej radykalne postępowanie wycięcia skóry, niż metodą Waya – technika operacyjna „trzech cięć”. Technika „trzech cięć” ma za zadanie oszczędzanie części skóry i tkanki podskórnej, co ma wpływ na poprawę warunków gojenia rany pooperacyjnej i zmniejszenie powikłań (4). Lepsze warunki gojenia w przypadku techniki „trzech cięć” wynikają z mniejszego napięcia brzegów rany, mniejszej liczby zakażeń, skrócenia czasu zabiegu i zmniejszenia śródoperacyjnej utraty krwi (5).
Rak szyjki
O sposobie leczenia operacyjnego – jego radykalności czy ograniczeniu postępowania chirurgicznego decyduje ocena zaawansowania procesu nowotworowego w obrębie szyjki macicy:
1. głębokość inwazji,
2. wielkość powierzchni naciekania i umiejscowienie,
3. naciekanie naczyń limfatycznych,
4. typ histologiczny nowotworu i stopień jego dojrzałości.
Metody operacyjne ograniczonego leczenia chirurgicznego chorych na raka szyjki macicy:
1. konizacja części pochwowej,
2. amputacja szyjki macicy,
3. proste wycięcie macicy metodą przezbrzuszną z przydatkami, bez przydatków,

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Medycyna 1/2004
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna